Cata AVLAKI 600 XGBK Нержавеющая сталь; Черная Инструкция по эксплуатации онлайн [15/24]
15
D
E
KO
R
A
T
IV E
M
HÆTT
E
Kære kunde
Tak, fordi du har købt vores emhætte. Læs denne vejledning omhyggeligt, så du
kan montere, bruge og vedligeholde emhætten på den mest optimale måde.
Bemærkninger: De gurer, der nævnes i denne vejledning, ndes på de første
sider.
Montering af emhætte væg (se efter symbolet på gurerne)
Advarsel: Følg de lokale bestemmelser vedrørende udledning af
damp og os. Undlad at slutte emhætten til en damp-, ventilations-
eller varmluftskanal. Tjek med de lokale myndigheder, at ventilationen
i lokalet er tilstrækkelig. Sørg for, at den maksimale luftudsugningshastighed
for apparaterne i lokalet ikke overstiger 4 Pa (0,04 mbar). Rummet skal have
tilstrækkelig ventilation, hvis en emhætte anvendes samtidigt med apparater,
der kører gas eller andre brændstoffer. Den aedte luft skal udledes gennem
rør, der anvendes til fjernelse af damp og os fra apparater, der kører gas
eller andre brændstoffer. Bestemmelser vedr. luftudsugning skal overholdes.
Brug et stift PVC-rør med en diameter mindst 120 mm til at lede damp og
os udenfor.
Ovenstående begrænsninger gælder ikke for emhætter, som ikke har
dampudtag, der leder udenfor (recirkuleringssystem med aktivt kullter).
Monter emhætten i henhold til den medfølgende skabelon og
angivelserne på g. 1 til g. 16.
Følg anvisningerne fra producenten af apparatet, hvis afstanden mellem
kogepladen og emhætten (se g. 3) er større end den, der er angivet på den
medfølgende skabelon .
Kun for gasapparater: minimumsafstanden til emhætten skal være mindst 65
cm.
Sådan sluttes emhætten til ledningsnettet
Advarsel: inden emhætten tilsluttes: Sluk for strømmen, og kontrollér, at
den aktuelle spænding og frekvens stemmer overens med det, der er
angivet på apparatets navneplade.
Hvis emhætten er forsynet med et stik, så slut det til en stikkontakt, der er
placeret tilgængeligt, og som overholder relevante bestemmelser.
Hvis emhætten ikke er forsynet med et stik, så slut den direkte til el-nettet,
beskyttet med en afbryderenhed, der er tilgængelig ved afbrydelse, og som
overholder lokale bestemmelser.
Brug af emhætten – sikkerhed
Advarsel: emhætten kan holde op med at fungere under en elektrostatisk
udladning (f. eks. lyn). Dette omfatter ingen risiko for beskadigelse.
Afbryd strømmen til emhætten, og slå den til igen efter et minut.
Lad ikke børn eller personer med handicap (fysiske, sensoriske eller mentale)
eller manglende erfaring eller viden bruge emhætten, medmindre de har
fået anvisninger i at bruge apparatet af en person, der har ansvaret for deres
sikkerhed.
Børn skal instrueres, så de ikke leger med apparatet.
For at undgå risiko for brand skal du rengøre metallteret regelmæssigt, altid
holde øje med pander indeholdende varm olie og ikke ambere madvarer
under emhætten.
Undlad at bruge emhætten, hvis den viser tegn at være beskadiget eller
fejlbehæftet. Kontakt en ofciel distributør eller en autoriseret forhandler.
Dele, der er adgang til, kan blive varme ved brug af kogeapparater.
Brug af emhætten - kontrolpanel (se efter symbolet i gurerne)
De forskellige kontrolpaneler er beskrevet herunder. Kontroller, hvilken
panelmodel der er installeret på din emhætte, og se den gur, der er angivet
i hvert enkelt tilfælde.
Panel med skydekontakt (g. P1)
Emhætteventilatorens hastighed - positioner: FRA, hastighed 1, 2 og 31-
Pilotlys til kontrol af betjening af emhætteventilatoren.2-
Kontakt til at tænde og slukke lyset.3-
Panel med elektronisk knap (g. P2)
Tænd og sluk lyset.4-
Pilotlys til kontrol af betjening af lys.5-
Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3 Tryk den 6-
aktuelle hastighed igen for at slukke for emhættens ventilator.
Pilotlys til kontrol af emhætteventilatorens hastighed.7-
Timer: Hold knappen for den valgte hastighed nede i to sekunder, indtil
displayet blinker. Emhættens ventilator stopper efter 15 min., og lyset slukkes.
