Cata AVLAKI 600 XGBK Нержавеющая сталь; Черная Инструкция по эксплуатации онлайн [13/24]
13
C
A
MP
A
G
N
E SIE
R
AFZU
I
GKAP
Geachte klant,
Wij danken u voor de aankoop van onze afzuigkap. Wij verzoeken u deze
instructies voor een optimale installatie, gebruik en onderhoud aandachtig
te lezen.
Nota: de afbeeldingen waarnaar deze handleiding verwijst bevinden
zich op de eerste pagina’s.
Wandinstallatie van de afzuigkap (zoek het symbool in de
afbeeldingen)
Opgelet: raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor de afvoer
van rook. Sluit de afzuigkap niet aan op een rook-, ventilatie- of
warmeluchtkanaal. Bevestig bij de plaatselijke autoriteiten dat de
ventilatie van de omgeving geschikt is. Controleer dat het maximale debiet
van de afgevoerde lucht 4 Pa (0,04 mbar) niet overschrijdt. Als tegelijkertijd
een afzuigkap en op gas of een andere brandstof draaiende apparaten
worden gebruikt, dan moet de ruimte over voldoende ventilatie beschikken.
De afgevoerde lucht mag niet door leidingen stromen die gebruikt worden
voor het afvoeren van de rook die door op gas of een andere brandstof
draaiende apparaten wordt geproduceerd. De voorschriften met betrekking
tot luchtafvoer moeten worden nageleefd.
Voor de rookafvoer naar buiten moet een stijve pvc-buis gebruikt worden
van min. Ø l20 mm.
De vorige beperkingen zijn niet van toepassing op afzuigkappen zonder
rookafvoer naar buiten (recirculatiesysteem met actief koollter).
Installeer de afzuigkap volgens de instructies van de meegeleverde sjabloon
en de aanwijzingen van 1 tot g. 16.
De aanwijzingen van de fabrikant van het kooktoestel in acht nemen indien
de hoogte vanaf het kookoppervlak tot de afzuigkap (zie g. 3) groter is dan
de waarde aangegeven in de meegeleverde sjabloon .
Enkel voor toestellen met koken op gas: De afstand tot de afzuigkap moet
minimaal 65 cm bedragen.
Aansluiting van de afzuigkap op het lichtnet
Opgelet: voor het aansluiten van de afzuigkap: sluit de stroomtoevoer
af en controleer dat de geleverde spanning en frequentie
overeenkomen met de waarden aangegeven op het gegevensplaatje
van de inrichting.
Als het apparaat uitgerust is met een stekker, sluit de afzuigkap dan volgens
de geldende voorschriften in een makkelijk toegankelijke zone aan op een
stekkerdoos.
Als het apparaat niet uitgerust is met een stekker, sluit het apparaat dan
rechtstreeks aan op een wandcontactdoos. Deze moet voorzien zijn van een
makkelijk toegankelijk scheidingselement om de stekker te kunnen verwijderen,
moet meerpolig zijn en aan de plaatselijke voorschriften voldoen.
Gebruik van de afzuigkap – Veiligheid
Opgelet: bij een elektrostatische ontlading (b.v. een blikseminslag) kan
het zijn dat de afzuigkap buiten werking wordt gesteld. Dit houdt geen
risico op beschadiging in. Schakel de stroomtoevoer van de afzuigkap
uit en zet het apparaat opnieuw aan na een minuut.
Sta in geen geval toe dat kinderen of personen met een fysieke, zintuiglijke
of mentale handicap of personen zonder de nodige ervaring en/of kennis de
afzuigkap bedienen, tenzij ze instructies ontvangen hebben over het gebruik
ervan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Om te voorkomen dat kinderen met het apparaat spelen, moeten kinderen
altijd onder toezicht staan.
Om brand te voorkomen, moet u het metalen lter regelmatig reinigen, de
opvangbakken met warme olie constant controleren en geen levensmiddelen
onder de afzuigkap amberen.
Gebruik de afzuigkap niet indien ze beschadigd of defect
is. Neem contact op met een ofciële distributeur of een bevoegde
vertegenwoordiger.
De toegankelijke onderdelen kunnen heet worden wanneer deze met
kooktoestellen worden gebruikt.
Gebruik van de afzuigkap – Bedieningspaneel (zoek het symbool in de
afbeeldingen)
Hieronder worden de verschillende bedieningspanelen beschreven. Ga na
welk paneelmodel geïnstalleerd is in uw afzuigkap en raadpleeg tevens de
afbeelding die aangegeven is in elk geval.
Paneel met schuifschakelaar(g. P1)
Snelheid van de afzuigkap - posities: OFF, 1e, 2e en 3e snelh.1-
Controlelampje werking van de afzuigkap.2-
Schakelaar voor het aan- en uitzetten van de verlichting.3-
Paneel met elektronische knop (g. P2)
Aan- en uitzetten van de verlichting.1-
Controlelampje werking van de verlichting.2-
Snelheid van de afzuigkap - drukknop: 1e, 2e en 3e snelh. Door opnieuw 3-
op de lopende snelheid te drukken, wordt de afzuigkap uitgeschakeld.
