Bosch WAB 20071 CE Инструкция по эксплуатации онлайн [7/8]
ƽǐǖǝǟ ǞǟǝǒǟǏǛǛ a ǕǯǩǨǷǭǶǩ ǷǮǤǫǤDZǬȃǰ dzDz dzǤǴǤǰǩǶǴǤǰ ǴǤǵǹDzǨǤ DZǤ ǵǶǴǤDZǬǺǩ Ǭ ǷǮǤǫǤDZǬȃǰ DZǤ ǵǶǴǤDZǬǺǩ
ƿǠǞǓǠǐǜǜǫ Ƽǐǚǡ
Ʋǘǔ ǑǕǛǬǯ
ƴǞǟǞǛǝǘǢǕǛǬǝǫǕ ǤǣǝǚǦǘǘ ǟǞǯǡǝǕǝǘǯ
LF ǯ dz Ǯ
Dzǫ
Dzǫ
ǕǶǹDzǰǭ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȃǭ ǰǯǬǭdzǰȇ ǵǭ ǷǶǸǺȇȁǰǭǹȇ
ǶǺ DzǰǷȇǿǭǵǰȇ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȃǭ ǰǯǬǭdzǰȇ ǰǯ ǽdzǶǷDzǨ
ǰdzǰ dzȄǵǨ
LF ǯ dz Ǯ
ljǨǪǶǪǵǨ ǓȄǶǵ
ǡǮDz
Dzǫ
Ǚ
ǰǵǺǭǺǰDzǨ I Dzǫ
Ǖǭ ǺǸǭǩǻȆȁǰǭ ǶǹǶǩǶǫǶ ǻǽǶǬǨ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȃǭ ǰǯǬǭdzǰȇ
ǰǯ ǽdzǶǷDzǨ dzȄǵǨ ǹǰǵǺǭǺǰDzǰ ǰdzǰ ǴǭdzǨǵǮǭǪǶDZ ǺDzǨǵǰ
ǚ
ǶǵDzǶǭ ǩǭdzȄǭ
Dzǫ
njdzȇ ǬǭdzǰDzǨǺǵǶǫǶ ǺǶǵDzǶǫǶ ǩǭdzȄȇ ǵǨǷǸǰǴǭǸ
ǰǯ ȀȈdzDzǨ ǹǨǺǰǵǨ ǹǰǵǺǭǺǰDzǰ ǰdzǰ ǴǭdzǨǵǮǭǪǶDZ
ǺDzǨǵǰ ǵǨǷǸǰǴǭǸ ǫǨǸǬǰǵȃ
ǩǭǯ ǶǺǮǰǴǨ ǴǭǮǬǻ ǾǰDzdzǨǴǰ ǷǶdzǶǹDzǨǵǰȇ
O
ǠǭǸǹǺȄ
ǙǺǰǸDzǨ ȀǭǸǹǺȇǵȃǽ ǰdzǰ ǷǶdzǻȀǭǸǹǺȇǵȃǽ ǰǯǬǭdzǰDZ
ǷǸǰǫǶǬǵȃǽ Ǭdzȇ ǸǻǿǵǶDZ ǰdzǰ ǴǨȀǰǵǵǶDZ ǹǺǰǸDzǰ
ǖǹǶǩǭǵǵǶ ȁǨǬȇȁǨȇ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨ ǹǺǰǸDzǰ ǪǶ ǰǯǩǭǮǨǵǰǭ ǻǹǨǬDzǰ
ǹ ǷǸǶǬǶdzǮǰǺǭdzȄǵȃǴǰ ǷǭǸǭǸȃǪǨǴǰ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȃǭ ǰǯǬǭdzǰȇ ǶǹǺǨ
ȆǺǹȇ Ǫ ǸǨǹǺǪǶǸǭ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ
ǕǷdzǩǴ
ǥǿǵǶǴǤȃ
Dzǫ
ǙǺǰǸDzǨ ȀǭǸǹǺȇǵȃǽ ǰdzǰ ǷǶdzǻȀǭǸǹǺȇǵȃǽ ǰǯǬǭdzǰDZ
ǷǸǰǫǶǬǵȃǽ Ǭdzȇ ǸǻǿǵǶDZ ǰdzǰ ǴǨȀǰǵǵǶDZ ǹǺǰǸDzǰ
ǖǹǶǩǭǵǵǶ ȁǨǬȇȁǨȇ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨ ǹǺǰǸDzǰ ǪǶ ǰǯǩǭǮǨǵǰǭ ǻǹǨǬDzǰ
ǹ ǷǸǶǬǶdzǮǰǺǭdzȄǵȃǴǰ ǷǭǸǭǸȃǪǨǴǰ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȃǭ ǰǯǬǭdzǰȇ ǶǹǺǨ
ȆǺǹȇ Ǫ ǸǨǹǺǪǶǸǭ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ
LjDzdzDzǯDZǬǶǩǯȀDZǿǩ
dzǴDzǧǴǤǰǰǿ
ǓDzǯDzǵǮǤDZǬǩ ǒǶǪǬǰc
ǕǯǬǦ >
ǗǸǰ ǪȃǩǶǸǭ ǷǸǶǫǸǨǴǴ ǩǭǯ ǷǸǭǬǪǨǸǰǺǭdzȄǵǶDZ ǹǺǰǸDzǰ ǴǶȆȁǭǭ ǹǸǭǬǹǺǪǶ ǹdzǭǬǻǭǺ ǯǨǫǸǻǮǨǺȄ Ǫ ȇǿǭDZDzǻ Ǩ ǷǸǰ ǪȃǩǶǸǭ ǷǸǶǫǸǨǴǴ ǹ ǷǸǭǬǪǨǸǰǺǭdzȄǵǶDZ ǹǺǰǸDzǶDZ
Ǫ ȇǿǭDZDzǰ ǰ
ä
ǂǙǏǖǏǜǗǮ Ǟǝ ǡǔǤǜǗǙǔ ǐǔǖǝǞǏǠǜǝǠǡǗ
