46
Záruãní podmínky platí tak, jak jsou popsány v záruãním listû pro-
dejce.
Servis v âeské republice a na Slovensku provádí firma MOUNT-
FIELD ve sv˘ch prodejnách, specializovan˘ch servisních stfiediscí-
ch a pfies své dealery.
UPOZORNùNÍ
Vzhledem k pfiekroãení pfiípustn˘ch hodnot hluku a
vibrací je obsluha stroje povinná dodrÏovat následující zásady:
Pfii práci s tímto strojem budou pracovníci pouÏívat osobní
ochranné pracovní prostfiedky proti hluku, úãinné v oblasti hladin
hluku A 101dB.
Práce se strojem musí b˘t pravidelnû pfieru‰ována pfiestávkami v
trvání nejménû 10 minut a celková doba této práce nesmí u
jednoho pracovníka pfiesáhnout úhrnnou dobu 50 minut za
smûnu u jednoho pracovníka. Pracovní postupy budou upraveny
tak, aby z nich vypl˘valy technologické pfiestávky vedoucí k
pfieru‰ování expozice.
V dobû tûchto pfiestávek, nezbytn˘ch ze zdravotnického
hlediska, nesmí b˘t pracovník vystaven pÛsobení nadmûrného
hluku a vibrací.
Pfii profesionálním nasazení (anebo pfii pfiekroãení v˘‰e uvedené
maximální doby expozice) musí b˘t místnû pfiíslu‰nému orgánu
hygienické sluÏby podán návrh na urãení práce jako rizikové z
hlediska hluku a vibrací.
V blízkosti obytn˘ch budov smí b˘t stroj provozován pouze v
dobû mezi 6,00 a 18,00 h a ne déle neÏ 120 minut dennû.
GARANT‹ SERT‹F‹KASI
ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ZÁRUKA A SERVIS
MODEL
SATIN ALAN BAY
SER‹ No:
TAR‹H
BAY‹
Bu makine, en modern üretim/imalat teknikleri kullanılarak tasarlanıp
gerçeklefltirildi. Üretici/‹malatçı firma, özel/hobi amaçlı kullanımlar
için, satınalma tarihinden sonra yirmidört aylık süreyle kendi ürünleri
için garanti vermektedir. Garanti süresi, profesyonel kullanımlar
durumunda altı ayla, kiralama durumunda ise üç ayla
sınırlandırılmıfltır.
Garanti genel koflulları
1) Garanti, satınalma tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. ‹malatçı
firma; malzeme, iflçilik ve imalattan kaynaklanan kusurlu
parçaları, satıfl ve teknik destek a¤ı yoluyla de¤ifltirir. Garanti,
satılan üründen kaynaklanan kusurlara ve kusurların
sonuçlarına karflı satınalanı koruyan medeni kanundan
kaynaklanan hakları ortadan kaldırmaz.
2) Teknik personel, organizasyonel koflulların verdi¤i sınırlar
içersinde olabildi¤ince en kısa sürede destek sa¤layacaktır.
3) Garantide yer alan deste¤i talep etmek için, yetkili kifliye
satıcı tarafından damgalanmıfl sertifikayı ve de mali açıdan
zorunlu satınalma faturasını ya da satınalma tarihini
ispatlayan fifli göstermesi gereklidir.
4) Garanti afla¤ıda yer alan durumlarda ortadan kalkar:
- Bakım yapılmadı¤ının açıkça anlaflılması,
- Ürünün do¤ru olmayan ya da kurallara aykırı kullanımı,
- Makineye uygun olmayan ya¤ ya da yakıtın kullanımı,
- Orijinal olmayan yedek parça ya da aksesuarların kullanımı,
- Yetkili olmayan kifliler tarafından makineye müdahalelerde
bulunulması.
5) ‹malatçı flirket; tüketim malzemelerini ve de makinenin normal
iflletimi sonucunda de¤iflmesi gereken parçaları, garanti
kapsamının dıflında tutmaktadır.
6) Garanti, ürünün yenilefltirme ve iyilefltirme amacı ile yapılan
eklentilerini hariçte bıraktırmaktadır.
7) Garanti, garanti süresi boyunca gerekli olabilecek ayarlama ve
bakım ifllemlerini kapsamamaktadır.
8) Taflıma esnasında meydana gelecek hasarlar, garanti
kapsamındaki hakları taflımacıdan talep etmek için ivedilikle
bildirilmelidir.
9) Makineye kurulmufl olan baflka marka motorlar için (Briggs ve
Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ve di¤erleri), garanti; o
motor imalatçıları tarafından verilir.
10) Garanti, uzun süreli kullanımdan kaynaklanan zorlamalı
süspansiyon ve makine arızalarının, do¤rudan ya da dolaylı
olarak, kiflilere ve eflyalara verdi¤i hasarları kapsamaz.
Настоящая машина была разработана и изготовлена
использованием наиболее современных технологических процессов.
На выпускаемую им продукцию изготовитель предоставляет
гарантию на следующие сроки, начиная со дня покупки: двадцать
четыре месяца в случае частного или любительского пользования;
шесть месяцев в случае профессионального пользования; три
месяца, если машина дается напрокат.
