Bosch WLO 2416 SOE Инструкция по эксплуатации онлайн [8/10]
ǂǙǏǖǏǜǗǮ Ǟǝ ǡǔǤǜǗǙǔ ǐǔǖǝǞǏǠǜǝǠǡǗ
ǓǴDzǻǬǶǤǭǶǩ ǦDZǬǰǤǶǩǯȀDZDz ǬDZǵǶǴǷǮǺǬȂ dzDz ȁǮǵdzǯǷǤǶǤǺǬǬ ǬDZǵǶǴǷǮǺǬȂ ǷǵǶǤDZDzǦǮǩ Ǥ ǶǤǮǪǩ
ǦǵȂ dzǴǬǯǤǧǤǩǰǷȂ Ǯ ǵǶǬǴǤǯȀDZDzǭ ǰǤǼǬDZǩ ǨDzǮǷǰǩDZǶǤǺǬȂ ǬDZǸDzǴǰǤǺǬDzDZDZDzǧDz ǵDzǨǩǴǪǤDZǬȃ
Ǭ ǨǩǭǵǶǦǷǭǶǩ Ǧ ǵDzDzǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ dzǴǬǦǩǨǩDZDZǿǰǬ ǶǤǰ ǷǮǤǫǤDZǬȃǰǬ
ǙǴǤDZǬǶǩ ǨDzǮǷǰǩDZǶǤǺǬȂ Ǩǯȃ ǬǵdzDzǯȀǫDzǦǤDZǬȃ Ǧ ǥǷǨǷǽǩǰ
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ
ǞǝǟǏǕǔǜǗǮ
ǬǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǗǛ
ǡǝǙǝǛ
ǑǬ Ǧ ǮDzǩǰ ǵǯǷǻǤǩ DZǩ ǶȃDZǬǶǩ ǫǤ dzǴDzǦDzǨ ǶDzǯȀǮDz ǫǤ ǧDzǯDzǦǮǷ ǼǶǩdzǵǩǯȀDZDzǭ
ǦǬǯǮǬ
ǜǶǩdzǵǩǯȀDZǷȂ ǦǬǯǮǷ ǰDzǪDZDz ǦǵǶǤǦǯȃǶȀ Ǧ ǴDzǫǩǶǮǷ Ǭ ǬǫǦǯǩǮǤǶȀ Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ
ǶDzǯȀǮDz ǵǷǹǬǰǬ ǴǷǮǤǰǬ
ƽǞǏǠǜǝ ǓǚǮ ǕǗǖǜǗ Ljǯȃ ǦǿǥǿǦǼǬǹ Ǭǫ ȁǮǵdzǯǷǤǶǤǺǬǬ ǥǿǶDzǦǿǹ dzǴǬǥDzǴDzǦ
njǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǶǩdzǵǩǯȀDZǷȂ ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ
ǓǩǴǩǴǩǪȀǶǩ ǵǩǶǩǦDzǭ ǮǤǥǩǯȀ Ǭ ǦǿǥǴDzǵȀǶǩ ǦǰǩǵǶǩ ǵDz ǼǶǩdzǵǩǯȀDZDzǭ
ǦǬǯǮDzǭ
ǕǯDzǰǤǭǶǩ ǫǤǰDzǮ ǫǤǧǴǷǫDzǻDZDzǧDz ǯȂǮǤ LjǩǶǬ ǰDzǧǷǶ ǫǤǮǴǿǶȀǵȃ Ǧ dzǴǬǥDzǴǩ
Ǭ dzDzǨǦǩǴǧDZǷǶȀ ǵǦDzȂ ǪǬǫDZȀ DzdzǤǵDZDzǵǶǬ
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǢǓǢǧǫǮ Ǒǩ dzDzǫǦDzǯȃǭǶǩ ǨǩǶȃǰ ǬǧǴǤǶȀ ǵ ǷdzǤǮDzǦǮDzǭ dzǯǩDZǮDzǭ Ǭ ǻǤǵǶȃǰǬ ǷdzǤǮDzǦǮǬ
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ
ǝǡǟǏǑǚǔǜǗǮ
ǙǴǤDZǬǶǩ ǰDzȂǽǬǩ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǭ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǵdzǩǺǬǤǯȀDZDzǭ DzǥǴǤǥDzǶǮǬ
ǥǩǯȀȃ Ǧ DZǩǨDzǵǶǷdzDZDzǰ Ǩǯȃ ǨǩǶǩǭ ǰǩǵǶǩ
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ
Ǒ ǟǔǖǢǚǫǡǏǡǔ ǑǖǟǪǑǏ
ǖǩǮǵǶǬǯȀDZǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ DzǥǴǤǥDzǶǤDZDZǿǩ ǻǬǵǶȃǽǬǰǬ ǵǴǩǨǵǶǦǤǰǬ
ǵDzǨǩǴǪǤǽǬǰǬ ǴǤǵǶǦDzǴǬǶǩǯǬ DZǤdzǴ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǦǿǦǩǨǩDZǬȃ dzȃǶǩDZ
ǥǩDZǫǬDZ Ǩǯȃ ǻǬǵǶǮǬ ǰDzǧǷǶ dzǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǦǫǴǿǦǷ Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀDZDzǭ ǰǤǼǬDZǩ
ǖǤǮǬǩ ǶǩǮǵǶǬǯȀDZǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ DZǩDzǥǹDzǨǬǰDz dzǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀDZDz ǶǽǤǶǩǯȀDZDz
dzǴDzdzDzǯDzǵDZǷǶȀ ǦǴǷǻDZǷȂ
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ
ǞǝǚǢǦǔǜǗǮ ǡǟǏǑǛ
NjǤǧǴǷǫDzǻDZǿǭ ǯȂǮ ǰDzǪǩǶ DzǻǩDZȀ ǵǬǯȀDZDz DZǤǧǴǩǶȀǵȃ
DžǷǨȀǶǩ DzǵǶDzǴDzǪDZǿ ǦDz ǦǴǩǰȃ ǵǯǬǦǤDZǬȃ ǧDzǴȃǻǩǧDz ǵǶǬǴǤǯȀDZDzǧDz ǴǤǵǶǦDzǴǤ
Ǒǩ ǵǶǤDZDzǦǬǶǩǵȀ DZǤ ǵǶǬǴǤǯȀDZǷȂ ǰǤǼǬDZǷ
Ǒǩ DzdzǬǴǤǭǶǩǵȀ DZǤ DzǶǮǴǿǶǿǭ ǫǤǧǴǷǫDzǻDZǿǭ ǯȂǮ
Ǒǩ ǮǤǵǤǭǶǩǵȀ ǦǴǤǽǤȂǽǩǧDzǵȃ ǥǤǴǤǥǤDZǤ
ƾǏǟǏǛǔǡǟǪ ǟǏǠǤǝǓǏ
ƿǠǞǓǠǐǜǜǐ
ƴǞǟǞǛǝǘǢǕǛǬǝǐǯ
ǤǣǝǚǦǘǯ
ƷǐǓǠǣǗǚǐ
ǀǐǡǥǞǔ ǭǛǕǚǢǠǞ
ǭǝǕǠǓǘǘ
ƲǞǔǐ
ƿǠǞǔǞǛǖǘǢǕǛǬǝǞ
ǡǢǬ ǟǠǞǓǠǐǜǜǫ
LF
ǙǯDzdzDzǮ
Dzǫ DzNJǺǿ dz ǿ
LF
ǙǯDzdzDzǮ
Dzǫ DzNJǺǿ dz ǿ
LF
ǙǯDzdzDzǮ
Dzǫ DzNJǺǿ dz ǿ
ǡǮDz
Dzǫ DzNJǺǿ dz ǿ
LF
ǙǯDzdzDzǮ
Dzǫ DzNJǺǿ dz ǿ
