42
39 40 41
D‹KKAT:Bak›m yaparken eldiven kullan›n.
Motor s›cakken bak›m yapmay›n.
Z‹NC‹R‹N B‹LENMES‹
Zincir baklas›n›n ebad› (fiekil 40) 3/8" x 0.58” tir. Zinciri
bilemek için eldiven ve Ø 4.8 mm çap›nda yuvarlak e¤e
kullan›n (3/16").
Daima e¤eyi kendinizden uza¤a do¤ru hareket ettirerek
(fiekil 39) ve fiekil 40'ta verilen de¤erlere uygun olarak
zinciri bileyin. Bileme sonras›nda zincirin baklalar› ayn›
ende ve boyda olmal›d›r.
D‹KKAT: Keskin zincir t›rt›ks›z parçalar keser.
Talafl tozu oluflmaya bafllad›¤›nda zincirinizi
bilemenin zaman› gelmifl demektir.
Üç dört bilemeden sonra kompasla baklalar›n yüksekli¤ini
ölçmeniz ve gerekirse düz törpü ya da kal›p kullanarak
alçatman›z gerekir. Daha sonra köfleleri yuvarlay›n (fiekil
41).
D‹KKAT: Zincirin bilenmesi kadar kompas›n
ayar› da önemlidir.
TESTERE
Ucunda diflli çark› olan testereler fl›r›ngayla greslenmelidir
(fiekil 42). Eflit y›pranma sa¤lanmas› için her 8 ifl saatinde
bir testere ters yüz edilmelidir. Testere yivini ve ya¤lama
deli¤ini temiz tutun. Bunun için isterseniz testere yivi
temizleyicisi kullanabilirsiniz (fiekil 43). Testerenin
afl›nmas›n› kontrol edin. Gerekirse düz törpüyle testerenin
üzerindeki çapaklar› temizleyerek testereyi düzleyin (fiekil
44).
D‹KKAT: Hiçbir zaman eski bir diflli çark›na ya
da zincir hizalama çark›na yeni zincir takmay›n
(fiekil 45).
UdrÏujte fietûz pily správnû napnut˘ a zuby fietûzu naostfiené.
V‰echny spoje udrÏujte fiádnû dotaÏeny. Peãlivû dodrÏujte
instrukce o mazání. Pfii v˘mûnû dílÛ a souãástek pouÏívejte
jen originální náhradní díly.
POZOR - Pfii provádûní údrÏby noste ochranné
rukavice. Neprovádûjte údrÏbu, pokud je motor
hork˘.
NAPÍNÁNÍ ¤ETùZU
Pfiíli‰ voln˘ fietûz v˘raznû niãí li‰tu a mÛÏe za provozu pily
spadnout z li‰ty, po‰kodit pilu a zpÛsobit zranûní. Správnû
napnut˘ fietûz se nesmí dát tahem ruky vysunout tak, aby se
vodící ãlánky vysunuly z dráÏky li‰ty, ale pouze do zhruba
poloviny zubu vodícího ãlánku. ¤etûz nesmí mít vlastní
prÛhyb. Provádûjte pravidelné kontroly napnutí fietûzu!
¤etûz nepfiepínejte, musí se dát rukou posunovat po li‰tû!
Pfiepnutí zvy‰uje opotfiebení li‰ty, fietûzky a sniÏuje Ïivotnost
fietûzu.
BROU·ENÍ ¤ETùZU
Pfii fiezání ostr˘m fietûzem vznikají velké piliny. Pokud vznikají
piliny jemné (prachové) fietûz je tfieba nabrousit. ¤ezná ãást
zubu na fietûzu nesmí b˘t krat‰í neÏ 3 mm, pak je tfieba ho
vymûnit.
Dûlení fietûzu je .325“x.058“. Pfii brou‰ení dodrÏujte hodnoty
uvedené na Obr. 40.
- PouÏívejte kulat˘ pilník o prÛmûru 4.8 mm (3/16“) podle
dûlení fietûzu.
- Pfii brou‰ení pouÏívejte rukavice.
- Bruste vÏdy plynul˘mi tahy pilníku smûrem ‰ikmo vpfied
(Obr. 39).
Po nabrou‰ení fietûzu zkontrolujte v˘‰ku omezovaãÛ.
Vyãnívá-li omezovaã z mûrky obruste ho ploch˘m pilníkem
(Obr. 41).
POZOR - Správná v˘‰ka omezovaãÛ je pro
správn˘ fiez stejnû dÛleÏitá, jako naostfiení zubÛ.
LI·TA
DráÏka v li‰tû nesmí b˘t mûlãí neÏ 6 mm, pak je tfieba ji
vymûnit.
- Na zaãátku práce s pilou je vhodné namazat vodící fietûzku
li‰ty (otvorem ve ‰piãce li‰ty) mazacím tukem (Obr. 42), nebo
smoãit ‰piãku li‰ty v oleji.
