Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [17/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
17
Гарантійний талон
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Ультразвуковий зволожувач повітря
(найменуваннятоварузгіднознормативнимдокументом,марка)
Виробник(продавець)гарантуєвідповідністьтоварувимогамзазначенихнормативнихдокументів,заумовидотримання
споживачемправил,яківикладеновексплуатаційнихдокументах.
Країнавиготовленнятовару:Фошань Шунде Макскан Електрікал Аплайансес Ко. Лтд 2-10 технологічна зона, виробничий
парк Сінтань, Шунде, Фошань, Гуандун, 528325.
Датавиготовленнятовару:зазначено на упаковці (м.р.)
Гарантійнийстрокзберіганнянеобмежений
Гарантійнийтермінзберіганняобчислюєтьсявіддативиготовленнятовару тазакінчуєтьсядатою,визначеноювиробником.
Гарантійний термін експлуатації товару: 1 рік (12 місяців). Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути
меншим, ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а в разі виявлення недоліків
(відхиленнявідвимогнормативнихдокументів)набезоплатнийремонтчизамінутоваруабоповерненняйоговартостізгідноз
вимогамиЗаконуУкраїни«Прозахистправспоживачів»таПорядкугарантійногоремонту(обслуговування)абогарантійноїзаміни
технічноскладнихпобутовихтоварів,затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід11квітня2002р.N506.
Уразіякщопротягомгарантійноготермінутоварексплуатувавсязпорушеннямправилабоспоживачневиконуваврекомендацій
підприємства,щовиконуєроботизгарантійногообслуговуваннятовару,ремонтпроводитьсязарахунокспоживача.Термінслужби
(придатності)товару:1рік.Виробник(постачальник)гарантуєможливістьвикористаннятоварузапризначеннямпротягомтерміну
служби(заумовипроведеннявразіпотребипіслягарантійноготехнічногообслуговуванняаборемонтузарахунокспоживача).
Термінгарантії/служби(придатності)товаруприпиняєтьсявразі:
-
внесеннявконструкціютоварузмінтаздійсненнядоробок,атакожвикористаннявузлів,деталей,комплектуючих
виробів,непередбаченихнормативнимидокументами;
-
використаннянезапризначенням;
-
пошкодженняспоживачем;
-
порушенняспоживачемправилексплуатаціїтовару.
Документація,щовходитьвкомплектпоставки,привтратіневідновлюється.
М.П.____________________________ _______________________________________ ____________
(ПІБвідповідальноїособи-продавця)(підпис)
Гарантійнийтермінексплуатаціїтоварустановить12 місяцівпринаявностітоварногоабокасовогочека(рахунка–фактури)
з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного талона та підпису Покупця про прийняття ним
гарантійнихумов.Приневиконанніцихумовпретензіїщодоякостівиробунеприймаються.Протягомгарантійноготермінувласник
маєправонабезкоштовнийремонтвиробу,якщовінвийшовзладучерездефективиготовленняабоматеріалів.
Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:
1.
Наявністьугарантійномуталонівиправлень,нерозбірливихзаписів.Якщонавиробівилученачипошкодженаідентифікаційна
етикетка,нерозбірливийабозміненийсерійнийномер.
2.
Якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного зберігання, недбалого
застосування,поганогодогляду.Якщовирібмаєнадмірнезабруднення,яквнутрішнєтакізовнішнє,іржавий.
3.
Якщовихід з ладу виник в результаті перевантаженнявиробу,яке призвелодо виходуелектродвигуначиінших вузлівта
деталей(обгорілаізоляція,деформованіабооплавленідеталі,вузли,щіткотримачі,відірванілопатівентиляторатощо).
4.
Якщовирібвикористовувавсянезапризначенням(професійневикористаннятавеликіоб’ємиробіт).
5.
Якщовирібпіддавсяконструктивнимзмінамнеуповноваженимиособами.*
6.
Коливиріб потрапивугарантійнийремонтпісля спроб самостійного ремонту або змащення виробупід час гарантійного
терміну,якщоценепередбаченоінструкцієюзексплуатації(слідирозкриття,зірванішліцигвинтів).*
7.
Якщоексплуатаціявиробупісляпроявунесправностінебулазупиненаіпродовжувалася.*
8.
Несправності,викликанінезалежнимивідвиробникапричинами,такимиякперепадинапругиелектричногоструму,явища
природи,стихійнілиха.
9.
Наявністьусерединівиробусторонніхречовин,рідиніпредметів.*
10.
Якщоєвнаявностімеханічнізовнішніушкодження(тріщини,вм`ятиниіпотертостікорпусу,пластиковихзахиснихкожухів).*
11.
Якщомаютьмісцеушкодженняшнураживленняабоштепсельноївилки,щовиникливрезультатібагаторазовогоперегину,
механічногопошкодженняабоприпідмиканнідорозеткизпоганимконтактом.Слідидіївогню.
12.
Якщонесвоєчаснобулизміненішвидкозношуванівитратнідеталі,наприкладфільтри,мастилоі т.п., іякнаслідок того―
виниклинесправностівиробу.
13.
Якщомаємісценормальнийзносвиробуврезультатітривалоговикористання.Рівномірнийзносдеталейпривідсутностіна
нихзаводськихдефектівнедаєправонаїхзамінузагарантією.*
14.
Гарантіянепоширюєтьсянавитратнеприладдятаматеріали,щобуливексплуатації.
15.
Гарантіянепоширюєтьсянаущільнювачі,повітряніфільтритощо, щоразомназиваються«елементи,якішвидкозношуються».
16.
Гарантіянепоширюєтьсянатаківидиробітякрегулювання,чищеннятаіншіроботищододоглядузавиробом.
17.
Гарантіянепоширюєтьсяназарядніпристроїтаакумуляторнібатареївсіхтипів.
*- виявляється діагностикою в сервісному центрі.
Не підлягають відшкодуванню гарантії всі витрати на доставку, поштову пересилку, компенсації часу, втрат в бізнесі.
Всі гарантійні роботи повинні проводитися тільки уповноваженими представниками сервісного центру.
Продавець не несе відповідальності за нанесений збиток, спричинений роботою виробу.
Підпис покупця_______________________________ (дата)
Ультразвуковий зволожувач повітря
M H - 6 0 2 W R C M H - 6 0 2 B R C
/