ǖǩȇǯǨǺǭdzȄǵǶ ǷǸǶǿǺǰǺǭ ǬǨǵǵǻȆ ǰǵǹǺǸǻDzǾǰȆ ǷǶ ȅDzǹǷdzǻǨǺǨǾǰǰ ǰ ǷǶǬDzdzȆǿǭǵǰȆ Ǩ ǺǨDzǮǭ Ǫǹǭ ǶǹǺǨdzȄǵȃǭ ǰǵǹǺǸǻDz
Ǿǰǰ ǷǸǰdzǶǮǭǵǵȃǭ Dz ǹǺǰǸǨdzȄǵǶDZ ǴǨȀǰǵǭ ǰ ǬǭDZǹǺǪǻDZǺǭ Ǫ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǰǰ ǹ ǷǸǰǪǭǬǭǵǵȃǴǰ Ǫ ǵǰǽ ǻDzǨǯǨǵǰȇǴǰ
ǙǶǽǸǨǵȇDZǺǭ ǪǹȆ ǬǶDzǻǴǭǵǺǨǾǰȆ Ǭdzȇ ǬǨdzȄǵǭDZȀǭǫǶ ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰȇ
ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ dzDzǴǤǪǩDZǬȃ
ȁǯǩǮǶǴǬǻǩǵǮǬǰ ǶDzǮDzǰ
ǗǸǰ ǰǯǪdzǭǿǭǵǰǰ ǪǰdzDzǰ ǰǯ ǸǶǯǭǺDzǰ ǺȇǵǰǺǭ ǺǶdzȄDzǶ ǯǨ ǪǰdzDzǻ Ǩ ǵǭ ǯǨ DzǨǩǭdzȄ
Ǖǭ ǷǸǰDzǨǹǨDZǺǭǹȄ Dz ǪǰdzDzǭ ǪdzǨǮǵȃǴǰ ǸǻDzǨǴǰ
ǒdzǤǵDZDz Ǩǯȃ ǪǬǫDZǬ njdzȇ ǶǺǹdzǻǮǰǪȀǰǽ ǷǸǰǩǶǸǶǪ
NJȃǵȄǺǭ ǪǰdzDzǻ ǰǯ ǸǶǯǭǺDzǰ
ǖǺǸǭǮȄǺǭ ǹǭǺǭǪǶDZ DzǨǩǭdzȄ ǰ ǻǬǨdzǰǺǭ ǭǫǶ ǪǴǭǹǺǭ ǹ ǪǰdzDzǶDZ
ǙdzǶǴǨDZǺǭ ǯǨǴǶDz ǬǪǭǸǾȃ ǯǨǫǸǻǯǶǿǵǶǫǶ dzȆDzǨ ǚǭǴ ǹǨǴȃǴ Ǫȃ ǷǸǭǬǶǺǪǸǨǺǰǺǭ
ǹǰǺǻǨǾǰȆ DzǶǫǬǨ ǬǭǺǰ ǴǶǫǻǺ ǶDzǨǯǨǺȄǹȇ ǯǨǷǭǸǺȃǴǰ ǪǵǻǺǸǰ ǴǨȀǰǵȃ ǷǶǬǪǭǸǫǨȇ
ǹǪǶȆ ǮǰǯǵȄ ǶǷǨǹǵǶǹǺǰ
ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ ǷǨǷǼȀȃ
njǭǸǮǰǺǭ ǻǷǨDzǶǪDzǰ ǻǷǨDzǶǪǶǿǵǻȆ ǷdzǭǵDzǻ ǰ ǬǸǻǫǰǭ ǿǨǹǺǰ ǻǷǨDzǶǪDzǰ ǪǬǨdzǰ ǶǺ ǬǭǺǭDZ
ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ DzǶǴǤǦǯǩDZǬȃ ǝǸǨǵǰǺǭ ǴǶȆȁǰǭ ǹǸǭǬǹǺǪǨ ǰ ǹǸǭǬǹǺǪǨ ǷǶ ǻǽǶǬǻ Ǫ ǵǭǬǶǹǺǻǷǵǶǴ Ǭdzȇ ǬǭǺǭDZ ǴǭǹǺǭ
ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ ǦǫǴǿǦǤ ǕǨdzǰǿǰǭ ǩǭdzȄȇ ǷǸǭǬǪǨǸǰǺǭdzȄǵǶ ǶǩǸǨǩǶǺǨǵǵǶǫǶ ǿǰǹǺȇȁǰǴǰ ǹǸǭǬǹǺǪǨǴǰ
ǹǶǬǭǸǮǨȁǰǴǰ ǸǨǹǺǪǶǸǰǺǭdzǰ ǵǨǷǸǰǴǭǸ ǷȇǺǵǶǪȃǪǶǬǰǺǭdzȇǴǰ ǷǸǶǴȃǪǶǿǵȃǴ
ǩǭǵǯǰǵǶǴ ǷǶǹdzǭ ǵǨǷǶdzǵǭǵǰȇ ǪǶǬǶDZ ǴǶǮǭǺ ǷǸǰǪǭǹǺǰ Dz ǪǯǸȃǪǻ
ǚǨDzǶǭ ǩǭdzȄǭ ǷǸǭǬǪǨǸǰǺǭdzȄǵǶ ǹdzǭǬǻǭǺ ǺȁǨǺǭdzȄǵǶ ǷǸǶǷǶdzǶǹDzǨǺȄ ǪǸǻǿǵǻȆ
ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ ǶǴǤǦǰǬǴDzǦǤDZǬȃ njǪǭǸǾǨ ǯǨǫǸǻǯǶǿǵǶǫǶ dzȆDzǨ ǴǶǮǭǺ ǹǰdzȄǵǶ ǵǨǫǸǭǪǨǺȄǹȇ
ǙǶǩdzȆǬǨDZǺǭ ǶǹǺǶǸǶǮǵǶǹǺȄ ǷǸǰ ǹdzǰǪǭ ǫǶǸȇǿǭDZ ǴȃdzȄǵǶDZ ǪǶǬȃ
ǕǭdzȄǯȇ ǯǨdzǭǯǨǺȄ ǵǨ ǹǺǰǸǨdzȄǵǻȆ ǴǨȀǰǵǻ
Ǖǭ ǰǹǷǶdzȄǯǻDZǺǭ ǶǺDzǸȃǺǻȆ ǬǪǭǸǾǻ ǯǨǫǸǻǯǶǿǵǶǫǶ dzȆDzǨ Ǫ DzǨǿǭǹǺǪǭ ǶǷǶǸȃ
