Goclever DVR FULL HD 2 Инструкция по эксплуатации онлайн [16/19]
16
Warunki gwarancji
1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( 60-431 ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej
Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i
materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja
obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami
niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej
wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby
nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu,
jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w
terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po
przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu
serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą
reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa gwarant.
6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. pilot, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od
daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych ( nie dotyczy gwarancja door-to-door )
7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie
nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30
dni.
8. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta na stronie
www.goclever.pl zakładka WSPARCIE>>> Zgłoszenie reklamacji. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i
wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na
serwis.
9. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami
niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu
zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje
utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi
akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi
nabywca.
11. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz
serwisu.