Haier HSU-18HNF103/R2 -G Инструкция по эксплуатации онлайн [21/30]
Ʉɪɵɲɤɚ
ȼɢɧɬ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɛɥɨɤ
ɇɚɪɭɠɧɵɣ ɛɥɨɤ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɛɥɨɤ
ɋɟɬɟɜɨɣ ɤɚɛɟɥɶ 3G2.5mm
2
ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ
ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ
220-240V
AC /50HZ
ɇɚɪɭɠɧɵɣ ɛɥɨɤ
˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌
ʿ̸̨̡̛̣̖̦̖̔̀ ̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̨̡̣̍̌
1. ˁ̛̛̦̥̯̖ ̡̡̬̼̹̱ ̸̡̡̨̨̛̣̖̯̬̖̭̾̐ ̨̡̯̭̖̌
̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̨̡̣̍̌.
ʦ̛̦̖̹̦̜ ̛̏̔ ̛ ̵̭̖̥̌ ̸̡̡̨̛̣̖̯̬̖̭̜̾ ̶̛̖̪
̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̛̥̖̦̖̦̼̚ ̖̍̚
̛̪̬̖̱̪̬̖̙̖̦̔̔́, ̖̍̚ ̵̛̱̱̹̖̦̔́ ̵̨̡̛̛̪̯̬̖̯̖̣̭̍̽
̨̭̜̭̯̏̏ ̛̛̖̣̔́̚.
2. ʿ̸̨̡̛̣̯̖̔̀ ̨̛̛̭̖̦̯̖̣̦̼̖̔̽ ̨̨̪̬̏̔̌ ̡ ̡̨̡̦̯̯̥̌̌
̡̯̌, ̸̨̯̼̍ ̶̴̛̬̼, ̡̱̦̦̼̖̌̌̚ ̦̌ ̵̡̨̡̦̯̯̌̌ ̨̦̱̯̬̖̦̦̖̏̐
̛ ̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̨̡̨̣̍̏, ̨̛̭̪̣̏̌̔̌.
C̨̖̯̖̜̏ ̡̖̣̌̍̽
HSU-07(09)(12)HNH(M)03/R2 * 3G
1,0mm2 HSU-18HNH(M)03/R2 ->
3G1,5mm2 ʺ̸̨̖̙̣̦̼̜̍ ̡̖̣̌̍̽
HSU-07(09)(12)HNH(M)03/R2 -
1, 2, >3G1.0mm2
3, 4 > 2G0.75mm2
HSU-18HNH(M)03/R2 -
1, 2, > 3G1,5mm2
3, 4 > 2G0.75mm2
9.52mm(3/8")
6.35mm(1/4")
12.7mm(1/2")
Lo
ɜɟɧɬɢɥɶ
̡̨̛̙̭̯̦̔̌́ ̯̬̱̍̌
̨̐̌̏̌́̚ ̯̬̱̍̌
̸̨̡̛̥̦̥̖̯̬̖̭̌̌́ ̶̛̭̯̦̌́ ̣̔́ R410A
ʺ̴̱̯̌ ̨̛̛̛̪̬̭̖̦̯̖̣̦̔̽̌́ ̭ ̨̬̯̦̼̥̍̌
̡̨̣̪̦̥̌̌
ʦ̡̱̱̥̌ ̨̦̭̭̌ (̣̔́ R410A)
ˌ̛̣̦̌̐ ̨̛̛̛̪̬̭̖̦̯̖̣̦̼̖̔̽
(̣̔́ R410A)
2Ͳ̵ ̵̨̨̨̜̔̏
3Ͳ̵ ̵̨̨̨̜̔̏ ̛̖̦̯̣̏̽
ʿ̨̨̨̛̬̣̙̯̖̣̦̭̯̔̽̽ ̶̨̪̬̖̭̭̌ ̡̨̛̛̱̱̥̬̦̏̌̏̌́ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̦̖ ̥̖̦̖̖ 15 ̛̥̦. ʿ̨ ̸̨̡̨̛̛̦̦̌
̶̨̪̬̖̭̭̌, ̛̣̖̦̖̔̌̏, ̨̡̪̌ ̨̼̖̥̖̏̌̚ ̡̨̱̱̥̥̖̯̬̥̏̌, ̨̨̣̙̦̔ ̸̨̛̭̯̔̽ -760̥̥ ̬̯. ̭̯.
(-1,0x105 ʿ̌).
ʿ̨̭̣̖ ̛̖̬̹̖̦̌̏́̚ ̸̨̡̡̛̯̌ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̡̨̬̜̯̖̌̚ ̛̖̦̯̣̏̽ Lo ̛ ̸̡̛̼̣̯̖̏̀ ̡̱̱̥̦̼̜̏̌ ̨̦̭̭̌.
