Haier HSU-18HNF103/R2 -G Инструкция по эксплуатации онлайн [16/30]
ʺ̨̦̯̙̌ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌ ̨̣̙̖̦̔ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̭̏́̽́ ̴̶̡̨̛̛̛̣̬̦̦̼̥̏̌̏̌ ̨̨̪̖̬̭̦̣̥̌
̛̛̥̖̺̥̀ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̖̏̏̀ ̛̬̬̖̹̖̦̌́̚ ̛ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̼̌, ̨̛̪̯̖̬̙̺̖̔̏̔̌̀ ̯̱̾
̴̶̡̡̛̛̛̣̏̌̌̀ ̛ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̬̯̌̍ ̭ ̛̬̖̯̥̌̐̐̌̌ ̨̛̛̭̖̬̙̺̥̔̌ ̐̌̚ ̨̪̔ ̛̣̖̦̖̥̔̌̏ ̛ ̭
̛̦̪̬̙̖̦̖̥̌́ ̨̔ 1000 ̨̣̯̏̽. ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̭̣̖̱̖̯̔ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̨̡̨̯̣̽ ̶̨̛̛̛̭̪̖̣̬̦̦̼̜̌̏̌̚
̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍ ̭ ̴̨̨̛̬̖̦̼̥̏ ̛̛̭̭̯̖̥̥̌ ̛ ̦̖ ̦̬̱̹̯̌̌̽ ̛̪̬̣̌̏ ̵̡̛̛̯̖̦
̨̨̛̖̪̭̦̭̯̍̌̚.
ʻ̛̬̱̹̖̦̖̌ ̛̪̬̣̌̏ ̨̥̦̯̙̌̌ ̛̛̣ ̴̶̡̨̛̛̛̦̖̣̬̦̦̏̌̏̌̌́ ̨̡̱̭̯̦̌̏̌ ̨̨̦̦̔̌̐
̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́ ̨̥̙̖̯ ̛̛̪̬̖̭̯̏ ̡ ̸̡̱̯̖̖ ̵̣̖̦̯͕̌̔̌̐̌ ̨̼͕̏̔ ̭̯̯̌̽ ̸̨̛̛̪̬̦̜ ̨̛̪̬̙̖̦̌́
̸̡̡̛̛̣̖̯̬̖̭̥̾ ̨̡̨̯̥ ̛̛̣ ̨̪̙̬̌̌.
ʦ̛̛̦̥̦̖̌!
"
.
617-90, EN 12735, ASTM B280. , , ,
. ,
, , , , , .
, ,
.
.
,
.
:
( );
;
( ) ;
, ;
, ,
;
,
( );
2,7 .
, , , ,
. ., .
,
.
˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌ (̡̨̨̨̬̱̭̯̏̔̏ ̨̪ ̨̥̦̯̙̱̌)
16