Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [6/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
6
3.31. З метою уникнення небезпеки не підмикайте прилад до мережі
електроживлення,використовуючиіншіпристрої,такіяктаймерчи
програматор ввімкнення/вимикання, розетки з дистанційним
керуванням, якщо такі пристрої не розраховані на відповідне
навантаження.
3.32. Обов’язково виймайте вилку зволожувача з розетки в наступних
випадках:
- передзливомчизаправкоюрезервуараводою;
- передочищеннямтатехнічнимобслуговуванням;
- передмонтажем/демонтажемелементівзволожувача;
- передпереміщеннямзволожувачавіншемісце;
- якщоВинекористуєтесьприладом.
3.33. Післявикористанняніколинеобмотуйтекабельелектроживлення
навколо приладу, так як з часом це може призвести до його
пошкодження.Завждирозпрямляйтекабельелектроживленняпід
часзберігання.
3.34. Заборонено використовувати прилад, якщо кабель
електроживлення чи вилку пошкоджено. Зверніться до фахівця
дляїхзаміни.
3.35. Для додаткового захисту доцільно встановити прилад захисного
відмикання(ПЗВ).Звернітьсядокваліфікованогофахівця.
3.36. Не використовуйте прилад, якщо він несправний, відсутні деякі
йогодеталі,Вийоговпустиличипошкодили.
3.37. Не вносьте зміни у механізм приладу, це призведе до втрати
гарантії.
3.38. Не використовуйте деталі, які не входять в комплект поставки.
3.39. Будь-яке помилкове підмикання позбавляє Вас права на
гарантійнеобслуговування.
3.40. Слідкуйте за правильністю користування приладом та його
використанням за призначенням, щоб запобігти його поломці,
короткомузамиканню,пожежі,ураженнюелектричнимструмом.
3.41. Увага! Цей прилад не іграшка. Не дозволяйте дітям гратись з
приладом.
3.42. Діти не усвідомлюють небезпеку, пов’язану з використанням
електропристроїв, тому не залишайте дітей без догляду
поблизу зволожувача. Прилад заборонено використовувати
особам зі зниженими фізичними, чуттєвими, психічними
здатностями та особам з недостатніми знаннями чи досвідом.
Особа, відповідальна за безпеку, має наглядати за ними та
провестиінструктажзвикористанняобігрівача.
3.43. Особам, не знайомим з інструкцією з експлуатації, а також
особам, які знаходяться під впливом дії медичних препаратів,
алкоголючинаркотиків,забороненовикористовуватиприлад.