Haier HSU-18HNF103/R2 -G Инструкция по эксплуатации онлайн [8/30]
1.
ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌ ̨̛̬̖̙̥̏ ̨̬̯̼̌̍
2. ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌ ̸̛̪̖̬̖̔̌ ̛̭̦̣̐̌̌
3. ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌ ̛̬̖̙̥̌ ʮʤʸ˓ʯʰ
4. ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌ ̛̬̖̙̥̌ ̨̬̯̼̌̍ ̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌
5. ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌ ̴̶̡̛̛̱̦ ̨̡̨̡̛̛̣̬̍̏ ̪̱̣̯̽̌ ;ʥʸʽʶͿ͘
6. ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌ ̴̶̡̛̛̱̦ ̯̜̥̖̬̌̌: TIMER ON / TIMER OFF
7. ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌ ˃ʫʺʿʫˀʤ˃˄ˀʤ ̸̛̦̖̦̌́̚ ̨̙̖̣̖̥̜̌ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌.
8. ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌ ̵̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̔̽ ̴̶̡̛̱̦̜.
̪̱̣̯̽̌͘
9. ʶ̨̡̦̪̌ ˃ʰˈʰʱͬ˃˄ˀʥʽ ʦ̸̵̡̨̛̛̛̛̣̖̯̯̜̯̱̬̬̖̙̥̼̀̌̍͘
10. ʶ̨̡̦̪̌ ˃ʫʿʸʽ ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛̬̖̙̥̌ ̨̨̬̖̍̐̏̌.
11. ʶ̨̡̦̪̌ ˈʽʸʽʪ ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛̬̖̙̥̌ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́.
12. ʶ̨̡̦̪̌ ʤʦ˃ʽ ʦ ̸̨̡̨̛̯̥̯̖̭̥̌̏̌ ̛̬̖̙̥̖ ̨̬̯̼̌̍, ̸̡̛̪̖̬̖̣̖̦̖̀
̨̛̬̖̙̥̏ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̛ ̨̨̬̖̍̐̏̌ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌, ̏
̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̨̯̖̥̪̖̬̯̱̬̜̌ ̏ ̨̛̛̪̥̖̺̖̦.
13.
14.
ʶ̨̡̦̪̌ ʦʫʻ˃ʰʸ˔˃ʽˀ ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚
̣̔́ ̨̡̨̨̛̼̬̭̬̭̯̏̍̌
̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌: ̡̛̦͕̌́̚ ̭̬̖̦͕̔́́ ̨̡̼̭͕̏̌́ ̌ ̡̯̙̖̌
̣̔́ ̨̼̬̏̍̌ ̸̨̡̨̨̛̯̥̯̖̭̌̏̌̐ ̛̬̖̙̥̌ ̨̬̯̼̌̍ ̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌͘
ʶ̨̡̦̪̌ HEALTH͘ ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́
̡̨̖̦̖̬̯̬̌̏̌̐̌̌ ̛ ̴̨̨̨̛̱̣̯̬̣̖̯̜̽̌̏ ̣̥̪̼̌*.
ʶ̨̡̦̪̌ ˃ʤʱʺʫˀʦʶʸ͕͘˃ʤʱʺʫˀʰʦˏʶʸ͕͘
ʰ̭̪
̨̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏
̸̡̛̛̬̖̥̖̦̣̖̦̏̏̀́/̸̡̛̼̣̖̦̏̀́ ̨̪ ̯̜̥̖̬̱̌.
15.
16. ʶ̨̡̦̪̌ ʥʸʽʶ ̨̛̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̨̡̨̡̛̛̣̬̍̏
17. ʶ̨̡̦̪̌ ʿʽʪˁʦʫ˃ʶʤ ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̸̡̨̡̛̛̣̣̖̦̪̭̖̯̔́̏̀́̔̏ʮʶ̡̛̪̦̣̪̱̣̯̌̽̌͘
18. ʶ̨̡̦̪̌ ˀʤʥʽ˃ʤʦʶʸͬ͘ʦˏʶʸ ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́/̸̡̛̼̣̖̦̏̀́ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌
19. ʶ̨̡̦̪̌ ʽˁ˄ˌ͘ ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛̬̖̙̥̌ ̨̛̭̱̹̖̦́
.
20. ʶ̨̡̛̦̪ ˃ʫʺʿ͘нͬ˃ʫʺʿ͘Ͳ ʰ̨̭̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̣̔́ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̸̛̦̖̦̌́̚ ̨̙̖̣̖̥̜̌ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌.
21. ʶ̨̡̦̪̌ ʮʤʸ˓ʯʰ ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̛̛̥̖̦̖̦́̚ ̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̨̨̡̪̯̌.
22. ʶ̨̡̦̪̌ ˁʽʻ͘ ʰ̨̭̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̣̔́ ̨̡̛̛̱̭̯̦̬̖̙̥̭̦̌̏̌̌͘
23. ʶ̨̡̦̪̌ ˁʿʫˉ͘ˇ˄ʻʶˉʰʰ ʰ̨̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̣̔́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̵̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̔̽ ̴̶̡̛̱̦̜.
- ̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̖̥̌̔ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̨̨̡̪̯̌
- ̛̬̖̙̥ ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̌̔́ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̨̨̡̪̯̌ ζ1
- 2
-
-
-
24.
.
25. (
, , ,
).
ˀ̛̖̙̥
̨̬̯̼̌̍
HEALTH
ʯ̸̡̦̖̌
̦̌ ̪̱̣̯̖̽
ʿ̱̣̯̽
̶̨̨̨̛̛̭̯̦̦̦̔̌̐
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
ȼɈɁȾɍɏ
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8
22
23
24
25
19
20
21
18
7
6
_______________________________________________________________________
*
Эта функция доступна не для всех моделей.
8