Ǎǹdzǰ ǩǨǸǨǩǨǵ ǭȁȈ ǪǸǨȁǨǭǺǹȇ ǵǭ ǷȃǺǨDZǺǭǹȄ ǷǸǶǹǻǵǻǺȄ ǸǻDzǻ ǪǵǻǺǸȄ ǵǭǫǶ
ljǻǬȄǺǭ ǶǹǺǶǸǶǮǵȃ ǷǸǰ ǶǺDzǸȃǪǨǵǰǰ DzȆǪǭǺȃ Ǭdzȇ ǴǶȆȁǰǽ ǹǸǭǬǹǺǪ ǪǶ ǪǸǭǴȇ ǹǺǰǸDzǰ
ƾǏǟǏǛǔǡǟǪ ǟǏǠǤǝǓǏ
ƿǠǞǓǠǐǜǜǐ ƷǐǓǠǣǗǚǐ
ǍǛǕǚǢǠǘǧǕǡǚǘǙ
ǢǞǚ
ƲǞǔǐ
ƲǠǕǜǯ ǒǫǟǞǛǝǕǝǘǯ
ǟǠǞǓǠǐǜǜǫ
LF dz Ƿ Dz Dzǫ DzNJǺ ǿ dz Ǵǰǵ
LF dz Ƿ Dz Dzǫ DzNJǺ ǿ dz Ǵǰǵ
LF dz Ƿ Dz Dzǫ DzNJǺ ǿ dz Ǵǰǵ
LF dz Ƿ Dz Dzǫ DzNJǺ ǿ dz Ǵǰǵ
LF dz Ƿ Dz ǥDzǶ 
Dzǫ DzNJǺ ǿ dz Ǵǰǵ
LF dz Ƿ Dz Dzǫ DzNJǺ ǿ dz Ǵǰǵ
ǙǰǵǺǭǺǰDzǨ I Dzǫ DzNJǺ ǿ dz Ǵǰǵ
ǚǶǵDzǶǭ ǩǭdzȄǭ Dzǫ DzNJǺ ǿ dz Ǵǰǵ
O ǠǭǸǹǺȄ NJǶǪǵǨ Dzǫ DzNJǺ ǿ dz Ǵǰǵ
ǕǨǹǺǸǶDZDzǨ ǷǸǶǫǸǨǴǴȃ Ǭdzȇ ǷǸǶǪǭǸDzǰ Ǫ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǰǰ ǹ ǬǭDZǹǺǪǻȆȁǰǴ ǹǺǨǵǬǨǸǺǶǴ
ǛDzǨǯǨǵǰȇ ǷǶ ǷǸǶǪǭǬǭǵǰȆ ǹǸǨǪǵǰǺǭdzȄǵǶDZ ǷǸǶǪǭǸDzǰ Ǭdzȇ ǺǭǹǺǰǸǶǪǨǵǰȇ ǷǸǶǪǭǸǶǿǵȃǽ ǷǸǶǫǸǨǴǴ ǹdzǭǬǻǭǺ ǹǺǰǸǨǺȄ ǻDzǨ
ǯǨǵǵȃDZ ǶǩȂȈǴ ǩǭdzȄȇ ǹ ǴǨDzǹǰǴǨdzȄǵǶDZ ǹDzǶǸǶǹǺȄȆ ǶǺǮǰǴǨ
ǗǨǸǨǴǭǺǸȃ ǸǨǹǽǶǬǨ ǶǺDzdzǶǵȇȆǺǹȇ ǶǺ ǻDzǨǯǨǵǵȃǽ ǯǵǨǿǭǵǰDZ Ǫ ǯǨǪǰǹǰǴǶǹǺǰ ǶǺ ǵǨǷǶǸǨ ǪǶǬȃ ǭȈ ǮǭǹǺDzǶǹǺǰ ǰ ǰǹǽǶǬǵǶDZ
ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸȃ Ǩ ǺǨDzǮǭ ǶǺ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸȃ Ǫ ǷǶǴǭȁǭǵǰǰ ǪǰǬǨ ǰ DzǶdzǰǿǭǹǺǪǨ ǩǭdzȄȇ ǰ ǹǺǭǷǭǵǰ ǭǫǶ ǯǨǫǸȇǯǵǭǵǰȇ ǶǺ ǹǪǶDZǹǺǪ
ǰǹǷǶdzȄǯǻǭǴǶǫǶ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ ǶǺ ǷǭǸǭǷǨǬǶǪ ǵǨǷǸȇǮǭǵǰȇ Ǫ ǹǭǺǰ ǰ ǪȃǩǸǨǵǵȃǽ ǬǶǷǶdzǵǰǺǭdzȄǵȃǽ ǼǻǵDzǾǰDZ
9
ƾǔǟǔǓ ǞǔǟǑǝǘ ǠǡǗǟǙǝǘ
Ǖǭ ǯǨǫǸǻǮǨDZǺǭ ǩǭdzȄȈ! ǖǺDzǸǶDZǺǭ ǪǶǬǶǷǸǶǪǶǬǵȃDZ DzǸǨǵ, ǯǨdzǭDZǺǭ Ǫ ȇǿǭDZDzǻ II:
ǷǸǰǴ. 1 dz ǪǶǬȃ,
ǴǶȆȁǭǭ ǹǸǭǬǹǺǪǶ (ǬǶǯǰǸǶǪDzǨ Ǫ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǰǰ ǹ ǻDzǨǯǨǵǰȇǴǰ ǷǸǶǰǯǪǶǬǰǺǭdzȇ Ǭdzȇ dzȈǫDzǶDZ ǹǺǭǷǭǵǰ ǯǨǫǸȇǯǵǭǵǰȇ ǰ
ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǻȆȁǭDZ ǮȈǹǺDzǶǹǺǰ ǪǶǬȃ).
ǛǹǺǨǵǶǪǰǺǭ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨǺǶǸ ǵǨ LFXǚoǞoǙ 60 °C ǰ ǪȃǩǭǸǰǺǭ Start (ǕǶǤǴǶ) ¡. ǗǶǹdzǭ ǶDzǶǵǿǨǵǰȇ ǷǸǶǫǸǨǴǴȃ
ǻǹǺǨǵǶǪǰǺǭ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨǺǶǸ ǵǨ džǿǮǯ.
