EMAK s.p.a. - Member of the YAMA group
42011 BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA) ITALY
TEL. 0522956611 - TELEFAX 0522951555
EMAIL service@emak.it INTERNET http://www.emak.it
TR
CZ
RUS
H
SEMBOLLER VE ‹KAZ ‹fiARETLER‹
VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ A BEZPEâNOSTNÍCH UPOZORNùNÍ
ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ
JELMAGYARÁZAT ÉS BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK
- Makinay› kullanmadan önce kullan›m k›lavuzunu okuyun.
- Pfied prací se strojem si pfieãtûte návod k pouÏití.
- Прочтит инструкцию по использованию прд работой.
- A készülék használata elŒtt olvassuk el a használati és karbantartási utasításokat.
- Kask, gözlük ve kulakl›k kullan›n.
- Noste ochranné pomÛcky oãí, u‰í a hlavy.
- Пользуйтсь приспособлниями для защиты головы, глаз и ушй.
- Viseljünk védŒsisakot, védŒszemüveget és fülvédŒt.
UPOZORNùNÍ !!!
NEBEZPEâÍ PO·KOZENÍ SLUCHU
P¤I NORMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH POUÎITÍ
MÒÎE TENTO STROJ OVLIVNIT DENNÍ NORMU ÚROVNù HLUKU
NA OBSLUHU, KTERÁ JE ROVNA, NEBO VùT·Í
85 dB(A)
D‹KKAT!!!
‹fi‹TME KAYBI R‹SK‹
NORMAL fiARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
85 dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALAB‹L‹R.
FIGYELEM!!!
HALLÁSKÁROSODÁS VESZÉLY
NORMÁL ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A KÉSZÜLÉK KEZELÃJE AZ ALÁBBI
NAGYSÁGÚ, VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKÙ EGYÉNI ILLETVE NAPI
ZAJSZINTNEK LEHET KITÉVE:
85 dB(A)
ВНИМАНИЕ!!!
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА
При нормальных условиях эксплуатации уровнь шума от этой
машины можт повышать уровнь днвной нормы шума для
опратора и можт достигать или првышать
85 dB(A)
MODEL
МОДЕЛЬ
TÍPUS
BASINÇ
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU
АКУСТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
HANGNYOMÁS
GARANT‹ ED‹LEN AKUST‹K GÜÇ DÜZEY‹
ZARUČENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ НЕ БОЛЕЕ
GARANTÁLT MAXIMÁLIS ZAJSZINT
LpA av
EN 608 - ISO 7182
101 dB(A)
*
45 cm
3
112 dB (A)
TITREfiIM
ÚROVE≈ VIBRACÍ
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
VIBRÁCIÓ
EN 608 - ISO 7505
5.9 (sx) / 6.9 (dx) m/s
2
*
101 dB(A)
*
51.7 cm
3
113 dB (A)
6.1 (sx) / 7.4 (dx) m/s
2
*
*
TR - Orta a¤›rl›kl› de¤erler (asgari 1/3, tam yük 1/3, bofl andaki azami h›z de¤eri 1/3).
CZ - PrÛmûrné statistické hodnoty (1/3 volnobûh, 1/3 na pln˘ v˘kon v fiezu, 1/3 max. rychlost bez zátûÏe).
RUS - Срдн значни (1/3 минимальных об/мин., 1/3 полная нагрузка, 1/3 срдни).
H - Mért középértékek (1/3 minimum, 1/3 teljes terhelés, 1/3 max. üresjárati sebesség).
2000/14/EC
LwA EN ISO 3744 - ISO 9207