32
BENZ‹N-YA⁄ KARIfiIMI (fiekil 9-10-11)
%4'lük (25:1) Ya¤/benzin kar›fl›m› kullan›n.
Özel Oleo-Mac PROSINT ya¤› kullan›yorsan›z %2'lik (50:1)
ya¤/benzin kar›fl›m› haz›rlay›n.
Özel Oleo-Mac eXtrasint ya¤› kullan›yorsan›z %1'lik (100:1)
ya¤/benzin kar›fl›m› haz›rlay›n.
D‹KKAT: ‹ki zamanl› motorlar›n beygir güçleri belirlidir.
Motoru gücünde kullanmak için 90 oktandan yüksek,
süper, kurflunlu ya da kurflunsuz benzin kullanman›z›
öneririz. Kar›fl›m› yaln›z iki zamanl› motorlar için kullan›lan
ya¤la haz›rlay›n. Yak›t bidonunu depoyu doldurmadan önce iyice
çalkalay›n. Yak›t/ya¤ kar›fl›m›n› koyarken (fiekil 12) etrafta atefl
olmamal› ve motor durmufl olmal›d›r. Depo kapa¤›n› açmadan önce
yak›t›n dökülmesini önlemek için makinay› düz ve sa¤lam bir zemine
koyun. Benzin-ya¤ kar›fl›m›n› buharlaflaca¤›ndan deponun 3/4'ünü
doldurun. Kullanaca¤›n›z kadar kar›fl›m haz›rlay›n. Kar›fl›m› yak›t
deposunda ya da bidonda uzun süre b›rakmay›n.
Z‹NC‹R YA⁄I
Do¤ru ya¤lanm›fl zincir kullan›m s›ras›nda zincirle testere aras›ndaki
sürtünmeyi minimuma indirerek her ikisinin de ömrünü uzat›r. Daima
kaliteli ya¤ kullan›n (fiekil 13).
D‹KKAT: Hiçbir zaman at›k ya¤ kullanmay›n. Do¤an›n
korunmas› ve elektrikli testerenin parçalar›n›n uzun
süre dayanmas› aç›s›ndan testere ve zincirler için her
zaman do¤ada da¤›labilen, özel (eco-lube Oleo-Mac p.n.
001000778) kullan›n›z.
MOTORUN ÇALIfiMASI
Ateflleme dü¤mesine (A, fiekil 14B) basarak karbüratörü yak›tla
doldurun. Kontak dü¤mesini (A, fiekil 14A) “I” a getirin. Bamal›
dü¤meye bas›lmas› ile birlikte (E, fiekil 16) kompresyon supab›
aç›l›r. ‹lk ateflleme sava¤› otomatik olarak devreye girecektir. Her bir
startörden önce basmal› dü¤meye bas›lmas› önerilir. Jigle kolunu
(D) çekin (fiekil 14B). Motorlu testereyi sa¤lam bir zemine, yere
koyun. Zincirin rahat dönüp dönmedi¤ini kontrol edin. Ön sap› sol
elinizle tutun, arka sap› da sa¤ aya¤›n›zla yere bast›r›n (fiekil 15).
‹lk etkiyi almak için bafllatma ipini birkaç kez çekiniz. Starter
(bafllat›c›) kolunu (D, fiekil 16) ilk konumuna getiriniz. Bafllatma ipini
çekerek bafllatma ifllemini etkin k›l›n›z. Motor çal›flmaya bafllad›ktan
sonra fren zincirini etkisiz hale getirin ve birkaç saniye bekleyin.
Daha sonra otomatik yar›-h›zland›rma ifllevini çal›flt›rmak için gaz
pedalini (B) harekete geçiriniz.
D‹KKAT: Motor s›caksa jigleyle çal›flt›rmay›n.
D‹KKAT: Sadece ateflleme aflamas›nda otomatik gazda
kullan›n.
MOTORUN AÇILMASI
Motorun aç›lmas› yaklafl›k 20 saat sürer. Bu süre zarf›nda motoru
tam gazla ya da uzun süre h›zl› kullanmay›n.
PALIVO (Obr. 9-10-11)
PouÏívejte 4% smûs oleje a benzínu (1:25).
