HR
- SIGURNOSNI PROPISI
- Prije priključenja uređaja na mrežu, provjerite da li napon (naznačen na uređaju) odgovara naponu
mreže.
- Pumpa smije raditi samo s instaliranom zaštitnom nadstrujnom sklopkom (osjetljivosti max. = 0.03 A).
- Prije bilo kojeg kontakta s vodom i uronjavanja ruku u vodu, obavezno odvojiti sve uređaje koji se nalaze
u vodi od mreže.
- Pumpa smije biti priključena isključivo na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
- Kabel za priključak na mrežu ovog uređaja nije moguće popraviti niti zamijeniti; kod oštećenja potrebno
je uređaj zamijeniti s novim.
- Ova pumpa isključivo služi za uporabu u sobama i unutarnjim prostorijama.
- Pozor! Korištenje u bazenima ili kadama nije dozvoljeno.
- Pumpa se smije koristiti samo za čistu vodu do temperature od 35˚C.
REGULIRANJE
Za regulaciju odgovarajućeg učina pumpe, okrenite kontrolnu polugu u smjeru min. ili max. (v. sliku 1).
ODRŽAVANJE
Filter, rotor i kućište pumpe (v. sliku 2) potrebno je čistiti u redovitim razmacima da se ne bi uhvatila
prljavština i kamenac. Motor je potpuno hermetički zatvoren i osiguran je samozaštitom od pregrijavanja
te ga uglavnom nije potrebno održavati. U slučaju smetnje treba najprije kontrolirati dovod struje,
priključke i zaštitnu sklopku električnog uređaja. Ako je sve u redu, potrebno je očistiti pumpu.
ČIŠĆENJE
Najprije odvojite sve podvodne uređaje od električnog izvora, prije nego započnete bilo koji posao.
Izvadite filter iz kućišta motora, otvorite ga i izvadite rotor iz njegovog držača (v. sliku 2). Sada temeljito
operite dijelove s običnom četkom (ne koristite metalne četke). Po potrebi očistite eventualno nataloženi
kamenac tako da dijelove filtera stavite na nekoliko sati u ocat ili u sok od limuna.
Jamstvo
Za ovaj PONTEC-uređaj dajemo jamstvo od 24 mjeseci. Jamstvena zaštita počinje na dan prodaje ili
ranije na dan prvog puštanja u pogon. Ova je isprava valjana samo zajedno sa dokazom o kupovini.
Našim su jamstvom pokrivene pogreške u materijalu ili u proizvodnom postupku. Reklamacije čiji uzroci
proizlaze iz pogreški kod ugradnje ili posluživanja, iz nedostatne njege, djelovanja mraza, taloženja
kamenca ili nestručne pokušaje popravka, kao i sve štete od habanja na potrošnim dijelovima (npr.
kod rotora), ne spadaju u jamstvenu zaštitu. U našoj se proizvodnji prerađuje isključivo kvalitetan
materijal. Ukoliko bi uređaj ipak dao povoda za opravdanu reklamaciju, onda po našem izboru imate
pravo na besplatnu doradu ili zamjenu neispravnih dijelova. Pridržavamo sebi pravo na obračunavanje
troškova sastavljanja. Popravke u okviru jamstva načelno vršimo samo mi ili od nas ovlaštena radionica
za popravke. Ne preuzimamo odgovornost za štete koje nastaju radi izostanka uređaja. U slučaju da
jednom morate koristiti našu jamstvenu zaštitu, pošaljite nam na naš trošak reklamirani uređaj ili sastavni
dio, zajedno s Vašim dokazom o kupovini i ovim jamstvenim listom. Navedite svakako koju pogrešku
reklamirate. Reklamacije na temelju šteta nastalih kod prijevoza možemo proslijediti samo onda, ako je
šteta utvrđena prilikom dostave robe i potvrđena od strane špedicije, željeznice ili pošte. Samo u tom
slučaju je moguče da se od špedicije, željeznice ili pošte zahtjeva odšteta.











































D - SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
- Prüfen Sie vor Anschluss des Gerätes, ob die Betriebspannung (siehe Aufdruck) mit der Netzspannung
übereinstimmt.
- Betrieb nur mit installiertem Fehlerstromschutzschalter (max. = 0.03 A Empndlichkeit).
- Vor jeglichem Wasserkontakt und Eintauchen der Hände sind alle im Wasser bendlichen Geräte vom Netz
zu trennen.
- Die Pumpe darf nur an einer Steckdose mit Schutzleiterkontakt angeschlossen werden.
- Das Netzkabel dieses Gerätes kann weder repariert noch ausgetauscht werden; bei Beschädigung muss das
Gerät durch ein neues ersetzt werden.
- Diese Pumpe ist ausschliesslich für den Gebrauch in Zimmern und innenräumen.
- Vorischt! Der Betrieb in Schwimmbecken oder Badewannen ist nicht gestattet.
- Die Pumpe darf nur für Flussigkeiten bis zu einer Temepratur von 35°C verwendet werden.
- Tragen Sie die Pumpe niemals an der Anschlussleitung.
REGULIERUNG
Drehen Sie den Kontrollhebel gegen min. und max. (s. Abb. 1) um die entsprechende Pumpenleistung
einzustellen.
PFLEGE
Waschen Sie in regelmässigen Abständen den Filter, den Rotor und das Pumpengehäuse (s. Abb. 2)
um Verunreinigungen und Kalkablagerungen zu vermeiden. Der Motor ist vollständig versiegelt und durch
einen Selbstschutz gegen Überhitzen abgesichert und weitgehend wartungsfrei. Bei Störungen zunächst die
Stromzufuhr, Anschlüsse und Schutzschalter der Elektrischen Anlage kontrollieren. Falls alles in Ordnung ist,
muss die Pumpe gereinigt werden.
REINIGUNG
Trennen Sie zunächst sämtliche Unterwassergeräte von der Stromquelle bevor Sie irgendeine Arbeit in Angriff
nehmen. Nehmen Sie den Filter aus dem Motorgehäuse, öffnen Sie ihn und ziehen Sie den Rotor aus
seiner Halterung (s. Abb. 2); dann waschen Sie alle Teile sorgfältig mit einer nicht-metallischen Bürste. Falls
erforderlich, entfernen Sie eventuelle Kalkablagerungen, indem Sie die Filterteile für einige Stunden in Essig
oder Zitronensaft legen.
GARANTIE
Auf dieses PONTEC-Gerät gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten. Der Garantieschutz beginnt mit
dem Tage des Verkaufs oder vorher mit dem Tage der ersten Inbetriebnahme. Diese Urkunde gilt nur in
Verbindung mit dem Kaufbeleg. Unsere Garantieleistung erstreckt sich auf Material- oder Fertigungsfehler.
Beanstandungen, deren Ursachen auf Einbau- und Bedienungsfehler sowie mangelnde Pege, Frosteinwirkung,
Kalkablagerungen oder unsachgemässe Reparaturversuche zurückzuführen sind, sowie alle Verschleissschäden
an Verschleissteilen (z.B. beim Rotor) fallen nicht unter unseren Garantieschutz. In unserer Fertigung
wird ausschliesslich Qualitätsmaterial verarbeitet. Sollte dennoch das Gerät Anlass zu einer berechtigten
Beanstandung geben, so haben Sie, entsprechend nach unserer Wahl, Anspruch auf kostenlose Nachbesserung
oder Ersatz der defekten Teile. Eine Berechnung der Montagekosten behalten wir uns vor. Grundsätzlich werden
Garantie-Reparaturen nur von uns oder einem von uns genehmigten Reparaturbetrieb durchgeführt. Wir haften
nicht für Folgeschäden, die durch Ausfall des Gerätes entstehen. Müssen Sie unseren Garantieschutz einmal
in Anspruch nehmen, dann senden Sie an uns frachtfrei das beanstandete Gerät oder Geräteteil mit Ihrem
Kaufbeleg, dieser Garantiekarte und Angabe des beanstandeten Fehlers ein. Reklamationen auf Grund von
Transportschäden können wir nur weiterleiten, wenn der Schaden bei Zustellung der Ware von der Spedition,
Bahn oder Post festgestellt und bestätigt wird. Nur dann ist es möglich, Ansprüche gegenüber der Spedition,
Bahn oder Post geltend zu machen.
