Haier HSU-18HNF103/R2 -G Инструкция по эксплуатации онлайн [11/30]
BLANK
ɌȺɃɆȿɊȼɄɅɌȺɃɆȿɊȼɕɄɅɌȺɃɆȿɊȼɄɅȼɕɄɅ
ɌȺɃɆȿɊȼɕɄɅȼɄɅ
K
K K
K
˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̯̜̥̖̬̌̌ ̸̡̛̣̖̦̏̀́/̸̡̛̼̣̖̦̏̀́
ʰ̨̭̪̣̱̽́̚ ̯̜̥̖̬̌ ̸̡̛̣̖̦̏̀́/̸̡̛̼̣̖̦̏̀́, ʦ̼ ̨̥̙̖̯̖, ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̸̡̣̯̏̀̌̽
̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔ ̨̱̯̬̥, ̡̨̐̔̌ ʦ̼ ̨̪̬̭̼̪̖̯̖̭̌̽, ̛̛̣ ̸̨̖̖̬̥̏, ̡̨̐̔̌ ̵̨̛̛̪̬̯̖̔ ̭ ̨̬̯̼̌̍, ̛
̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̸̡̼̣̯̏̀̌̽ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔ ̏ ̨̦̦̖̌̔̌̚ ̬̖̥̏́.
˃̜̥̖̬̌ ̸̡̛̣̖̦̏̀́/̸̡̛̼̣̖̦̏̀́ (
ON/OFF)
ʿ̨̭̣̖ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̪̱̣̯̽̌ ʪ˄ ̛̼̖̬̯̖̏̍ ̵̨̨̛̦̖̥̼̜̍̔ ̛̬̖̙̥
̨̬̯̼̌̍ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌. ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̡̛̯̖̱̺̜ ̛̬̖̙̥ ̨̬̯̼̌̍ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌ ̨̨̛̯̬̯̭̍̌́̚ ̦̌
̶̡̛̛̛̛̦̔̌ ̪̱̣̯̽̌ ̶̨̨̨̛̛̭̯̦̦̦̔̌̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́.ʦ̨̼̬̍ ̛̬̖̙̥̌ ̯̜̥̖̬̌̌ʻ̛̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱
TIMER ̣̔́ ̨̼̬̏̍̌ ̵̨̨̨̨̛̦̖̥̍̔̐ ̛̬̖̙̥̌ ̯̜̥̖̬̌̌. ʶ̨̙̖̌̔ ̛̦̙̯̖̌̌ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ TIMER
̱̖̯̍̔ ̛̥̖̦̯́̽̚ ̛̬̖̙̥̼ ̯̜̥̖̬̌̌ ̏ ̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̨̨̨̛̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌̽:
ʦ̛̼̖̬̯̖̍ ̵̨̨̛̦̖̥̼̜̍̔ ̛̬̖̙̥ ̯̜̥̖̬̌̌. ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̦̌ ̪̱̣̯̖̽ ̶̨̨̨̛̛̭̯̦̦̦̔̌̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̱̖̯̍̔
̨̨̨̭̯̖̯̭̯̖̦̦̏̏ ̛̥̯̐̌̽ ̶̡̛̛̛̦̔̌́ ON ̛̛̣ OFF.
˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̯̜̥̖̬̌̌ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛̛̣ ̸̡̛̼̣̖̦̏̀́
˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̛̬̖̥̖̦̏ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛̛̣ ̸̡̛̼̣̖̦̏̀́ ̨̪ ̯̜̥̖̬̱̌
ʪ̣́ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̛̬̖̥̖̦̏ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛̛̣ ̸̡̛̼̣̖̦̏̀́ ̨̪ ̯̜̥̖̬̱̌ ̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚ ̡̨̡̛̦̪
ˁ ̡̙̼̥̌̔ ̛̦̙̯̖̥̌̌ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̛̬̖̥̖̦̏ ̱̖̯̍̔ ̸̛̛̱̖̣̯̭̏̏̌̽́ ̦̌ 0,5 ̸̭̌̌, ̛̖̭̣
̨̦̦̖̌̔̌̚ ̬̖̥̏́ ̦̖ ̪̬̖̼̹̖̯̏̌ 12 ̸̨̭̌̏ ̛̛̣ ̦̌ 1 ̸̭̌, ̛̖̭̣ ̨̦̦̖̌̔̌̚ ̬̖̥̏́ ̪̬̖̼̹̖̯̏̌ 12 ̸̨̭̌̏.
ʫ̛̭̣ ̦̙̯̌̌̽ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̛ ̛̱̖̬̙̯̔̏̌̽ ̖̖, ̨̯ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̛̬̖̥̖̦̏ ̱̖̯̍̔ ̛̥̖̦̯̭́̽́̚ ̼̭̯̬̖̖̍,
̨̡̪̌ ̯̾̌ ̡̨̡̦̪̌ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̨̯̪̱̺̖̦̌.