Pfii pouÏití PROSINT oleje Oleo-Mac pouÏívejte smûs 2% (50:1).
Pfii pouÏití eXtrasint oleje Oleo-Mac pouÏívejte smûs 1% (100:1).
UPOZORNùNÍ: Dvoudobé motory mají vysok˘ v˘kon a proto je
nutné pouÏívat bezolovnat˘ benzín s oktanov˘m ãíslem
nejménû 90. Pfii pfiípravû smûsi paliva pouÏívejte pouze olej pro
vysokootáãkové dvoudobé motory v˘konové tfiídy TC podle API.
Pfied plnûním paliva do pily protfiepejte kanystr s palivem. DoplÀování
paliva (Obr. 12) provádûjte pouze pfii vypnutém motoru a v bezpeãné
vzdálenosti od otevfieného ohnû. Pilu pfied od‰roubováním víãka
palivové nádrÏe poloÏte na vodorovnou tvrdou plochu víãkem nahoru,
abyste zabránili vylití paliva. Pfiipravujte pouze takové mnoÏství paliva,
které potfiebujete na práci. Dlouhodobé skladování palivové smûsi (více
neÏ 1 mûsíc) znehodnocuje smûs.
OLEJ PRO MAZÁNÍ ¤ETùZU
Správné mazání fietûzu bûhem fiezání sniÏuje opotfiebení mezi fietûzem a
vodící li‰tou na minimum a tak prodluÏuje jejich Ïivotnost. Do nádrÏe
nalijte doporuãené mnoÏství oleje (Obr.13). Pfied od‰roubováním víãka
olejové nádrÏe, oãistûte jeho okolí.
UPOZORNùNÍ: Nikdy nepouÏívejte vyjet˘ olej. Na vodicí li‰ty a
fietûzy vÏdy pouÏívejte speciální biologicky rozloÏitelné mazivo
“eco-lube Oleo-Mac p.n. 001000778” nebo jiné mazivo srovnatelné
kvality. ·etfiíte tak své Ïivotní prostfiedí.
Je dÛleÏité vûdût, Ïe oleje s nízkou viskozitou pfii nízk˘ch teplotách
tuhnou a mohou b˘t pfiíãinou po‰kození pily.
UPOZORNùNÍ: Rostlinné oleje mají tendenci vysychat. Proto
pfied uloÏením pily vylijte obsah nádrÏe, nalijte do malé
mnoÏství minerálního oleje a protoãte pilu.
SPU·TùNÍ MOTORU
Nasajte do karburátoru palivo tím, Ïe nûkolikrát stisknûte kloubouãek
pumpiãky (A, Obr. 14B). Pokud startujete studen˘ motor, postupujte
takto: Zapnûte spínaã zapalování (A, Obr. 14A - nahoru) a vytáhnûte
táhlo sytiãe (D).
Stiskem tlaãítka (E, obr. 16) otevfiete dekompresní
ventil. Pfii prvním záÏehu se automaticky zavfie. Doporuãujeme
stisknout tlaãítko pfied kaÏd˘m startován
ím. Pilu poloÏte na zem a
zkontrolujte, zda fietûz není niãím blokován. Nohou pfiidrÏte zadní rukojeÈ
(Obr. 15) a rukou pevnû uchopte horní rukojeÈ. Druhou rukou pomalu
zatáhnûte za ‰ÀÛru startéru, narazíte na odpor. Potom nûkolikrát
prudce zatáhnûte, do nastartování motoru. Po prvním naskoãení (a
zhasnutí) motoru zatlaãte táhlo sytiãe zpût do pÛvodní polohy (D, Obr.
16). Pak pokraãujte ve startování, dokud motor nenaskoãí. Jakmile motor
naskoãí, pfiitáhnûte páku brzdy fietûzu k rukojeti a poãkejte nûkolik
vtefiin. Potom stisknûte plynovou páãku (B, Obr. 16), ãímÏ se odblokuje
startovací nastavení karburátoru. Pfied stisknutím plynové páãky je nutné
nejprve dlaní ruky zamáãknout horní pojistku (viz. ‰ipka na obrázku 16).
UPOZORNùNÍ: Pokud startujete tepl˘ motor, postupujte
stejnû, ale bez pouÏití sytiãe.
