Haier HSU-18HNF103/R2 -G Инструкция по эксплуатации онлайн [12/30]
ˀ̛̖̙̥̼ ̨̬̯̼̌̍
ˀ̛̖̙̥̼ ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̌̔́ ̨̨̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̐̚ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̨̨̡̪̯̌
1. ʪ̣́ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̵̨̨̨̨̛̦̖̥̍̔̐ ̛̬̖̙̥̌ ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̌̔́ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̨̨̡̪̯̌ ̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚
̡̨̡̦̪̱ ʶ̨̐̔̌ ̸̡̦̖̌̚ ̸̦̦̖̯̌ ̛̥̯̐̌̽, ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱ ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚,
̛̦̙̥̌̌́ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̱̖̥̍̔ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̛̪̬ ̡̨̙̥̌̔ ̛̛̦̙̯̌̌, ̭̣̖̱̺̱̔̀̀ ̶̡̛̛̛̦̔̌̀ ̦̌
̪̱̣̯̖̽ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́:
ʽˈʸʤʮʪʫʻʰʫ/ʽˁ˄ˌʫʻʰʫ͗
ʽʥʽʧˀʫʦ͗
ˀ̛̖̙̥̼ ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̌̔́ ̡̨̨̛̖̬̯̣̦̏̌̽̐ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̨̨̡̪̯̌
(ˑ̯̌ ̴̶̡̛̱̦́ ̨̭̯̱̪̦̔̌ ̦̖ ̣̔́ ̵̭̖̏ ̨̥̖̣̖̜̔)
2. ʪ̣́ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̵̨̨̨̨̛̦̖̥̍̔̐ ̛̬̖̙̥̌ ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̌̔́ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̨̨̡̪̯̌
̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚ ̡̨̡̦̪̱ ʶ̨̐̔̌ ̸̡̦̖̌̚ ̸̦̦̖̯̌ ̛̥̯̐̌̽, ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱
̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚, ̛̦̙̥̌̌́
̦̌ ̡̨̡̦̪̱
̱̖̥̍̔ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̛̪̬ ̡̨̙̥̌̔ ̛̛̦̙̯̌̌, ̭̣̖̱̺̱̔̀̀
̶̡̛̛̛̦̔̌̀ ̦̌ ̪̱̣̯̖̽ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
ʽˈʸʤʮʪʫʻʰʫ/ʽˁ˄ˌʫʻʰʫ/ʽʥʽʧˀʫʦ
3. ʪ̣́ ̨̯̥̖̦̼ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̛̬̖̙̥̌ ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̌̔́ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̨̨̡̪̯̌ ̛̦̙̥̯̖̌ ̛
̛̱̖̬̙̜̯̖̔̏̌ ̡̨̡̦̪̱ ʪ̨̛̙̯̖̭̔̽, ̨̡̪̌ ̨̱̹̦̏̔̌́̚ ̨̡̭̣̦̌̌̚ ̸̦̦̖̯̌ ̪̖̬̖̥̖̺̯̭̌̽́
̨̦̖̪̬̖̬̼̦̏, ̛ ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱ʿʽʪ˃ʦͬ͘ʽ˃ʺʫʻʤ͘
ʦ̛̛̦̥̦̖̌!
ʻ̖ ̪̖̬̖̥̖̺̜̯̖̌ ̨̱̹̦̱̏̔̀̚ ̨̡̭̣̦̱̌̚ ̸̬̱̦̱̏̀. ʦ ̨̨̛̪̬̯̦̥̏ ̸̭̣̱̖̌, ̨̱̹̦̏̔̌́̚
̨̡̭̣̦̌̌̚ ̱̖̯̍̔ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̛̦̖̪̬̣̦̌̏̽. ʫ̛̭̣ ̨̱̹̦̏̔̌́̚ ̨̡̭̣̦̌̌̚ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̨̛̦̖̪̬̣̦̌̏̽,
̸̨̡̛̯̣̯̖̀ ̦̦̱̔̌̀ ̴̶̡̛̱̦̀, ̌ ̸̖̬̖̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̛̥̦̱̯ ̨̛̯̬̖̱̣̬̱̜̯̖̐ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖
̨̨̱̹̦̜̏̔̚ ̨̡̛̭̣̦̌̚ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̪̱̣̯̽̌ ̶̨̨̨̛̛̭̯̦̦̦̔̌̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̡̡̌ ̡̨̱̦̌̌̚ ̏
̶̡̛̛̛̦̭̯̬̱ ̼̹̖̏.
