Haier HSU-18HNF103/R2 -G Инструкция по эксплуатации онлайн [10/30]
ȼɵɛɨɪ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
1. ʪ̣́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌ ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱ ON/OFF,
̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔ ̸̡̛̣̯̭̏̀́ ̏ ̨̬̯̱̌̍ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̨̪̭̣̖̦̖̥̱̔
̨̼̬̦̦̥̱̏̍̌ ̛̬̖̙̥̱.
2. ʪ̣́ ̨̼̬̏̍̌ ̵̨̨̨̨̛̦̖̥̍̔̐ ̛̬̖̙̥̌ ̨̬̯̼̌̍ ̛̦̙̥̯̖̌
̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̱̏̏̀̀ ̡̨̡̦̪̱:
ʶ̨̡̦̪̌ HEAT. ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛̬̖̙̥̌ ̨̨̬̖̍̐̏̌.
ʶ̨̡̦̪̌ COOL. ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛̬̖̙̥̌
̵̨̛̣̙̖̦̌̔́.
ʶ̨̡̦̪̌ DRY. ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛̬̖̙̥̌ ̨̛̭̱̹̖̦́.
3. ʪ̣́ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̸̛̦̖̦̌́̚ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌ ̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚
̡̨̡̛̦̪
˃ʫʺʿ
/
ʶ̨̙̖̌̔ ̛̦̙̯̖̌̌ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̱̖̯̍̔ ̸̛̛̱̖̣̯̏̏̌̽
̸̛̦̖̦̖̌̚ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌ ̦̌ 1 °ˁ.
ʶ̨̙̖̌̔ ̛̦̙̯̖̌̌ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̱̖̯̍̔ ̱̥̖̦̹̯̽̌̽
̸̛̦̖̦̖̌̚ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌ ̦̌ 1 °ˁ.
ɰɢɤɥɢɱɧɨɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɤɚɰɢɢ
ɪɟɠɢɦɨɜ
ʰ̛̥̖̦̖̦̖̚ ̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̨̨̡̪̯̌
ˁ ̨̨̪̥̺̽̀ ̡̨̡̛̦̪ SWING ʦ̼ ̨̥̙̖̯̖ ̛̛̥̖̦̯̽̚ ̡̨̛̖̬̯̣̦̖̏̌̽ ̛̦̪̬̣̖̦̖̌̌̏ ̨̨̱̹̦̜̏̔̚ ̨̡̛̭̣̦̌̚.
ʿ̛̬ ̡̨̙̥̌̔ ̛̛̦̙̯̌̌ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̌́̚ ̨̡̭̣̦̌̌̚ ̛̪̬̥̖̯ ̨̨̦̔ ̛̚ ̵̛̭̣̖̱̺̔̀ ̨̨̛̪̣̙̖̦̜:
ʿ̛̬ ̸̡̛̛̣̖̦̏̀ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌, ̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̌́̚ ̨̱̹̦̏̔̌́̚ ̨̡̭̣̦̌̌̚ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̼̬̦̦̏̍̌̐
̛̬̖̙̥̌ ̨̬̯̼̌̍ (̵̨̛̣̙̖̦̖̌̔ ̛̛̣ ̦̬̖̌̐̏) ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̛̪̬̥̖̯ ̴̡̨̛̛̭̬ ̨̦̦̖̏̌ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖.
ʽ̵̛̣̙̖̦̖̌̔/̨̛̭̱̹̖̦̖
ʽ̨̬̖̍̐̏
4. ʪ̣́ ̨̼̬̏̍̌ ̡̨̨̛̭̬̭̯ ̛̬̺̖̦̏̌́ ̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌ ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱
ˀ̨̡̛̖̱̣̬̐̏̌ ̨̨̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̐̚ (̨̣̖̏̏/̨̪̬̏̌̏) ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̨̨̡̪̯̌
ʪ̣́ ̛̛̥̖̦̖̦́̚ ̨̨̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̐̚ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚
̨̨̡̪̯̌ ̛̪̖̬̖̥̖̭̯̯̖ ̸̬̱̦̱̏̀ ̡̛̖̬̯̣̦̼̖̏̌̽
̨̡̛̭̣̦̌̚ ̏ ̨̦̱̙̦̥ ̦̪̬̌̌̏ ̛̛̣̖̦. ʪ̣́ ̨̱̭̯̔̍̏̌
̨̡̛̛̬̖̱̣̬̐̏ ̡̛̖̬̯̣̦̼̖̏̌̽ ̨̡̛̭̣̦̌̚ ̛̬̯̼̌̍̚ ̦̌
̛̛̦̖̭̥̼̖̌̏̚ ̶̡̛̛̭̖.
ʦ̸̡̛̼̣̖̦̖̀ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌
, .