ǂǤǝǓ
ƹǝǟǞǢǠ ǛǏǧǗǜǪ, ǞǏǜǔǚǫ ǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮ
ǕǭǴǭǬdzǭǵǵǶ ǻǬǨdzȇDZǺǭ ǶǹǺǨǺDzǰ ǹǺǰǸǨdzȄǵǶǫǶ ǷǶǸǶȀDzǨ.
ǗǸǶǺǰǸǨDZǺǭ ǴȇǫDzǶDZ ǪdzǨǮǵǶDZ ǺǸȇǷDzǶDZ.
ǖǿǰǹǺDzǨ ǹǺǸǻǭDZ ǪǶǬȃ ǯǨǷǸǭȁǨǭǺǹȇ.
ƽǦǗǠǡǗǡǔ ǙǭǑǔǡǢ ǓǚǮ ǛǝǭǨǗǤ ǠǟǔǓǠǡǑ ...
... ǷǸǰ ǵǨdzǰǿǰǰ Ǫ ǵǭDZ ǶǹǺǨǺDzǶǪ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ ǰdzǰ DzǶǵǬǰǾǰǶǵǭǸǨ.
1. NJȃǬǪǰǵȄǺǭ DzȆǪǭǺǻ, ǷǸǰǮǴǰǺǭ ǪǹǺǨǪDzǻ ǰ ǷǶdzǵǶǹǺȄȆ ǰǯǪdzǭDzǰǺǭ DzȆǪǭǺǻ.
2. ǐǯǪdzǭDzǰǺǭ ǪǹǺǨǪDzǻ, Ǭdzȇ ȅǺǶǫǶ ǵǨǮǴǰǺǭ ǵǨ ǵǭȈ ǹǵǰǯǻ ǪǪǭǸǽ.
3. ǗǸǶǴǶDZǺǭ ǪǨǵǵǶǿDzǻ DzȆǪǭǺȃ ǰ ǪǹǺǨǪDzǻ ǪǶǬǶDZ, ǶǿǰǹǺǰǺǭ ǰǽ ȁǭǺDzǶDZ ǰ ǷǸǶǹǻȀǰǺǭ.
4. ǛǹǺǨǵǶǪǰǺǭ ǪǹǺǨǪDzǻ ǵǨ ǴǭǹǺǶ ǰ ǯǨǼǰDzǹǰǸǻDZǺǭ ǭȈ (ǵǨǹǨǬǰǺǭ ǾǰdzǰǵǬǸ ǵǨ ǵǨǷǸǨǪdzȇȆȁǰDZ
ȀǺǰǼǺ).
5. ǏǨǬǪǰǵȄǺǭ DzȆǪǭǺǻ Ǭdzȇ ǴǶȆȁǰǽ ǹǸǭǬǹǺǪ.
ǖǹǺǨǪȄǺǭ ǪȃǬǪǰǵǻǺǶDZ DzȆǪǭǺǻ Ǭdzȇ ǴǶȆȁǰǽ ǹǸǭǬǹǺǪ, ǿǺǶǩȃ ǷǸǶǹǻȀǰǺȄ.
ưǏǟǏǐǏǜ
ǖǹǺǨǪȄǺǭ ǶǺDzǸȃǺǶDZ ǬǪǭǸǾǻ ǯǨǫǸǻǯǶǿǵǶǫǶ dzȆDzǨ Ǭdzȇ ǷǸǶǹǻȀDzǰ ǩǨǸǨǩǨǵǨ.
ǗǸǰ ǷǶȇǪdzǭǵǰǰ ǷȇǺǭǵ ǸǮǨǪǿǰǵȃ ǰǹǷǶdzȄǯǻDZǺǭ ǿǰǹǺȇȁǭǭ ǹǸǭǬǹǺǪǶ ǩǭǯ ǽdzǶǸǨ; ǵǭ ǰǹǷǶdzȄǯǻDZǺǭ Ǭdzȇ ǶǿǰǹǺDzǰ
ǴǭǺǨdzdzǰǿǭǹDzǻȆ ǫǻǩDzǻ.
ǂǓǏǚǔǜǗǔ ǜǏǙǗǞǗ dž ǰǤǼǬDZǩ DZǩ ǨDzǯǪDZDz ǥǿǶȀ ǥǩǯȀȃ!
ǗǸǰ ǷǸǨǪǰdzȄǵǶDZ ǬǶǯǰǸǶǪDzǭ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ ǵǭ ǺǸǭǩǻǭǺǹȇ. NJ ǷǸǶǺǰǪǵǶǴ ǹdzǻǿǨǭ ǹdzǭǬǻDZǺǭ ǻDzǨǯǨǵǰȇǴ ǰǯǫǶǺǶǪǰǺǭdzȇ
ǹǸǭǬǹǺǪǨ Ǭdzȇ ǻǬǨdzǭǵǰȇ ǵǨDzǰǷǰ. ǗǶǬǽǶǬȇȁǰǭ ǹǸǭǬǹǺǪǨ Ǭdzȇ ǻǬǨdzǭǵǰȇ ǵǨDzǰǷǰ ǴǶǮǵǶ ǷǸǰǶǩǸǭǹǺǰ ǿǭǸǭǯ ǵǨȀ ǐǵǺǭǸǵǭǺ-ǹǨDZǺ
ǰdzǰ ǹǭǸǪǰǹǵǻȆ ǹdzǻǮǩǻ (a ǹ. 1).
ƾǝǮǠǜǔǜǗǮ Ǚ ǗǜǓǗǙǏǡǝǟǏǛ
ǔǰǫǨȆȁǰǭ ǰǵǬǰDzǨǺǶǸǵȃǭ dzǨǴǷǶǿDzǰ ȇǪdzȇȆǺǹȇ ǰǵǬǰDzǨǺǶǸǨǴǰ ǹǶǹǺǶȇǵǰȇ:
ǀǡǗǟǙǏ Ǭ
ƾǝǚǝǠǙǏǜǗǔ
ǗǸǨǪǰdzȄǵǶ ǯǨDzǸǶDZǺǭ ǬǪǭǸǾǻ ǯǨǫǸǻǯǶǿǵǶǫǶ dzȆDzǨ; ǪǶǯǴǶǮǵǶ, ǯǨȁǭǴǰdzǶǹȄ ǩǭdzȄȈ.
