Oral-B 610/D16.513.U BLUE CROSS ACTION Инструкция по эксплуатации онлайн [5/16]
6
gösterir. Renk solmadan fırça kılları ayrılıyorsa, dişlerinize çok fazla
basınç uyguluyor olabilirsiniz.
Dişlerinizde tel varsa Oral-B «FlossAction» veya Oral-B «3D White» fırça
başlıklarını kullanmanızı önermiyoruz. Teller ve aparatların çevresini
temizlemek üzere özel olarak tasarlanmış Oral-B «Ortho» fırça başlığını
kullanabilirsiniz.
Temizleme önerileri
Dişlerinizi fırçaladıktan sonra fırça başlığını, fırça çalışır haldeyken akan
suyun altında birkaç saniye boyunca durulayın. Daha sonra fırçayı
kapatın ve fırça başlığını çıkartın. Her iki parçayı da ayrı ayrı akan suyun
altında yıkayın ve tekrar şarj ünitesine yerleştirmeden önce silerek
kurulayın. Şarj ünitesini temizlemeden önce sökün. Şarj cihazını asla
bulaşık makinesine koymayın ya da suyun altında tutmayın; sadece
nemli bir bezle silinmelidir. Fırça başlığı tutucu ve koruyucu kapaklı
fırça başlığı kutusu bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
Çevre Bilgisi
Üründe şarj edilebilir piller bulunmaktadır. Çevrenin korunması
adına, bu ürünü kullanım ömrünün sonunda evsel atıklarla
birlikte çöpe atmayın. Cihazın geri dönüştürülmesi için ülkeniz-
deki elektronik atık toplayan noktalara götürün.
Garanti
Ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle sınırlı garanti
altındadır. Garanti süresi içinde, ürünün malzeme ve işçilikten
kaynaklanan kusurları, kararı üreticinin tasarrufunda olmak kaydıyla
ürünün onarımı veya tümüyle değiştirilmesi yoluyla ücretsiz olarak
giderilecektir. Bu garanti, cihazın Braun veya yetkişi dağıtıcısı
tarafından satışa sunulduğu tüm ülkelerde geçerlidir.
Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar, olağan yıpranma, özellikle
fırça başlığının olağan yıpranması ve cihazın değeri ya da işleyişi
üzerinde kayda değer etkilere yol açmayan kusurlar garanti
kapsamında değildir.
Yetkisiz kişilerce ürüne müdahale edilmesi veya orijinal Braun
parçalarının kullanılmaması garantiyi geçersiz kılar.
Garanti süresince hizmet almak için cihazın tümünü satış fişinizle
birlikte bir Oral-B Braun Yetkili Servisine teslim ediniz.
Yedek Fırça Başlıklarının Garantisi
Hasarın Oral-B markalı olmayan yedek fırça başlıklarından
kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda Oral-B garantisi geçersiz
kalacaktır. Oral-B, Oral-B markalı olmayan fırça başlıklarının kullanımını
önermez.
Oral-B, Oral-B markalı olmayan yedek fırça başlıklarının kalitesi
hakkında garanti temin edemez. Bu nedenle, Oral-B markalı olmayan
yedek fırça başlıklarının temizleme performansını garanti edemez.
Oral-B, Oral-B markalı olmayan yedek fırça başlıklarının fırça
gövdesine tam oturacağını garanti edemez.
Oral-B, Oral-B markalı olmayan yedek fırça başlıklarının uzun süre
kullanımının fırçayı nasıl etkileyeceğini öngöremez.
Tüm Oral-B yedek fırça başlıklarında Oral-B logosu bulunur ve bunlar
Oral-B’nin yüksek kalite standartlarına uygundur. Oral-B, herhangi bir
başka marka adı altında fırça başlığı ya da yedek fırça başlığı
satmamaktadır.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. İçerenköy Mah. Askent
Sok. No:3 A 34752 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.
P&G Tüketici İlişkileri PK. 61 34739 Erenköy/İstanbul Ücretsiz Danışma
Hattı: 0800 261 6365 (Sabit hattan arayınız)
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilir.
Tüketicinin seçimlik hakları :
MADDE 11
(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu
talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları
üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların
yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya
sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde
sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı
için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından
birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın
önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun
teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi
haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye
veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve
tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden
indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya
bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar,
tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu
seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
Русский
Зубная щётка Oral-B
®
была специально разработана для того,
чтобы предложить вам и вашей семье чистку зубов безопасным и
эффективным способом.
ВАЖНО
Периодически проверяйте шнур элек-
тропитания на наличие повреждений.
В случае наличия повреждений отнесите
зарядное устройство в сервисный центр
97348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 697348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 6 25.03.15 15:4725.03.15 15:47