UPOZORNùNÍ: Nevytahujte pfiíli‰ startovací ‰ÀÛru z komory
startovacího zafiízení, mohlo by dojít k jejímu pfietrÏení. Pfii
zpûtném navíjení ‰ÀÛru pomalu spou‰tûjte zpût do komory,
v Ïádném pfiípadé nepou‰tûjte drÏadlo ‰ÀÛry z ruky.
UPOZORNùNÍ: Podle okolní teploty upravte polohu klapky
systému proti zamrznutí (obr. 22A-B).
Türkçe
MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI
âesky
STARTOVÁNÍ MOTORU
11 1210
100 cm
3
200 cm
3
500 cm
3
2%-50 : 1
4%-25:1 2%-50:1 2%-50:14%-25:1
OIL (FI.OZ) OIL (FI.OZ)
GAS
(Gal)
IMPERIAL
US
50 cm
3
100 cm
3
250 cm
3
1%-100 : 1
BENZIN -
BENZÍN
БЕНЗИН - BENZIN
YA⁄ - OLEJ - МАСЛО - OLAJ
4%-25 : 1
5 l
10 l
25 l
200 cm
3
400 cm
3
1000 cm
3
GAS
(Gal)
1
2
5
5.12
10.24
25.6
2.56
5.12
12.8
1%-100:1
1.28
2.56
6.4
6.4
12.8
32
3.2
6.4
16
1%-100:1
1.6
3.2
8
1
2
5
INDÍTÁS
Magyar
Pуccкий
ЗАПУСК
Топливная смесь (рис. 9-10-11)
Используйте 4% смесь масла с бензином (25:1).
Примечание: если вы используете специальное масло PROSINT
OLEO-MAC для двухтактных двигателей, следует пользоваться 2%
смесью масла с бензином (50:1), при использовании масла eXtrasint
OLEO-MAC экстра пользоваться 1% смесью масла с бензином
(100:1).
ВНИМАНИЕ - 2-хтактные двигатели имеют высокую
удельную мощность и поэтому мы рекомендуем
использовать бензин двойной очистки, этилированный
или неэтилированный, с октановым числом не ниже 90.
При приготовлении топливной смеси используйте масло,
предназначенное только для двухтактных двигателей.
Потрясите канистру с топливом перед заливкой. Заполняйте
топливный бак при выключенном двигателе и вдали от открытого
огня (рис. 12). Не курите при заполнении бака. Заполняйте бак на
3/4, чтобы топливо в баке имело возможность расширяться. Смесь
следует приготовить в количестве, необходимом для каждого раза,
не оставляйте смесь в баке или в канистре на продолжительное
время.
СМАЗОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ
Правильное смазывание цепи во время работы ограничивает износ
самой цепи и шины, увеличивая их срок службы. Применяйте всегда
смазочное масло надлежащего качества (Рис. 13).
ВНИМАНИЕ - Никогда не пользуйтесь отработанным
маслом! Всегда используйте только биоразлагаемую
смазку (eco-lube OLEO-MAC заказа 001000778),
предназначенную для шин и цепей и одинаково
щадящую и окружающую среду и части пилы.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Заполните карбюратор, нажав несколько раз на кнопку ручного
подсоса (А) (рис. 14В). Установите выключатель (С, рис. 14А) в
положение “I”.
Нажмите кнопку (Е, рис. 16), декомпрессионный клапан
открывается, он автоматически закроется после первого запуска.
Рекомендуется нажимать кнопку перед каждым запуском. Вытяните
рычаг воздушной заслонки (D, рис. 14В). Положите цепную пилу на
землю в устойчивом положении. Проверьте, чтобы не соприкасалась
с землей и посторонними предметами. Прочно удерживайте
переднюю ручку левой рукой, заднюю ручку правой ногой (рис. 15).
Плавно вытягивайте пусковой шнур, пока не почувствуете
сопротивления, после этого резко дерните его. Повторяйте эту
операцию до тех пор, пока двигатель не запустится, либо пока не
услышите, что двигатель схватывает (происходит воспламенение
топливной смеси). Верните рычаг воздушной заслонки в
первоначальное положение (D, рис. 16). Запустите двигатель. Когда
двигатель заведется, освободите тормоз цепи и подождите
несколько секунд. Нажмите на рычаг акселератора для того, чтобы
перейти в режим холостого хода из положения полугаз.