ǀǡǗǟǙǏ Ǭ
ƽǡǕǗǛ
ǗǶdzǵǶǹǺȄȆ ǶǺDzǸǶDZǺǭ ǪǶǬǶǷǸǶǪǶǬǵȃDZ DzǸǨǵ.
ǙǶǫǵǻǺ ǰdzǰ ǷǭǸǭǮǨǺ ȀdzǨǵǫ ǷǶǬǨǿǰ ǪǶǬȃ.
njǨǪdzǭǵǰǭ ǪǶǬȃ ǹdzǰȀDzǶǴ ǵǰǯDzǶǭ; ǷǸǶǴǶDZǺǭ ǹǭǺǿǨǺȃDZ ǼǰdzȄǺǸ a ǹǴ. ǹ. 10.
ƾǝǚǝǠǙǏǜǗǔ Ǭ
ƽǡǕǗǛ
ǏǨǹǶǸȈǵ ǶǺDzǨǿǰǪǨȆȁǰDZ ǵǨǹǶǹ; ǶǿǰǹǺǰǺǭ ǵǨǹǶǹa ǹ. 10.
ǏǨǹǶǸǰdzǨǹȄ DzǨǵǨdzǰǯǨǾǰǶǵǵǨȇ ǺǸǻǩǨ ǰdzǰ ǹdzǰǪǵǶDZ ȀdzǨǵǫ; ǶǿǰǹǺǰǺǭ ȀdzǨǵǫ Ǭdzȇ ǹdzǰǪǨ ǪǶǬȃ
ǿǭǸǭǯ ǹǰǼǶǵ a ǹǴ. ǹ. 10.
ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ dzDzǴǤǪǩDZǬȃ ȁǯǩǮǶǴǬǻǩǵǮǬǰ ǶDzǮDzǰ!
NJȃǵȄǺǭ ǪǰdzDzǻ ǰǯ ǸǶǯǭǺDzǰ!
ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ ǦǫǴǿǦǤ! Ǖǭ ǰǹǷǶdzȄǯǻDZǺǭ ǸǨǹǺǪǶǸǰǺǭdzǰ!
10
ǂǕǥǝǘǧǕǡǚǞǕ ǞǑǡǛǣǖǘǒǐǝǘǕ
ƽǡǙǏǦǗǑǏǭǨǗǘ ǜǏǠǝǠ
ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǤǶDzǴ DZǤ ƱǪǙǚ. Ǭ ǦǿDZȀǶǩ ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ.
1. ǕDZǬǰǬǶǩ ǮǴǿǼǮǷ DzǶǵǩǮǤ Ǩǯȃ ǵǩǴǦǬǵDZDzǧDz DzǥǵǯǷǪǬǦǤDZǬȃ ǵ dzDzǰDzǽȀȂ
DzǶǦȄǴǶǮǬ.
2. ǒǵǶDzǴDzǪDZDz DzǶǦǩǴDZǬǶǩ ǮǴǿǼǮǷ DZǤǵDzǵǤ (DzǵǶǤǶDzǻDZǤȃ ǦDzǨǤ).
3. ǒǻǬǵǶǬǶǩ ǦDZǷǶǴǩDZDZǩǩ dzǴDzǵǶǴǤDZǵǶǦDz, ǴǩǫȀǥǷ ǮǴǿǼǮǬ DZǤǵDzǵǤ Ǭ ǵǤǰ
ǮDzǴdzǷǵ DZǤǵDzǵǤ (ǮǴǿǯȀǻǤǶǮǤ DZǤǵDzǵǤ ǨDzǯǪDZǤ ǵǦDzǥDzǨDZDz ǦǴǤǽǤǶȀǵȃ).
4. ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ ǮǴǿǼǮǷ DZǤǵDzǵǤ DZǤ ǰǩǵǶDz Ǭ ǫǤǦǩǴDZǬǶǩ ǩȄ.
5. ǛǹǺǨǵǶǪǰǺǭ DzǸȃȀDzǻ ǶǺǹǭDzǨ Ǭdzȇ ǹǭǸǪǰǹǵǶǫǶ ǶǩǹdzǻǮǰǪǨǵǰȇ ǵǨ ǴǭǹǺǶ.
ǛǶDzǥǿ ǬǫǥǩǪǤǶȀ dzǩǴǩǴǤǵǹDzǨǤ ǰDzȂǽǩǧDz ǵǴǩǨǵǶǦǤ dzǴǬ ǵǯǩǨǷȂǽǩǭ ǵǶǬǴǮǩ:
ǫǤǯǩǭǶǩ 1 ǯǬǶǴ ǦDzǨǿ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ II Ǭ ǫǤdzǷǵǶǬǶǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ ǀǚǗǑ >.
LJǚǏǜǒ ǓǚǮ ǠǚǗǑǏ ǑǝǓǪ Ǧǔǟǔǖ ǠǗǣǝǜ
ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ ǴǷǻǮǷ ǦǿǥDzǴǤ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ ƱǪǙǚ. Ǭ ǦǿDZȀǶǩ ǦǬǯǮǷ
Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ.
1. ǒǵǯǤǥȀǶǩ ǹDzǰǷǶ Ǩǯȃ ǼǯǤDZǧǤ, DzǵǶDzǴDzǪDZDz ǦǿDZȀǶǩ ǵǯǬǦDZDzǭ ǼǯǤDZǧ
(ǶǤǰ ǰDzǪǩǶ DzǵǶǤǶȀǵȃ ǦDzǨǤ).
2. ǒǻǬǵǶǬǶǩ ǵǯǬǦDZDzǭ ǼǯǤDZǧ Ǭ ǰǩǵǶDz ǩǧDz dzDzǨǵDzǩǨǬDZǩDZǬȃ Ǯ ǵǬǸDzDZǷ.
3. ǕDZDzǦǤ ǷǵǶǤDZDzǦǬǶǩ ǵǯǬǦDZDzǭ ǼǯǤDZǧ Ǭ ǫǤǮǴǩdzǬǶǩ ǰǩǵǶDz dzDzǨǵDzǩǨǬDZǩDZǬȃ
ǼǯǤDZǧǤ Ǯ ǵǬǸDzDZǷ ǹDzǰǷǶDzǰ.
