Oral-B 610/D16.513.U BLUE CROSS ACTION Инструкция по эксплуатации онлайн [11/16]
12
220-240 Вольт
50-60 Герц
0.9 Ватт
Гарантійний термін/термін служби – 2 роки. Додаткову інформацію
про сервісні центри Braun в Україні можна отримати за телефоном
гарячої лінії, а також на сервісному порталі виробника в інтернеті
– service.braun.com
Виготовлено в Німеччині для Браун ГмбХ: Braun Gmbh, Frankfurter
Str. 145, 61476 Kronberg/Ts., Germany.
Адреса в Україні: ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдінг Україна»,
Україна, 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус
літ. А. Тел. (0-800) 505-000. pg.com.ua
Дата виготовлення: див. після PROD: на упаковці.
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні.
\аза]ша
Oral-B
®
тіс ылсабы Сізге жне Сізді отбасыыза ауіпсіз жне
тиімді жолмен тіс тазалауды сыну шін арнайы зірленген.
МА_ЫЗДЫ
Электр уат кзіні сымын заымдануа
отын-отын тексеріп отырыыз. Егер
заымданан жадайда, уаттау
рылысын Oral-B сервис орталыына
апарыыз. Заымданан немесе жмыс
істемейтін рылыны пайдаланбаыз.
Бл німді з бетінше трлендіруге
немесе жндеуге тырыспаыз. Бл
ттануа, топен руа жне зге
жарааттара апарып сотыруы ммкін.
Бл нім 3 жаса дейінгі балалара
арналмаан. 3 жастан 14 жаса дейінгі
балалар жне дене кемшіліктері бар
немесе аыл-ой абілеті шектеулі
тлалар немесе тжірибесі жеткіліксіз
тлалар тіс ылсабын оларды
ауіпсіздігіне жауап беретін тлаларды
баылауымен, я болмаса пайдалану
жне ауіпсіздік шаралары мселелері
бойынша нсаулардан ткеннен кейін
пайдалана алады.
Балалар тіс ылсабын тазаламауы жне
блшектемеуі тиіс.
Ойыншы емес!
Бл рылыны осы нсаулыта
сипатталандай, таайындалу масатына
сйкес пайдаланыыз.
ндіруші-фирма сынбаан осалы
немесе осымша блшектерді
пайдаланбаыз.
СА\ТЫ\ ШАРАЛАРЫ
Егер тіс ылсабын тсіріп алсаыз, кзге крінетін заымдары
болмаса да, келесі пайдаланарды алдында саптамасы
алмастырылуы тиіс.
уаттау рылысын суа немесе зге сйытыа батырмаыз;
оны шылшаа немесе ваннаа лап кетуі ммкін жерлерде
стамаыз. Суа тсіп кеткен уаттау рылысын алуа
тырыспаыз. Оны электрлік уат кзінен дереу ажыратыыз.
Аккумуляторды алмастыру жадайларынан тыс, бл рылыны
з бетінше блшектемеіз.
Аккумуляторды алмастыран кезде, о (+) жне теріс (-)
тйіспелерді тйытамауа тырыса отырып, абайлап рекет
етііз.
рылыны электрлік уат кзінен ажыратан кезде, рдайым
сымды емес, штекерді стаыз. Электрлік уат кзі сымыны
штекерін дымыл олыызбен стамаыз. Бл электр тогыны
соуына алып келуі ммкін.
Егер Сіз стоматологиялы емдеуден тіп жатан болсаыз, осы
тіс ылсабын пайдаланбастан брын, зіізді емдейтін тіс
дрігерімен кеесііз.
Бл тіс ылсабы дербес ктім жасауа арналан, ол
стоматологиялы клиникалар мен мекемелердегі р трлі
науастарды пайдалануына арналмаан.
Тіс ылсабыны саптамасын рбір 3 айда немесе ылшытары
тозан кезде жиірек алмастыру ажет.
Сипаттамасы
a Ауыстырмалы саптама
b ысым датчигіні индикаторы (лгісіне арай)
c осу/шіру пернесі (тртіптемені тадау)
d ылсапты сабы
e уат индикаторы
f уатты тмен дегей индикаторы
g Негізгі уаттау рылысы
h Саптамалара арналан статыш (лгісіне арай)
i ораныс апаы бар, саптамаа арналан контейнер (лгісіне
арай)
Айры]шалама
Электрлік уат кзіні айрышаламасын уаттау рылысыны
тбінен араыз. Шуыл дегейі:
65 дБ (A)
Жалxау ж{не ]уаттау
Сіздегі тіс ылсабыны сабы су ткізбейді, электрлік трыда
ауіпсіз жне ванна блмесінде пайдалану шін арнайы жасалан.
97348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 1297348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 12 25.03.15 15:4725.03.15 15:47