ǕǬDZǶǩǶǬǮǤ Dzǫ DzNJǺǿ dz ǿ
ǖDzDZǮDzǩ Dzǫ DzNJǺǿ dz ǿ
: ǜǩǴǵǶȀ O Dzǫ DzNJǺǿ dz ǿ
ǛǹǺǨǵǶǪDzǨ ǷǸǶǫǸǨǴǴȃ Ǭdzȇ ǰǹǷȃǺǨǵǰȇ ǰ DzdzǨǹǹǰǼǰDzǨǾǰǰ ȅǵǭǸǫǶǷǶǺǸǭǩdzǭǵǰȇ ǹǶǫdz njǰǸǭDzǺǰǪȃ
ǛǹǺǨǵǶǪDzǨ ǷǸǶǫǸǨǴǴȃ Ǭdzȇ ǰǹǷȃǺǨǵǰDZ ǹǶǫdz Ǫ ǨDzǺǻǨdzȄǵǶDZ Ǫ ǵǨǹǺǶȇȁǭǭ ǪǸǭǴȇ ǪǭǸǹǰǰ
ǛDzǨǯǨǵǰǭ Ǭdzȇ ǹǸǨǪǵǰǺǭdzȄǵȃǽ ǰǹǷȃǺǨǵǰDZ njdzȇ ǷǸǶǪǭǬǭǵǰȇ ǰǹǷȃǺǨǵǰDZ ǹǺǰǸDzǨ ǩǭdzȄȇ ǪȃǷǶdzǵȇǭǺǹȇ Ǫ ǰǹǷȃǺǨǺǭdzȄǵȃǽ
ǷǸǶǫǸǨǴǴǨǽ ǹ ǻDzǨǯǨǵǵǶDZ ǯǨǫǸǻǯDzǶDZ ǰ ǴǨDzǹǰǴǨdzȄǵȃǴ ǿǰǹdzǶǴ ǶǩǶǸǶǺǶǪ
ǏǵǨǿǭǵǰȇ ǶǺdzǰǿǨȆǺǹȇ Ǫ ǯǨǪǰǹǰǴǶǹǺǰ ǶǺ ǬǨǪdzǭǵǰȇ ǪǶǬȃ ǮǭǹǺDzǶǹǺǰ ǪǶǬȃ ǰ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸȃ ǷǶǹǺǻǷǨȆȁǭDZ ǪǶǬȃ Ǩ ǺǨDzǮǭ
ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸȃ ǶDzǸǻǮǨȆȁǭDZ ǹǸǭǬȃ ǺǰǷǨ DzǶdzǰǿǭǹǺǪǨ ǰ ǹǺǭǷǭǵǰ ǯǨǫǸȇǯǵǭǵǰȇ ǩǭdzȄȇ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ DzǶdzǭǩǨǵǰDZ
ǵǨǷǸȇǮǭǵǰȇ Ǫ ȅdzǭDzǺǸǶǹǭǺǰ ǰ ǪȃǩǸǨǵǵȃǽ ǬǶǷǶdzǵǰǺǭdzȄǵȃǽ ǼǻǵDzǾǰDZ ǶǺ ǷǸǰǪǭǬǭǵǵȃǽ ǯǵǨǿǭǵǰDZ
ƱǏǕǜǪǔ ǢǙǏǖǏǜǗǮ
ƾǔǟǔǓ ǞǔǟǑǝǘ ǠǡǗǟǙǝǘ
Ǒǩ ǫǤǧǴǷǪǤȃ ǥǩǯȀȃ ǒǶǮǴDzǭǶǩ ǦDzǨDzdzǴDzǦDzǨDZǿǭ ǮǴǤDZ
ǣǻǩǭǮǷ ǫǤdzDzǯDZǬǶǩ
dzǴǬǰǩǴDZDz ǯǬǶǴDzǰ ǦDzǨǿ
ǰDzȂǽǬǰ ǵǴǩǨǵǶǦDzǰ ǨDzǫǬǴDzǦǮǤ Ǧ ǵDzDzǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǴǩǮDzǰǩDZǨǤǺǬȃǰǬ ǬǫǧDzǶDzǦǬǶǩǯȃ Ǩǯȃ
ǯǩǧǮDzǭ ǵǶǩdzǩDZǬ ǫǤǧǴȃǫDZǩDZǬȃ ǥǩǯȀȃ Ǭ Ǧ ǵDzDzǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵDz ǵǶǩdzǩDZȀȂ ǪǩǵǶǮDzǵǶǬ ǦDzǨǿ
ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ dzǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȀ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ LF DŽǚǝǞǝǙ
džǿǥǩǴǬǶǩ
$ ǀǡǏǟǡ ǓǤǷǫǤ ǓDzǵǯǩ DzǮDzDZǻǤDZǬȃ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ ǷǵǶǤDZDzǦǬǶǩ dzǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȀ
dzǴDzǧǴǤǰǰ Ǧ dzDzǯDzǪǩDZǬǬ Â ƱǪǙǚ
ưǔǟǔǕǜǝǔ ǝǡǜǝǧǔǜǗǔ Ǚ ǐǔǚǫǭ Ǘ ǛǏǧǗǜǔ
ǓǴǬ ǨDzǫǬǴDzǦǮǩ Ǧǵǩǹ ǰDzȂǽǬǹ ǥǿǶDzǦǿǹ Ǭ ǵǶǬǴǤǯȀDZǿǹ ǵǴǩǨǵǶǦ DzǥȃǫǤǶǩǯȀDZDz ǵDzǥǯȂǨǤǭǶǩ
ǴǩǮDzǰǩDZǨǤǺǬǬ ǬǫǧDzǶDzǦǬǶǩǯȃ
njǫǦǯǩǮǬǶǩ ǦǵȄ Ǭǫ ǮǤǴǰǤDZDzǦ
ǓǴDzǵǯǩǨǬǶǩ Ǧ DzǵDzǥǩDZDZDzǵǶǬ ǻǶDzǥǿ Ǧ ǮǤǴǰǤDZǤǹ DZǩ DzǵǶǤǦǤǯDzǵȀ ǰǩǶǤǯǯǬǻǩǵǮǬǹ
dzǴǩǨǰǩǶDzǦ ǵǮǴǩdzDzǮ Ǭ Ƕ dz
ǖDzDZǮDzǩ ǥǩǯȀǩ ǵǶǬǴǤǭǶǩ Ǧ ǵǩǶǮǩ ǰǩǼDzǻǮǩ ǻǷǯǮǬ ǧǤǴǨǬDZǿ ǥȂǵǶǧǤǯȀǶǩǴǤ
NjǤǮǴDzǭǶǩ ǫǤǰǮǬ ǰDzǯDZǬǬ ǫǤǵǶǩǧDZǬǶǩ dzǷǧDzǦǬǺǿ DZǤ ǥǩǯȀǩ
džǿǻǬǵǶǬǶǩ ǽǩǶǮDzǭ dzǩǵDzǮ Ǭǫ ǮǤǴǰǤDZDzǦ Ǭ DzǶǦDzǴDzǶDzǦ
ǕDZǬǰǬǶǩ ǮǴȂǻǮǬ ǵDz ǼǶDzǴ ǬǯǬ ǵǦȃǪǬǶǩ Ǭǹ Ǧ ǵǩǶǮǩ ǰǩǼDzǻǮǩ
ǐǔǚǫǮ
ǕǶǤǴǤǭǶǩǵȀ ǵǶǬǴǤǶȀ ǥDzǯȀǼǬǩ Ǭ ǰǤǯǩDZȀǮǬǩ ǬǫǨǩǯǬȃ ǦǰǩǵǶǩ
Ǒǩ ǫǤǪǬǰǤǭǶǩ ǥǩǯȀǩ ǰǩǪǨǷ ǫǤǧǴǷǫDzǻDZǿǰ ǯȂǮDzǰ Ǭ ǴǩǫǬDZDzǦǿǰ ǷdzǯDzǶDZǬǶǩǯǩǰ
ưǔǚǫǔ ǟǏǖǚǗǦǜǝǘ ǠǡǔǞǔǜǗ ǖǏǒǟǮǖǜǔǜǜǝǠǡǗ
ǕǶǬǴǤǭǶǩ DZDzǦǿǩ ǶǩǮǵǶǬǯȀDZǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ DzǶǨǩǯȀDZDz
ǏǩǧǮDzǩ Džǩǫ dzǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀDZDzǭ ǵǶǬǴǮǬ ǓǴǬ DZǩDzǥǹDzǨǬǰDzǵǶǬ ǦǿǥǩǴǬǶǩ DzdzǺǬǬ
Ĉ DžǿǵǶǴDz
ǓǴDzǦǩǨǬǶǩ dzǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀDZǷȂ DzǥǴǤǥDzǶǮǷ dzȃǶǩDZ ǩǵǯǬ ǶǴǩǥǷǩǶǵȃ
ǓǴǬ DZǩDzǥǹDzǨǬǰDzǵǶǬ ǦǿǥǩǴǬǶǩ njǙǝ
ǕǬǯȀDZDzǩ ǐǩDZȀǼǩǩ ǮDzǯǬǻǩǵǶǦDz ǥǩǯȀǩ Ǩǯȃ ǫǤǧǴǷǫǮǬ
džǿǥǩǴǬǶǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ 7 ƾǟǔǓǑ ǠǡǗǟǙǏ
ƶǏǛǏǦǗǑǏǜǗǔ NjǤǧǴǷǪǤǭǶǩ ǥǩǯȀǩ DzǨǬDZǤǮDzǦDzǧDz ǺǦǩǶǤ
NjǤǧǴǷǫǬǶǩ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ ǵǴǩǨǵǶǦDz Ǩǯȃ ǫǤǰǤǻǬǦǤDZǬȃ ǬǯǬ ǰDzȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦDz ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ
dzǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȀ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ LF DŽǚǝǞǝǙ džǿǥǩǴǬǶǩ $ ǀǡǏǟǡ ǓǤǷǫǤ džǿǥǩǴǬǶǩ
dzǴǬǰǩǴDZDz ǻǩǴǩǫ ǰǬDZǷǶ $ ǕǶǤǴǶ ƾǏǢǖǏ ǻǶDzǥǿ DzǵǶǤDZDzǦǬǶȀ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ
ǓDzǵǯǩ ǫǤǰǤǻǬǦǤDZǬǩ ǬǫǰǩDZǬǶǩ dzǴǬ DZǩDzǥǹDzǨǬǰDzǵǶǬ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ ǬǯǬ ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǦDZDzǦȀ
$ ǀǡǏǟǡ ǓǤǷǫǤ ǻǶDzǥǿ dzǴDzǨDzǯǪǬǶȀ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ
ƹǟǏǤǛǏǚǔǜǗǔ DžǩǯȀǩ DZǩǯȀǫȃ dzDzǯDzǵǮǤǶȀ ǵ ǮDzDZǨǬǺǬDzDZǩǴDzǰ
ǓDzǨǮǴǤǹǰǤǯǬǦǤDZǬǩ ǦDzǫǰDzǪDZDz ǦDz Ǧǵǩǹ dzǴDzǧǴǤǰǰǤǹ ǵǶǬǴǮǬ ǵ ǬǵdzDzǯȀǫDzǦǤDZǬǩǰ ǪǬǨǮDzǧDz
ǮǴǤǹǰǤǯǤ NjǤǧǴǷǫǬǶǩ ǮǴǤǹǰǤǯ Ǧ ǵDzDzǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǷǮǤǫǤDZǬȃǰǬ ǬǫǧDzǶDzǦǬǶǩǯȃ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ Ǩǯȃ
ǰȃǧǮDzǧDz DzdzDzǯǤǵǮǬǦǤǶǩǯȃ ~ ȃǻǩǭǮǷ dzǴǬ DZǩDzǥǹDzǨǬǰDzǵǶǬ dzǴDzǻǬǵǶǬǶǩ
ƹǟǏǧǔǜǗǔ ƽǐǔǠǥǑǔǦǗǑǏǜǗǔ
ǒǮǴǤǼǬǦǤDZǬǩ dzǴDzǬǫǦDzǨǬǶȀ ǶDzǯȀǮDz Ǧ ǮDzǯǬǻǩǵǶǦǩ DzǥǿǻDZDzǰ Ǩǯȃ ǨDzǰǤǼDZǬǹ ǷǵǯDzǦǬǭ
ǕDzǯȀ ǰDzǪǩǶ ǴǤǫǴǷǼǤǶȀ DZǩǴǪǤǦǩȂǽǷȂ ǵǶǤǯȀ ǕDzǥǯȂǨǤǭǶǩ dzǴǩǨdzǬǵǤDZǬȃ ǬǫǧDzǶDzǦǬǶǩǯȃ
ǮǴǤǵȃǽǩǧDz ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ƽǔ DzǥǩǵǺǦǩǻǬǦǤǭǶǩ ǥǩǯȀǩ Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀDZDzǭ ǰǤǼǬDZǩ
10
ǂǤǝǓ/džǗǠǡǙǏ
ʑ
ƹǝǟǞǢǠ ǛǏǧǗǜǪ, ǞǏǜǔǚǫ ǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮ
ǒǵǶǤǶǮǬ ǰDzȂǽǩǧDz ǵǴǩǨǵǶǦǤ DZǩDzǥǹDzǨǬǰDz DZǩǰǩǨǯǩDZDZDz ǷǵǶǴǤDZǬǶȀ.
ǓǴDzǶǴǬǶǩ ǰȃǧǮDzǭ, ǦǯǤǪDZDzǭ ǶǮǤDZȀȂ.
ǛǬǵǶǮǤ dzDzǨ ǵǶǴǷǩǭ ǦDzǨǿ ǫǤdzǴǩǽǤǩǶǵȃ.
ƹǭǑǔǡǢ ǓǚǮ ǛǝǭǨǗǤ ǠǟǔǓǠǡǑ ǜǔǝǐǤǝǓǗǛǝ ǞǝǦǗǠǡǗǡǫ ...
... Ǧ ǵǯǷǻǤǩ DZǤǯǬǻǬȃ DzǵǶǤǶǮDzǦ ǰDzȂǽǩǧDz ǵǴǩǨǵǶǦǤ ǬǯǬ ǰȃǧǮDzǧDz
DzdzDzǯǤǵǮǬǦǤǶǩǯȃ.
1. džǿǶȃDZǬǶǩ ǮȂǦǩǶǷ ǨDz ǷdzDzǴǤ, DZǤǪǰǬǶǩ ǦǵǶǤǦǮǷ ǦDZǬǫ Ǭ ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ ǮȂǦǩǶǷ
Ǭǫ ǰǤǼǬDZǿ.
2. njǫǦǯǩǮǬǶǩ ǦǵǶǤǦǮǷ: DZǤǪǰǬǶǩ dzǤǯȀǺǩǰ DZǤ ǦǵǶǤǦǮǷ ǵDZǬǫǷ ǦǦǩǴǹ.
3. džǤDZDZDzǻǮǷ Ǩǯȃ dzDzǨǤǻǬ ǰDzȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ Ǭ ǦǵǶǤǦǮǷ dzǴDzǰDzǭǶǩ Ǧ ǦDzǨǩ
ǵ dzDzǰDzǽȀȂ ǽǩǶǮǬ Ǭ ǦǿǶǴǬǶǩ Ǭǹ DZǤǵǷǹDz.
4. džǵǶǤǦȀǶǩ ǦǵǶǤǦǮǷ DZǤ ǰǩǵǶDz Ǭ ǫǤǸǬǮǵǬǴǷǭǶǩ ǩǩ (DZǤǨǩDZȀǶǩ ǺǬǯǬDZǨǴ DZǤ
DZǤdzǴǤǦǯȃȂǽǬǭ ǵǶǩǴǪǩDZȀ).
5. džǵǶǤǦȀǶǩ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰDzȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ DZǤ ǰǩǵǶDz.
ǒǵǶǤǦȀǶǩ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰDzȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ dzǴǬDzǶǮǴǿǶDzǭ, ǻǶDzǥǿ DzǵǶǤǶǮǬ
ǦDzǨǿ ǵǰDzǧǯǬ ǦǿǵDzǹDZǷǶȀ.