ǀǔǡǦǏǡǪǘ ǣǗǚǫǡǟ Ǒ ǞǝǓǑǝǓǔ ǑǝǓǪ
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǞǝǟǏǕǔǜǗǮ ǬǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǗǛ ǡǝǙǝǛ!
Ǒǩ dzDzǧǴǷǪǤǭǶǩ ǫǤǽǬǶDZDzǩ ǷǵǶǴDzǭǵǶǦDz AquaäStop Ǧ ǦDzǨǷ (Ǧ ȁǶDz ǷǵǶǴDzǭǵǶǦDz ǦǵǶǴDzǩDZ
ȁǯǩǮǶǴǬǻǩǵǮǬǭ ǦǩDZǶǬǯȀ).
ǗǰǩDZȀǼǬǶǩ ǨǤǦǯǩDZǬǩ ǦDzǨǿ Ǧ dzDzǨǦDzǨȃǽǩǰ ǼǯǤDZǧǩ:
1. NjǤǮǴDzǭǶǩ ǦDzǨDzdzǴDzǦDzǨDZǿǭ ǮǴǤDZ!
2. džǿǥǩǴǬǶǩ ǯȂǥǷȂ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ (ǮǴDzǰǩ ƽǡǕǗǛ /ǀǚǗǑ >).
3. ǑǤǪǰǬǶǩ Start (ǀǡǏǟǡ) ¡. ǓǴǬǰǩǴDZDz ǻǩǴǩǫ 40 ǵǩǮǷDZǨ dzǴǩǴǦǬǶǩ
ǦǿdzDzǯDZǩDZǬǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ.
4. ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǤǶDzǴ DZǤ ƱǪǙǚ. džǿDZȀǶǩ ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ.
5. ǓǴDzǰDzǭǶǩ ǵǩǶǻǤǶǿǭ ǸǬǯȀǶǴ:
DzǶǵDzǩǨǬDZǬǶǩ ǼǯǤDZǧ DzǶ ǦDzǨDzdzǴDzǦDzǨDZDzǧDz ǮǴǤDZǤ Ǭ
DzǻǬǵǶǬǶǩ ǵǩǶǻǤǶǿǭ ǸǬǯȀǶǴ ǵ dzDzǰDzǽȀȂ ǰǤǯǩDZȀǮDzǭ
ǽȄǶDzǻǮǬ;
Ǘ/ǗǚǗ Ǩǯȃ ǵǶǤDZǨǤǴǶDZǿǹ ǰDzǨǩǯǩǭ ǬǯǬ Ǩǯȃ ǰDzǨǩǯǩǭ ǵ
ǵǬǵǶǩǰDzǭ AuquaäSecure:
DzǶǵDzǩǨǬDZǬǶǩ ǼǯǤDZǧ DzǶ ǫǤǨDZǩǭ ǵǶǩDZǮǬ ǰǤǼǬDZǿ,
ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ ǸǬǯȀǶǴ ǵ dzDzǰDzǽȀȂ ǽǬdzǺDzǦ Ǭ DzǻǬǵǶǬǶǩ.
6. ǓDzǨǵDzǩǨǬDZǬǶǩ ǼǯǤDZǧ Ǭ dzǴDzǦǩǴȀǶǩ ǧǩǴǰǩǶǬǻDZDzǵǶȀ
ǵDzǩǨǬDZǩDZǬȃ.
ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ DzǼdzǤǴǬǦǤDZǬȃ! njǶǮǬǰǺǭǹȄ
ǶǹǺȃǪǨǵǰȇ ǸǨǹǺǪǶǸǨ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ.
ǏǨDzǸǶDZǺǭ ǪǶǬǶǷǸǶǪǶǬǵȃDZ DzǸǨǵ!
džǡǝ ǓǔǚǏǡǫ ǔǠǚǗ
ʑ
NJȃdzǰǪǨǭǺǹȇ ǪǶǬǨ ǗǸǨǪǰdzȄǵǶ ǯǨDzǸǭǷǰǺǭ ǰdzǰ ǯǨǴǭǵǰǺǭ ǹdzǰǪǵǶDZ ȀdzǨǵǫ
ǗǶǬǺȇǵǰǺǭ ǪǰǵǺǶǪǶǭ ǹǶǭǬǰǵǭǵǰǭ ȀdzǨǵǫǨ Ǭdzȇ ǷǶǬǨǿǰ ǪǶǬȃ
ʑ
Ǖǭ ǷǶǹǺǻǷǨǭǺ ǪǶǬǨ
ǔǶȆȁǭǭ ǹǸǭǬǹǺǪǶ ǵǭ
ǹǴȃǪǨǭǺǹȇ
Ǖǭ ǵǨǮǨdzǰ ǕǶǤǴǶ ¡
ǖǺDzǸȃǺ dzǰ ǪǶǬǶǷǸǶǪǶǬǵȃDZ DzǸǨǵ