ВНИМАНИЕ: Если двигатель прогрет, не следует
пользоваться воздушной заслонкой для повторного
запуска.
ВНИМАНИЕ: Положение акселератора полугаз следует
использовать только в момент запуска двигателя.
ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ
Обкатка двигателя пилы производится в течение примерно 20 часов.
Во время этого периода ни в коем случае не пользуйтесь пилой на
максимальных оборотах и избегайте длительных нагрузок.
ÜZEMANYAG KEVERÉK (9-10-11 ábra)
4%-os (25:1) keverési arányú benzin/olaj keveréket használjunk.
PROSINT OLEO-MAC olajjal a helyes keverési arány 2% (50:1).
eXtrasint OLEO-MAC olajjal a helyes keverési arány 1% (100:1).
FIGYELMEZTETÉS - A kétütemű motornak nagy a fajlagos
teljesítménye, ezért azt javasoljuk, hogy csak jól ismert
márkájú, legalább 90-es oktánszámú szuper benzint
használjunk akár ólmozottat akár ólmozatlant. Amikor a
keveréket készítjük, kétütemű motorhoz való olajat alkalmazzunk.
Mielőtt az üzemanyagot betöltjük, rázzuk meg a benzines kannát. A
gép feltöltését mindig lekapcsolt motor mellett, nyílt lángtól távol
végezzük. Mielőtt lecsavarnánk az üzemanyag tartály sapkáját,
helyezzük a láncfűrészt sima, szilárd felületre, hogy elkerüljük az
üzemanyag kilöttyenését. Mindig csak annyi keveréket készítsünk,
amennyi a tervezett munkához szükséges. A keveréket hosszabb
időre sem az üzemanyag tartályban, sem a benzines kannában ne
hagyjuk.
LÁNC-KENŐ OLAJ
A lánc megfelelő kenése a vágási fázisban a minimálisra csökkenti
a lánc és a vezetőlap közötti kopást, így növeli az élettartamot.
Mindig jó minőségű olajat használjunk (13 ábra).
FIGYELEM - Soha ne használjunk fáradt olajat! Biológiailag
lebontható olajat (eco-lube OLEO-MAC, p.n. 001000778)
alkalmazzunk, amelyik specifikus a vezetőnek és a láncnak
ugyanakkor környezet és alkatrészbarát.
A MOTOR BEINDÍTÁSA
Töltsük fel az indítószivattyút (A, 14B ábra). Állítsuk az ON/OFF
kapcsolót (A, 14A ábra) “I” állásba. A gomb nyomására (16. ábra E)
a nyomáscsökkentõ szelep nyit. Az első bekapcsoláskor a szelep
automatikusan zár. Javasoljuk, hogy minden indítás előtt nyomjuk
le a gombot. Húzzuk meg a hidegindító kart (D, 14B ábra). Tegyük a
láncfűrészt a földre stabil helyzetbe. Ellenőrizzük, hogy a lánc
szabadon mozgatható-e, és nem fog hozzáérni semmihez sem.
Tartsuk az elülső fogantyút határozottan a bal kezünkkel, és a jobb
lábunkkal lépjünk rá a hátsó fogantyú alsó részére (15 ábra). Az első
robbanás megtörténtéig húzzuk meg néhányszor a berántó zsinórt.
Állítsuk vissza eredeti helyzetébe az indítókart (D, 16. ábra). Az
indítást az indítózsinór segítségével végezzük. A motor beindulása
után helyezzük üzemen kívül a láncféket és várjunk néhány
másodpercet. Ezután a félautomata gyorsító kioldásához használjuk
a gázbillentyűt (B).
FIGYELEM - Meleg motor újraindításakor ne használjuk
a hidegindítót.
FIGYELEM - A fél-gázrögzítőt csak a motor
beindításakor szabad használni.
A MOTOR BEJÁRATÁSA
A motor bejáratásának időtartama 20 munkaóra.
Ez idő alatt ne használjuk a láncfűrészt teljes sebességen és
kerüljük a hosszantartó, nagysebességű üzemmódot.