ʑ
ưǏǟǏǐǏǜ
ǒǵǶǤǦȀǶǩ DzǶǮǴǿǶǿǰ ǫǤǧǴǷǫDzǻDZǿǭ ǯȂǮ, ǻǶDzǥǿ ǥǤǴǤǥǤDZ ǦǿǵDzǹ.
Ljǯȃ ǷǨǤǯǩDZǬȃ dzȃǶǩDZ ǴǪǤǦǻǬDZǿ ǦDzǵdzDzǯȀǫǷǭǶǩǵȀ ǻǬǵǶȃǽǬǰ ǵǴǩǨǵǶǦDzǰ, DZǩ ǵDzǨǩǴǪǤǽǬǰ
ǹǯDzǴǤ, DZǬ Ǧ ǮDzǩǰ ǵǯǷǻǤǩ DZǩ dzDzǯȀǫǷǭǶǩǵȀ ǰǩǶǤǯǯǬǻǩǵǮǬǰǬ ǧǷǥǮǤǰǬ.
ʑ
ǂǓǏǚǔǜǗǔ ǜǏǙǗǞǗ dž ǰǤǼǬDZǩ DZǩ ǨDzǯǪDZDz ǯǩǪǤǶȀ ǥǩǯȀǩ!
ǓǴǬ dzǴǤǦǬǯȀDZDzǭ ǨDzǫǬǴDzǦǮǩ ǰDzȂǽǩǧDz ǵǴǩǨǵǶǦǤ DZǩ ǶǴǩǥǷǩǶǵȃ. dž dzǴDzǶǬǦDZDzǰ ǵǯǷǻǤǩ
DZǩDzǥǹDzǨǬǰDz ǨǩǭǵǶǦDzǦǤǶȀ Ǧ ǵDzDzǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǴǩǮDzǰǩDZǨǤǺǬȃǰǬ ǬǫǧDzǶDzǦǬǶǩǯȃ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ
ǷǨǤǯǩDZǬȃ DZǤǮǬdzǬ. ǕDzDzǶǦǩǶǵǶǦǷȂǽǬǩ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǷǨǤǯǩDZǬȃ DZǤǮǬdzǬ ǰDzǪDZDz dzǴǬDzǥǴǩǵǶǬ
ǻǩǴǩǫ DZǤǼǷ ǵǶǴǤDZǬǺǷ Ǧ njDZǶǩǴDZǩǶǩ ǬǯǬ ǵǩǴǦǬǵDZǷȂ ǵǯǷǪǥǷ. a ǕǶǴ. 13
ǂǙǏǖǏǜǗǮ ǜǏ ǓǗǠǞǚǔǔ Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰDzǵǶǬ DzǶ ǰDzǨǩǯǬ
§j
ǓDzǵǯǩ ȁǶDzǧDz ǫǤǧǴǷǫDzǻDZǿǭ ǯȂǮ DzǶǮǴDzǩǶǵȃ.
ǯ
ǏȂǮ DZǩ DzǶǮǴǿǦǤǩǶǵȃ Ǭǫ-ǫǤ ǦǿǵDzǮDzǭ ǶǩǰdzǩǴǤǶǷǴǿ.
aǓDzǨDzǪǨǬǶǩ, dzDzǮǤ ǶǩǰdzǩǴǤǶǷǴǤ DZǩǰDZDzǧDz ǵDZǬǫǬǶǵȃ.
ǏȂǮ DZǩ DzǶǮǴǿǦǤǩǶǵȃ Ǭǫ-ǫǤ ǦǿǵDzǮDzǧDz ǷǴDzǦDZȃ ǦDzǨǿ Ǧ ǥǤǴǤǥǤDZǩ. a ǕǯǩǭǶǩ DzǵǶǤǶǮǬ
ǰDzȂǽǩǧDz ǴǤǵǶǦDzǴǤ (ǦǿǥǩǴǬǶǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ, DZǤdzǴ., ƽǡǕǗǛ/ǀǚǗǑ >).
§: ³Å
ǒǶǮǴDzǭǶǩ dzDzǯDZDzǵǶȀȂ ǦDzǨDzdzǴDzǦDzǨDZǿǭ ǮǴǤDZ.
ǕDzǧDZǷǶ ǬǯǬ ǫǤǪǤǶ ǼǯǤDZǧ Ǩǯȃ dzDzǨǤǻǬ ǦDzǨǿ. ǕǯǬǼǮDzǰ DZǬǫǮDzǩ ǨǤǦǯǩDZǬǩ ǦDzǨǿ. a
ǕǶǴ. 11: njDZǵǶǴǷǮǺǬǩǭ dzDz ǷǹDzǨǷ, ƶǏǠǝǟǔǜǗǔ ǣǗǚǫǡǟa Ǒ ǧǚǏǜǒǔ ǓǚǮ ǞǝǓǏǦǗ ǑǝǓǪ
§: ³µ
ǑǤǵDzǵ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǤǯȀDZDzǧDz ǴǤǵǶǦDzǴǤ ǫǤǵDzǴǩDZ. ǓǴDzǻǬǵǶǬǶǩ DZǤǵDzǵ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǤǯȀDZDzǧDz
ǴǤǵǶǦDzǴǤ.
a ǕǶǴ. 11: njDZǵǶǴǷǮǺǬǩǭ dzDz ǷǹDzǨǷ, ƼǏǠǝǠ ǓǚǮ ǠǡǗǟǏǚǫǜǝǒǝ ǟǏǠǡǑǝǟǏ ǖǏǠǝǟǔǜ
ǜǯǤDZǧ ǵǯǬǦǤ ǦDzǨǿ/ǵǯǬǦDZǤȃ ǶǴǷǥǤ ǫǤǵDzǴǩDZǿ; a ǕǶǴ. 11: njDZǵǶǴǷǮǺǬǩǭ dzDz ǷǹDzǨǷ,
LJǚǏǜǒ ǠǚǗǑǏ ǑǝǓǪ ǜǏ ǛǔǠǡǔ ǞǝǓǠǝǔǓǗǜǔǜǗǮ Ǚ ǠǗǣǝǜǢ ǖǏǠǝǟǔǜ
§: ´
džDzǨǤ Ǧ dzDzǨǨDzDZǩ, ǰǤǼǬDZǤ DZǩ ǧǩǴǰǩǶǬǻDZǤ. NjǤǮǴDzǭǶǩ ǦDzǨDzdzǴDzǦDzǨDZǿǭ ǮǴǤDZ.
džǿǫDzǦǬǶǩ ǵǩǴǦǬǵDZǷȂ ǵǯǷǪǥǷ!
'
ljǵǯǬ ǦǮǯȂǻǩDZǤ ǥǯDzǮǬǴDzǦǮǤ. džǿǮǯȂǻǬǶǩ. a ǕǶǴ. 5
ª
ǐǬǧǤǩǶ Ǧ ǵǯǷǻǤǩ ǫǤǧǴǷǫǮǬ ǵǯǬǼǮDzǰ ǥDzǯȀǼDzǧDz ǮDzǯǬǻǩǵǶǦǤ ǰDzȂǽǩǧDz ǵǴǩǨǵǶǦǤ.
a ǕǶǴ. 12
ƳǟǢǒǗǔ
ǠǝǝǐǨǔǜǗǮ
ǜǏ ǓǗǠǞǚǔǔ
džǿǮǯȂǻǬǶǩ dzǴǬǥDzǴ, dzDzǨDzǪǨǬǶǩ 5 ǵǩǮǷDZǨ Ǭ ǫǤǶǩǰ ǦǮǯȂǻǬǶǩ ǩǧDz ǵDZDzǦǤ.
ljǵǯǬ ǬDZǨǬǮǤǺǬȃ dzDzȃǦǬǶǵȃ ǵDZDzǦǤ, ǦǿǫDzǦǬǶǩ ǵǩǴǦǬǵDZǷȂ ǵǯǷǪǥǷ. a ǕǶǴ. 13
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǞǝǟǏǕǔǜǗǮ ǬǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǗǛ ǡǝǙǝǛ!
njǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǶǩdzǵǩǯȀDZǷȂ ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ.