ˀ̛̖̙̥̼ ̨̬̯̼̌̍
,
ɏɈɅɈȾ
Ɉɋɍɒȿɇɂȿ
ɌȿɉɅɈ
ȼȿɇɌɂɅəɐɂə
$ȼɌɈ
˄̨̭̯̦̣̖̦̦̱̌̏̀ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̌ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔ ̨̛̪̖̬̙̖̯̔̔̏̌ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌.
ˀ̛̖̙̥
̨̬̯̼̌̍
ʿ̱̣̯̽
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌
ʦ ̨̯̥̾ ̛̬̖̙̥̖ ̨̬̯̼̌̍ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌
̼̖̬̖̯̏̍ ̛̬̖̙̥ ̨̬̯̼̌̍ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯
̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌ ̏ ̨̛̛̪̥̖̺̖̦. ʶ̨̐̔̌ ̛̬̖̙̥
̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌ ̦̌̔̌̚ ̨̛̬̖̙̥̥ AUTO, ̨̯ ̛ ̡̨̭̬̭̯̽
̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌ ̱̖̯̍̔ ̼̬̦̏̍̌̌ ̡̯̌ ̙̖ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌.
ʫ̛̭̣ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔ "̨̡̨̯̣̽ ̵̨̨̣̔, ̨̯ ̦̌ ̨̖̐
̛̭̪̣̖̖̔ ̦̖̯ ̸̡̨̦̌̏̚ ̣̔́ ̸̨̨̛̦̖̦̍̌́̚
̨̨̨̯̖̪̣̏̐ ̛̬̖̙̥̌.
ʦ ̛̬̖̙̥̖ DRY, ̡̨̐̔̌ ̏ ̡̨̥̦̯̖̌ ̡̛̯̌ ̵̨̨̨̣̦̔, ̨̯̐̔̌
̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌̌ ̨̪̼̹̖̯̭̏̌́ ̦̌ +2 ˁ, ̌ ̨̡̣̍ ̱̖̯̍̔
̨̬̯̯̌̍̌̽ ̥̖̦́́ ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌ ̨̯ LOW ̨̔
̨̨̱̭̯̦̣̖̦̦̜̌̏ ̨̨̪̣̯̖̣̖̥̽̏̌̚.
ʦ ̨̨̯̖̪̣̥̏ ̛̬̖̙̥̖ HEAT, ̯̖̪̣̼̜ ̵̨̱̏̔̚ ̸̦̦̖̯̌
̼̯̭̏̔̌̏̌̽́ ̨̡̨̣̥̍ ̭ ̡̨̖̬̙̜̌̔̚ ̨̪ ̛̬̖̥̖̦̏, ̣̔́
̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌́ ̸̨̛̪̔̌ ̏ ̡̨̥̦̯̱̌ ̵̨̨̨̨̣̦̔̐
̵̨̱̏̔̌̚.
ʦ ̛̬̖̙̥̖ ̶̛̛̛̖̦̯̣̏́ ̨̡̣̍ ̦̖ ̨̭̥̙̖̯ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̏
̵̛̬̖̙̥̌ COOL ̛̛̣ HEAT, ̌ ̡̯̌ ̙̖ ̨̦̖̭̯̱̪̖̦̔ ̛̬̖̙̥
AUTO, ̡̡̌ ̛ ̨̡̛̦̭̯̬̜̌ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌. ʫ̛̭̣ ̸̡̣̖̦̏̀
̛̬̖̙̥ AUTO ̣̔́ ̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌, ̨̯ ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̪̬̖̖̣̔́Ͳ
̖̭̯̭́ ̡̨̨̥̦̯̦̜̌ ̨̯̖̥̪̖̬̯̱̬̜̌. ˀ̛̖̙̥ SLEEP ̡̯̙̖̌
̨̬̯̯̌̍̌̽ ̦̖ ̱̖̯̍̔.
ʿ̛̬ ̨̬̯̖̌̍ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌ ̨̨̪̣̯̖̣̽̏̌̽̚
̭̥̌ ̛̼̬̖̯̏̍̌ ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̛̬̺̖̦̏̌́
̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌.
ʶ̨̐̔̌ ʦʫʻ˃ʰʸ˔˃ʽˀ ̨̱̭̯̦̣̖̦̌̏ ̏
ʤʦ˃ʽʺʤ˃ʰˋʫˁʶʽʺ ̛̬̖̙̥̖, ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔
̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̛̬̖̱̣̬̱̖̯̐ ̡̨̨̭̬̭̯̽
̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̨̱̭̯̦̣̖̦̦̜̌̏
̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌.
1
2
3
3
4
АВТО
ХОЛОД ОСУШ
ТЕПЛО
ВЕНТ
НИЗКИЙ СРЕДНИЙ
ВЫСОКИЙ АВТО
˃ʫʺʿ
˃ʫʺʿ
˃ʫʺʿ
3D
10