Sådan annulleres timeren: Tryk én gang på knappen for den valgte hastighed.
Panel med re hastigheder - digitalt display (g. P3)
Tænd og sluk lyset.1-
Tænd og sluk for emhættens ventilator.2-
Mindsk emhætteventilatorens hastighed.3-
Panel til visning af emhætteventilatorens hastighed.4-
Øg emhætteventilatorens hastighed.5-
Slå turbohastighed for emhætteventilator til.6-
Slå emhætteventilatorens timer til og fra.7-
Timer: Emhætteventilatoren kører i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og
derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper, og
lyset slukkes.
Panel med fem knapper (g. P4)
Pilotlys til kontrol af betjening af emhætteventilatoren.1-
Tænd og sluk lyset.2-
Emhætteventilator fra.3-
Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 34-
Berøringspanel (g. P5)
Display/knap, der advarer om, at lteret skal rengøres. 1- Advarsel om, at
lteret skal udskiftes – tryk for at slå advarslen fra, når lteret er rengjort eller
udskiftet.
Slå emhætteventilatorens timer til og fra.2-
Tænd og sluk lyset. Hold knappen trykket ned for at regulere lysstyrken.3-
Tænd og sluk for emhættens ventilator.4-
Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3/45-
Timer: Emhætteventilatoren kører i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og
derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper.
Skydeberøringspanel (g. P6)
Tænd og sluk for emhættens ventilator.1-
Skydeberøringspanel til kontrol af emhætteventilatorens hastighed. Bruges 2-
også sammen med knap -3-.
Tænd og sluk lyset. Tryk på knappen, og juster lysstyrken ved hjælp af 3-
skydeberøringspanelet, mens knappen blinker -2-.
Slå emhætteventilatorens timer til og fra.4-
Display/knap der advarer om, at lteret skal rengøres. Advarsel om, at 5-
lteret skal udskiftes – tryk for at slå advarslen fra, når lteret er rengjort eller
udskiftet.
Timer: Emhætteventilatoren kører i 2 minutter ved den aktuelle hastighed og
derefter 2 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper, og
lyset slukkes.
Advarsel på ZEN-modellen
Frontpanelet udskydes eller trækkes automatisk tilbage, når emhætten tændes
eller slukkes.
Vedligeholdelse af emhætten
Advarsel: Sluk altid for strømmen, inden du udfører vedligeholdelsesarbejde
på emhætten. I tilfælde af, at der opstår fejl, skal du kontakte en ofciel
distributør eller en autoriseret forhandler.
Udvendig rengøring: Brug ikke-ætsende, ydende rengøringsmiddel, og
undlad at bruge slibende rengøringsmidler.
Fedtltre: For at undgå brand skal ltrene rengøres grundigt en gang om
måneden, eller når pilotlyset displayet angiver, at de skal rengøres. For at
gøre dette skal ltrene tages af og vaskes med varmt vand og rengøringsmiddel.
Hvis du bruger en opvaskemaskine, skal du placere ltrene lodret for at undgå,
at faste rester aejrer sig på dem.
Aktive kulltre: udskift hver tredje måned.
Vigtigt: Rengør/udskift ltrene oftere, hvis emhætten bruges mere end to
timer om dagen. Brug altid originale ltre fra producenten.
Udskiftning af pære (se efter symbolet på gurerne)
Advarsel: Undlad at røre ved pærerne, før strømmen er slukket, og de
er kølet af.
Vigtigt: Brug nye pærer i henhold til det, der er angivet emhættens
navneplade.
Brug pærer med aluminiumsreektor, når du udskifter halogenpærer. Undlad at
bruge dikroiske pærer, da der er risiko for overophedning.
Juridiske oplysninger
Producenten:
- Erklærer, at dette produkt overholder alle grundlæggende krav med hensyn
til elektrisk lavspændingsudstyr, som er angivet i direktivet 2006/95/EF af 12.
december 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet, som er angivet i direktivet
2004/108/EF af 15. december 2004.
- Er ikke ansvarlig for nogen undladelse af at følge anvisningerne i denne
vejledning og aktuelle sikkerhedsbestemmelser vedrørende korrekt brug af
udstyret.
- Forbeholder sig ret til at foretage ændringer af udstyret eller denne vejledning
uden forudgående varsel.
Kontakt vores ofcielle distributør, hvis du har brug for teknisk assistance eller
yderligere oplysninger om vores produkter.
DA