- Li‰tu pravidelnû obracejte (po asi 8 hodinách provozu), tím
zajistíte její rovnomûrné opotfiebení. Pfiitom vyãistûte mazací
otvory (Obr. 53).
- Pravidelnû ãistûte dráÏku v li‰tû a otvor mazání (Obr. 43).
- Pravidelnû kontrolujte opotfiebení li‰ty, pokud je tfieba
obruste otfiepy ploch˘m pilníkem (Obr. 44).
¤ETùZKA (Obr. 45) - Nikdy nenasazujte nov˘ fietûz
na opotfiebovanou nebo po‰kozenou fietûzku. V
takovém pfiípadû je dÛleÏité tento díl vymûnit.
Doporuãujeme pouÏívat na stejnou. fietûzku 2-3
fietûzy, které se pravidelnû mezi sebou mûní.
Türkçe
BAKIM
âesky
ÚDRÎBA
KARBANTARTÁS
Magyar
Pуccкий
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ - Проводя техническое
обслуживание, всегда надевайте защитные
перчатки. Не проводите какие-либо операции,
пока двигатель не остыл.
ЗАТОЧКА ЦЕПИ
Шаг цепи (рис. 40) составляет .325”х.058”.
Затачивать цепь следует круглым напильником
диаметром 4,8 mm (3/16”). Oбязательно надев защитные
перчатки.
Всегда затачивайте зубья только движением напильника
наружу (рис. 39), соблюдая размеры, показанные на рис.
40.
После заточки все режущие кромки должны иметь
одинаковые ширину и длину.
ВНИМАНИЕ - Хорошо заточенная цепь дает
стружки определенной формы. Когда ваша цепь
начинает давать мелкие опилки, это означает,
что наступило время заточить их.
После 3-4 заточек режущих кромок возникает
необходимость проверить высоту направляющих зубьев и,
по мере необходимости, сточить их использованием
плоского напильника и шаблона, а затем закруглить
переднюю часть (рис. 41).
ВНИМАНИЕ - Правильный подбор высоты
направляющих зубьев так же важен, как и
правильная заточка цепи.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА
Направляющую шину с расположенной на конце
звездочкой следует смазывать, используя шприц со
смазкой (рис. 42).
Шину следует переворачивать каждые 8 часов работы,
чтобы обеспечивать равномерный износ (рис. 43).
Следите за чистотой паза шины и смазочного отверстия,
прочищайте специальным приспособлением для очистки
паза (рис. 43).
Чаще проверяйте степень износа стенок паза и, если
необходимо, удалите развальцованные края шины и
выровняйте стенки паза, используя плоский напильник
(рис. 44).
ВНИМАНИЕ - Никогда не надевайте новую цепь
на изношенную звездочку (рис. 45).
FIGYELEM - A karbantartási műveletek végzésekor
mindig viseljünk védőkesztyűt. Ne végezzünk
karbantartást amikor a motor forró.
A LÁNC ÉLEZÉSE
A lánc osztása (40 ábra) .325”x.058”. A lánc élezésekor
viseljünk védőkesztyűt és 4.8 mm-es (3/16”-os) gömbölyű
reszelőt használjunk.
Az élezést a 39 ábrán bemutatott reszelőtartással, kifelé
irányuló erőkifejtéssel végezzük, betartva a 40 ábrán megadott
értékeket.
Élezés után az összes láncszemnek egyforma szélesnek és
hosszúnak kell lennie.
FIGYELEM - Az éles lánc egyenletes forgácsot
biztosít. Amikor a lánc elkezd fűrészport adni, ideje
megélezni.
A vágó élek minden 3. vagy 4. élezése után ellenőrizni kell a
mélységi-határoló magasságát, és szükség esetén lapos
reszelővel és sablonnal, - ami külön tartozékként szerezhető
be, - le kell venni a magasságából, majd le kell kerekíteni az
elülső sarkot (41 ábra).
FIGYELEM - a mélység-határoló megfelelő beállítása
ugyanolyan fontos, mint a lánc helyes élezése.
VEZETŐLAP
Az elülső végén lánckerékkel ellátott vezetőlapot zsírral kell
kenni fecskendő segítségével (42 ábra).
A vezetőlapot minden 8 üzemóra után meg kell fordítani, hogy
egyenletes legyen a kopás.
A vezetőlap hornyát és a zsírzó lyukat a külön beszerezhető
horony tisztítóval tisztítsuk. (43 ábra).
Rendszeresen ellenőrizzük a vezetőlap sínjének kopását, és
szükség esetén távolítsuk el a szélekről az egyenetlenségeket
lapos reszelő segítségével (44 ábra).
FIGYELEM - Soha ne tegyünk fel új láncot használt
lánckerékre vagy önbeállító gyűrűre (45 ábra).