Ariston LL 40 Инструкция по эксплуатации онлайн [1/12]
EN
ES
Dishwasher
Instructions for installation and use
Lavavajillas
Instrucciones para la instalaci
ó
n y el uso
LL 40
LL 40
PL
HR
RU
ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ
Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
Zmywarka
Instalownaia i uzytkowania
Perilica posuða
Postavljanje i uporaba