ƱǖǟǪǑǝǝǞǏǠǜǝǠǡǫ! Ǒǩ dzDzǯȀǫǷǭǶǩǵȀ ǴǤǵǶǦDzǴǬǶǩǯȃǰǬ!
11
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǝǧǞǏǟǗǑǏǜǗǮ!
LjǤǭǶǩ DzǵǶǿǶȀ ǧDzǴȃǻǩǰǷ ǰDzȂǽǩǰǷ ǴǤǵǶǦDzǴǷ!
NjǤǮǴDzǭǶǩ ǦDzǨDzdzǴDzǦDzǨDZǿǭ ǮǴǤDZ!
ǁǔǤǝǐǠǚǢǕǗǑǏǜǗǔ
ƼǏǠǝǠ ǓǚǮ ǠǡǗǟǏǚǫǜǝǒǝ ǟǏǠǡǑǝǟǏ ǖǏǠǝǟǔǜ
ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ dzǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȀ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ Â ƱǪǙǚ., ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǶǩdzǵǩǯȀDZǷȂ
ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ.
1. NjǤǮǴDzǭǶǩ ǵǩǴǦǬǵDZǷȂ ǮǴǿǼǮǷ.
2. ǕDZǬǰǬǶǩ ǵǯǬǦDZDzǭ ǼǯǤDZǧ ǵ ǨǩǴǪǤǶǩǯȃ.
3. ǕDZǬǰǬǶǩ ǫǤǮǴǿǦǤȂǽǷȂ dzǴDzǥǮǷ Ǭ ǵǯǩǭǶǩ ǰDzȂǽǬǭ ǴǤǵǶǦDzǴ.
ǓǴǬǧDzǶDzǦȀǶǩ ǵDzDzǶǦǩǶǵǶǦǷȂǽǷȂ ǩǰǮDzǵǶȀ.
ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ ǫǤǮǴǿǦǤȂǽǷȂ dzǴDzǥǮǷ DZǤ ǰǩǵǶDz.
džǵǶǤǦȀǶǩ ǵǯǬǦDZDzǭ ǼǯǤDZǧ Ǧ ǨǩǴǪǤǶǩǯȀ.
4. ǒǵǶDzǴDzǪDZDz DzǶǦǬDZǶǬǶǩ ǮǴǿǼǮǷ DZǤǵDzǵǤ (džDZǬǰǤDZǬǩ! ǒǵǶǤǶǮǬ ǦDzǨǿ).
ǓǴDzǻǬǵǶǬǶǩ DZǤǵDzǵ ǦDZǷǶǴǬ, ǴǩǫȀǥǷ ǮǴǿǼǮǬ DZǤǵDzǵǤ Ǭ ǮDzǴdzǷǵ DZǤǵDzǵǤ
(ǯDzdzǤǵǶDZDzǩ ǮDzǯǩǵDz DZǤǵDzǵǤ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǤǯȀDZDzǧDz ǴǤǵǶǦDzǴǤ ǨDzǯǪDZDz ǵǦDzǥDzǨDZDz
ǦǴǤǽǤǶȀǵȃ).
5. ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ ǮǴǿǼǮǷ DZǤǵDzǵǤ DZǤ ǰǩǵǶDz Ǭ ǫǤǮǴǷǶǬǶǩ ǩǩ.
ǔǷǻǮǤ ǨDzǯǪDZǤ DZǤǹDzǨǬǶȀǵȃ Ǧ ǦǩǴǶǬǮǤǯȀDZDzǰ dzDzǯDzǪǩDZǬǬ.
6. NjǤǮǴDzǭǶǩ ǵǩǴǦǬǵDZǷȂ ǮǴǿǼǮǷ.
ǛǶDzǥǿ dzǴǩǨDzǶǦǴǤǶǬǶȀ ǦǿǶǩǮǤDZǬǩ Ǧ ǵǶDzǮ DZǩǬǵdzDzǯȀǫDzǦǤDZDZDzǧDz ǰDzȂǽǩǧDz
ǵǴǩǨǵǶǦǤ ǦDz ǦǴǩǰȃ ǵǯǩǨǷȂǽǩǭ ǵǶǬǴǮǬ:
NjǤǯǩǭǶǩ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ II 1 ǯ ǦDzǨǿ Ǭ ǫǤdzǷǵǶǬǶǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ ƽǡǕǗǛ/ǀǚǗǑ >.
LJǚǏǜǒ ǠǚǗǑǏ ǑǝǓǪ ǜǏ ǛǔǠǡǔ ǞǝǓǠǝǔǓǗǜǔǜǗǮ Ǚ ǠǗǣǝǜǢ ǖǏǠǝǟǔǜ
ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ dzǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȀ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ Â ƱǪǙǚ., ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǶǩdzǵǩǯȀDZǷȂ
ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ.
1. ǒǶǮǴDzǭǶǩ ǹDzǰǷǶ Ǩǯȃ ǼǯǤDZǧǤ, DzǵǶDzǴDzǪDZDz ǵDZǬǰǬǶǩ ǼǯǤDZǧ ǵǯǬǦǤ ǦDzǨǿ.
(džDZǬǰǤDZǬǩ! ǒǵǶǤǶǮǬ ǦDzǨǿ.)
2. ǓǴDzǻǬǵǶǬǶǩ ǼǯǤDZǧ ǵǯǬǦǤ ǦDzǨǿ Ǭ ǵǬǸDzDZDZǿǭ dzǤǶǴǷǥDzǮ.
3. ǓDzǨǵDzǩǨǬDZǬǶǩ ǵDZDzǦǤ ǼǯǤDZǧ ǵǯǬǦǤ ǦDzǨǿ Ǭ ǫǤǸǬǮǵǬǴǷǭǶǩ ǰǩǵǶDz ǵDzǩǨǬDZǩDZǬȃ ǹDzǰǷǶDzǰ Ǩǯȃ ǼǯǤDZǧǤ.
ƶǏǠǝǟǔǜǗǔ ǣǗǚǫǡǟa Ǒ ǧǚǏǜǒǔ ǓǚǮ ǞǝǓǏǦǗ ǑǝǓǪ
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǞǝǟǏǕǔǜǗǮ ǬǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǗǛ ǡǝǙǝǛ! ǑǬ Ǧ ǮDzǩǰ ǵǯǷǻǤǩ DZǩ dzDzǧǴǷǪǤǭǶǩ Ǧ ǦDzǨǷ
ǫǤǽǬǶDZDzǩ ǷǵǶǴDzǭǵǶǦDz «DŽǮǦǤ-ǵǶDzdz» (DzǵDZǤǽǩDZDz ȁǯǩǮǶǴǬǻǩǵǮǬǰ ǮǯǤdzǤDZDzǰ).
ǕDZǬǫȀǶǩ ǨǤǦǯǩDZǬǩ ǦDzǨǿ Ǧ ǼǯǤDZǧǩ Ǩǯȃ dzDzǨǤǻǬ ǦDzǨǿ:
1. NjǤǮǴDzǭǶǩ ǦDzǨDzdzǴDzǦDzǨDZǿǭ ǮǴǤDZ!
2. džǿǥǩǴǬǶǩ ǯȂǥǷȂ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ (ǮǴDzǰǩ ƽǡǕǗǛ/ǀǚǗǑ >).
3. džǿǥǩǴǬǶǩ $ (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ). džǿdzDzǯDZǬǶǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ Ǧ ǶǩǻǩDZǬǩ DzǮ. 40 ǵǩǮǷDZǨ.
4. ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ dzǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȀ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ Â ƱǪǙǚ.. njǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǶǩdzǵǩǯȀDZǷȂ
ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ.
ǛǬǵǶǮǤ ǸǬǯȀǶǴǤ:
5. ǒǶǵDzǩǨǬDZǬǶǩ ǼǯǤDZǧ DzǶ ǦDzǨDzdzǴDzǦDzǨDZDzǧDz ǮǴǤDZǤ.