ʫ̛̭̣ ̏ ̨̛̛̪̥̖̺̖̦ ̨̣̹̍̽̌́ ̨̣̙̦̭̯̏̌̽, ̨̯ ̦̌ ̵̨̡̹̯̬̌ ̵̨̱̭̯̦̣̖̦̦̼̌̏ ̨̪̔ ̨̱̣̥̐ ̡
̨̨̱̹̦̥̱̏̔̚ ̨̨̡̪̯̱ ̨̥̙̖̯ ̨̨̬̼̯̭̍̌̏̏̌̽́̚ ̡̨̦̖̦̭̯̔̌ ̛ ̼̬̭̼̯̭̏̍̌̏̌̽́ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̵̨̨̱̥̏̔̚.
ʦ ̡̨̯̥̌ ̸̭̣̱̖̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̭̖̏ ̨̡̛̹̯̬ ̨̛̱̭̯̦̯̌̏̽ ̏ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̨̭̺̖̖̔̌̀̚
̨̛̛̥̦̥̣̦̖̌̽ ̨̨̛̛̭̪̬̯̣̖̦̖̏ ̵̨̼̱̏̔ ̵̨̱̏̔̌̚ ̛̚ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌.
1. ʿ̨̭̣̖ ̨̬̯̏̏̌̌̚ ̡ ̭̯̦̬̯̦̼̥̌̔̌ ̨̡̦̭̯̬̜̥̌̌, ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̨̨̱̹̦̜̏̔̚ ̨̡̛̭̣̦̌̚ ̦̖ ̱̖̯̍̔
̴̡̨̨̛̛̭̬̦̌̏̌̚.
2. ʦ ̛̬̖̙̥̖ ̨̨̬̖̍̐̏̌, ̸̣̱̹̖ ̨̛̱̭̯̦̯̌̏̽ ̛̦̙̦̖̖ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̨̨̱̹̦̜̏̔̚ ̨̡̛̭̣̦̌̚.
3. ʦ ̛̬̖̙̥̖ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̛̛̣ ̨̛̭̱̹̖̦́, ̸̣̱̹̖ ̨̛̱̭̯̦̯̌̏̽ ̵̖̬̦̖̖̏ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̨̨̱̹̦̜̏̔̚ ̨̡̛̭̣̦̌̚.
4. ʿ̛̬ ̨̨̣̥̔̐ ̨̨̛̛̛̭̪̣̦̽̏̌̚ ̏ ̛̬̖̙̥̖ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̛̛̣ ̨̛̭̱̹̖̦́,̛̪̬ ̨̨̪̼̹̖̦̦̜̏ ̨̛̣̙̦̭̯̏̌ ̛̦̱̯̬̏
̨̛̪̥̖̺̖̦́,̦̌ ̨̨̱̹̦̜̏̔̚ ̨̡̭̣̦̖̌̚,̨̥̱̯̐ ̨̛̪̯̭́̏̽́ ̡̡̛̪̖̣̌̽ ̡̨̦̖̦̭̯̔̌̌. ˑ̨̯ ̨̨̦̬̥̣̦̌̽ ̛ ̦̖ ̣̖̯̭́̏́́
̴̡̨̖̖̯̥̔ ̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́.
HEALTH ̴̶̡̛̱̦́ (ʯ̨̨̬̖̔̏̽)
,
, .
,
. .
:*
,
.
.
СПЕЦ.
ФУНКЦИИ
ЖАЛЮЗИ
ПОДТВ.
ОТМЕНА
СПЕЦ.
ФУНКЦИИ
ЖАЛЮЗИ
СПЕЦ.
ФУНКЦИИ
ПОДТВ.
ОТМЕНА
СПЕЦ.
ФУНКЦИИ
ПОДТВ.
ОТМЕНА
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Только для моделей где в стандартной комплектации установлена ультрафиолетовая лампа.
12