ʿ̱̣̯̽ ̶̨̨̨̛̛̭̯̦̦̦̔̌̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
ʽ̨̭̦̦̼̖̏ ̸̛̭̯̌ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌
˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̨̣̖̥̖̦̯̾̏ ̛̛̪̯̦̌́
1. ˁ̛̛̦̥̯̖ ̦̌̔̀̀̚ ̡̡̬̼̹̱ ̪̱̣̯̽̌ ̶̨̨̨̛̛̭̯̦̦̦̔̌̐ ̱̪̬̌̏ ̛̣̖̦́, ̡̭̣̖̐̌ ̛̦̌̔̌̏̏ ̦̌ ̦̖̖
̨̛̣̹̥̍̽ ̶̪̣̖̥̌̽.
2. ʦ̭̯̯̖̌̏̽ ̛̯̬̖̍̌̌ (̬̥̖̬̌̚ AAA, 1.5 V) ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̡̨̱̦̦̜̌̌̚ ̨̨̪̣̬̦̭̯́̽̀ (+),(-)
3. ʯ̡̨̬̜̯̖̌ ̡̡̨̬̼̹̜ ̯̬̖̜̦̼̜̍̌̌ ̨̡̯̭̖.
ʦ̛̛̦̥̦̖̌!
7 .
,
.
, .
- .
,
2 .
,
,
.
9