Cata AVLAKI 600 XGBK Нержавеющая сталь; Черная Инструкция по эксплуатации онлайн [17/24]
17
D
E
KO
R
A
T
IV F
L
ÄKTK
Å
PA
Bäste kund,
Tack för att du har köpt vår kåpa. Läs dessa instruktioner noggrant för bästa
montering, användning och underhåll av den.
Obs! Bilderna som nämns i denna manual nns på de första sidorna.
Väggmontering av kåpan (leta efter symbolen i bilderna)
Varning! Konsultera lokala bestämmelser angående rökutsläpp. Använd
inte den här kåpan till rök-, ventilations- eller varmluftsutsläpp. Bekräfta
att rummets ventilation lämpar sig för de lokala bestämmelserna.
Kontrollera att luftavtappningens maximala strömhastighet för apparaterna
i rummet inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Rummet måste ha tillräcklig
ventilation om en äktkåpa används samtidigt med enheter som drivs med
gas eller andra bränslen. Utsugsluften måste passera via utsläpp som används
för ångor från enheter som drivs med gas eller andra bränslen. Regler gällande
luftutsläpp måste följas.
Använd ett styvt PVC-rör med en diameter minst l20 mm för att leda ut
röken.
Ovannämnda begränsningar gäller inte kåpor utan rökutsläpp till utsidan
(cirkulerande system med aktivt kollter).
Montera kåpan enligt instruktionerna på mallen och indikeringarna i bild
1 till 16.
Följ anvisningarna från tillverkaren av matlagningsapparaten om höjden från
matlagningsytan till kåpan (se bild 3) är högre än vad som indikeras på mallen
som medföljer.
Endast för matlagningsapparater med gas: minsta avstånd till kåpan är 65
cm.
Ansluta kåpan till ledningsnätet
Varning! innan kåpan ansluts: stäng av all strömtillförsel och kontrollera
att den tillförda spänningen och frekvensen stämmer med den som
indikeras på apparatens namnplåt.
Om äktkåpa har en kontakt ansluter du den till ett eluttag i enlighet med de
regler som gäller och som nns placerad på en lättåtkomlig plats.
Om kåpan saknar kontakt ansluter du den direkt till ledningsnätet, skyddat
av en separatorenhet som är lätt att komma åt för urkoppling, i enlighet med
lokala regler.
Använda kåpan – Säkerhet
Varning! kåpan kan sluta att fungera vid en elektrisk urladdning (t. ex.
blixtnedslag). Detta innebär ingen risk för skada. Stäng av strömtillförseln
till kåpan och sätt på den igen efter en minut.
Kåpan får inte användas av barn eller personer med nedsatt (fysisk, sensorisk
eller mental) förmåga eller personer utan erfarenhet och kunskap, om de
inte har fått anvisningar om hur apparaten används av en säkerhetsansvarig
person.
Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten.
För att undvika risk för brand, ska du rengöra metallltret med jämna mellanrum,
hela tiden övervaka kastruller som innehåller het olja och inte ambera mat
under kåpan.
Använd inte kåpan om den visar tecken skador eller brister. Kontaka en
ofciell leverantör eller en auktoriserad återförsäljare.
Delarna i kåpan kan bli heta när du tillagar mat.
Använda kåpan - Kontrollpanel (leta efter symbolen ¿? i bilderna)
Nedan beskrivs de olika kontrollpanelerna. Kontrollera panelmodellen som är
installerad på din kåpa och se indikerad bild för varje fall.
Använda kåpan - Kontrollpanel (leta efter symbolen i bilderna)
Nedan beskrivs de olika kontrollpanelerna. Kontrollera panelmodellen som är
installerad på din kåpa och se indikerad bild för varje fall.
Panel med skjutomkopplare (Bild P1)
Utsugningsäktens hastighet - lägen: AV, hastighet 1, 2 och 31-
Utsugningsäktens kontrollampa för drift.2-
Ljusströmbrytare, på och av.3-
Panel med elektronisk knapp (Bild P2)
Ljus, på och av.1-
Kontrollampa för ljus.2-
Utsugningsäktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3 Tryck på samma 3-
hastighet igen för att stänga av utsugningsäkten.
Utsugningsäktens kontrollampa för drifthastighet.4-
Timer: håll den valda hastighetsknappen nedtryckt i två sekunder tills displayen
blinkar. Utsugningsäkten stannar efter 15 minuter och ljuset stängs av. För att
avbryta timern: tryck den valda hastighetsknappen en gång.
