Nespresso Essenza Mini C30 Черная Инструкция по эксплуатации онлайн [15/18]
FI
64
RU
Vianmääritys / Устранение неисправностей
Ei merkkivaloa. - Tarkista pistorasia, pistoke, jännite ja sulake. Jos ongelmia
ilmenee, soita Nespresso Clubiin.
Ei kahvia eikä vettä. - Ensimmäinen käyttökerta: täytä vesisäiliö mpimäl vedel
(maks. 55 °C) ja käytä kahvinkeitintä sivun 58 ohjeiden
mukaisesti.
- Vesisäil on tyh. ytä vesisäiliö.
- Suorita kalkinpoisto, jos tarpeen; lue kalkinpoistokappale.
Kahvia tulee hyvin hitaasti. - Virtausnopeus riippuu kahvityypistä.
- Suorita kalkinpoisto, jos tarpeen; lue kalkinpoistokappale.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa. - Esilämmitä kuppi.
- Suorita kalkinpoisto tarvittaessa.
Kapselialue vuotaa
(vettä kapselisäiliössä).
- Aseta kapseli oikein. Jos keitin vuotaa, soita Nespresso Clubiin.
Valot vilkkuvat
epäsäännöllisesti.
- Lähetä laite korjattavaksi tai soita Nespresso Clubiin.
koneesta ei tule kahvia, vain
vettä (vaikka koneessa on
kapseli).
- Jos ongelmia ilmenee, soita Nespresso Clubiin.
Hävittäminen ja ympäristönsuojelu / Утилизация и охрана окружающей среды
Tämä laite noudattaa EU-direktiiviä 2012/19/EC. Pakkausmateriaalit ja laite sisältävät
kierrätettäviä materiaaleja. Laitteesi sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan
ottaa talteen tai kierrättää. Jäljelle jääneiden jätemateriaalien lajittelu eri tyyppeihin
auttaa arvokkaiden raaka-aineiden kierrätystä. Vie laite keräyspisteeseen. Lisätietoa
hävittämisestä saa paikallisviranomaisilta.
Voit lukea lisää Nespresson kestävän kehityksen strategiasta osoitteesta
http://www.nespresso.com/positive/fi/fi#!/sustainability
Данная кофемашина соответствует директиве EU Directive 2012/19/EC.
Упаковочный материал и кофемашина содержат материалы, которые могут быть
вторично переработаны. Ваша кофемашина содержит ценные материалы, которые
могут быть восстановлены или вторично переработаны. Разделение утилизируемых
отходов по типам облегчает повторную переработку ценного сырья. Оставьте вашу
кофемашину в пункте сбора. Вы можете получить информацию об утилизации от
ваших местных властей. Узнать больше о программе утилизации Nespresso Вы
можете на сайте www.nespresso.com/positive
Не горит индикатор. - Проверьте подключение к сети: розетку,
напряжение, предохранитель. При возникновении
проблем позвоните в Клуб Nespresso.
Нет подачи кофе и/или
воды.
- Первое использование: заполните резервуар
для воды теплой водой (макс. 55°C) и действуйте
согласно инструкциям на стр. 58.
- Резервуар для воды пуст. Заполните резервуар
для воды.
- При необходимости удалите накипь; см. раздел
«Очистка от накипи».
Слабый ток кофе.
- Ток кофе зависит от его сорта.
- Если необходима очистка от накипи; см. раздел
«Очистка от накипи».
Кофе недостаточно горячий. - Подогрейте чашку.
- Удалите накипь при необходимости.
Протечка через контейнер
(вода в контейнере).
- Правильно установите капсулу . При протечке
позвоните в Клуб Nespresso.
Мигание с нерегулярными
интервалами.
- Отправьте прибор в ремонт или позвоните в
Клуб Nespresso.
Нет кофе (течет только вода
(несмотря на вставленную
капсулу).
- В случае проблем, позвоните в Клуб Nespresso.
UM_NESPRESSO_ESSENZA_MINI_Z2.indb 64 18.05.17 11:50