Cata AVLAKI 600 XGBK Нержавеющая сталь; Черная Инструкция по эксплуатации онлайн [21/24]
21
DEKORACYJNY OKAP WYCIĄGOWY
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup naszego okapu. Prosimy starannie zapoznać się z tą instrukcją,
co umożliwi optymalną instalację, użytkowanie i konserwację urządzenia.
Uwagi: rysunki wymienione w tej instrukcji znajdują się na jej początku.
Montaż okapu na ścianie (szukaj symbolu na rysunkach)
Ostrzeżenie:sprawdź lokalne przepisy w sprawie odprowadzenia wyziewów.
Nie podłączaj okapu do przewodu kominowego, wentylacyjnego czy gorącego
powietrza. Skonsultuj z odpowiednią lokalną instytucją, czy wentylacja
pomieszczenia jest odpowiednia. Upewnij się, że maksymalny przepływ powietrza
usuwanego z pomieszczenia przez urządzenie nie przekracza 4 Ps (0,04 mbara). W
pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację, jeśli okap wyciągowy jest
używany równolegle z urządzeniami, które działają na gazie lub innych paliwach.
Usunięte powietrze musi być wyciągane przez kanały, które służą do usuwania
oparów z urządzeń, które działają na gazie lub innych paliwach. Należy przestrzegać
przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
Do odprowadzenia wyziewów użyj sztywnego przewodu PCW o średnicy co najmniej
120 mm.
Powyższe ograniczenia nie odnoszą się do okapów bez odprowadzenia wyziewów na
zewnątrz (system recyrkulacji powietrza z ltrem z aktywnym węglem).
Zamontować wyciąg zgodnie z instrukcją na załączonym szablonie e
oraz wskazówkami na rys. 1 do rys. 16.
Przestrzegać instrukcji producenta kuchenki gazowej w odniesieniu do wysokości
montażu okapu nad powierzchnią płyty kuchenki (patrz rys. 3), jeśli jest ona większa
niż wyznaczona przez załączony szablon .
Dotyczy tylko kuchenek gazowych: minimalna odległość do okapu musi wynosić
przynajmniej 65 cm.
Podłączanie okapu do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie: przed podłączeniem okapu: odłączyć zasilanie elektryczne i
sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość prądu w miejscu instalacji są zgodne z
podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
PJeśli okap wyciągowy jest wyposażony we wtyczkę, podłączyć do położonego w
dostępnym miejscu gniazdka zgodnie z przepisami.
Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę, podłączyć go bezpośredni do sieci
elektrycznej chronionej przez separator z możliwością odłączenia, zgodnie z
przepisami.
Korzystanie z okapu - bezpieczeństwo
Ostrzeżenie: okap może przestać pracować w razie wystąpienia wyładowania
elektrostatycznego (np. błyskawicy). Nie stanowi to ryzyka uszkodzenia.
Odłączyć zasilanie elektryczne okapu i ponownie włączyć po upływie ok. 1
minuty.
Nie należy zezwalać na używanie okapu przez dzieci lub przez osoby o ograniczonej
sprawności (zycznej, sensorycznej lub umysłowej) ani przez osoby nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, o ile nie zostały one poinstruowane
w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy regularnie czyścić metalowy ltr, stale kontrolować
patelnie z gorącym olejem i nie przygotowywać pod okapem jedzenia płonącego.
Nie należy korzystać z okapu, jeśli wykazuje on oznaki uszkodzenia lub lub złego
stanu technicznego. Skontaktować się z ocjalnym dystrybutorem lub autoryzowanym
sprzedawcą.
Części, do których jest dostęp, mogą się nagrzewać podczas używania naczyń do
gotowania.
Użytkowanie okapu - panel sterowania (patrz symbol na rysunkach)
Różne panele sterowania opisane poniżej. Sprawdzić, jaki typ panelu sterowania
jest zainstalowany w okapie i poszukać odpowiedniego rysunku.
Panel z przełącznikiem przesuwnym (rys. P1)
Prędkość obrotowa wentylatora okapu - pozycje: WYŁ., prędkość 1, 2 i 31-
Lampka kontrolna pracy wentylatora wyciągu.2-
Włącznik i wyłącznik oświetlenia.3-
Panel z przyciskiem elektronicznym (rys. P2)
Włącznik i wyłącznik oświetlenia.1-
Lampka kontrolna oświetlenia.2-
Prędkość obrotowa wentylatora okapu - przycisk: prędkość 1, 2 i 3 Ponownie 3-
nacisnąć przycisk bieżącej prędkości, by wyłączyć wentylator okapu.
Lampka kontrolna prędkości pracy wentylatora wyciągu.4-
Zegar: nacisnąć przycisk wybranej prędkości i przytrzymać przez ok. 2 s,
wyświetlacz zacznie migać. Wentylator wyciągu zatrzyma się po upływie 15 minut, a
oświetlenie wyłączy się. Aby wyłączyć zegar: nacisnąć krótko wybrany przycisk.