NJǶǯǴǶǮǵǶ ǯǨǹǶǸǰdzǹȇ ǹǭǺǿǨǺȃDZ ǼǰdzȄǺǸ ǗǸǶǴǶDZǺǭ ǹǭǺǿǨǺȃDZ ǼǰdzȄǺǸ
a ǹǴ ǹ
ǙǶǫǵǻǺ ǰdzǰ ǷǭǸǭǮǨǺ ȀdzǨǵǫ Ǭdzȇ ǷǶǬǨǿǰ ǪǶǬȃ
ʑ
njǪǭǸǾǨ ǯǨǫǸǻǯǶǿǵǶǫǶ dzȆDzǨ
ǵǭ ǶǺDzǸȃǪǨǭǺǹȇ
NJDzdzȆǿǭǵǨ ǼǻǵDzǾǰȇ ǯǨȁǰǺȃ ǗǶǬǶǮǬǰǺǭ ǷǸǰǴ ǴǰǵǻǺȃ
NJȃǩǸǨǵǨ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨ ljǭǯ ǶǺǮǰǴǨ ǩǭǯ ǶDzǶǵǿǨǺǭdzȄǵǶǫǶ ǶǺǮǰǴǨ
ǹǴ ǹ
ʑ
ǗǸǶǫǸǨǴǴǨ ǵǭ ǯǨǷǻǹDzǨǭǺǹȇ ljȃdzǨ ǵǨǮǨǺǨ DzdzǨǪǰȀǨ ǕǶǤǴǶ ¡
ǏǨDzǸȃǺǨ dzǰ ǬǪǭǸǾǨ ǯǨǫǸǻǯǶǿǵǶǫǶ dzȆDzǨ
ʑ
ǘǨǹǺǪǶǸ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ
ǵǭ ǹdzǰǪǨǭǺǹȇ
ǖǿǰǹǺǰǺǭ ǶǺDzǨǿǰǪǨȆȁǰDZ ǵǨǹǶǹ a ǹǴ ǹ
ǗǸǶǿǰǹǺǰǺǭ DzǨǵǨdzǰǯǨǾǰǶǵǵǻȆ ǺǸǻǩǻ ǰ ǰdzǰ ǹdzǰǪǵǶDZ ȀdzǨǵǫ
NJȃǩǸǨǵǨ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨ ljǭǯ ǶǺǮǰǴǨ ǩǭǯ ǶDzǶǵǿǨǺǭdzȄǵǶǫǶ ǶǺǮǰǴǨ
ǹǴ ǹ
ʑ
NJ ǩǨǸǨǩǨǵǭ ǵǭ ǪǰǬǵǶ ǪǶǬȃ ǥǺǶ ǵǭ ȇǪdzȇǭǺǹȇ ǵǭǰǹǷǸǨǪǵǶǹǺȄȆ ǻǸǶǪǭǵȄ ǪǶǬȃ ǵǰǮǭ ǿǭǴ ǴǶǮǵǶ ǻǪǰǬǭǺȄ
ʑ
ǘǭǯǻdzȄǺǨǺ ǶǺǮǰǴǨ
ǵǭǻǬǶǪdzǭǺǪǶǸǰǺǭdzȄǵȃDZ
ljǭdzȄȈ ǴǶDzǸǶǭ ǰdzǰ ǹdzǰȀDzǶǴ
ǪdzǨǮǵǶǭ
ǥǺǶ ǵǭ ȇǪdzȇǭǺǹȇ ǵǭǰǹǷǸǨǪǵǶǹǺȄȆ ǹǰǹǺǭǴǨ DzǶǵǺǸǶdzȇ ǬǰǹǩǨdzǨǵǹǨ ǷǸǭǸǪǨdzǨ
ǶǺǮǰǴ ǰǯ ǯǨ ǵǭǸǨǪǵǶǴǭǸǵǶǫǶ ǸǨǹǷǸǭǬǭdzǭǵǰȇ ǩǭdzȄȇ
ǘǨǪǵǶǴǭǸǵǶ ǸǨǹǷǸǭǬǭdzǰǺǭ Ǫ ǩǨǸǨǩǨǵǭ ǴǭdzDzǶǭ ǰ DzǸǻǷǵǶǭ ǩǭdzȄȈ
ʑ
ǔǵǶǫǶDzǸǨǺǵǶǭ ǵǨǿǨdzǶ ǶǺǮǰǴǨ ǥǺǶ ǵǭ ȇǪdzȇǭǺǹȇ ǵǭǰǹǷǸǨǪǵǶǹǺȄȆ ǹǰǹǺǭǴǨ DzǶǵǺǸǶdzȇ ǬǰǹǩǨdzǨǵǹǨǸǨǪǵǶǴǭǸǵǶ
ǸǨǹǷǸǭǬǭdzȇǭǺ ǩǭdzȄȈ
ʑ
ǖǹǺǨǺǶǿǵǨȇ ǪǶǬǨ Ǫ ȇǿǭDZDzǭ 0
Ǭdzȇ ǹǸǭǬǹǺǪ ǷǶ ǻǽǶǬǻ
ǥǺǶ ǵǭ ȇǪdzȇǭǺǹȇ ǵǭǰǹǷǸǨǪǵǶǹǺȄȆ ȅǼǼǭDzǺǰǪǵǶǹǺȄ ǬǭDZǹǺǪǰȇ ǹǸǭǬǹǺǪǨ ǷǶ ǻǽǶǬǻ
ǵǭ ǰǯǴǭǵȇǭǺǹȇ
ǗǸǰ ǵǭǶǩǽǶǬǰǴǶǹǺǰ ǶǿǰǹǺǰǺǭ ǪǹǺǨǪDzǻ a ǹǴ ǹ
ʑ
ǕǭǷǸǰȇǺǵȃDZ ǯǨǷǨǽ Ǫ ǴǨȀǰǵǭ ǏǨǷǻǹǺǰǺǭ ǷǸǶǫǸǨǴǴǻ ǙǯDzdzDzǮ ǩǭǯ ǩǭdzȄȇ ǐǹǷǶdzȄǯǻDZǺǭ
ǻǵǰǪǭǸǹǨdzȄǵǶǭ ǴǶȆȁǭǭ ǹǸǭǬǹǺǪǶ
ʑ
ǐǯ DzȆǪǭǺȃ Ǭdzȇ ǴǶȆȁǰǽ
ǹǸǭǬǹǺǪ ǪȃǹǺǻǷǨǭǺ ǷǭǵǨ
ǗǸǭǪȃȀǭǵ ǶǩȂȈǴ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ
Ǎǹdzǰ ǰǯ DzȆǪǭǺǨ Ǭdzȇ ǴǶȆȁǰǽ ǹǸǭǬǹǺǪ ǪȃǹǺǻǷǨǭǺ ǷǭǵǨ