ˁ ̡̙̼̥̌̔ ̛̦̙̯̖̥̌̌ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̛̬̖̥̖̦̏ ̱̖̯̍̔ ̱̥̖̦̹̯̭̽̌̽́ ̦̌ 0,5 ̸̭̌̌, ̛̖̭̣
̨̦̦̖̌̔̌̚ ̬̖̥̏́ ̦̖ ̪̬̖Ͳ̪̬̖̼̹̖̯̏̌ 12 ̸̨̭̌̏ ̛̛̣ ̦̌ 1 ̸̭̌, ̛̖̭̣ ̨̦̦̖̌̔̌̚ ̬̖̥̏́ ̪̬̖̼̹̖̯̏̌ 12
̸̨̭̌̏. ʫ̛̭̣ ̦̙̯̌̌̽ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̛ ̛̱̖̬̙̯̔̏̌̽ ̖̖, ̨̯ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̛̬̖̥̖̦̏ ̱̖̯̍̔ ̛̥̖̦̯̭́̽́̚
̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̼̭̯̬̖̖̍, ̨̡̪̌ ̯̾̌ ̡̨̡̦̪̌ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̨̯̪̱̺̖̦̌. ʦ̭̖ ̡̛̯̖̱̺̖ ̛̛̥̖̦̖̦́̚ ̸̛̦̖̦̌́̚
̛̬̖̥̖̦̏ ̱̱̯̍̔ ̨̨̯̬̙̯̭̍̌̌̽́ ̦̌ ̶̡̛̛̛̛̦̔̌ ̪̱̣̯̽̌. ʦ̼ ̨̥̙̖̯̖ ̨̛̱̭̯̦̯̌̏̽ ̨̣̖̀̍ ̸̛̦̖̦̖̌̚
̛̬̖̥̖̦̏ ̸̡̛̣̖̦̏̀́/̸̡̛̼̣̖̦̏̀́ ̨̪ ̯̜̥̖̬̱̌ ̏ ̵̪̬̖̖̣̔̌ 24 ̸̨̭̌̏.
ʿ̨̛̯̖̬̙̖̦̖̔̏̔ ̨̨̡̱̭̯̦̌̏ ̯̜̥̖̬̌̌
ʪ̣́ ̨̛̪̯̖̬̙̖̦̔̏̔́ ̨̨̡̱̭̯̦̌̏ ̛̬̖̥̖̦̏ ̸̡̛̣̖̦̏̀́/̸̡̛̼̣̖̦̏̀́ ̨̪ ̯̜̥̖̬̱̌
̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚ ̡̨̡̦̪̱ ʿʽʪ˃ʦͬ͘ʽ˃ʺʫʻʤ͘ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̦̌ ̪̱̣̯̖̽ ʪ˄ ̪̖̬̖̭̯̦̖̯̌ ̛̥̯̐̌̽ ̶̡̛̛̛̦̔̌́
ON ̛̛̣ OFF ̛ ̨̨̛̯̬̯̭̍̌́̚ ̬̖̥̏́ ̸̡̛̣̖̦̏̀́/̸̡̛̼̣̖̦̏̀́ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌. ʻ̌ ̛̪̦̖̣̌ ̶̡̛̛̛̛̦̔̌
̨̦̱̯̬̖̦̦̖̏̐ ̨̡̣̍̌ ̨̛̬̯̭̌̐́̚ ̡̨̛̛̦̯̬̔̌ TIMER.
ʽ̯̥̖̦̌ ̨̨̡̱̭̯̦̌̏ ̯̜̥̖̬̌̌
ʪ̣́ ̨̯̥̖̦̼ ̨̨̡̱̭̯̦̌̏ ̯̜̥̖̬̌̌ ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱
˃ʤʱʺʫˀ
̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̬̌̚, ̨̡̪̌ ̦̌ ̛̭̪̣̖̖̔ ̪̱̣̯̽̌
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̦̖ ̸̛̭̖̦̖̯̚ ̶̡̛̛̛̦̔̌́ ̨̛̬̖̙̥̏ ̯̜̥̖̬̌̌ (ON ̛ OFF).
ʦ̛̛̦̥̦̖̌!
.
,
,
ˀ̛̖̙̥̼ ̨̬̯̼̌̍
Ïîèåñãú:L)L
Если в вашей модели установлен блок Wi-Fi или вы приобрели блок Wi-Fi дополнительно
в качестве опции, то инструкция по установке и активации этого модуля находятся
на сайте производителя www.haier.com/ru в разделе «кондиционеры».
11