36
GER‹ TEPMEYE KARfiI GÜVENL‹K
ÖNLEMLER‹
Testerenin ucu herhangi bir objeye
dokundu¤unda ya da kesilen odun geri kapan›p zinciri
s›k›flt›rd›¤›nda testere geri tepebilir (fiekil 23-24-25).
Geri tepmeyi önlemek ve azaltmak için testereyi her iki
elinizle s›ms›k› kavray›n.
INERTIAL Z‹NC‹R FREN‹
Inertial zincir freni motorlu testerenin güvenle
kullan›lmas›n› sa¤lar. Çal›flma s›ras›nda kullan›c›y›
tehlikeli geri tepmelere karfl› korur. Kullan›c› sol bile¤iyle
kola bast›¤›nda (manuel kontrol) (fiekil 26) ya da
ivmeye/süre duruma ba¤l› olarak ani bir geri tepmeyle fren
ileri itildi¤inde (inertial kontrol) (fiekil 27) inertial zincir freni
devreye girerek an›nda zinciri kilitler.
Kullan›c› freni kendine do¤ru çekti¤inde (fiekil 28) zincir
frenden kurtulur.
FREN‹N KONTROLÜ
Makinan›n kontrolunü yaparken, herhangi bir ifle
bafllamadan önce, frenin çal›flt›¤›n› kontrol edip, afla¤›daki
noktalara dikkat ediniz:
1 - Motoru harekete koyun ve saplar› s›k›ca iki el ile
tutunuz.
2 - Vitesleri düflürmek için, h›zland›rma kolunu çekin sol
elininiz üst taraf› ile fren kolunu öne do¤ru itin (fiekil
25).
3 - Fren çal›flt›¤› anda, zincir durur: h›zland›r makolunu
b›rak›n.
4 - Freni bofla koyun (fiekil 27).
FREN‹N BAKIMI: Daima zincir fren mekanizmas›n› temiz
tutun. Freni ya¤lay›n (fiekil 29). Fren balatas›n›n
afl›nmamas›na dikkat edin. Balatan›n minimum kal›nl›¤›
0.6 mm olmal›d›r.
ZPùTN¯ VRH (Obr. 23- 24- 25)
Zpûtn˘ vrh je prudk˘ pohyb pily smûrem k
obsluze, ke kterému mÛÏe dojít pfii styku
‰piãky li‰ty s pevn˘m pfiedmûtem, anebo pfii sevfiení
horní vûtve fietûzu v fiezu. Pfii styku ‰piãky li‰ty dojde
k prudkému pohybu smûrem nahoru a zpût, pfii
sevfiení horní vûtve fietûzu k pohybu smûrem zpût.
Zpûtn˘ vrh pily mÛÏe zpÛsobit to, Ïe obsluha pily
ztratí kontrolu nad pilou a mÛÏe dojít k váÏn˘m
zranûním.
BRZDA ¤ETùZU (Obr. 26- 27- 28)
Pila je vybavena brzdou fietûzu, která znaãnû sniÏuje
riziko následkÛ zpûtného vrhu. Pfiesto je tfieba dodrÏovat
nûkteré pokyny:
Je tfieba vûdût, kdy a jak ke zpûtnému vrhu dochází.
VÏdy se pfiesvûdãte, Ïe v prostoru, ve kterém fieÏete,
nejsou Ïádné pevné pfiekáÏky. Dbejte, aby nedo‰lo ke
kontaktu ‰piãky li‰ty s pevnou pfiekáÏkou.
¤ezejte vÏdy pfii vysok˘ch otáãkách motoru.
Pilu drÏte vÏdy pevnû obûma rukama, pravou rukou
zadní rukojeÈ a levou pfiední rukojeÈ.
Nikdy nefiezejte nad v˘‰kou ramen.
Peãlivû dodrÏujte pokyny pro ostfiení a údrÏbu fietûzu.
Brzdu fietûzu uvedete do ãinnosti tak, Ïe stlaãíte páku
brzdy fietûzu smûrem vpfied. Jakmile je brzda fietûzu v
ãinnosti, zastaví fietûz v ãase krat‰ím neÏ 1/10 s. Pfied
tím, neÏ znovu spustíte pilu, uvolnûte brzdu fietûzu
zatáhnutím za páku brzdy smûrem zpût.
KONTROLA âINNOSTI BRZDY ¤ETùZU
Pfied zahájením práce s pilou zkontrolujte správnou
ãinnost brzdy fietûzu:
1. Nastartujte motor a uchopte pilu pevnû obûma
rukama.
2. Uved’te fietûz do chodu pfiidáním plynu a pak hfibetem
levé ruky zatlaãte na páku brzdy smûrem vpfied (Obr.