GB - SAFETY WARNINGS
- Check that the voltage shown on the label of the unit corresponds to the voltage of the mains supply.
- Connect the unit only to power supplies with residual current circuit breaker (RCCD) with sensitivity of
30 mA.
- The pump must be connected to an earthed socket only.
- Always disconnect all electrical appliances from the mains before placing your hands in the water.
- The line cord cannot be replaced or repaired. Should the cord become damaged the appliance must be
discarded.
- This pump is intended for indoor use only.
- This unit must not be used in swimming pools or bathrooms.
- This appliance has been designed for use in uids up to 35°C.
FOR UK ONLY
The leads of this unit must be connected as follows: Blue or Black to Neutral or Black-coloured terminal; Brown
to Live or Red-coloured terminal. Earthed units have a Green or Green/Yellow earth wire and this must be
connected to the Earth terminal (SIMBOLO) on the plug.
ADJUSTING THE FLOW
Rotate the valve toward min. or max. indicator (g. 1) as necessary.
MAINTENANCE
The motor is fully encapsulated and self protected against overheating and needs no particular care. If the
pump fails to work, check rst the electrical supply, connections, circuit breaker etc. If these are correct, the
pump needs to be cleaned.
Regular cleaning of the strainer, the rotor/impeller and the pump chamber (g. 2) is recommended to remove
any debris and lime-scale, which could block the unit.
CLEANING
Prior to any work on the unit, disconnect all electrical equipment from the mains.
Remove the strainer from the motor housing and open it. Pull off the rotor from its location (g. 2). Carefully
rinse all components under running water cleaning with a non-metallic brush. If necessary remove lime-scale
by leaving the components immersed in vinegar or lemon juice for few hours. Reassemble the unit so that all
components are placed in their original position.
GUARANTEE
We guarantee this PONTEC product for a period of 24 months. The guarantee starts on the day the product is
purchased or the day it is rst used which ever is the earlier. This guarantee is only valid in connection with
the proof of purchase. Our guarantee covers defects in materials or manufacturing. Faults caused by installation
errors, inadequate maintenance, effects of freezing, calcium (limescale) or unauthorised attempts to repair, as
well as all damages due to wear and tear on those parts subject to general wear and tear (e.g. the rotor and
impeller) are not covered by this guarantee. In our production department, we exclusively use quality materials.
However, should the product give reason for a justied complaint you shall be entitled to the free repair or
replacement of the defective parts. We reserve the right to invoice the assembly cost. As a general rule, repairs
are only carried out by our company or a repair company duly authorised by us. We are not liable for any
consequential losses (i.e. sh) resulting form the failure of this product. Should you ever need to claim against
our guarantee, either return the unit or faulty parts to the place of purchase or send it to us, complete with
your guarantee card, proof of purchase and a explanation of the fault. Only then we can claim for compensation
from the carrier. Losses or damages caused by transport can only be processed when admitted and conrmed
by the delivery company or post ofce.
F - PRECAUTIONS D’EMPLOI
- Vérier que la tension de votre ligne corresponde au voltage indiqué sur l’etiquette.
- A utiliser seulement avec un disjoncteur différentiel = 0.03 A:
- La pompe est munie d’un cable avec mise à terre. Il faut la brancher à une prise reliée à la terre.
- Debrancher toutes les installations électriques avant de mettre vos mains dans l’eau.
- Le câble de cet appareil ne peut pas être reparé ou remplacé. En cas de dommage il faut remplacer l’unité
compléte.
- Cette pompe doit être utilisée uniquement à l’interieur.
- Avertissement: ne pas utiliser dans piscines ou salles de bain.
- Cet appareil est à utiliser dans des eaux à température de 35°C maxi.
REGULATION DU DEBIT
La pompe est equipée d’un robinet de régulation de débit. Tournez le robinet vers min. pour diminuer le débit
ou vers max. pour l’augmenter (g. 1).
