Oral-B 610/D16.513.U BLUE CROSS ACTION Инструкция по эксплуатации онлайн [13/16]
14
Брекеттерііз бар болса, Oral-B FlossAction жне Oral-B 3DWhite
ауыстырмалы саптамаларын пайдаланбаан жн. Сіз ортодонтты
конструкцияларды айналасын тазалау шін арнайы зірленген
Oral-B Ortho ауыстырмалы саптамасын пайдалана аласыз.
Тазалау бойынша сыныстар
Пайдалананнан кейін сабы осылан кйінде ылсапты басын
бірнеше секунд бойы аын суды астында жуу керек. ылсапты
шіріп, саптаманы шешіп алыыз. Барлы блшектерін жеке-жеке
аын суды астында жуып-шайыыз, одан кейін ылсапты айта
растырмас брын оларды ратып сртііз. уаттау
рылысын тазалауа кіріспес брын, оны блшектеіз. уаттау
рылысын ыдыс жуыш машинаа немесе суа еш жадайда
салмаыз.
уаттау рылысын тек дымыл шберекті кмегімен ана
тазалау ажет. Саптамаа арналан статышты, саптамаа
арналан контейнерді жне ораныс апаын ыдыс жуыш
машинада жууа болады (7-сур.).
Бйыма ескертусіз згертулер енгізілуі ммкін.
\оршаxан ортаны ]орxау
Бл рылыда кдеге жаратылатын аккумуляторлы
батареялар жне/немесе электрлік алдытар бар.
оршаан ортаны орау масатында, оны й оысымен
бірге тастамаыз. Кдеге жарату з елііздегі электрлік
алдытарды жинау орындарында іске асырылуы ммкін.
Кепілдік
Бл бйыма сатып алынан стінен бастап 2 жыл бойы шектеулі
кепілдік беріледі. Кепілдік кезеіні ішінде біз бйымны
растырылуыны немесе материалыны нашар сапада болуы
салдарынан туындаан кез келген зауытты ааулытарды жндеу,
блшектерін алмастыру немесе бкіл бйымды алмастыру
жолымен тегін жоямыз. Мндай кепілдік міндеттемелері бйымды
Braun компаниясы немесе оны дистрибьюторы тарататын
елдерді барлыында олданылады.
Бл кепілдік келесі жадайларда берілмейді: дрыс
пайдаланбауды, табии тозуды немесе пайдалану салдарынан,
сіресе, ылсапты ттасына арналан саптамаларына атысты
заымдану, сондай-а рылыны жмысына немесе
ндылыына серін тигізбейтін ааулытар.
Жндеу жмыстары ресми рсаты жо сервистік ызметтер
тарапынан іске асырылан жадайда жне Braun компаниясыны
тпнса осалы блшектерінен баса осалы блшектер
пайдаланылан жадайда, кепілдікті олданылуы тотатылады.
Кепілдікті ызмет крсетуді іске асыру шін бйымны сатып
алынуын растайтын чекпен бірге бл бйымды Oral-B Braun
авторландырылан сервис орталыына тапсырыыз.
Ауыстырмалы саптамаларxа кепілдік
Oral-B электрлік ылсабыны заымдануы Oral-B ндірісінен
шыпаан ауыстырмалы саптамаларды олданумен байланысты
болса, Oral-B кепілдігіні олданылуы тотатылады. Oral-B з
ндірісінен шыпаан ауыстырмалы саптамаларды пайдаланбауа
кеес береді.
Oral-B з ндірісінен шыпаан ауыстырмалы саптамаларды
сапасын баылай алмайды. Осылайша, біз Oral-B ндірісінен
шыпаан ауыстырмалы саптамаларды пайдаланып тіс
тазалауды тиімділігіне кепілдік бере алмаймыз жне ттынушы
Oral-B электрлік ылсабын сатып алан кезде бл туралы
хабардар етіледі.
Oral-B з ндірісінен шыпаан ауыстырмалы саптамаларды
Oral-B электрлік ылсабына сйкес келетіндігіне кепілдік
бермейді.
Oral-B з ндірісінен шыпаан саптамаларды пайдалану
ылсапты ызмет ету мерзіміне алай сер ететіндігін болжай
алмайды.
Oral-B ылсабында пайдаланылатын барлы ауыстырмалы
саптамаларда Oral-B логотипі болуы тиіс жне Oral-B сапасыны
жоары стандарттарына сйкес келуі тиіс. Oral-B кез келген баса
атаумен немесе брендпен ауыстырмалы саптамаларды сатпайды.
