3
руководство пользователя manual de utilizare
Данный котел предназначен для отопления помещений и
приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Котел следует подключить к контурам отопления и горячего
водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать
техническим характеристикам котла.
Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных
в данной инструкции. Производитель не несет ответственности
за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей
эксплуатации котла или несоблюдения требований данной
инструкции.
Монтаж, техническое обслуживание и другие работы с котлом
должны проводиться в полном соответствии с требованиями
нормативных документов и инструкций производителя.
В случае неисправности и/или нарушения нормальной
работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите
квалифицированного специалиста. Запрещается выполнять
ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные работы,
должны проводиться квалифицированными специалистами,
только с использованием оригинальных запасных частей.
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ
СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
При проведении технического обслуживания или любых работ в
непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их
принадлежностей, следует отключить котел и закрыть газовый
кран.
После завершения всех работ, проверьте эффективность
функционирования воздуховодов и дымоходов. В случае
длительного перерыва в эксплуатации котла необходимо:
- отключить электропитание котла, установив внешний
двухполюсный выключатель в положение «ВЫКЛ»;
- перекрыть газовый кран, краны системы отопления и ГВС;
- если существует вероятность замерзания, то следует слить
воду из контура отопления и ГВС.
При окончательном отключении котла поручите эту операцию
квалифицированному специалисту.
При чистке котла следует отключить и перевести двухполюсный
выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ). Чистку следует
проводить с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не
используйте агрессивные моющие средства, инсектициды
или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните
легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором
установлен котел.
Химический состав воды, используемой в качестве
теплоносителя, должен соответствовать требованиям
действующих нормативных документов
Acest aparat este destinat incalzirii si/sau producerii apei calde
pentru uz casnic.
Trebuie sa  e racordat la o instalatie de încalzire si, in functie de
model, la reteaua de distribuire apa rece, compatibile cu calitatile si
capacitatile sale.
Este interzisa folosirea în scopuri diferite de cele speci cate.
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni
aparute din cauza folosirii improprii, gresite si necorespunzatoare
sau pentru nerespectarea instructiunilor din prezentul manual.
Instalatorul trebuie să  e autorizat pentru instalarea aparatelor de
încălzire conform prescriptiilor tehnice PT-A1 şi la sfârşitul executării
lucrării trebuie să elibereze clientului certi catul de garantie pentru
montajul aparatului .
În cazul defectiunilor si /sau unei proaste functionari opriti aparatul,
închideti robinetul de gaz si nu încercati sa îl reparati singur, adresati-
va personalului cali cat ( numai catre centrul de asistenta tehnica
autorizat ISCIR si agreat de ARISTON THERMO ROMANIA SRL si care
a efectuat punerea in functiune – vezi certi catul de garantie).
Eventualele reparatii, efectuate numai cu piese de schimb originale,
trebuie sa  e executate doar de tehnicieni cali cati. Nerespectarea
indicatiilor de mai sus poate compromite siguranta aparatului si
pentru aceasta constructorul nu este responsabil.
În cazul lucrarilor sau întretinerilor si veri carilor structurilor asezate
în apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse si
a accesoriilor lor, opriti aparatul si la terminarea lucrarilor adresativa
personalului cali cat pentru a veri ca e cienta conductelor sau
dispozitivelor.
În cazul unei nefolosiri îndelungate a centralei trebuie să:
- întrerupeţi alimentarea electrică punând întrerupătorul extern în
poziţia „OFF”;
- închideţi robinetul de gaz, pe cel al instalaţiei termice şi al instalaţiei
de apă menajeră;
- goliţi instalaţia termică şi de apă menajeră dacă există pericol de
îngheţ.
În cazul dezactivării de nitive a centralei adresaţi-vă personalului
cali cat pentru a efectua această operaţiune.
Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi
întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
Nu folosiţi şi nu păstraţi substanţe uşor in amabile în locul în care
este instalată centrala.
Prezentul manual împreună cu manualul „Instrucţiuni tehnice
de instalare şi de întreţinere constituie parte integrantă şi
esenţială a produsului. Amândouă trebuie păstrate cu grijă de
către utilizator şi va trebui să însoţească mereu centrala, chiar
şi în cazul cesionării ei unui alt utilizator sau proprietar şi/sau
în cazul mutării ei la o altă instalaţie.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările (avertizările)
incluse în prezentul manual şi în manualul de instalare şi de
întreţinere deoarece amândouă conţin indicaţii importante
privind siguranţa instalării, folosirea şi întreţinerea.
Настоящее руководство по эксплуатации является
неотъемлемой частью комплекта поставки котла.
Пользователь должен хранить его в доступном месте
вблизи котла, в том числе в случае передачи котла другому
владельцу или пользователю и/или при установке котла в
другом месте.
Внимательно ознакомьтесь с указаниями и
предупреждениями, содержащимися в руководстве по
эксплуатации, так как в них приводятся важные правила
по технике безопасности при монтаже, эксплуатации и
техническом обслуживании изделия.