ǓǴDzǻǬǵǶǬǶǩ ǸǬǯȀǶǴ ǵ dzDzǰDzǽȀȂ ǰǤǯǩDZȀǮDzǭ ǽǩǶǮǬ.
Ǘ/ǗǚǗ Ǩǯȃ ǰDzǨǩǯǩǭ ǕǶǤDZǨǤǴǶ Ǭ Aqua-Secure.
ǕDZǬǰǬǶǩ ǼǯǤDZǧ ǵDz ǵdzǬDZǮǬ dzǴǬǥDzǴǤ, ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ
ǸǬǯȀǶǴ ǵ dzDzǰDzǽȀȂ dzǯDzǵǮDzǧǷǥǺǩǦ Ǭ dzDzǻǬǵǶǬǶǩ ǩǧDz.
6. ǓDzǨǵDzǩǨǬDZǬǶǩ ǼǯǤDZǧ Ǭ dzǴDzǦǩǴȀǶǩ ǧǩǴǰǩǶǬǻDZDzǵǶȀ.
džǡǝ ǓǔǚǏǡǫ ǔǠǚǗ
ʑ
džǿǶǩǮǤǩǶ ǦDzǨǤ NjǤǮǴǩdzǬǶǩ džǵǶǤǦȀǶǩ dzǴǤǦǬǯȀDZDz ǼǯǤDZǧ ǵǯǬǦǤ ǦDzǨǿ
NjǤǶȃDZǬǶǩ ǨDz DzǶǮǤǫǤ ǦǬDZǶDzǦDzǩ ǮǴǩdzǯǩDZǬǩ ǼǯǤDZǧǤ Ǩǯȃ dzDzǨǤǻǬ ǦDzǨǿ
ʑ
džDzǨǤ DZǩ ǫǤǯǬǦǤǩǶǵȃ
ǐDzȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦDz DZǩ
ǫǤǰǿǦǤǩǶǵȃ
Ǒǩ ǦǮǯȂǻǩDZ $ ǀǡǏǟǡ ǓǤǷǫǤ
Ǒǩ DzǶǮǴǿǶ ǦDzǨDzdzǴDzǦDzǨDZǿǭ ǮǴǤDZ
džDzǫǰDzǪDZDz ǫǤǵDzǴǩDZ ǸǬǯȀǶǴ ǓǴDzǻǬǵǶǬǶǩ ǸǬǯȀǶǴ a ǕǶǴ
ǐDzǪǩǶ ǥǿǶȀ ǵDzǧDZǷǶ ǬǯǬ ǫǤǪǤǶ ǼǯǤDZǧ Ǩǯȃ dzDzǨǤǻǬ ǦDzǨǿ
ʑ
NjǤǧǴǷǫDzǻDZǿǭ ǯȂǮ
DZǩ DzǶǮǴǿǦǤǩǶǵȃ
DŽǮǶǬǦǬǴDzǦǤDZǤ ǸǷDZǮǺǬȃ ǥǩǫDzdzǤǵDZDzǵǶǬ ǓǴǩǴǿǦǤDZǬǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ
a ǕǶǴ
džǿǥǴǤDZDz Džǩǫ DzǶǪǬǰǤ ǥǩǫ DzǮDzDZǻǤǶǩǯȀDZDzǧDz DzǶǪǬǰǤ
a ǕǶǴ
ǐDzǪDZDz DzǶǮǴǿǶȀ ǶDzǯȀǮDz dzǷǶǩǰ ȁǮǵǶǴǩDZDZDzǭ ǴǤǫǥǯDzǮǬǴDzǦǮǬ
a ǕǶǴ
ʑ
ǓǴDzǧǴǤǰǰǤ DZǩ
ǫǤdzǷǵǮǤǩǶǵȃ
džǿǥǴǤDZDz $ ǀǡǏǟǡ ǓǤǷǫǤ ǬǯǬ ƹǝǜǔǥ Ǧǔǟǔǖ
NjǤǮǴǿǶ ǫǤǧǴǷǫDzǻDZǿǭ ǯȂǮ
ʑ
ǐDzȂǽǬǭ ǴǤǵǶǦDzǴ
DZǩ DzǶǮǤǻǬǦǤǩǶǵȃ
džǿǥǴǤDZDz Džǩǫ DzǶǪǬǰǤ ǥǩǫ DzǮDzDZǻǤǶǩǯȀDZDzǧDz DzǶǪǬǰǤ
a ǕǶǴ
ǓDzǻǬǵǶǬǶǩ DzǶǮǤǻǬǦǤȂǽǬǭ DZǤǵDzǵ
aǕǶǴ
ǓǴDzǻǬǵǶǬǶǩ ǵǯǬǦDZǷȂ ǶǴǷǥǷ Ǭ ǬǯǬ ǼǯǤDZǧ ǵǯǬǦǤ ǦDzǨǿ
ʑ
dž ǥǤǴǤǥǤDZǩ DZǩ ǦǬǨDZDz
ǦDzǨǿ
džǵǩ Ǧ DZDzǴǰǩ ǦDzǨǤ DZǬǪǩ ǦǬǨǬǰDzǧDz ǷǴDzǦDZȃ
ʑ
ǔǩǫǷǯȀǶǤǶǿ DzǶǪǬǰǤ
DZǩǷǨDzǦǯǩǶǦDzǴǬǶǩǯȀDZǿ
ǥǩǯȀǩ ǰDzǮǴDzǩ
ǵǯǬǼǮDzǰ ǦǯǤǪDZDzǩ
džǵǩ Ǧ DZDzǴǰǩ ǕǬǵǶǩǰǤ ǮDzDZǶǴDzǯȃ ǨǬǵǥǤǯǤDZǵǤ dzǴǩǴǦǤǯǤ DzǶǪǬǰ
ǦǵǯǩǨǵǶǦǬǩ DZǩǴǤǦDZDzǰǩǴDZDzǧDz ǴǤǵdzǴǩǨǩǯǩDZǬǩ ǥǩǯȀȃ Ǧ ǰǤǼǬDZǩ
ǐǤǯǩDZȀǮǬǩ Ǭ ǥDzǯȀǼǬǩ ǦǩǽǬ ǴǤǵdzǴǩǨǩǯǬǶǩ ǴǤǦDZDzǰǩǴDZDz Ǧ ǥǤǴǤǥǤDZǩ
džǿǥǴǤDZǤ ǵǯǬǼǮDzǰ DZǬǫǮǤȃ ǵǮDzǴDzǵǶȀ DzǶǪǬǰǤ a ǕǶǴ
ʑ
ǓǴDzǨDzǯǪǬǶǩǯȀDZDzǵǶȀ
dzǴDzǧǴǤǰǰǿ ǰǩDZȃǩǶǵȃ
ǦDz ǦǴǩǰȃ ǺǬǮǯǤ
ǵǶǬǴǮǬ
džǵǩ Ǧ DZDzǴǰǩ džǿdzDzǯDZǩDZǬǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ dzǴǬǦDzǨǬǶǵȃ Ǧ ǵDzDzǶǦǩǶǵǶǦǬǩ
ǵ dzǴDzǺǩǵǵDzǰ ǵǶǬǴǮǬ ǡǶDz ǰDzǪǩǶ dzǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǬǫǰǩDZǩDZǬȃǰ
dzǴDzǨDzǯǪǬǶǩǯȀDZDzǵǶǬ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ DZǤ ǨǬǵdzǯǩǩ ǬDZǨǬǮǤǺǬǬ
ʑ
ǖDzǯȀǮDz DZǤǻǤǯȀDZǤȃ
ǸǤǫǤ DzǶǪǬǰǤ
džǵǩ Ǧ DZDzǴǰǩ ǕǬǵǶǩǰǤ ǮDzDZǶǴDzǯȃ ǨǬǵǥǤǯǤDZǵǤ dzǿǶǤǩǶǵȃ ǷǵǶǴǤDZǬǶȀ
DZǩǴǤǦDZDzǰǩǴDZDzǩ ǴǤǵdzǴǩǨǩǯǩDZǬǩ ǥǩǯȀȃ Ǧ ǰǤǼǬDZǩ
ʑ
ǒǵǶǤǶǮǬ ǦDzǨǿ
Ǧ ȃǻǩǭǮǩ 0 Ǩǯȃ
ǮDzDZǨǬǺǬDzDZǩǴǤ
džǵǩ Ǧ DZDzǴǰǩ Ǒǩ ǦǯǬȃǩǶ DZǤ ȁǸǸǩǮǶǬǦDZDzǵǶȀ ǮDzDZǨǬǺǬDzDZǩǴǤ