ENTRETIEN
Le moteur est entièrement encapsulé et protegé contre les surchauffes, il n’a pas besoin d’entretien. Si l’unité
ne fonctionne pas, vérier avant tout le branchement électrique, le disjoncteur etc., si tout est parfait l’appareil
devrait simplement être à nettoyér!
Il est recommandé de nettoyer régulièrement la crépine, la turbine et la chambre à eau (g. 2) en prenant
soin d’éliminer tous les dépôts.
NETTOYAGE
Avant de mettre vos mains dans l’eau, débranchez tous les appareils électriques immergés. Deboiter le
couvercle de la pompe et enlever la crépine avec le système de régulation du débit (g. 2). Sortir la turbine de
son emplacement. Rincer le tout sous l’eau claire à l’aide d’une brosse non métallique.
Les dépôts calcaires qui résistent peuvent être enlevés en laissant l’unité immergée dans du vinaigre ou du
jus de citron pendant quelque heures.
GARANTIE
Le matériel et l’assemblage de cette unité PONTEC, sont garanti pendant 24 mois de la date d’achat. L’unité a été
fabriquée en conformité aux Normes de Sécurité IEC EN 60 335-2-41 avec les technologies les plus modernes
en utilisant des matériaux de qualité pour garantir la puissance, la abilité et une longue satisfaction. Cette
garantie ne couvre pas les défauts dus à altération, négligence, mauvaise utilisation, modications techniques
ou le mauvais entretien. La garantie sera reconnue uniquement si l’unité est retournée dans son intégrité,
accompagnée par la preuve ou facture d’achat. Pour utiliser cette garantie retourner l’unité au fournisseur avec
ce bon de garantie complété et la preuve d’achat. Nous nous réservons le droit de remplacer ou réparer les
unités retournées sous garantie. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par emploi non convenable,
par négligence ou la non-observance des normes de sécurité. Les pièces (ex. la turbine) sujets à l’usure ne
sont pas couvertes par cette garantie.
I - NORME DI SICUREZZA
- Vericare che la tensione riportata sull’etichetta corrisponda a quella di rete.
- Installare sempre un interruttore differenziale (salvavita) con corrente di intervento di = 0.03 A.
- La pompa deve essere collegata esclusivamente ad una presa collegata alla terra.
- Prima di immergere le mani in acqua, scollegare tutti gli apparecchi elettrici.
- Il cavo di questo apparecchio non può essere riparato o sostituito; in caso di danneggiamento sostituire
l’unità completa.
- Questa pompa è per esclusivo uso interno.
- Attenzione: non è consentito l’uso di questo apparecchio in piscine o vasche da bagno.
- Questo apparecchio è destinato all’uso in liquidi aventi temperatura massima di 35°C.
REGOLAZIONE
Per regolare la portata della pompa, ruotare il rubinetto (g. 1) verso min. o max. secondo le necessità.
MANUTENZIONE
Si raccomanda di pulire regolarmente il ltro, il rotore e la camera della pompa (g. 2) eliminando sporcizia
e depositi calcarei.
Il motore è completamente sigillato ed autoprotetto contro surriscaldamento e non richiede particolari cure.
In caso di mancato funzionamento controllare per prima cosa il collegamento ed i dispositivi di sicurezza
dell’impianto elettrico, se tutto risulta a posto la pompa necessita di essere pulita.
PULIZIA
Prima di qualunque operazione, staccare l’alimentazione di tutti gli apparecchi immersi.
Smontare il ltro dal corpo motore, aprirlo e togliere il rotore dalla sua sede (g. 2); lavare il tutto
accuratamente con uno spazzolino non metallico. Gli eventuali depositi calcarei possono essere rimossi
lasciando l’apparecchio immerso in aceto o succo di limone per alcune ore.
