Haier HSU-18HNF103/R2 -G Инструкция по эксплуатации онлайн [29/30]
˄̸̡̨̨̪̦̼̜̌̏ ̛̣̭̯
ʦ̛̦̱̯̬̖̦̦̜ ̨̡̣̍.................................................................................................................................1̹̯.
ʿ̱̣̯̽ ̶̨̨̨̛̛̭̯̦̦̦̔̌̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́...................................................................................................1 ̹̯.
ʥ̡̛̯̬̖̜̌̌ AAA ̣̔́ ̪̱̣̯̽̌ ʪ˄............................................................................................................2 ̹̯.
ʻ̬̱̙̦̼̜̌ ̨̡̣̍....................................................................................................................................1 ̹̯.
ʻ̨̬̌̍ ̡̨̭̖̭̭̱̬̌̌̏ ̣̔́ ̨̥̦̯̙̌̌........................................................................................................1 ̡̨̥̪̣.
ʰ̶̡̛̦̭̯̬̱́ ̨̪ ̶̡̛̭̪̣̱̯̾̌̌ ̛ ̨̥̦̯̙̱̌ .............................................................................................1 ̹̯.
ʧ̛̬̦̯̜̦̼̜̌̌ ̨̯̣̦̌ ̨̦̱̯̬̖̦̦̖̏̐ ̨̡̣̍̌..............................................................................................1̹̯.
ʧ̛̬̦̯̜̦̼̜̌̌ ̨̯̣̦̌ ̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̨̡̣̍̌.................................................................................................1 ̹̯.
-
, .
11
12 A(AircondiƟoner) – .
13
14
15
16
17 – 20
.
,
:
AA1P55E0U00ABD3F0939
AA1P55E0U00 –
-
11*
D – 2013*
3–
*
F–15*
0939 –
:15 2013 .
*
1
9, A
Z. A 10, B- 11, C-12, D-13, E - 14, F - 15 …. )
ВАЖНО!
29