Германияда жасалxан
ндірілген кні ылсапта штабалы код трінде крсетілген.
Бірінші сан = жылды соы саны, одан кейінгі екі сан = ндірілген
аптасыны реттік нмірі. Мысалы, «345» коды нім 2013 жылды
45-ші аптасында ндірілгенін білдіреді.
3757 типті зарядтайтын рылысы бар 3756 типті электрлі тіс
щеткасы.
220-240 Вольт
50-60 Герц
0.9 Ватт
Германияда Braun GmbH/Браун ГмбХ шін ндірілген
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg, Germany/Германия
Кепілдік мерзімі /ызмет ету мерзімі 2 жыл.
KZ Импорттаушы / Импортер: «Apple City Distributors» ЖШС,
азастан, 050062, Алматы ., Зейнолла абдолов к., 1/7.;
«Токката» ЖШС, азастан, 140000, Павлодар ., Набережная к.
5., а/ж 44. Ттынушылар ызметі / Служба потребителей:
азастан, 050009, Алматы ., Гагарин д. 41. а/ж 29,
тел.: 8-800-080-50-52
ﺎﻤﻛ هﺬﻫ نﺎﻨﺳﻷا ةﺎﺷﺮﻓ ﻞﻴﻐﺸﺘﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻞﺒﻗ تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا هﺬﻫ ةءاﺮﻘﺑ ﻚﻴﻠﻋ !ﻚﺑ ﺐﺣﺮﺗ ﻲﺑ-لاروأ
ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻊﺟﺮﻤﻛ ﻞﻴﻟﺪﻟا اﺬﻬﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﻚﻴﻠﻋ
مﺎـﻫ
ﻂﻳﺮﺸﻟا نﺎﻛ اذإ .راﺮﺿأ ﺔﻳأ ﻦﻣ هﻮﻠﺧ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ ﻂﻳﺮﺸﻠﻟ يرود ﺺﺤﻔﺑ
ّ
ﻢـﻗ
مﺪﻋ ﺐﺠﻳ .ﻲﺑ-لاروأ ﺔﻣﺪﺨﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻰﻟإ ﻦﺤﺸﻟا ةﺪﺣو ﺬﺧﺄﺑ ﻚﻴﻠﻋ ،رﺮﻀﺘﻣ
وأ ﺢﻴﻠﺼﺗ لوﺎﺤﺗ ﻻ .ةرﺮﻀﺘﻣ وأ ﺔﻠﻄﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﻦﺤﺸﻟا ةﺪﺣو ماﺪﺨﺘﺳا
ﺔﻣﺪﺻ وأ ﻖﻳﺮﺣ ثوﺪﺣ ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺞﺘﻨﻳ ﺪﻘﻓ ،ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ ﺮﻴﻴﻐﺗ يأ ءاﺮﺟإ
.ﻚﻟ ىذأ وأ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻛ
3 ـﻟا ﻦﺳ ﺖﺤﺗ لﺎﻔﻃﻷا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺮﻴﻏ ةﺎﺷﺮﻔﻟا هﺬﻫ
يوذ صﺎﺨﺷﻷا ﻚﻟﺬﻛو ،ﺔﻨﺳ 14 و 3 ـﻟا ﺮﻤﻋ ﻦﻴﺑ لﺎﻔﻃﻸﻟ ﻦﻜﻤﻳ .تاﻮﻨﺳ
ةﺮﺒﺧ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺲﻴﻟ ﻦﻳﺬﻟا وأ ،ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔ
ّ
ﻴﻠﻘﻌﻟاو ﺔ
ّ
ﻴﺴﺤﻟاو ﺔ
ّ
ﻴﻧﺪﺒﻟا تارﺪﻘﻟا
ﻢﺗ اذإ وأ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﺖﺤﺗ ﻦﻜﻟو ةﺎﺷﺮﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ اﻮﻣﻮﻘﻳ نأ ،ﺔﻓﺮﻌﻣ وأ
ﻦﻴﻛرﺪﻣ اﻮﺤﺒﺻأو ةﺎﺷﺮﻔﻟا هﺬﻬﻟ ﻢﻴﻠﺴﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻢﻫءﺎﻄﻋإ
.ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ
97348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 1497348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 14 25.03.15 15:4725.03.15 15:47