30
- Freni ön safa do¤ru çekerek zincir freninin
devrede olup olmad›¤›n› kontrol edin (fiekil 1).
- Testere somunlar›n› (A) ve zincir kapa¤›n› (B)
ç›kar›n (fiekil 2).
- Testere civatalar›ndan (C) plastik pulu ç›kar›p
at›n (fiekil 3).
- Zincir gergisi kilit mandalını sonuna kadar
getirmek için (D, fiek.3) vida zincir (L) gergisini
tamamen sökme.
- Testereyi (F, fiekil 3) civatalara tak›n (N).
- Zinciri (H) (fiekil 4) zincir diflli çark›n›n (E)
h›zland›rma halkas›na ve sonra da testerenin
yivlerine (M) geçirin. Zincirin do¤ru yönde dönüp
dönmedi¤ini kontrol edin (fiekil 6).
- Karter zincir muhafazasını desteklemek için,
yerine uygun olarak yerlefltirip çubu¤a karflı basılı
tutun, kilit mandalı (D, fiek.3) çubu¤un deli¤ine
(G) girecek flekilde zincir gergisi vidasını tekrar
sıkılafltırın (L, fiek.5).
- Zincir kapa¤›n› tak›n. Somunlar› tak›n ama
s›k›flt›rmay›n.
- Zincir gerdirme vidas›yla (L) zincir gerginli¤ini
ayarlay›n (fiekil 5).
- Testerenin ucunu kald›rarak zincir kapa¤›n›n
somunlar›n› s›k›n (fiekil 7). Zincir gergin olmal›
ama elle rahatça çevrilebilmelidir (fiekil 8).
- Zincir birkaç milimetre kadar çekilebildi¤inde
zincir gerginli¤i do¤ru demektir (fiekil 8).
D‹KKAT: Zincir gerginli¤ini s›k s›k kontrol
edin. Daima eldiven giyin.
- PouÏívejte pouze fietûz, kter˘ odpovídá
rozmûrÛm pouÏívané li‰ty a fietûzky (délka li‰ty,
‰ífika vodící dráÏky li‰ty, dûlení fietûzu).
- Pfiitáhnûte páku brzdy k rukojeti (Obr. 1) a
pfiesvûdãte se, Ïe brzda fietûzu není v ãinnosti.
- Sejmûte matice li‰ty (A) a kryt (B) (Obr. 2),
sejmûte ze ‰roubÛ li‰ty plastové tûsnûní (C)
(Obr. 3). Toto tûsnûní se pouÏívá pouze pfii
pfiepravû pily bez namontované li‰ty.
- Západku napínáku fietûzu (D, obr. 3) posuÀte aÏ
na doraz a ‰roub napínáku fietûzu (L) úplnû
vy‰roubujte.
- Nasaìte li‰tu (F, Obr. 3) na ‰rouby (N).
- Nasaìte fietûz (H) (obr. 4) na fietûzku (E) a do
dráÏky li‰ty (M) a zkontrolujte, zda fietûz není
nasazen obrácenû (Obr. 6).
- Nasaìte kryt (B) tak, aby ãep napínáku fietûzu
(D) zapadl do otvoru v li‰tû (G). Polohu ãepu
pfiitom upravte ‰roubem napínání fietûzu (L, obr.
5) Pak rukou dotáhnûte matice li‰ty (A).
- Rukou dotáhnûte matice li‰ty (A).
- Rukou pfiizvednûte ‰piãku li‰ty a napnûte fietûz
pootáãením ‰roubu napínání fietûzu (L) po
smûru chodu hodinov˘ch ruãiãek (Obr. 5).
Otáãejte ‰roubem tak dlouho, dokud fietûz
nepfiiléhá po celém obvodû k li‰tû, av‰ak je
moÏno s ním rukou volnû pohybovat. Uchopte
fietûz v polovinû délky li‰ty a nûkolikrát jej
odtáhnûte od dráÏky, tím se fietûz opût ponûkud
uvolní. ¤etûz je správnû napnut, pokud ho lze
vytáhout 3-4 mm z dráÏky ve stfiedu vodící li‰ty.
Znovu pfiizvednûte ‰piãku li‰ty a dotáhnûte
matice li‰ty pomocí pfiiloÏeného klíãe (Obr. 7).
