44
HAVA F‹LTRES‹ - (A) Sap›ndan çeviriniz (fiekil 46) hava
filtresini (B) hergün kontrol edin. Filtreyi deterjanl›, alev
almaz bir s›v›da (ör. s›cak sabunlu su) y›kay›n›z ve
kurulay›n›z.
D‹KKAT! - (B) filtresini yeniden monte ederken,
kapaktaki (C) yerine iyice oturtunuz.
YAKIT F‹LTRES‹ - Yak›t filtresinin bak›m›n› düzenli olarak
yap›n. Çok kirlenmiflse de¤ifltirin (fiekil 47).
YA⁄ POMPASI (ya¤ ak›fl) - ayar› imalatç› firma
taraf›ndan yap›lm›flt›r. Ya¤ ak›fl ayar› gereksinimlere göre
kullan›c› taraf›ndan özel ayar vidas› (fiekil 48) kullan›larak
yap›labilir. Ya¤ ak›fl› yaln›z zincir hareket halindeyken olur.
D‹KKAT: Hiçbir zaman at›k yada eski ya¤
kullanmay›n.
ATEfiLEME ÜN‹TES‹ - F›rça yada bas›nçl› hava
kullanarak ateflleme ünitesinin so¤utucu bölümlerini
temizleyin (fiekil 49).
MOTOR / KOMPRESYON SUPAB‹ - Silindir kanatç›klar›n›
(fiekil 50) bas›nçl› hava ya da f›rça kullanarak düzenli
olarak temizleyin. Silindirdeki kirlilik motorun fazla
›s›nmas›na neden olabilir. Dekompresyon supab›n›n
taban›nda oluflabilecek kirleri kontrol ediniz ve
temizleyiniz; aç›k kalabilir.
BUJ‹ - Bujileri düzenli olarak temizleyin ve elektrod
aral›klar›n› kontrol edin (fiekil 51). Champion RCJ7Y veya
baflka markalardan eflit termik dereceye sahip bujiler
kullan›n›z.
Z‹NC‹R FREN‹ - Zincir freni düzgün çal›flm›yorsa zincir
kapa¤›n› ç›kararak frenin parçalar›n› temizleyin. Zincir
freninin yay› eskimifl ya da deforme olmuflsa yenisini tak›n
(A, fiekil 52). Zincir emniyet dü¤mesini kontrol edin ve
gerekirse de¤ifltirin (B, fiekil 52).
TESTERE - Testereyi çevirin ve ya¤lama deliklerinin temiz
olup olmad›¤›na bak›n (fiekil 53).
VZDUCHOV¯ FILTR (Obr. 46) - Zanesen˘ vzduchov˘ filtr
zpÛsobuje sníÏení v˘konu pily a mÛÏe zpÛsobit i po‰kození
motoru. Pravidelnû (v pfiípadû kaÏdodenního pouÏívání pily,
kaÏd˘ den) kontrolujte a ãistûte vzduchov˘ filtr: Otoãte
knoflíkem (A), sejmûte víko filtru a vyjmûte filtr (B). Prach
vyklepte z filtru lehk˘m poklepem a filtr, kryt a drÏák oãistûte
mûkk˘m ‰tûtcem. Pak filtr properte v benzínu a nechte
vyschnout. Pfii nasazování filtru po vyãi‰tûní postupujte tak,
Ïe nejprve natlaãíte filtr do víka. Pak nasaìte víko na pilu a
zajistûte pootoãením knoflíku. Po‰kozen˘ filtr vÏdy vymûÀte.
UPOZORNùNÍ! Pfii montáÏi filtru (B) ho dobfie
zasaìte do jeho místa ve víku (C).
PALIVOV¯ A OLEJOV¯ FILTR - Pokud je nutná v˘mûna
palivového filtru, je moÏno filtr vyjmout nalévacím otvorem
palivové nádrÏe (Obr. 47). Po v˘mûnû nebo ãi‰tûní
palivového nebo olejového filtru vÏdy zkontrolujte, zda jsou
filtry správnû umístûny.
OLEJOVÉ âERPADLO (automatické / nastavitelné) -
MnoÏství dodávaného oleje je jiÏ nastaveno z v˘roby, ale je
moÏné ho dodateãnû regulovat pomocí regulaãního ‰roubu
ve spodní ãásti pily (Obr. 48). Budete-li ‰roub dotahovat,
mnoÏství oleje se bude zmen‰ovat, budete-li ‰roub povolovat,
mnoÏství oleje se bude zvût‰ovat.
POZOR: Nikdy nepouÏívejte vyjet˘ olej.
STARTÉR (Obr. 49) - UdrÏujte vstupní otvory krytu startéru v
ãistotû.
MOTOR / DEKOMPRESNÍ VENTIL (Obr. 50) - VÏdy udrÏujte
Ïebrování válce a otvory krytu startéru v ãistotû. K tomu
pouÏívejte kartáãe nebo stlaãeného vzduchu. To je dÛleÏité
pro správné chlazení motoru. Zkontrolujte a vyãistûte
pfiípadné neãistoty kolem dekompresního ventilu; mohl by
zÛstat otevfien˘.
ZAPALOVACÍ SVÍâKA (Obr. 51) - Pravidelnû kontrolujte
vzdálenost elektrod a stav zapalovací svíãky. Pokud je
zakarbonovaná vyãistûte ji, popfiípadû vymûÀte. PouÏívejte
odru‰ené zapalovací svíãky Champion RCJ-7Y nebo
ekvivalentní.
BRZDA ¤ETùZU (Obr. 52) - UdrÏujte mechanismus brzdy
fietûzu ãist˘ a kloub páky namazan˘. Kontrolujte opotfiebení
pásku brzdy. Pokud brzda nepracuje správnû, sejmûte kryt a
peãlivû vyãistûte souãásti brzdy. Pokud je pás brzdy (A)
po‰kozen, tenãí neÏ 0.6 mm nebo deformován, vymûÀte jej.