ʿ̨̡̨̨̛̬̦̯̬̣̬̱̜̯̖ ̨̡̛̪̦̌̌́̚ ̨̥̦̥̖̯̬̌̌, ̡̭̯̬̖̣̌ ̦̖ ̨̣̙̦̔̌ ̨̡̨̯̣̦̯̭́̽́ ̨̯ ̸̛̦̖̦̌́̚
̨̨̨̛̭̯̦̱̯̔̐̐ ̨̪̭̣̖ ̨̨̡̛̭̯̦̌̏ ̡̨̨̱̱̥̦̏̌̐ ̨̦̭̭̌̌. ʿ̨̛̼̹̖̦̖̏ ̛̣̖̦̔̌̏́ ̛̭̖̯̖̣̭̯̱̖̯̏̔̽̏ ̨
̸̛̛̛̦̣̌ ̸̨̛̛̦̖̖̬̥̖̯̦̭̯̐ ̏ ̛̭̭̯̖̥̖. ʦ ̨̦̦̥̔̌ ̸̭̣̱̖̌ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̛̦̜̯̌ ̛ ̛̱̭̯̬̦̯̌̽
̸̨̛̦̖̖̬̥̖̯̦̭̯̐̽ ̏ ̛̭̭̯̖̥̖ ̛ ̨̨̛̪̯̬̯̏̽ ̶̨̪̬̖̭̭ ̡̨̛̛̱̱̥̬̦̏̌̏̌́.
ˋ̨̯̼̍ ̴̨̯̥̭̖̬̦̼̜̌ ̵̨̱̏̔̚ ̦̖ ̨̪̪̣̌ ̏ ̛̭̭̯̖̥̱ ̨̪̭̣̖ ̡̨̛̛̱̱̥̬̦̏̌̏̌́ ̛̪̬ ̨̨̛̛̛̯̭̖̦̖̦̔
̨̹̣̦̌̐̏, ̨̭̜̯̖̔̌̚ ̸̨̨̛̼̯̦̖̍̚ ̛̣̖̦̖̔̌̏, ̨̡̯̬̼̏ ̨̪̬̦̼̜̌̚ ̛̖̦̯̣̏̽ ̡̨̨̛̙̭̯̦̜̔ ̯̬̱̼̍
(̨̡̯̦̌́) ̦̌ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̡̭̖̱̦̔. ˄̛̖̯̖̭̍̔̽, ̸̨̯ ̛̣̖̦̖̔̌̏ ̦̌ ̨̥̦̥̖̯̬̖̌, ̪̬̖̼̹̖̯̏̌
̴̨̨̯̥̭̖̬̦̖̌ ̛̣̖̦̖̔̌̏. ʽ̸̡̛̯̣̯̖̀ ̹̣̦̌̐ ̨̯ ̛̭̭̯̖̥̼.
ʦ̡̨̛̛̱̱̥̬̦̖̌̏̌ ̵̨̨̨̨̛̣̣̦̔̽̐ ̡̨̦̯̱̬̌
ʻ̸̛̛̣̖̌ ̏ ̵̨̨̨̛̣̣̦̥̔̽
̡̨̦̯̱̬̖ ̛̣̏̌̐ ̛̛̣ ̵̨̱̏̔̌̚
̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡ ̦̖̙̖̣̯̖̣̦̼̥̌̽
̨̛̪̭̣̖̭̯̥̔̏́ ̨̨̛̦̖̯̦̐̌̏̐
̵̡̬̯̖̬̌̌̌. ʿ̨̨̯̥̱̾
̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̨̛̪̬̖̬̯̏̽
̛̦̱̯̬̖̦̦̜̏ ̨̡̣̍ ̛
̴̨̨̬̖̦̼̜̏ ̨̨̨̯̬̱̪̬̍̏̔ ̦̌
̸̛̛̦̣̖̌ ̸̡̱̯̖̖, ̛ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀
̛̱̣̯̔̌̽ ̛̚ ̛̭̭̯̖̥̼ ̣̱̏̌̐,
̵̨̱̏̔̚ ̛ ̛̬̱̖̔̐
̡̨̛̛̦̖̦̖̦̭̬̱̺̖̭̔̀́
̛̛̪̬̥̖̭.
ˁ̵̖̥̌ ̨̛̛̛̪̬̭̖̦̖̦̔́ ̡̱̱̥̏̌ ̨̦̭̭̌̌ ̡
̦̖̹̦̖̥̱̏ ̨̡̣̱̍
Для инверторных моделей используется кабель
управления 4х1,5 мм :
1 - Фаза, 2- Ноль, 3 - управление, 4 - Земля (GRN)
2
!
!
21