GARANZIA
Il materiale ed il montaggio di questo prodotto PONTEC, sono garantiti per 24 mesi dalla data di
acquisto. L’unità è stata prodotta secondo le Norme di Sicurezza IEC EN 335-2-41, con processi produttivi
particolarmente accurati e con l’utilizzo di materiali di alta qualità per garantire la massima afdabilità nel tempo
ed elevate prestazioni. La garanzia non copre usi impropri, manomissioni o modiche tecniche di qualunque
tipo o i prodotti con evidenti segni di mancata manutenzione o sporchi. La garanzia sarà riconosciuta solo se
l’unità sarà restituita nella sua integrità, con lo scontrino scale o la fattura di acquisto. Nel caso si presenti
la necessità di ricorrere alla garanzia, il prodotto dovrà essere restituito assieme al presente certicato e alla
prova d’acquisto, al negoziante. I prodotti rientranti nelle condizioni di garanzia saranno riparati o sostituiti a
nostro insindacabile giudizio. Sono esclusi dalla garanzia, tutti i danni derivanti da uso improprio, mancata
manutenzione o dalla non osservanza delle norme di sicurezza. Le parti soggette ad usura (es. il rotore) non
sono oggetto della presente garanzia.
E - NORMAS DE SEGURIDAD
- Vericar que la tensión eléctrica se corresponda a la de la etiqueta.
- Instalar siempre un interruptor diferencial (Salvavidas) con corriente de intervención = 0.03 A.
- Antes de sumergir las manos en el agua, desenchufar todos los aparatos electricos.
- La bomba es equipada con cable y enchufe con toma de tierra, enchufarla a una linea con toma de tierra.
- El cable de esta bomba no se puede reparar o sustituir; en el caso de que esté dañado sostituir la bomba
entera.
- Esta boma està destinada para uso interiór.
- Atención no esta permitido el uso de este aparato en piscinas o bañeras.
- Este aparato està destinado para usarlo a una temperatura Max. de 35°C:
REGULACIÓN
Para regular el caudal de la bomba, girar la llave (g. 1) hacia el max. o min. sus necesidades.
MANUTENCIÓN
Se recomienda limpiar asiduamente el ltro, el rotor y la cámara de la bomba (g. 2) eliminando la suciedad
y los depósito calcáreos.
El motor esta completamente sellado y autoprotegido contra el recálientamento y no necesita un
manteniemiento especial. En caso de que no funcione controlar en primier lugar el enchufe y los dispositivos de
seguridad de la instalación eléctrica, si el resultado es correcto la bomba necesita una limpieza.
LIMPIEZA
Antes de cualquier operación, desenchufar todos los aparatos eléctricos sumergidos.
Desmontar el ltro del cuerpo motor, abrirlo y sacar el rotor de su sitio (g. 2) lavar todo con un cepillo no
metállico. Los posibles depósitos calcáreos se pueden eliminar dejando el aparato sumergido en vinagre o
zumo de limón durante algunas horas.
GARANTIA
Esta unidad PONTEC tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra en materiales y fallos de
fabricación. Esta unidad ha sido fabricada de acuerdo con los Estándares de Seguridad de IEC EN 335-2-41;
usando materiales de alta calidad y el mejor proceso de fabricación para asegurar una mayor satisfacción y
durabilidad. Esta garantía no cubre cualquier mal manejo, daño o modicación técnica en la unidad. No se
reemplazarán unidades abiertas o sucias. Esta garantía será válida sólo si la unidad es devuelta con su empaque
original y junto con el recibo o factura de compra. En caso de una devolución por garantía, por favor anexar
este certicado de garantía y el recibo de compra de su proveedor. Nos reservamos el derecho de reparar
o reemplazar esta unidad en los casos de certicado de garantía. Esta garantía no cubre daños que pueden
resultar del mal uso, taponamiento, negligencia o por no haber observado las instrucciones de seguridad. Esta
garantía no cubre partes sujetas a desjaste natural (por ejemplo rotores o propelas):
RUS
  
   
  ,     (. )  
.
     ,   
 (.  = 0,03 A).
              
,   .
          .
      ,  ;   
  .
!        .
         35.

      .  . (. . 1),  
  .

  ,     (. . 2),   
  .   ,    
   .      ,  
   .    ,   .

      ,   ,  
.     ,         (. .
2);         .  ,
  ,         
 .