¤etûz se musí volnû pohybovat na li‰tû a nesmí
b˘t provû‰en˘ (Obr. 8).
UPOZORNùNÍ: Pravidelnû kontrolujte
napnutí fietûzu, zvlá‰tû, je-li fietûz nov˘!
Pfied touto ãinností vÏdy vypnûte
zapalování! PouÏívejte pfiitom ochranné
rukavice.
Türkçe
TESTEREN‹N VE Z‹NC‹R‹N TAKILMASI
âesky
MONTÁÎ LI·TY A ¤ETùZU
1
2 3 4
A VEZETŐLAP ÉS A LÁNC FELSZERELÉSE
Magyar
Pуccкий
УСТАНОВКА ШИНЫ И ЦЕПИ
- Притянуть щиток безопасности (рис. 1) к
передней ручке, чтобы проверить не включен
ли тормоз цепи.
- Снять гайки крепления шины (А) и крышку
цепи (В, рис. 2).
- Снять и выбросить пластиковую распорку с
посадочных штифтов шины (С, рис. 3).
- Прдвиньт палц (D, Рис.3) до конца хода,
полностью развинтив винт натяжитля (L).
- Надеть шину (F, рис. 3) на посадочные
штифты так (N).
- Вставьте цепь (Н, рис. 4) в звездочку (Е) и в
паз шины (М). Обратите внимание на
направление вращения цепи (рис. 6).
- Приложит картр цпи к корпусу пилы и ввдит
го в соотвтствующ гнздо.
Прижимая картр к стржню, ввинтит винт
натяжитля (L, Рис.5), обспчивая ввод пальца
(D, Рис. 3) в отврсти (G) стржня.
- Установите защитный картер цепи и
соответствующие крепежные гайки, не
затягивая их.
- Установите на место крышку цепи и
соответствующие винты, не затягивая их.
- Натяните цепь при помощи натяжителя цепи
(L, рис. 5).
- Приподняв шину за конец, хорошо затяните
винты (рис. 7). Цепь должна быть натянута,
но свободно проворачиваться рукой (рис. 8).
- Цепь считается натянутой правильно, если ее
можно приподнять на несколько
миллиметров (рис. 8).
ВНИМАНИЕ: Чаще проверяйте
натяжение цепи, когда пользуйтесь
цепной пилой. Проверку можно
производить только в защитных
перчатках.
- Húzzuk a védőt (1 ábra) az elülső fogantyú
irányába annak ellenére, hogy a láncfék nincs-e
befogva.
- Vegyük le a vezetőlap anyáit (A) és a lánc
borítóját (B, 2 ábra).
- Vegyük le és dobjuk el a műanyag betétet a
vezetőlap csonkról (C, 3 ábra).
- A láncfeszítő rögzítőpecket (3. ábra D) vigyük el a
végállásába úgy, hogy a láncfeszítő csavart (L)
teljesen kioldjuk.
- Helyezzük a láncvezetőt (F, 3 ábra) a csonkra
úgy (N).
- Illesszük a láncot (H, 4 ábra) a lánckerékbe (E),
majd a vezetőlap hornyaiba (M). Vigyázzunk a
lánc forgási irányára (6 ábra).
- A megfelelő ágyazatba beillesztve helyezzük fel a
lánctakaró lapot és a rúdnak nyomva csavarjuk
addig a láncfeszítő csavart (5. ábra L), amíg a
rögzítőpecek (3. ábra D) be nem húzódik a rúd
nyílásába (G).
- Helyezzük fel a fedőlapot és az anyákat anélkül,
hogy meghúznánk őket.
- Feszítsük meg a láncot a láncfeszítő csavar
segítségével (L, 5 ábra).
- Tartsuk a vezetőlap végét megemelve és
rendesen húzzuk meg a fedél anyáit (7 ábra). A
láncnak feszesnek kell lennie, de kézzel
hosszirányba szabadon mozgathatónak (8 ábra).
- A lánc feszessége akkor van helyesen beállítva,
ha néhány milliméterre lehet felhúzni (8 ábra).
FIGYELEM - Ha a láncfűrészt használjuk,
a lánc feszességét rendszeresen
ellenőrizni kell. Mindig használjunk
védőkesztyűt.