Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [12/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
12
8. Технічне обслуговування приладу
У разі поломки чи пошкодження не намагайтесь ремонтувати
приладсамостійно.Звернітьсяуспеціалізованумайстернючидофахівця.
Некваліфікованийремонтможеспричинитивиникненнязначноїнебезпеки.
Всіроботимаютьздійснюватисьпривимкненому зволожувачівід
мережіелектроживлення.
9. Догляд за приладом
9.1. Проводьтечищенняперетворювачатарезервуарадляводикожні
дватижні.
9.2. Якщоводазанадтожорсткаабоміститьбагатомінеральнихсолей,
використовуйтеочищенуабодистильовануводу.
9.3. Дляпідтриманняводиусвіжомустаніїїпотрібнозмінюватикожний
день.
9.4. Перед зберіганням приладу протягом тривалого періоду вилийте
воду з резервуара для води,очистітьвесь корпус та дайте йому
висохнути.
9.5. Увипадку,якщокористувачневиконуєрекомендації,вказаніуцій
інструкції з експлуатації приладу, щодо використання у пристрої
очищеної, відфільтрованоїабо дистильованої води та регулярній
очистці перетворювача, і якщо вода занадто жорстка, може
виникнутипроблемавапнянихвідкладень.Врезультатінаповерхні
резервуарудляводиутворитьсястійкийнакип.Наявністьнакипуна
поверхніперетворювачаперешкоджаєнормальнійроботіприладуі
призводитьдовиходузладуперетворювача.Вційситуаціїприлад
гарантійномуремонтунепідлягає.
9.6. Переконайтесь,
що
Ви
вимкнулиприладвідмережіелектроживлення,
передтим,якВипочнетеобслуговуванняприладу.
9.7. Зачекайтепоки водавкамерізволоження охолоне,якщоприлад
працював у режимі підігріву води, з метою уникнення опіків від
гарячоїводи.
Опис та заміна фільтра.
9.8. Цей зволожувач обладнаний спеціальним фільтром-картриджем
дляочищенняводи.
9.8.1. При першому використанні картридж може зафарбувати воду у
камерізволоженняужовтийвідтінок,щоєабсолютнонормальним
та не впливає на роботу приладу. Якщо зміна кольору води Вас
турбує, то злийте воду з камери зволоження або перед першим
використаннямзамочітькартриджуводіубудь-якійіншійпосудині
наоднугодину.