NAD T743 Инструкция по эксплуатации онлайн [4/32]
4
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Ìåðû áåçîïàñíîñòè.......................................................................................................................2-3
ÎÒËÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ NAD T 743................................................................................5
ÐÀÑÏÀÊÎÂÊÀ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ...................................................................................................................5
Êîìïëåêò ïîñòàâêè..................................................................................................................................5
Ñîõðàíÿéòå óïàêîâî÷íûé ìàòåðèàë.............................................................................................5
Âûáîð ìåñòà äëÿ óñòàíîâêè..................................................................................................................5
ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÀÌ-ÀÍÒÅÍÍÛ............................................................................................................6
AV-ÐÅÑÈÂÅÐ Ò 743................................................................................................................................7
Ñèñòåìû îáúåìíîãî çâóêà E.A.R.S., Matrix è Digital Surround..............................................................7
Ïðîñòîòà èñïîëüçîâàíèÿ....................................................................................................................7
Èíòåãðàöèÿ................................................................................................................................................7
Ìîäåðíèçàöèÿ...........................................................................................................................................8
Ñèñòåìíûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ HTR 2....................................................................8
ÁÛÑÒÐÛÉ ÇÀÏÓÑÊ.................................................................................................................................9
Âîñïðîèçâåäåíèå DVD-äèñêà..................................................................................................................9
ËÈÖÅÂÀß ÏÀÍÅËÜ.........................................................................................................................10-11
ÇÀÄÍßß ÑÒÅÍÊÀ.............................................................................................................................12-13
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè..........................................................................................................................12
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ Ò 743..............................................................................................................................14
Íà÷àëî ýêñïëóàòàöèè..........................................................................................................................14
Óñòðàíåíèå ôîíîâûõ ïîìåõ è øóìîâ...............................................................................................14
ÝÊÐÀÍÍÎÅ ÌÅÍÞ (OSD) È ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÄÈÑÏËÅß ÍÀ ËÈÖÅÂÎÉ ÏÀÍÅËÈ................................15
Îòîáðàæåíèå ýêðàííîãî ìåíþ.............................................................................................................15
Íàâèãàöèÿ è âûïîëíåíèå íàñòðîåê â ýêðàííîì ìåíþ.........................................................................15
Íàñòðîéêà âõîäíûõ ðàçúåìîâ...........................................................................................................15
Âûïîëíåíèå íàñòðîéêè âõîäíûõ ðàçúåìîâ...............................................................................15
Íàñòðîéêà àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåì..........................................................................................................16
Âûïîëíåíèå íàñòðîéêè àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåì................................................................................16
Ðåæèìû ïðîñëóøèâàíèÿ................................................................................................................16
Ðåãóëèðîâêà áàëàíñà êàíàëîâ (òåñòîâûé ñèãíàë)............................................................................17
Èñïîëüçîâàíèå èçìåðèòåëÿ óðîâíÿ çâóêîâîãî äàâëåíèÿ.........................................................17
Âûïîëíåíèå ðåãóëèðîâêè áàëàíñà êàíàëîâ...................................................................................17
Ðàññòîÿíèå äî àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåì.................................................................................................17
Ââîä ðàññòîÿíèÿ äî àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåì......................................................................................17
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè ................................................................................................................... 17
Âûáîð ôîíîâîé çàñòàâêè .......................................................................................................... 18
Îòîáðàæåíèå âðåìåííîãî ýêðàíà ìåíþ....................................................................................18
Ïðåäâàðèòåëüíûå íàñòðîéêè ïîëüçîâàòåëÿ è èõ èñïîëüçîâàíèå................................................18
Âûïîëíåíèå ïðåäâàðèòåëüíûõ íàñòðîåê..................................................................................18
Èñïîëüçîâàíèå ïðåäâàðèòåëüíûõ íàñòðîåê............................................................................18
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß Ò 743.......................................................................................................................19
Âûáîð èñòî÷íèêîâ................................................................................................................................19
Ðåãóëèðîâêà óðîâíÿ ãðîìêîñòè...........................................................................................................19
Îòêëþ÷åíèå çâóêà.......................................................................................................................19
Ïðîñëóøèâàíèå ðàäèî.......................................................................................................................19
Àíòåííû......................................................................................................................................19
Âûáîð ðåæèìà ðàäèîïðèåìà......................................................................................................20
Íàñòðîéêà ðàäèîñòàíöèé..........................................................................................................20
Ïðîãðàììèðîâàíèå ðàäèîñòàíöèé..............................................................................................20
Âûáîð çàïðîãðàììèðîâàííûõ ðàäèîñòàíöèé.............................................................................20
Âêëþ÷åíèå ðåæèìà FM MUTE/MODE............................................................................................20
Ñèñòåìà ðàäèîäàííûõ RDS.......................................................................................................20
Íàçâàíèÿ ðàäèîñòàíöèé.......................................................................................................... 20
Ââîä íàçâàíèé ðàäèîñòàíöèé.............................................................................................. 20
Èíôîðìàöèÿ î ðåæèìàõ DTS è Dolby Digital .............................................................................21-22
Ðåæèìû ïðîñëóøèâàíèÿ Ò 743................................................................................................................22
Îòîáðàæåíèå ôîðìàòà ñèãíàëà.............................................................................................23
Âûáîð ðåæèìîâ ïðîñëóøèâàíèÿ............................................................................................23
Íàñòðîéêà ðåæèìîâ ïðîñëóøèâàíèÿ.....................................................................................24
Òàáëèöà çâóêîâûõ êàíàëîâ, çàäåéñòâîâàííûõ â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ îáúåìíîãî çâóêà....25
Ðåãóëèðîâêà óðîâíåé êàíàëîâ «íà ëåòó»......................................................................................25
Âûïîëíåíèå ðåãóëèðîâêè óðîâíåé êàíàëîâ...............................................................................25
Ðåãóëèðîâêà òåìáðà...................................................................................................................25
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