ǓǴǬ DZǩDzǥǹDzǨǬǰDzǵǶǬ dzDzǰDzǭǶǩ ǦǵǶǤǦǮǷ a ǕǶǴ
ʑ
NjǤdzǤǹ Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀDZDzǭ
ǰǤǼǬDZǩ
džǿdzDzǯDZǬǶǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ LF DŽǚǝǞǝǙ ǥǩǫ ǥǩǯȀȃ njǵdzDzǯȀǫǷǭǶǩ
ǷDZǬǦǩǴǵǤǯȀDZDzǩ ǰDzȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦDz
ʑ
njDZǨǬǮǤǺǬȃ ǵǶǤǶǷǵǤ
ª ǰǬǧǤǩǶ njǫ ǮȂǦǩǶǿ
Ǩǯȃ ǰDzȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ
ǰDzǪǩǶ ǦǿǵǶǷdzǤǶȀ
dzǩDZǤ
NjǤǧǴǷǪǩDZDz ǵǯǬǼǮDzǰ ǰDZDzǧDz ǰDzȂǽǩǧDz ǵǴǩǨǵǶǦǤ ǕǰǩǼǤǭǶǩ ǵǶ ǯ
ǰȃǧǮDzǧDz DzdzDzǯǤǵǮǬǦǤǶǩǯȃ ǵ ǯ ǦDzǨǿ Ǭ ǫǤǯǩǭǶǩ ǪǬǨǮDzǵǶȀ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ
ǑǩǯȀǫȃ dzǴǬǰǩDZȃǶȀ Ǩǯȃ ǸǷDZǮǺǬDzDZǤǯȀDZDzǭ DzǨǩǪǨǿ Ǩǯȃ ǤǮǶǬǦDZDzǧDz
DzǶǨǿǹǤ ǵdzDzǴǶǤ Ǭ ǶǩǮǵǶǬǯȀDZǿǹ ǬǫǨǩǯǬǭ ǵ dzǷǹDzǰ
ǕDZǬǫȀǶǩ ǨDzǫǷ ǰDzȂǽǩǧDz ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǵǯǩǨǷȂǽǩǭ ǵǶǬǴǮǬ
ʑ
ǜǷǰǿ ǦǬǥǴǤǺǬǬ
Ǭ dzǩǴǩǰǩǽǩDZǬǩ
ǰǤǼǬDZǿ ǦDz ǦǴǩǰȃ
DzǶǪǬǰǤ
NjǤǸǬǮǵǬǴDzǦǤDZǿ ǯǬ DZDzǪǮǬ dzǴǬǥDzǴǤ
NjǤǸǬǮǵǬǴǷǭǶǩ DZDzǪǮǬ dzǴǬǥDzǴǤ a njDZǵǶǴǷǮǺǬȃ dzDz ǷǵǶǤDZDzǦǮǩ
ǕDZȃǶǿ ǯǬ ǶǴǤDZǵdzDzǴǶǬǴDzǦDzǻDZǿǩ ǮǴǩdzǯǩDZǬȃ ǕDZǬǰǬǶǩ
ǶǴǤDZǵdzDzǴǶǬǴDzǦDzǻDZǿǩ ǮǴǩdzǯǩDZǬȃ a njDZǵǶǴǷǮǺǬȃ dzDz ǷǵǶǤDZDzǦǮǩ
ʑ
LjǬǵdzǯǩǭ ǯǤǰdzDzǻǮǬ
ǬDZǨǬǮǤǺǬǬ DZǩ
ǸǷDZǮǺǬDzDZǬǴǷȂǶ
ǦDz ǦǴǩǰȃ ǴǤǥDzǶǿ
ǰǤǼǬDZǿ
ǓǩǴǩǥDzǭ Ǧ dzDzǨǤǻǩ ȁǯǩǮǶǴDzȁDZǩǴǧǬǬ
džǿǮǯȂǻǬǯDzǵȀ dzǴǩǨDzǹǴǤDZǬǶǩǯȀDZDzǩ ǷǵǶǴDzǭǵǶǦDz
džǮǯȂǻǬǶǩ ǬǯǬ ǫǤǰǩDZǬǶǩ dzǴǩǨDzǹǴǤDZǬǶǩǯȀ
dž ǵǯǷǻǤǩ dzDzǦǶDzǴDZDzǧDz ǦDzǫDZǬǮDZDzǦǩDZǬȃ DZǩǬǵdzǴǤǦDZDzǵǶǬ ǦǿǫDzǦǬǶǩ
ǵǩǴǦǬǵDZǷȂ ǵǯǷǪǥǷ
ʑ
ǓǴDzǧǴǤǰǰǤ ǨǯǬǶǵȃ
ǨDzǯȀǼǩ ǻǩǰ DzǥǿǻDZDz
džǵǩ Ǧ DZDzǴǰǩ ǕǬǵǶǩǰǤ ǮDzDZǶǴDzǯȃ ǨǬǵǥǤǯǤDZǵǤ dzǿǶǤǩǶǵȃ ǷǵǶǴǤDZǬǶȀ
DZǩǴǤǦDZDzǰǩǴDZDzǩ ǴǤǵdzǴǩǨǩǯǩDZǬǩ ǥǩǯȀȃ Ǧ ǰǤǼǬDZǩ ǫǤDZDzǦDz
ǴǤǵdzǴǩǨǩǯȃȃ ǥǩǯȀǩ Ǧ ǰǤǼǬDZǩ
džǵǩ Ǧ DZDzǴǰǩ džǮǯȂǻǩDZǤ ǵǬǵǶǩǰǤ ǮDzDZǶǴDzǯȃ dzǩDZDzDzǥǴǤǫDzǦǤDZǬȃ
džǮǯȂǻǤȂǶǵȃ ǨDzdzDzǯDZǬǶǩǯȀDZǿǩ ǺǬǮǯǿ dzDzǯDzǵǮǤDZǬȃ
džǡǝ ǓǔǚǏǡǫ ǔǠǚǗ
ʑ
ǕǯǩǨǿ ǰDzȂǽǩǧDz
ǵǴǩǨǵǶǦǤ DZǤ ǥǩǯȀǩ
njDZDzǧǨǤ Ǧ ǵDzǵǶǤǦ ǥǩǫǸDzǵǸǤǶDZǿǹ ǰDzȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ ǦǹDzǨȃǶ
DZǩ ǴǤǵǶǦDzǴȃȂǽǬǩǵȃ Ǧ ǦDzǨǩ ǦǩǽǩǵǶǦǤ
džǿǥǩǴǬǶǩ  ǀǢǞǔǟ ǐǪǠǡǟǏǮ ǬǯǬ dzDzǻǬǵǶǬǶǩ ǥǩǯȀǩ
dzDzǵǯǩ ǵǶǬǴǮǬ ǽǩǶǮDzǭ
ljǵǯǬ džǿ DZǩ ǵǰDzǪǩǶǩ ǵǤǰDzǵǶDzȃǶǩǯȀDZDz ǷǵǶǴǤDZǬǶȀ DZǩǬǵdzǴǤǦDZDzǵǶȀ ǦǿǮǯ ǦǮǯ ǬǯǬ Ǧ ǵǯǷǻǤǩ
DZǩDzǥǹDzǨǬǰDzǵǶǬ ǴǩǰDzDZǶǤ
ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ dzǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȀ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ Â ƱǪǙǚ ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǶǩdzǵǩǯȀDZǷȂ ǦǬǯǮǷ
Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ
NjǤǮǴDzǭǶǩ ǦDzǨDzdzǴDzǦDzǨDZǿǭ ǮǴǤDZ Ǭ ǦǿǫDzǦǬǶǩ ǵǩǴǦǬǵDZǷȂ ǵǯǷǪǥǷ
a njDZǵǶǴǷǮǺǬȃ dzDz ǷǵǶǤDZDzǦǮǩ
njǙǠǡǟǔǜǜǏǮ ǟǏǖǐǚǝǙǗǟǝǑǙǏ
DZǤdzǴ Ǧ ǵǯǷǻǤǩ dzǩǴǩǥDzȃ Ǧ ȁǯǩǮǶǴDzǵDZǤǥǪǩDZǬǬ
ǓǴDzǧǴǤǰǰǤ dzǴDzǨDzǯǪǤǩǶǵȃ ǮǤǮ ǶDzǯȀǮDz ǦDzǫDzǥDZDzǦǬǶǵȃ dzDzǨǤǻǤ ȁǯǩǮǶǴDzȁDZǩǴǧǬǬ ljǵǯǬ Ǧǵǩ ǶǤǮǬ
DZǩDzǥǹDzǨǬǰDz ǦǿǧǴǷǫǬǶȀ ǥǩǯȀǩ ǶDz ǫǤǧǴǷǫDzǻDZǿǭ ǯȂǮ ǰDzǪDZDz DzǶǮǴǿǶȀ ǵǯǩǨǷȂǽǬǰ DzǥǴǤǫDzǰ
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǝǧǞǏǟǗǑǏǜǗǮ
ǕǶǬǴǤǯȀDZǿǭ ǴǤǵǶǦDzǴ Ǭ ǥǩǯȀǩ ǰDzǧǷǶ ǥǿǶȀ ǧDzǴȃǻǬǰǬ
dž ȁǶDzǰ ǵǯǷǻǤǩ dzDzǨDzǪǨǬǶǩ dzDzǮǤ ǴǤǵǶǦDzǴ Ǭ ǥǩǯȀǩ DzǵǶǿDZǷǶ
Ǒǩ ǮǤǵǤǭǶǩǵȀ ǦǴǤǽǤȂǽǩǧDzǵȃ ǥǤǴǤǥǤDZǤ
Ǒǩ DzǶǮǴǿǦǤǭǶǩ ǫǤǧǴǷǫDzǻDZǿǭ ǯȂǮ ǩǵǯǬ ǦDzǨǤ ǦǬǨDZǤ ǵǮǦDzǫȀ ǵǶǩǮǯDz
ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ dzǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȀ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ Â ƱǪǙǚ ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ
ǼǶǩdzǵǩǯȀDZǷȂ ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴDzǫǩǶǮǬ
ǕǯǩǭǶǩ ǵǶǬǴǤǯȀDZǿǭ ǴǤǵǶǦDzǴ
a ǕǶǴ
ǕDZǬǰǬǶǩ ȁǮǵǶǴǩDZDZDzǭ ǴǤǫǥǯDzǮǬǴDzǦǮǬ ǵ ǨǩǴǪǤǶǩǯȃ ǓDzǶȃDZǬǶǩ ǦDZǬǫ
ǷǵǶǴDzǭǵǶǦDz ȁǮǵǶǴǩDZDZDzǭ ǴǤǫǥǯDzǮǬǴDzǦǮǬ ǵ dzDzǰDzǽȀȂ ǬDZǵǶǴǷǰǩDZǶǤ Ǭ ǫǤǶǩǰ
DzǶdzǷǵǶǬǶǩ ǓDzǵǯǩ ȁǶDzǧDz ǫǤǧǴǷǫDzǻDZǿǭ ǯȂǮ DzǶǮǴDzǩǶǵȃ
ǀǔǟǑǗǠǜǏǮ ǠǚǢǕǐǏ
ʑ
ljǵǯǬ džǿ DZǩ ǵǰDzǪǩǶǩ ǵǤǰDzǵǶDzȃǶǩǯȀDZDz ǷǵǶǴǤDZǬǶȀ DZǩǬǵdzǴǤǦDZDzǵǶȀ ǛǶDz ǨǩǯǤǶȀ ǩǵǯǬ
a ǕǶǴ ǶDzǧǨǤ DzǥǴǤǶǬǶǩǵȀ dzDzǪǤǯǷǭǵǶǤ Ǧ DZǤǼǷ ǵǩǴǦǬǵDZǷȂ ǵǯǷǪǥǷ ǐǿ ǦǵǩǧǨǤ
DZǤǭǨǩǰ ǵDzDzǶǦǩǶǵǶǦǷȂǽǩǩ ǴǩǼǩDZǬǩ ǻǶDzǥǿ ǬǫǥǩǪǤǶȀ DZǩDZǷǪDZDzǧDz ǦǿǫDzǦǤ ǶǩǹDZǬǻǩǵǮDzǧDz
ǵdzǩǺǬǤǯǬǵǶǤ
ʑ
ǎDzDZǶǤǮǶDZǿǩ ǨǤDZDZǿǩ ǴǤǵdzDzǯDzǪǩDZDZDzǭ dzDzǥǯǬǫDzǵǶǬ ǵǩǴǦǬǵDZDzǭ ǵǯǷǪǥǿ džǿ DZǤǭǨǩǶǩ ǫǨǩǵȀ
ǬǯǬ Ǧ ǵdzǬǵǮǩ ǵǩǴǦǬǵDZǿǹ ǵǯǷǪǥ Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰDzǵǶǬ DzǶ ǰDzǨǩǯǬ
ʑ
ǓDzǪǤǯǷǭǵǶǤ ǵDzDzǥǽǬǶǩ ǵǩǴǦǬǵDZDzǭ ǵǯǷǪǥǩ DZDzǰǩǴ ǰDzǨǩǯǬ Ǭ ǫǤǦDzǨǵǮDzǭ DZDzǰǩǴ
dzǴǬǥDzǴǤ
ǑDzǰǩǴ ǰDzǨǩǯǬ NjǤǦDzǨǵǮDzǭ DZDzǰǩǴ
ǡǶǬ ǨǤDZDZǿǩ džǿ DZǤǭǨǩǶǩ ǦDZǷǶǴǬ
ǫǤǧǴǷǫDzǻDZDzǧDz ǯȂǮǤ Ǧ DzǶǮǴǿǶDzǭ ǮǴǿǼǮǩ
ǺDzǮDzǯȃ Ǩǯȃ DzǥǵǯǷǪǬǦǤDZǬȃ ǰǤǼǬDZǿ Ǭ DZǤ
ǵdzǬDZǮǩ dzǴǬǥDzǴǤ
Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰDzǵǶǬ DzǶ ǰDzǨǩǯǬ
ʑ
ƳǝǑǔǟǫǡǔǠǫ ǙǝǛǞǔǡǔǜǡǜǝǠǡǗ ǗǖǒǝǡǝǑǗǡǔǚǮ ǒǥǴǤǶǬǶǩǵȀ Ǯ DZǤǰ
ǡǶDz ǧǤǴǤDZǶǬǴǷǩǶ džǤǰ ǮǦǤǯǬǸǬǺǬǴDzǦǤDZDZDz ǦǿdzDzǯDZǩDZDZǿǭ ǴǩǰDzDZǶ ǵdzǩǺǬǤǯǬǵǶǤǰǬ dzDz
ȁǮǵdzǯǷǤǶǤǺǬǬ DzǥǵǯǷǪǬǦǤDZǬȂ ǴǩǰDzDZǶǷ Ǭ ǷǵǶǤDZDzǦǮǩ DzǥDzǴǷǨDzǦǤDZǬȃ ǵ ǬǵdzDzǯȀǫDzǦǤDZǬǩǰ
DzǴǬǧǬDZǤǯȀDZǿǹ ǫǤdzǻǤǵǶǩǭ