Oral-B 610/D16.513.U BLUE CROSS ACTION Инструкция по эксплуатации онлайн [12/16]
13
Негізгі (g) немесе рама уаттау рылысын (В/С сур.) электр
розеткасына осыыз да, ылсапты сабын (d) уаттау
рылысына салыыз.
Сабы уатталып жатан кезде, уатты жасыл индикаторы (е)
жыпылытап трады. Сабы толыымен уатталаннан кейін, уат
индикаторы снеді. Аккумуляторды толы уатталуы 22 саата
дейін уаыт алады жне 7 кнге дейін траты тіс тазалауды
амтамасыз етеді (кніне екі рет, 2 минуттан) (1 сур.).
Назар аударыыз: уаты толы сарылан жадайда индикатор
бірден жыпылытамауы ммкін, бл 10–15 минута созылуы
ммкін.
Аккумуляторды уаты тмен болан жадайда, уат дегейіні
ызыл индикаторы (f) ылсапты осаннан кейін/шіргеннен
кейін жыпылытай бастайды.
ылсапты кнделікті пайдаланан жадайда Сіз ылсапты
уатын толы дегейде стап отыру шін оны сабын уаттау
рылысында сатауыыза болады. Аккумуляторды шектен
тыс уатталуы ммкін емес. Аккумуляторды сыйымдылыын
барынша сатау шін кем дегенде р 6 ай сайын уаттау
рылысын шірііз жне траты трде пайдаланан жадайда
аккумулятор уатыны толы сарылуын амтамасыз етііз.
Электрлік тіс ]ылсабын пайдалану
Тазалау техникасы
Тіс ылсабыны басын сулап, оан тіс пастасын жаыыз.
Шашырамас шін ылсапты тістеріізге жаындатыыз да, одан
кейін оны осыыз (2-сур.).
Oral-B айтымды-айналма саптамаларын пайдаланан кезде,
басын бір тістен екінші тіске баяу озалта отырып, р тісті
бетінде бірнеше секунд стап трыыз (5-сур.).
Егер Сіз Oral-B TriZone саптамасын пайдаланып жатан болсаыз,
тіс ылсабыны басы мен ылшытарын шамалы брышпен ызыл
иекті сызыына жаындатып орналастырыыз. Шамалы басып,
арапайым тіс ылсабын олданандай сйкелей отырып
тістеріізді тазалаыз (6-сур.).
Кез келген саптаманы пайдаланан кезде, тазалауды алдымен
сыртынан бастаыз, одан кейін ішін тазалаыз. Аыры кезеде
тістерді шайнайтын беттерін тазалаыз. Ауызды 4
квадрантыны райсысын тазалауа бірдей уаыт жмсалуы тиіс.
Тым атты баспаыз, ылсап тіс тазалауды автоматты трде
жзеге асырады. Сондай-а зіізге олдануа болатын тіс тазалау
техникасын анытау шін зіізді тіс дрігеріізбен немесе
гигиенашы стоматологпен кеесуіізге болады.
Электрлік тіс ылсабын пайдалануды алашы кндерінде ызыл
иек шамалы анауы ммкін. детте ылсапты бірнеше кн
пайдалананнан кейін анау тотайды. Егер анау екі аптадан
арты уаыта созылатын болса, стоматолога аралыыз.
Егер Сізді тісііз бен ызыл иегііз сезімтал болса, Oral-B Сізге
«Сезімтал» тртіптемесін Oral-B Sensitive саптамасымен бірге
пайдалануа кеес береді.
Тіс тазалау т{ртіптемелері (}лгісіне ]арай)
~лгісі
500-
1000
~лгісі
800
~лгісі
2000
~лгісі
3000
~лгісі
4000-
5000
Тіс тазалау т{ртіптемелері
(3756 типіндегі сабына
арналан)
✓✓✓✓✓
«К}нделікті тазалау»
т{ртіптемесі – ауыз уысын
кнделікті тазалауа арналан
деттегі тртіптеме.
✓✓
«Сезімтал» т{ртіптемесі
ауыз уысыны сезімтал
тстарын жмса трде, біра
мият тазалау.
«Жылтырату» т{ртіптемесі
Ерекше жадайларда немесе
кнделікті тісті айрыша
жылтырату жне табии жолмен
аарту.
✓✓✓
«Массаж» т{ртіптемесі
ызыл иекке жмса массаж
жасау.
Тртіптемелерді арасында ауыстырып осу:
Сіздегі тіс ылсабында «Кнделікті тазалау» тртіптемесі
автоматты трде орнатылан. Баса тртіптемеге ауыстырып осу
шін, осу/сндіру пернесін бірізділікпен басыыз. ылсапты
«Кнделікті тазалау» тртіптемесінде сндіру шін, осу/сндіру
пернесін басып, мотор тотаанша басулы кйінде стап трыыз.
\ысым датчигі
Сізді тістеріізді жне ызыл иегіізді шектен тыс жксалматан
барынша орау шін ылсапта ысым датчигі орнатылан. Егер
Сіз ылсапты тым атты басатын болсаыз, ысым
индикаторыны ызыл датчигі (b) жана отырып (4-сур.) (лгісіне
арай), Сізге ысымды азайту керектігін ескертеді. Сонымен
атар, ылсапты айтымды-айналма озалысы рі арай
жаласады, ал пульсация тотайды, сондай-а Сіз тазалау
барысында ерекше дыбыс естисіз. Пайдалану барысында
ылсапты басын шамалы басу арылы, ысым датчигіні жмыс
істеуін ара-тра тексеріп отыру ажет.
К{сіби таймер
р 30 секунд сайын естілетін ыса зілісті дыбыс Сізге ауыз
уысыны рбір квадрантын біркелкі етіп тазалау ажеттігі туралы
ескертіп отырады (3-сур.). заыра уаыта созылатын зілісті
дыбыс Сізге стоматологтар сынатын 2 минутты тазалау
уаытыны аяталандыы туралы ескертеді. Тазалау кезінде
ылсапты ыса уаыта шіргенні зінде, тазалауды ткен
уаыты кірістірілген таймермен тіркеледі. Тазалау кезінде 30
секундтан арты зіліс болан жадайда, таймер нлге келтіріледі.
Ауыстырмалы саптамалар
Oral-B ]айтымды-айналма саптамалары тісті мият жуу шін
пайдаланылуы ммкін.
Oral-B CrossAction саптамасы
Е заманауи саптама. Бір-біріне брыш жасап
орналасан ылшытар тісті мият тазалануын
амтамасыз етеді. Тіс аын ктеріп, тазалайды.
Oral-B TriZone серпінді саптамасы тіс тазалау техникасыны
барлыымен йлесе олданылуы ммкін.
Oral-B TriZone саптамасы
Тістерді арасындаы тіс аын мінсіз жоюа арналан
ш еселік тазалау сері.
Стоматологтар тіс ылсабыны саптамасын р 3 ай
сайын ауыстыруа кеес береді. Саптаманы ауыстыру уаытын
білуіізге кмектесу шін барлы саптамаларда INDICATOR
®
кгілдір ылшытары бар. Тісті кнделікті трде кніне екі рет 2
минуттан мият тазалаан жадайда, кгілдір ылшытары 3
айды ішінде бірте-бірте тссіздене отырып, осылайша Сізге
саптаманы алмастыруды ажеттілігі туралы ескертеді. Егер
ылшытар тсін жоалтана дейін тозатын болса, бл тіс пен
ызыл иекті тазалау барысында Сізді ылсапты тым атты
басатындыыызды білдіреді.
97348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 1397348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 13 25.03.15 15:4725.03.15 15:47