Panel z 4 prędkościami - wyświetlacz cyfrowy (rys. P3)
Włącznik i wyłącznik oświetlenia.1-
Włącznik i wyłącznik oświetlenia.2-
Zmniejsza prędkość obrotową wentylatora.3-
Panel wyświetlacza prędkości wentylatora.4-
Zwiększa prędkość obrotową wentylatora.5-
Włącza prędkość turbo wentylatora.6-
Włącza i wyłącza zegar wentylatora okapu.7-
Zegar: wentylator okapu pracuje 5 minut z bieżącą prędkością i kolejno po 5 minut z
każdą mniejszą prędkością, aż się zatrzyma. Oświetlenie zostaje wyłączone.
Panel z 5 przyciskami (rys. P4)
Lampka kontrolna pracy wentylatora wyciągu.1-
Włącznik i wyłącznik oświetlenia.2-
Wentylator okapu wyłączony.3-
Prędkość obrotowa wentylatora okapu - przycisk: prędkość 1, 2 i 34-
Panel dotykowy (rys. P5)
Wyświetlacz / przycisk ostrzeżenia o zatkanym ltrze. Ostrzeżenie o potrzebie 1-
wymiany ltra - nacisnąć jeden raz, aby wyłączyć, gdy ltr został wyczyszczony
lub wymieniony.
Włącza i wyłącza zegar wentylatora okapu.2-
Włącznik i wyłącznik oświetlenia. Nacisnąć i przytrzymać, by dostosować 3-
intensywność oświetlenia.
Włącznik i wyłącznik oświetlenia.4-
Prędkość obrotowa wentylatora okapu - przycisk: prędkość 1, 2 i 3/45-
Zegar: wentylator okapu pracuje 5 minut z bieżącą prędkością i kolejno po 5 minut z
każdą mniejszą prędkością, aż się zatrzyma.
Panel przesuwny dotykowy (rys. P6)
Włącznik i wyłącznik wentylatora.1-
Przesuwny panel dotykowy do regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Używany 2-
także w połączeniu z przyciskiem -3-.
Włącznik i wyłącznik oświetlenia.Nacisnąć przycisk i gdy przycisk miga, dostosować 3-
intensywność oświetlenia za pomocą dotykowego panelu przesuwnego -2-.
Włącza i wyłącza zegar wentylatora okapu.4-
Wyświetlacz / przycisk ostrzeżenia o zatkanym ltrze. Ostrzeżenie o potrzebie 5-
wymiany ltra - nacisnąć jeden raz, aby wyłączyć, gdy ltr został wyczyszczony
lub wymieniony.
Zegar: wentylator okapu pracuje 2 minuty z bieżącą prędkością i kolejno po 2 minuty z
każdą mniejszą prędkością, aż się zatrzyma. Oświetlenie zostaje wyłączone.
Ostrzeżenie do modelu ZEN
Panel przedni automatycznie wysuwa się i wsuwa przy włączaniu / wyłączaniu okapu.
Konserwacja okapu
Ostrzeżenie: zawsze odłączyć zasilanie elektryczne przed wykonywaniem
czynności konserwacyjnych przy okapie. W razie uszkodzenia skontaktować
się z ocjalnym dystrybutorem lub autoryzowanym sprzedawcą.
Czyszczenie od zewnątrz: za pomocą ciekłego detergentu niepowodującego korozji.
Nie stosować ściernych środków czyszczących.
Filtry tłuszczu: aby uniknąć pożaru, starannie czyścić raz w miesiącu lub za każdym
razem, gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza. Do czyszczenia ltr wymontować
i umyć gorąca wodą z dodatkiem detergentu. W przypadku mycia w zmywarce, ltr
umieszczać w pozycji pionowej, by zanieczyszczenia nie osadzały się na nim.
Filtry z aktywnym węglem: Wymieniać ltr co 3 miesiące.
Ważne: zwiększyć częstotliwość czyszczenia wymiany ltra, jeśli okap jest
używany przez więcej niż 2 godziny dziennie. Zawsze stosować oryginalne ltry
producenta okapu.
Wymiana żarówki (patrz symbol na rysunkach)
Ostrzeżenie: żarówki wymieniać dopiero po odłączeniu zasilania elektrycznego.
Dodatkowo odczekać na schłodzenie żarówki.
Ważne: do wymiany stosować nowe żarówki zgodnie ze wskazaniem na
tabliczce znamionowej okapu.
Żarówki halogenowe można zastąpić żarówkami z aluminiowym reektorem. Nie
stosować żarówek dwubarwnych - ryzyko przegrzania.
Informacja prawna
Producent:
- Deklaruje, że niniejszy produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania
w odniesieniu do elektrycznych urządzeń niskonapięciowych, określone w
dyrektywie 2006/95/WE z 12 grudnia 2006 oraz w dyrektywie w sprawie zgodności
elektromagnetycznej 2004/108/WE z 15 grudnia 2004.
- Nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania niniejszej instrukcji oraz
obowiązujących przepisów w zakresie poprawnego użytkowania urządzeń.
- Zastrzega sobie prawo do wprowadzania modykacji urządzenia lub niniejszej
instrukcji bez uprzedzenia.
Aby otrzymać pomoc techniczną lub dodatkowe informacje na temat tego produktu,
proszę skontaktować się z naszym ocjalnym dystrybutorem.
PL