26).
3. Pokud brzda pracuje správnû, musí se fietûz okamÏitû
zastavit. Pak uvolnûte plynovou páãku. Pokud se fietûz
nezastaví, s pilou nepracujte. Proved’te údrÏbu brzdy
fietûzu, popfiípadû se obraÈte na odborn˘ servis.
4. Uvolnûte brzdu pfiitaÏením páky zpût k rukojeti (Obr.
28).
ÚDRÎBA BRZDY ¤ETùZU (Obr. 29)
UdrÏujte mechanismus brzdy fietûzu ãist˘ a kloub páky
namazan˘ . Kontrolujte opotfiebení pásku brzdy.
Nejmen‰í tlou‰Èka pásku je 0.6 mm.
Türkçe
Z‹NC‹R FREN‹
âesky
BRZDA ¤ETùZU
23 24 25 26
LÁNCFÉK
Magyar
Pуccкий
ТОРМОЗ ЦЕПИ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТДАЧЕ
Отдача может произойти, если конец шины
касается какого-либо предмета или когда
древесина смыкается и зажимает пильную цепь в
разрезе (рис. 23-24-25).
Чтобы избежать вовсе или снизить эффект от
отдачи, старайтесь контролировать цепную пилу,
крепко держа ее обеими руками.
ИНЕРЦИОННЫЙ ТОРМОЗ ЦЕПИ
Инерционный тормоз цепи обеспечивает
максимальную безопасность при использовании
цепной пилы. Он защищает оператора от возможной
отдачи, которая может случиться во время работы.
Он приводится в действие с последующей мгновенной
блокировкой цепи в случае, когда оператор нажимает
на рычаг (рис. 26) (ручное управление) или
автоматически, в результате действия иненции, когда
защитный щиток сдвигается вперед (рис. 27) при
неожиданной отдаче (инернционное управление).
Тормоз цепи можно освободить, потянув рычаг по
направлению к операртору (рис. 28).
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОРМОЗА
Во время проверки пилы перед работой, обязательно
проверьте эффективность работы тормоза
следующим образом:
1. Включите двигатель и крепко возмитесь за ручки
обеими руками.
2. Нажав рычаг акселератора, чтобы цепь начала
двигаться, толкните рычаг тормоза вперед,
используя тыльную часть левой руки (рис. 26).
3. Когда тормоз сработает и цепь остановится,
отпустите рычаг акселератора.
4. Освободите тормоз (рис. 28).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗА: всегда
содержите механизм тормоза в чистоте и смазывайте
рычажный механизм (рис. 29). Следите за износом
хомута тормоза. Его минимальная толщина должна
быть 0,60 mm.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A VISSZARÚGÁS
ELKERÜLÉSÉRE
Visszarúgás akkor történhet, amikor a
vezetőlap vége hozzáér egy tárgyhoz, vagy amikor a fa
összerázódik és beszorítja a fűrész-láncot a vágatba.
(23-24-25 ábra).
A visszarúgás elkerülése illetve csökkentése
érdekében mindig megfelelően, mindkét kezünkkel jól
megmarkolva tartsuk a fűrészt.
INERCIA LÁNCFÉK
Az inercia láncfék teljesen biztonságossá teszi a
láncfűrész használatát. Megvédi a használót a veszélyes
visszarúgástól, mely a munka közben felléphetne. Akkor
lép működésbe- a lánc azonnali lezárását vonva maga
után, - ha a kezelő megnyomja a kart (26 ábra) (manuális
működtetés), illetve automatikusan a tehetetlenség
következtében, amikor a védő előre nyomódik (27 ábra) a
hirtelen visszarúgás miatt (inercia működtetés).
A láncféket úgy lehet kioldani, ha a kezelő felé húzzuk a
kart (28 ábra)
A FÉK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE
Minden munkavégzés előtt ellenőrizzük a láncfék
hatékonyságát a következő lépésekben:
1. Indítsuk be a motort és markoljuk meg a láncfűrészt
mindkét kezünkkel.
2. Nyomjuk le a gázkart, hogy a lánc felfelé álljon majd
nyomjuk meg a védőt a bal kezünk csuklójával (26
ábra).
3. Amikor a fék működésbe lép a lánc leáll és kiold a
gázkar.
4. Oldjuk ki a féket (28 ábra).
A FÉK KARBANTARTÁSA: a láncfék mechanizmust
mindig tartsuk tisztán és kenjük az emeltyűt (29 ábra).
Ellenőrizzük a fékszalag kopását. A vastagsága legalább
0.60 mm legyen.