Общие гарантийные условия
1) Гарантия вступает в силу со дня покупки машины. Изготовитель,
через его торговую сеть и центры сервисного обслуживания,
обеспечивает безвозмездную замену дефектных частей в
результате некачественных материалов, обработки и
изготовления. Гарантия не лишает покупателя предусмотренных
гражданским кодексом правами в отношении последствия
дефектов или пороков проданного товара.
2) Фирма, в пределах организационных надобностей, обеспечит
оказание помощи техническим персоналом в возможно
кратчайший срок.
3) При оформлении запроса на оказание гарантийной
технической помощи предъявить уполномоченному
персоналу надлежащим образом заполненное и
заштемпелеванное продавцом нижеприведенное
гарантийное обязательство, приложив к нему счет-фактуру
или кассовый чек, подтверждающие дату приобретения.
4) Гарантия теряет силу в следующих случаях:
- явное невыполнение технического обслуживания;
- неправильное использование товара или нарушение его
конструкции;
- использование ненадлежащих смазочных материалов и
топлива;
- использование не поставляемых изготовителем запчастей и
принадлежностей;
- выполнение на машине работ не уполномоченным персоналом.
5) Гарантия не распространяется на расaходные материалы, а
также на части, подвергающиеся нормальному износу.
6) Из гарантии исключены любые работы, связанные с
усовершенствованием товара.
7) Гарантия не покрывает работы по наладке и техническому
обслуживанию, необходимость которых могла бы возникнуть в
течение гарантийного периода.
8) В случае выявления вызванных во время транспортировки
повреждений товара, об этом следует незамедлительно
уведомить перевозчика. Несоблюдение этого условия приведет
к выходу товара из гарантии.
9) Установленные на наших машинах двигатели других фирм (Briggs
& Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda и т.д.) покрываются
гарантией соответсвующих изготовителей.
10) Гарантия не покрывает причиненный людям или предметам
прямой или косвенный ущерб в результате неисправности
машины или ее продолжительного принудительного простоя.
Göndermek için de¤ildir! Sadece teknik garanti için tüm nihai talepleri yollayınız.
МОДЕЛЬ - TÍPUS
ПОКУПАТЕЛЬ - VÁSÁRLÓ NEVE
SOROZATSZÁM
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
ДАТА - DATA
ПРОДАВЕЦ - MÁRKAKERESKEDŐ
Türkçe
Pуccкий
âesky
Не присылать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи.
Tilos elküldeni! Csak az esetleges mıszaki garan ciális igény esetén csatolandó.
GARANCIALEVÉL
Ezt a készüléket a legkorszerűbb technológiai eljárások
alkalmazásával tervezték és állították elő; a gyártó minden,
magán/hobbicéllal vásárolt termékére a vásárlás napjától számítva
huszonnégy hónapos garanciát vállal. A garancia időtartama
professzionális célú felhasználás esetén hat, bérbeadás esetén
pedig három hónapra csökken.
Általános garanciális feltételek
1) A vállalt garancia a vásárlás napjától érvényes. Értékesítői és
szervizhálózatán keresztül a gyártó vállalja a gyártási vagy
anyaghibás alkatrészek ingyenes cseréjét. A garancia nem
terjed ki a készülék cseréjére. A szerződéses garancia nem
érvényteleníti a vásárló azon törvényes jogait, amelyek a Polgári
Törvénykönyv alapján állnak rendelkezésre az értékesített áru
által előidézett hibákból vagy hiányosságokból adódó
következmények esetére.
2) A műszaki szakemberek a szervezeti keretek által megszabott
időn belül, de minden esetben a lehető leghamarabb megkezdik
a probléma elhárítását.
3) A garanciális szervizelés igénybevételéhez a viszonteladó
által lepecsételt, megfelelően kitöltött és a vásárlás
időpontját igazoló számlával vagy nyugtával kiegészített
alábbi garancialevelet kell átadni az erre a célra
felhatalmazott alkalmazottnak.
4) A garancia megszűnik
- a karbantartás egyértelműen látható elmaradásakor;
- a termék nem rendeltetésszerű használata vagy helytelen
beavatkozás esetén;
- nem megfelelő kenő- vagy üzemanyagok alkalmazása esetén;
- nem gyári alkatrészek vagy tartozékok használatakor;
- arra nem jogosult személyek általi beavatkozás esetén.
5) A gyártó garanciája nem vonatkozik az üzemeltetés során
bekövetkező szokásos kopásnak kitett alkatrészekre, illetve a
fogyóeszközökre.
6) A garancia nem terjed ki a termék frissítését, illetve
korszerűsítését célzó beavatkozásokra.
7) A garancia nem terjed ki a beszabályozásra, illetve a garanciális
időszak során elvégzendő karbantartásokra.
8) A szállítás során bekövetkezett károsodásokat azonnal jelezni
kell a szállító felé, mert ellenkező esetben megszűnik a garancia.
9) A mi készülékeinkre felszerelt más típusú (Briggs & Stratton,
Tecumseh, Kawasaki, Honda, stb.) motorokra az adott motor
gyártója által adott garancia érvényes.
10) A gyártó nem felel semmilyen, a készülék meghibásodása által
okozott vagy a készülék használatának hosszantartó
kényszerszünete miatt bekövetkező közvetlen vagy közvetett
– személyi vagy dologi károkért.
Magyar