Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [4/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
4
2. Принцип роботи приладу
Ультразвуковийзволожувачповітря–цеприладвякомувикорис-
товуєтьсяефективнатехнологіяутворенняводяноїпари.Вультразвуковий
зволожувачповітрявбудованийп’єзоелектричнийелемент,якийзадопо-
могоювисокочастотнихколиваньперетворюєводувмікроскопічнібризки
(туман).Задопомогоювентиляторасухеповітрявсмоктується,проходить
через«водянухмару»іпотімрозподіляєтьсяпокімнаті.
Переваги ультразвукових зволожувачів: можливість підтримки
вологостівабсолютнихвеличинах,можливістьвикористаннявбудованого
таймератагігростата,низькийрівеньшуму.
створення корисного для здоров’я мікроклімату з природною вологістю
тасвіжістю.Приладмаєвисокупродуктивністьзволоження,неспоживає
великоїкількостіелектроенергії,не шумить,простийв обслуговуванніта
догляді.
3. Експлуатаційні обмеження
3.1. Прилад призначенийдля використання тільки у побутових цілях.
Якщоприладвикористовуєтьсяубудь-якихіншихцілях,тобтоне
запризначенням(професійнеабокомерційневикористання,великі
об’єми робіт тощо) або невірно, виробник не несе ніякої
відповідальності за причинені цим збитки,а прилад автоматично
вважаєтьсянегарантійним.
3.2. Не використовуйте прилад за межами приміщення.
3.3. Невикористовуйтеприладуприміщенні,дезберігаютьсякислоти,
спиртовмісніабомаслянірідини.
3.4. Нерозпилюйтеаерозоліпоблизуприладу.
3.5. Невикористовуйтеприлад,якщоуповітріприсутнілегкозаймисті
пари:спирт,бензин,інсектицидитощо.
3.6. Невикористовуйтеприладузапиленомусередовищіабоякщо
уповітріпідвищенаконцентраціябудь-якоїречовини,щоневходить
донормальногоскладуповітря.
3.7. Невстановлюйтеприлад:
-нам’якихповерхнях;
-поблизуджерелвідкритоговогнючигарячихповерхонь;
-убезпосереднійблизькостівідопалювальнихпристроїв;
-безпосередньопідрозеткоюживлення.
3.8. Не використовуйте прилад у безпосередній близькості до інших
предметів,щобзапобігтикороткомузамиканнючипожежі.
3.9. Для досягнення найкращого ефекту розмістіть зволожувач на
відстанінеменше10смвідстіни.
3.10. Не встановлюйте зволожувач на підлогу. Прилад повинен бути
встановленийнарівнійстійкійповерхні,нависотінеменше60см