Controlelampje werkingssnelheid van de afzuigkap.4-
Tijdsinstelling: houd de drukknop van de gekozen snelheid gedurende twee
seconden ingedrukt tot de indicator knippert. Na 15 min stopt de afzuigkap
en gaat de verlichting uit. Om de tijdsinstelling te annuleren: druk eenmaal
op de drukknop van de gekozen snelheid.
Paneel met vier snelheden – Digitale indicator (g. P3)
Aan- en uitzetten van de verlichting.1-
Aan- en uitzetten van de afzuigkap.2-
Snelheid van de afzuigkap verlagen.3-
Indicatorpaneel van de snelheid van de afzuigkap.4-
Snelheid van de afzuigkap verhogen.5-
Turbosnelheid van de afzuigkap activeren.6-
Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.7-
Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 5 min met de lopende snelheid
en daarna telkens 5 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt en de
verlichting uitgaat.
Paneel met vijf drukknoppen (g. P4)
Controlelampje werking van de afzuigkap.1-
Aan- en uitzetten van de verlichting.2-
Uitzetten van de afzuigkap.3-
Snelheid van de afzuigkap - drukknop: 1e, 2e en 3e snelh.4-
Aanraakpaneel (g. P5)
Indicatorlampje/drukknop waarschuwing reiniging van lters. Wijst erop 1-
dat het lter vervangen moet worden - drukken om te deactiveren na
reiniging of vervanging van het lter.
Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.2-
Aan- en uitzetten van de verlichting. Blijven drukken om de intensiteit van 3-
de verlichting te regelen.
Aan- en uitzetten van de afzuigkap.4-
Snelheid van de afzuigkap - drukknop: 1e, 2e en 3e/4e snelh.5-
Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 5 min met de lopende snelheid
en daarna telkens 5 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt.
Schuifaanraakpaneel (g. P6)
Aan- en uitzetten van de afzuigkap.1-
Schuifaanraakpaneel voor snelheidscontrole van de afzuigkap. Wordt 2-
ook gebruikt in combinatie met de drukknop -3-.
Aan- en uitzetten van de verlichting. Druk de knop in en regel terwijl die 3-
knippert de intensiteit van de verlichting met het schuifaanraakpaneel
-2-.
Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.4-
Indicatorlampje/drukknop waarschuwing reiniging van lters. Wijst erop 5-
dat het lter vervangen moet worden - drukken om te deactiveren na
reiniging of vervanging van het lter.
Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 2 min met de lopende snelheid
en daarna telkens 2 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt en de
verlichting uitgaat.
Waarschuwing over het model ZEN
Het voorpaneel schuift automatisch naar buiten/binnen wanneer de
afzuigkap aan-/uitgezet wordt.
Onderhoud van de afzuigkap
Opgelet: sluit steeds de stroomtoevoer af alvorens de afzuigkap te
onderhouden. Neem in geval van storing contact op met een ofciële
distributeur of een bevoegde vertegenwoordiger.
Externe reiniging: gebruik een vloeibaar, niet-bijtend reinigingsmiddel en
vermijd het gebruik van schurende producten.
Vetlters: om ontbranding te vermijden, moeten de lters een keer per
maand, of wanneer het indicatorlampje dit aangeeft, grondig gereinigd
worden. Daarvoor moeten de lters uitgenomen en gewassen worden met
warm water en een reinigingsmiddel. Indien u een vaatwasser gebruikt,
dient u de lters verticaal te plaatsen om de afzetting van vaste resten te
voorkomen.
Actieve koollters: moeten elk kwartaal worden vervangen.
Belangrijk: verhoog de frequentie van de reiniging/vervanging van
de lters indien de afzuigkap meer dan 2 uur per dag gebruikt wordt.
Gebruik steeds originele lters van de fabrikant.
Vervanging van de lampen (zoek het symbool in de afbeeldingen)
Opgelet: neem de lampen niet vast alvorens de stroomtoevoer
afgesloten is en de lampen voldoende afgekoeld zijn.
Belangrijk: gebruik nieuwe lampen in overeenkomst met de
aanwijzingen op het gegevensplaatje van de afzuigkap.
Gebruik lampen met aluminiumreector ter vervanging van halogeenlampen.
Gebruik geen koudlichtlampen - risico op oververhitting.
Wettelijke informatie
De fabrikant:
- Verklaart dat deze inrichting voldoet aan de wezenlijke vereisten
betreffende elektrisch materieel volgens de laagspanningsrichtlijn 2006/95/
EG van 12/12/06 en betreffende de elektromagnetische compatibiliteit
volgens de EMC-richtlijn 2004/108/EG van 15/12/04.
- Kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-naleving van de
aanwijzingen van deze handleiding en de geldende veiligheidsnormen voor
het correct gebruik van de inrichting.
- Behoudt zich het recht voor om eender welke wijziging door te voeren aan
de inrichting of deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving.
Neem contact op met onze ofciële distributeur indien u technische
assistentie of bijkomende informatie wenst over onze producten.
NL