Goclever DVR FULL HD 2 Инструкция по эксплуатации онлайн [17/19]
17
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie
powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz
transportu.
13. Gwarancja nie obejmuje:
1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez
producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk
atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu
14. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje
własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co
najmniej równoważnych.
15. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki
znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania
nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.
16. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją
nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne
itp.
17. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z
urządzenia będącego w naprawie.
18. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu
utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
19. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach
magnetycznych.
20. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie
postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba,
że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
21. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy
przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawni
nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.