      24 .      
 ,      .    
    .      
 . ,        
,  ,   , 
    ,      
  (.,  )      . 
     .  
      ,       
      .      
  .       
 .      ,    
  .      ,   −
    ,   ,   
    .    
        ,    
    ,     . 
      ,     .
H - BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
- Ellenőrizze a berendezés csatlakozását, hogy az üzemi feszültség (lásd a rányomott adatot!)
megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
- Üzemeltetés csakis beszerelt hibaáram-védőkapcsolóval (max. = 0.03 A érzékenység).
- Minden vízzel való érintkezés és vízbe való belenyúlás előtt a vízben található összes készülék
csatlakozóját ki kell húzni a konnektorból.
- A szivattyút csak védővezeték-érintkezővel rendelkező dugaszoló aljzatra szabad rácsatlakoztatni.
- E készülék hálózati kábelét sem javítani, sem kicserélni nem lehet; sérülés esetén a készüléket újra
kell cserélni.
- Ez a szivattyú kizárólag szobákban és belső terekben használható.
- Vigyázat! Úszómedencékben vagy fürdőkádakban tilos használni.
- A szivattyú csak tiszta vízben, max. 35˚C hőmérsékleten használható!
SZABÁLYOZÁS
Az ellenőrző emelőt fordítsa el a min. és max. felé (lásd az 1. ábrát!), hogy beállítsa a megfelelő
szivattyúteljesítményt!
ÁPOLÁS
A szennyeződések és a vízkőlerakódás elkerülése érdekében rendszeres időközökben mossa le a
szűrőt, a rotort és a szivattyúházat (lásd a 2. ábrát!)! A motor teljesen zárt, védőkapcsoló biztosítja
az önmelegedés ellen, és nem igényel karbantartást. Zavarok esetén először a villamos berendezés
árambevezetését, csatlakozásait és védőkapcsolóit kell ellenőrizni. Ha minden rendben van, meg kell
tisztítani a szivattyút.
TISZTÍTÁS
Mielőtt bármilyen munkába kezdene, legelőször válassza le az összes víz alatti készüléket az
áramforrásról! A szűrőt vegye ki a motorházból, nyissa ki azt és húzza ki a rotort a tartójából (lásd a 2.
ábrát!)! Ezután minden alkatrészt gondosan mosson le egy nemfémes kefével. Ha szükséges, távolítsa
el az esetleges vízkőlerakódásokat, úgy, hogy a szűrőelemeket néhány órára belerakja ecetbe vagy
citromlébe.
Garancia
Erre a PONTEC készülékre 24 hónap garanciát vállalunk. A garanciális időtartam az eladős napjával vagy
előtte az első üzembe helyezés napjával kezdődik. Ez az okmány csak a vásárlási bizonylattal együtt
érvényes. Garanciavállalásunk az anyag- és gyýrtási hibákra terjed ki. Az olyan kifogások, amelyek
oka beszerelési és kezelési hibára, valamint a hiányos ápolásra, fagyhatásra, vízkőlerakódásra vagy
szakszerűtlen javítási kĺsérletre, valamint a kopó alkatrészek (pl. a rotornál) kopási kárára vezethetők
vissza, nem esnek garanciális védelem alá. A gyártás során kizárólag minőségi anyagot használunk
fel. Ha azonban a készülék ennek ellenére jogos kifogásra adna okot, Ön választásunk szerint jogosult
a hibás alkatrész ingyenes javítására vagy cseréjére. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a
szerelési költségeket felszámítsuk. A garanciális javításokat alapvetően csak cégünk vagy az általunk
engedélyezett javítóüzem végezheti. Nem felelünk az olyan következményes károkért, amelyek a
készülék működésének kimaradásából származnak. Ha igénybe kell vennie garanciális szolgáltatásunkat,
bérmentesítve küldje el részünkre a kifogásolt készüléket vagy alkatrészt a vásárlási bizonylattal, jelen
garancialevéllel és a kifogásolt hiba feltüntetésével együtt. A szállítási károkon alapuló reklamációkat csak
akkor tudjuk továbbítani, ha a kárt az áru kézbesítésekor a speditőr, a vasút vagy a posta megállapította
és igazolta. Csak ekkor érvényesíthetőek a speditőrrel, a vasúttal vagy a postával szemben támasztott
igények.