Pravidelnû kontrolujte a je-li nutné mûÀte zachycovaã
pfietrÏeného fietûzu (B).
SKLADOVÁNÍ
Pfied dlouhodob˘m skladováním proveìte kompletní údrÏbu
pily, kovové ãásti nakonzervujte olejem. Vyprázdnûte
palivovou nádrÏ, znovu nasaìte víãko, pilu nastartujte a
nechte ji "dojet". Vyjmûte zapalovací svíãku a do válce vlijte
malé mnoÏství oleje, nûkolikrát zvolna zatáhnûte za ‰ÀÛru
startéru, aby se olej dostal do v‰ech míst válce a znovu
namontujte zapalovací svíãku. Stroj skladujte s nasazen˘m
ochrann˘m krytem, na suchém místû (ne na zemi a v
bezpeãné vzdálenosti od zdrojÛ tepla) a tak, aby nikoho
neohrozila.
Türkçe
BAKIM
âesky
ÚDRÎBA
46
47 48 49
KARBANTARTÁS
Magyar
Pуccкий
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - Каждый день проверяйте
воздушный фильтр. Сняв крышку воздушного фильтра (А,
рис. 46), прочистите фильтр (В). Мойте фильтр чистым
невоспламеняющимся раствором (например, мыльным
раствором) и аккуратно высушите его.
ВНИМАНИЕ! - При повторной установке фильтра
(В) обратите внимание на то, чтобы его аккуратно
ввести в гнездо крышки (С).
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР - Регулярно проверяйте
топливный фильтр. Если он будет слишком грязный,
замените его (рис. 47).
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (автоматический/
регулируемый) - Регулировка расхода установлена
производителем. Расход масла может быть установлен в
соответствии с особыми требованиями с помощью
регулировочного винта (рис. 48). Расход масла происходит
только когда цепь движется.
Внимание - Ни в коем случае нельзя
использовать отработанное масло.
СТАРТЕР - Используйте мягкую кисть или сжатый воздух
для очистки охлаждающих отверстий стартера (рис. 49).
ДВИГАТЕЛЬ/ДЕКОМПРЕССИОННЫЙ КЛАПАН -
Периодически чистите ребра цилиндра (рис. 50) сжатым
воздухом и щеткой. Отложения грязи на цилиндре могут
привести к перегреву двигателя. Проверьте основу
декомпрессионного клапана; удалите все отложения
грязи, которые могут привести к заклиниванию клапана в
открытом состоянии.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ - Регулярно чистите свечу
зажигания и проверяйте зазор между электродами (рис.
51). Используйте свечи Champion RCJ-7Y или другого
известного производителя с теми же температурными
характеристиками.
ТОРМОЗ ЦЕПИ - Если тормоз цепи работает неправильно,
снимите крышку цепи и прочистите части тормоза. Если
хомут тормоза изношен или деформирован, замените его
(А, рис. 52).
Проверьте и, если необходимо, замените аварийный
стопор цепи (В, рис. 52).
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА - Переверните шину и
проверьте, чтобы смазочные отверстия были свободны от
загрязнений (рис. 53).
LÉGSZŰRŐ - Minden nap csavarjuk az (A) csavart (46 ábra)
és ellenőrizzük a légszűrőt; A szűrőt tiszta, nem gyúlékony
mosószeres folyadékban (pl. meleg szappanos vízben)
tisztítsuk, majd szárítsuk meg. A légszűrő szerkezetét a (B, 46
ábra) mutatja.
FIGYELEM! Visszaszerelésekor a szűrőt (B)
megfelelően rögzítsük a fedélen található ülkében (C).
ÜZEMANYAG SZŰRŐ - Az üzemanyag szűrőt rendszeresen
ellenőrizni kell és erős szennyezettség esetén ki kell cserélni
(47 ábra).
OLAJ SZIVATTYÚ (automatikus/állítható) - Az áramlást a
gyártó előre beállítja. Az olaj áramlási mennyiségét a kezelő
tudja állítani a különleges igényeknek megfelelően a speciális
állító csavarral (48. ábra). Az olajozás csak a lánc
működésekor történik.
FIGYELEM - soha ne használjunk mosó olajat.
BERÁNTÓ EGYSÉG
A berántó egység szellőzőnyílásainak tisztán tartásához
ecsetet vagy sűrített levegőt használjunk (49 ábra).
MOTOR/NYOMASCSÖKKENTŐ SZELEP - Rendszeresen
tisztítsuk meg a henger hűtőbordáit (50 ábra). A hengeren
összegyűlt szennyeződés a motor kritikus túlmelegedését
okozhatja. Ellenőrizzük a szelep tövét és tisztítsuk meg az
esetleges szennyeződéstől; a szennyeződés miatt esetleg
nyitva marad a szelep.
GYÚJTÓ GYERTYA - Rendszeresen tisztítsuk meg a
gyújtógyertyát és ellenőrizzük a hézagot (51 ábra).
Használjunk Champion RCJ-7Y vagy ezzel megegyező
termikus minőségűt.
LÁNCFÉK - Ha a láncfék nem működik megfelelően, vegyük
le a lánc burkolatát és tisztítsuk meg a fék alkatrészeit. Ha a
fékszalag kopott vagy eldeformálódott, cseréljük ki (A, 52
ábra).
Ellenőrizzük, és szükség esetén cseréljük ki a biztonsági
leállítót (B, 52 ábra).
VEZETŐLAP - Fordítsuk meg a vezetőlapot és ellenőrizzük a
kenés lyukainak a tisztaságát (53 ábra).