Panel med fyra hastigheter - Digital displayer (Bild P3)
Ljus, på och av.1-
Utsugningsäkt, på och av.2-
Minska utsugningsäktens hastighet.3-
Utsugningsäktens dsiplayerpanel för hastighet.4-
Öka utsugningsäktens hastighet.5-
Aktivera utsugningsäktens turbohastighet.6-
Aktivera och avaktivera utsugningsäktens timer.7-
Timer: utsugningsäkten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i
ytterligare 5 minuter varje lägre hastighetsnivå tills den stannar och ljuset
stängs av.
Panel med fem knappar (Bild P4)
Utsugningsäktens kontrollampa för drift.1-
Ljus, på och av.2-
Utsugningsäkt avstängd.3-
Utsugningsäktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 34-
Pekpanel (Bild P5)
Displayer/knapp för lterrengöringsvarning. Varnar när ltret behöver bytas 1-
– tryck för att avaktivera när ltret har rengjorts eller ersatts.
Aktivera och avaktivera utsugningsäktens timer.2-
Ljus, på och av. Håll den nedtryckt för att justera ljusnivån.3-
Utsugningsäkt, på och av.4-
Utsugningsäktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3/45-
Timer: utsugningsäkten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i
ytterligare 5 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar.
Pekpanel med slidefunktion (Bild P6)
Utsugningsäkt, på och av.1-
Pekpanel med slidefunktion för kontroll av utsugningsäktens hastighet. 1-
Används även i kombination med knapp -3-.
Ljus, på och av. Tryck på knappen och medan den blinkar justerar du 1-
ljusnivån med pekpanelen med slidefunktion -2-.
Aktivera och avaktivera utsugningsäktens timer.2-
Displayer/knapp för lterrengöringsvarning. Varnar när ltret behöver bytas 3-
– tryck för att avaktivera när ltret har rengjorts eller ersatts.
Timer: utsugningsäkten arbetar i 2 minuter i nuvarande hastighet och i
ytterligare 2 minuter varje lägre hastighetsnivå tills den stannar och ljuset
stängs av.
Varning på ZEN-modellen
Frontpanelen skjuts autmatiskt ut och in när kåpan sätts på/stängs av.
Underhåll av kåpan
Varning! Stäng alltid av strömtillförseln innan underhållsarbete utförs
kåpan. Om ett fel uppstår, kontaktar du en ofciell leverantör eller en
auktoriserad återförsäljare.
Utvändig rengöring: använd ett icke-rostande, ytande rengöringsmedel och
undvik irriterande rengöringsprodukter.
Rengöring av lter: för att undvika brand, rengör noggrant en gång i månaden
eller när displayerlampan indikerar detta. För att göra detta tar du bort ltren
och tvättar dem med hett vatten och rengöringsmedel. Om du använder en
diskmaskin placerar du ltren vertikalt för att undvika att fasta rester lagras
dem.
Aktiva kollter: byt var 3:e månad.
Viktigt: rengör/byt ut ltren oftare om kåpan används mer än 2 timmar om
dagen. Använd alltid originallter från tillverkaren.
Byte av glödlampa (leta efter symbolen symbol i bilderna)
Varning! vidrör inte glödlamporna innan strömtillförseln har stängts av
och de har svalnat.
Viktigt: använd nya glödlampor enligt indikeringarna kåpans
namnplatta.
Använd glödlampor med en aluminiumreektor för att ersätta
halogenglödlampor. Använd inte dichroic - risk för överhettning.
Juridisk information
Tillverkaren:
- Tillkännager att denna produkt uppfyller alla grundkrav gällande
lågspänningsutrustning etablerade i EU-direktivet 2006/95/EC den 12 december
2006 och elektromagnetisk kompatibilitet etablerade i EU-direktivet 2004/108/
EC från 15 december 2004.
- Kan inte hållas ansvarig för underlåtande att följa anvisningarna som ges i
denna manual och gällande säkerhetsbestämmelser för korrekt användning
av utrustningen.
- Förbehåller sig rätten till ändringar utrustningen eller denna manual utan
föregående meddelande.
Kontakta vår ofciella leverantör om du behöver teknisk hjälp eller ytterligare
information om våra produkter.
SV