CZ - BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY
- Před napojenm přístroje zkontrolovat, zda provozní napětí (viz nátisk) souhlasí s napětím sítě.
- Provozovat pouze s instalovaným jističem (max. = 0,03 A citlivost).
- Před každým kontaktem s vodou a ponořením rukou do vody odpojit veškeré ve vodě se nacházející
přístroje ze sítě.
- Čerpadlo napojovat pouze na zásuvku s ochranným kontaktem.
- Síový kabel tohoto přístroje se nedá opravit ani vyměnit; při poškození je nutné vyměnit celý přístroj za
nový.
- Čerpadlo je určené výhradné pro použití ve vnitřních interiérech.
- Pozor! Provoz v bazénech nebo koupelnových vanách je zakázán.
- Čerpadlo se smĺ používat pouze v čirých vodách do teploty 35˚C.
SEŘÍZENÍ
Pro nastavení příslušného výkonu čerpadla otáčet kontrolní páčkou proti min. a max. (viz obr. 1).
OŠETŘENÍ
V pravidelných časových odstupech čistit filtr, rotor a pouzdro čerpadla (viz obr. 2), aby nedocházelo ke
znečišování a usazování vápníku. Bezúdržbový motor je zcela zaplombován a samoochranou chráněn
proti přehřátí. Při poruchách nejprve zkontrolovat přívod proudu, přípoje a ochranný jistič elektrického
zařízení. Pokud je vše v pořádku je nutné čerpadlo vyčistit.
ČISTÉNÍ
Před započetím jakýchkoliv prací odpojit veškeré přístroje nacházející se ve vodé od zdroje proudu.
Vyjmout filtr z pouzdra motoru, tento otevřít a vytáhnout rotor z jeho držení (viz obr. 2); poté veškeré díly
pečlivě vyčistit nekovovým kartáčem. Pokud zapotřebí rovněž odstranit usazeniny vápníku — k tomu
ponořte části filtru na několik hodin do octa nebo citronové šávy.
Záruční lhůta
Na tento přístroj PONTEC poskytujeme záruční lhůtu po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná dnem
prodeje nebo již předem dnem prvního uvedenĺ do provozu. Záruční list je platný pouze ve spojení s
kupním dokladem (paragonem). Záruční lhůtu poskytujeme na chyby materiálu nebo výrobní chyby. Do
záruční lhůty nespadají poškození vzniklá nesprávnou montáží nebo chybnou obsluhou, neodborným
ošetřením, vlivem mrazu, usazeninami vápence nebo neodbornou opravou, a též veškerá poškození dílů
podléhajících opotřebení (např. u rotoru). Při naší výrobě používáme výlučně kvalitní materiál. Pokud by
přesto došlo k oprávněné reklamaci, máte nárok na bezplatnou opravu nebo náhradu poškozených dílů.
Vyhrazujeme si vyúčtování nákladů na montáž. Garanční opravy provádíme sami nebo námi schválená
opravna. Neručíme za následné poškození, vznikající vynecháním přístroje. Budete-li nuceni využít
naší záruční ochrany, zašlete nám na naše náklady reklamovaný přístroj nebo část s kupním dokladem,
záruční kartu a údaje k poškození. Reklamace na základě poškození dopravou můžeme postoupit dále
pouze v tom případě, že bylo poškození při doručení spedicí, železnicí nebo poštou zjištěno a potvrzeno.
Pouze tehdy je možné uplatnit nároky vůči spedici, železnici nebo poště.
PfG GmbH
Postfach 2068
48469 Hörstel
Germany
PfG GmbH
Postfach 2068
48469 Hörstel
Germany
PfG GmbH
Postfach 2068
48469 Hörstel
Germany
COD. 3301-2400
Fig. 1
Fig. 2
Fig.3
220-240 V / 50 Hz / 5 W
300 l / h Qmax
0,7 m Hmax
1,5 m