4
руководство пользователя manual de utilizare
Legenda simboluri:
Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii
leziunilor, în anumite circumstante chiar mortale, la persoane.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării
daunelor, în anumite circumstanţe chiar foarte grave, pentru
obiecte, plante şi animale.
Nu efectuaţi operaţii care implică desfacerea aparatului.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Leziuni personale provocate de arsuri de la componentele
supraîncălzite sau de răniri datorate prezenţei unor componente
care pot tăia.
Nu efectuaţi operaţii care implică mutarea aparatului din
instalaţia sa.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin tuburile (conductele)
desprinse din racorduri.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz de la
ţevile stricate.
Nu provocaţi daune la cablul de alimentare electrică.
Electrocutare provocată de  rele descoperite şi a ate sub tensiune
Nu lăsaţi obiecte pe aparat.
Leziuni personale provocate de căderea obiectelor ca urmare a
vibraţiilor.
Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii
din cauza vibraţiilor.
Nu vă urcaţi pe aparat
Leziuni personale provocate de căderea aparatului.
Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii
aparatului din cauza desprinderii din dispozitivele de  xare.
Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări sau suporturi instabile
pentru a efectua curăţarea aparatului.
Leziuni personale provocate de cădere (scări duble).
Nu efectuaţi operaţiuni de curăţare a aparatului fără să opriţi
mai întâi centrala şi să aşezaţi întrerupătorul extern în poziţia
OFF”.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune
Nu folosiţi insecticide, dizolvanţi sau detergenţi agresivi
pentru curăţarea aparatului.
Dăunează părţilor dina material plastic sau părţilor lăcuite.
Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost
destinat, uz casnic.
Defectarea aparatului prin supraîncărcare în funcţionare.
Defectarea obiectelor folosite incorect.
Nu lăsaţi copiii şi persoanele necali cate să folosească
aparatul.
Defectarea aparatului din cauza folosirii improprii a aparatului.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din
aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, închideţi robinetul
de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicaţiilor.
În cazul în care se simte miros puternic de gaz închideţi
robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Explozii, incendii sau intoxicaţii.
Правила безопасности
Перечень условных обозначений:
Несоблюдение этого предупреждения может привести
к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже
смертельным.
Несоблюдение этого предупреждения может привести к
повреждениям, в определенных ситуациях даже серьезным,
имущества, домашних растений и нанести ущерб домашним
животным.
Не производите никаких действий, для которых требуется
открыть агрегат.
Удар током - компонеты под напряжением
Опасность ожегов и порезов – горячие компоненты и острые
выступы и края.
Не производите никаких действий, для которых требуется
демонтировать агрегат.
Удар током - компонеты под напряжением.
Затопление – утечка воды из отсоединенных труб.
Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из
поврежденного газопровода.
Бережно обращаться с проводом электропитания.
Удар током – оголенные провода под напряжением
Не оставляйте посторонние предметы на агрегате.
Несчастные случаи - падение предметов из-за вибраций
агрегата.
Повреждение агрегата или находящихся снизу предметов по
причине падения предметов из-за вибраций агрегата.
Не залезайте на агрегат.
Опасность падения с агрегата.
Повреждение агрегата или находящихся снизу предметов по
причине падения агрегата из-за отсоединения креплений.
Не поднимайтесь на стулья, табуретки, лестницы или
нестабильные приспособления для чистки агрегата.
Падение или защемление (раскладные лестницы).
Производите чистку агрегата только после его отключения,
повернув внешний разъединитель в положение OFF
(ВЫКЛ.).
Удар током - компонеты под напряжением.
Для чистки агрегата не используйте растворители,
агрессивные моющие средства или инсектициды.
Повреждение пластмассовых или покрашенных деталей.
Не используйте агрегат в целях, отличных от его
использования для нормальных бытовых нужд.
Повреждение агрегата из-за его перегрузки.
Повреждение предметов из-за неправильного обращения.
Не допускайте к использованию агрегата детей или
неопытных лиц.
Повреждение агрегата по причине его неправильного
использования.
В случае появления запаха горелого или дыма из агрегата
отключите электропитание, перекройте основной газовый
кран, откройте окна и вызовите техника.
Ожеги, отравление токсичными газами.
В случае появления запаха газа перекройте основной
газовый кран, откройте окна и вызовите техника.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами.
Norme de siguranta
Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, или же не имеющими опыта
или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами
не производится под наблюдением лиц, ответственных за их
безопасность, или после их обучения правилам пользования
изделием.
Не разрешайте детям играть с прибором!
Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii)
cu capacităţi  zice, senzoriale sau psihice reduse sau cu experienţă
sau cunoştinţe insu ciente, exceptând cazul în care acestea ar  putut
bene cia de supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului
din partea unei persoane responsabile de siguranţa acestora.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.