Cata AVLAKI 600 XGBK Нержавеющая сталь; Черная Инструкция по эксплуатации онлайн [18/24]
18
D
E
KO
R
A
T
IV V
E
NTIL
A
TORH
E
T
T
E
Kjære kunde,
Takk for at du kjøpte vår ventilatorhette. Les nøye gjennom disse instruksjonene
for optimal installasjon, bruk og vedlikehold.
Merknader: Figurene som nevnes i denne håndbokener på de første sidene.
Installasjon av ventilatorhette vegger (se etter -symbolet i gurene)
Advarsel: sjekk lokale bestemmelser for damputslipp. Ikke koble
ventilatorhetten til en damp-, ventilasjons eller varmluftskanal. Kontroller
med lokale myndigheter at romventilasjonen er tilstrekkelig. Kontroller at
den maksimale luftuttrekkshastigheten for apparatene i rommet ikke overstiger
4 Pa (0,04 mbar). Rommet ha tilstrekkelig ventilasjon hvis en kjøkkenvifte
brukes samtidig med apparater som bruker gass eller andre brennstoffer. Luften
som slippes ut må trekkes ut gjennom kanaler som brukes til å trekke ut damp
fra apparater som bruker gass eller andre brennstoffer.Bestemmelser som
gjelder luftutrekk må overholdes.
Bruk et solid PVC-rør med minimum Ø 120 mm til å føre bort damp utenfor.
Ovennevnte begrensninger gjelder ikke for ventilatorhetter uten damputslipp til
utsiden (resirkuleringssystem med aktivert kulllter).
Installer ventilatorhetten i tråd med instruksjonene malen som følger
med og indikasjonene i g. 1 til g. 16.
Respekter indikasjonene til produsenten av kokeapparatet hvis høyden fra
kokeoveraten til ventilatorhetten (se g. 3) er høyere enn den som indikeres
på malen som følger med.
Kun for gasskokeapparater: minimumsavstanden til ventilatorhetten være
minst 65 cm.
Koble ventilatorhetten til strømnettet
Advarsel: før du kobler til hetten: slå av strømforsyningen og kontroller at
spenning og frekvens samsvarer med det som indikeres apparatets
navneplate.
Hvis kjøkkenviften har en kontakt, kobler du den til et strømuttak som overholder
gjeldende bestemmelser, som er plassert på et tilgjengelig område.
Hvis ventilatorhetten ikke har en kontakt, kobler du den direkte til strømnettet
som beskyttes av en separatorenhet som er tilgjengelig for frakobling, i henhold
til lokale bestemmelser.
Bruk av ventilatorhetten – Sikkerhet
Advarsel: ventilatorhetten kan slutte å fungere under en elektrostatisk
utladning (f.eks. lyn). Dette innebærer ingen risiko for skader. Koble
fra strømforsyningen til ventilatorhetten og koble den til igjen etter ett
minutt.
Ikke la ventilatorhetten brukes av barn eller personer med reduserte evner
(fysiske, sensoriske eller psykiske) eller mangel erfaring og kunnskap, med
mindre de har blitt gitt instruksjoner som gjelder bruk av apparatet av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn for å tilse at de ikke leker med apparatet.
For å unngå risiko for brann må du rengjøre lteret jevnlig, permanent kontrollere
panner med varm olje og ikke ambere mat under ventilatorhetten.
Ikke bruk ventilatorhetten hvis den viser tegn skader eller feil. Kontakt en
ofsiell distributør eller autorisert forhandler.
TIlgjengelige deler kan bli varme ved bruk av kokeapparater.
Bruk av ventilatorhetten - Kontrollpanel (se etter -symbolet i gurene)
De forskjellige kontrollpanelene beskrives nedenfor. Kontroller hvilken
panelmodell som er installert på din ventilatorhette og se guren som indikeres
i hvert tilfelle.
Panel med glidebryter (g. P1)
Kjøkkenviftehastighet - posisjoner: AV, hastighet 1, 2 og 31-
Kjøkkenviftens driftskontrollampe.2-
Bryter som slår lys på og av.3-
Panel med elektronisk knapp (g. P2)
Lys på og av.1-
Lyskontrollampe.2-
Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3 Trykk på gjeldende 3-
hastighet en gang til for å slå av kjøkkenviften.
Kjøkkenviftens driftshastighetkontrollampe.4-
Timer: hold den valgte hastighetsknappen inne i to sekunder til displayet blinker.