ǹǴǭȀǨDZǺǭ ǹǺǶdzǶǪǻȆ dzǶǮDzǻ DzǶǵǬǰǾǰǶǵǭǸǨ ǹ dz ǪǶǬȃ ǰ ǯǨdzǭDZǺǭ ȅǺǶǺ ǸǨǹǺǪǶǸ
Ǫ ȇǿǭDZDzǻ ǵǭ ǷǶǬǽǶǬǰǺ Ǭdzȇ ǹǺǰǸDzǰ ǪǭǸǽǵǭDZ ǶǬǭǮǬȃ ǰ ǷǻǽǶǪǰDzǶǪ
NJǶ ǪǸǭǴȇ ǹdzǭǬǻȆȁǭDZ ǹǺǰǸDzǰ ǰǹǷǶdzȄǯǻDZǺǭ ǴǭǵȄȀǭ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ
ʑ
ǙǰdzȄǵȃǭ ȀǻǴȃ ǪǰǩǸǨǾǰȇ
ǰ ǷǭǸǭǴǭȁǭǵǰǭ ǴǨȀǰǵȃ
ǷǸǰ ǶǺǮǰǴǭ
ǖǷǶǸȃ ǹǺǰǸǨdzȄǵǶDZ ǴǨȀǰǵȃ ǯǨǼǰDzǹǰǸǶǪǨǵȃ
ǏǨǼǰDzǹǰǸǻDZǺǭ ǶǷǶǸȃ ǴǨȀǰǵȃ a ǹǴ ǰǵǹǺǸǻDzǾǰȆ ǷǶ ǻǹǺǨǵǶǪDzǭ
ǛǬǨdzǭǵȃ ǺǸǨǵǹǷǶǸǺǰǸǶǪǶǿǵȃǭ ǼǰDzǹǨǺǶǸȃ
ǛǬǨdzǰǺǭ ǺǸǨǵǹǷǶǸǺǰǸǶǪǶǿǵȃǭ ǼǰDzǹǨǺǶǸȃ a ǹǴ ǰǵǹǺǸǻDzǾǰȆ ǷǶ ǻǹǺǨǵǶǪDzǭ
ʑ
NJǶ ǪǸǭǴȇ ǸǨǩǶǺȃ ǹǺǰǸǨdzȄǵǶDZ
ǴǨȀǰǵȃ ǰǵǬǰDzǨǺǶǸȃ ǵǭ ǫǶǸȇǺ
ǙǩǶDZ Ǫ ǷǶǬǨǿǭ ȅdzǭDzǺǸǶǷǰǺǨǵǰȇ
ǙǸǨǩǶǺǨdz ǷǸǭǬǶǽǸǨǵǰǺǭdzȄ NJDzdzȆǿǰǺǭ ǯǨǴǭǵǰǺǭ ǷǸǭǬǶǽǸǨǵǰǺǭdzȄ
NJ ǹdzǻǿǨǭ ǷǶǪǺǶǸǵǶǫǶ ǪǶǯǵǰDzǵǶǪǭǵǰȇ ǵǭǰǹǷǸǨǪǵǶǹǺǰ ǪȃǯǶǪǰǺǭ ǹǷǭǾǰǨdzǰǹǺǨ
ǭǸǪǰǹǵǶDZ ǹdzǻǮǩȃ
ʑ
ǗǸǶǫǸǨǴǴǨ ǪȃǷǶdzǵȇǭǺǹȇ
ǬǶdzȄȀǭ ǿǭǴ ǶǩȃǿǵǶ
ǥǺǶ ǵǭ ȇǪdzȇǭǺǹȇ ǵǭǰǹǷǸǨǪǵǶǹǺȄȆ ǴǵǶǫǶDzǸǨǺǵǶ ǸǨǹǷǸǭǬǭdzȇȇ ǩǭdzȄǭ ǪǵǻǺǸǰ
ǩǨǸǨǩǨǵǨ ǹǰǹǺǭǴǨ DzǶǵǺǸǶdzȇ DzǶǴǷǭǵǹǰǸǻǭǺ ǬǰǹǩǨdzǨǵǹ
ǥǺǶ ǵǭ ȇǪdzȇǭǺǹȇ ǵǭǰǹǷǸǨǪǵǶǹǺȄȆ ä ǨDzǺǰǪǵǨ ǹǰǹǺǭǴǨ DzǶǵǺǸǶdzȇ
ǷǭǵǶǶǩǸǨǯǶǪǨǵǰȇ ǪDzdzȆǿǨǭǺǹȇ ǬǶǷǶdzǵǰǺǭdzȄǵȃDZ ǾǰDzdz ǷǶdzǶǹDzǨǵǰȇ
ʑ
ǖǹǺǨǺDzǰ ǴǶȆȁǭǫǶ
ǹǸǭǬǹǺǪǨ ǵǨ ǩǭdzȄǭ
ǕǭDzǶǺǶǸȃǭ ǴǶȆȁǰǭ ǹǸǭǬǹǺǪǨ ǵǭ ǹǶǬǭǸǮǨȁǰǭ ǼǶǹǼǨǺǶǪ ǪȃǬǭdzȇȆǺ
ǵǭǸǨǹǺǪǶǸǰǴȃDZ Ǫ ǪǶǬǭ ǶǹǨǬǶDz
NJȃǩǭǸǰǺǭ ǸǭǮǰǴ cǓDzǯDzǵǮǤDZǬǩ ǰdzǰ ǷǶǹdzǭ ǹǺǰǸDzǰ ǪȃǿǰǹǺǰǺǭ ǩǭdzȄȈ ȁȈǺDzǶDZ
Ǎǹdzǰ Ǫȃ ǵǭ ǴǶǮǭǺǭ ǹǨǴǶǹǺǶȇǺǭdzȄǵǶ ǻǹǺǸǨǵǰǺȄ ǵǭǰǹǷǸǨǪǵǶǹǺȄ ǪȃDzdzȆǿǰǪ ǰ ǭȁȈ ǸǨǯ ǪDzdzȆǿǰǪ ǴǨȀǰǵǻ ǰdzǰ ǭǹdzǰ
ǴǨȀǰǵǨ ǺǸǭǩǻǭǺ ǸǭǴǶǵǺǨ
ǛǹǺǨǵǶǪǰǺǭ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨǺǶǸ ǵǨ džǿǮǯ ǰ ǪȃǵȄǺǭ ǪǰdzDzǻ ǰǯ ǸǶǯǭǺDzǰ
ǏǨDzǸǶDZǺǭ ǪǶǬǶǷǸǶǪǶǬǵȃDZ DzǸǨǵ ǰ ǪȃǯǶǪǰǺǭ ǹǷǭǾǰǨdzǰǹǺǨ ǹǭǸǪǰǹǵǶDZ ǹdzǻǮǩȃ a ǹǴ ǰǵǹǺǸǻDzǾǰȆ
ǷǶ ǻǹǺǨǵǶǪDzǭ
ǀǡǗǟǏǚǫǜǏǮ ǛǏǧǗǜǏ
njDZǵǶǴǷǮǺǬȃ dzDz ȁǮǵdzǯǷǤǶǤǺǬǬ