Kjøkkenviften stopper etter 15 minutter og lyset slås av. Slik avbryter du timeren:
trykk en gang på den valgte hastighetsknappen.
Panel med re hastigheter - Digitalt display (g. P3)
Lys på og av.1-
Kjøkkenvifte på og av.2-
Senk kjøkkenviftens hastighet.3-
Displaypanel for kjøkkenviftehastighet.4-
Øk kjøkkenviftens hastighet.5-
Aktiver turbohastighet for kjøkkenvifte.6-
Aktiver og deaktiver timer for kjøkkenvifte.7-
Timer: kjøkkenviften går i 5 minutter gjeldende hastighet og nye 5 minutter
på hver av de lavere hastighetene før den stopper og lyset slås av.
Panel med fem knapper (g. P4)
Kjøkkenviftens driftskontrollampe.1-
Lys på og av.2-
Kjøkkenvifte av.3-
Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 34-
Berøringspanel (g. P5)
Display/knapp for lterrengjøringsvarsel. Varsel om behovet for å bytte ut 1-
lteret – trykk for å deaktivere når lteret er renset eller byttet ut.
Aktiver og deaktiver timer for kjøkkenvifte.2-
Lys på og av. Hold inne for å justere lysintensiteten.3-
Kjøkkenvifte på og av.4-
Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3/45-
Timer: kjøkkenviften går i 5 minutter gjeldende hastighet og nye 5 minutter
på hver av de lavere hastighetene før den stopper og.
Skyveberøringspanel (g. P6)
Kjøkkenvifte på og av.1-
Skyveberøringspanel for hastighetskontroll av kjøkkenviften. Brukes også i 2-
kombinasjon med knapp -3-.
Lys og av. Trykk knappen og mens den blinker justerer du lysintensiteten 3-
med skyveberøringspanelet -2-.
Aktiver og deaktiver timer for kjøkkenvifte.4-
Display/knapp for lterrengjøringsvarsel. Varsel om behovet for å bytte ut 5-
lteret – trykk for å deaktivere når lteret er renset eller byttet ut.
Timer: kjøkkenviften går i 2 minutter gjeldende hastighet og nye 2 minutter
på hver av de lavere hastighetene før den stopper og lyset slås av.
Advarsel om ZEN-modellen
Frontpanelet forlenger seg eller trekker seg inn automatisk når ventilatorhetten
slås på/av.
Vedlikehold av ventilatorhetten
Advarsel: slå alltid av strømforsyningen før du utfører vedlikeholdsarbeid
ventilatorhetten. Hvis det oppstår en feil, kontakter du en ofsiell
distributør eller autorisert forhandler.
Rengjøring av utsiden: bruk ikke-etsende, ytende rengjøringsmiddel og unngå
å bruke slipemidler.
Fettltre: for å unngå branner rengjør du lterne en gang i måneden eller når
displaykontrollampen indikerer det. Du rengjør ltrene og vasker dem med
varmt vann og rengjøringsmiddel. Hvis du bruker oppvaskmaskinen, må du
plassere ltrene vertikalt for å hindre at det blir liggende rester på dem.
Aktiverte kullltre: bytt ut ltrene hver 3. måned.
Viktig: hvis du bruker ventilatorhetten oftere enn 2 ganger om dagen
du rengjøre eller bytte ut ltrene oftere. Bruk alltid originalltre fra
produsenten.
Utskifting av lyspære (se etter -symbolet i gurene)
Advarsel: ikke berør lyspærene før strømforsyningen er koblet fra og de
har fått kjølt seg ned.
Viktig: bruk nye lyspærer i samsvar med det som er indikert
navneplaten.
Bruk lyspærer med en aluminiumreektor for å bytte ut halogenpærer. Ikke bruk
dikroiske pærer - de gir risiko for overoppheting.
Juridisk informasjon
Produsenten:
- Erklærer at dette produktet oppfyller alle grunnleggende krav som gjelder
elektrisk utstyr med lav spenning i henhold til direktiv 2006/95/EC datert
12. desember 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til direktiv
2004/108/EC datert 15. desember 2004.
- Er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av instruksjonene som gis i denne
håndboken og gjeldende sikkerhetsbestemmelser for riktig bruk av utstyret.
- Forbeholder seg retten til å foreta endringer på utstyret eller denne håndboken
uten forvarsel.
Kontakt vår ofsielle distributør dersom du trenger teknisk assistanse eller ekstra
informasjon om våre produkter.
NO