G‹R‹fi
Motorlu testereyi do¤ru kullanmak ve kazalar› önlemek için motorlu testerenin nas›l çal›flt›¤›n› ve
bak›m›n›n nas›l yap›ld›¤›n› ö¤reten kullan›m k›lavuzunun tamam›n› dikkatle okumadan cihaz›n›z›
çal›flt›rmay›n.
Not: Bu k›lavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunmas› gerekti¤i herbir ülkenin
kanunlar›na göre de¤iflebilece¤inden, imalatç› firma taraf›ndan kullan›c›ya bildirilmeden
de¤ifltirilebilir.
ÚVOD
Nezaãínejte práci, aniÏ si nejprve peãlivû pfieãtete tento návod k pouÏití, pfiedejdete tak
nehodám a dozvíte se informace, jak správnû pouÏívat motorovou pilu. Najdete zde vysvûtlení,
jak obsluhovat rÛzné ãásti stroje, a instrukce pro kontrolu a údrÏbu.
Pozn.: Ilustrace a specifikace uvedené v tomto návodu se mohou li‰it podle poÏadavkÛ
jednotliv˘ch zemí. V˘robce si vyhrazuje právo na provádûní zmûn bez pfiedchozího
upozornûní.
ВВЕДЕНИЕ
Для правильного использования цпных пил, во ибжани нсчастных случав, нльзя начинать
работу бз тщатльного изучния настоящй инструкции. Вы найдт здсь пояснния относитльно
нкоторых частй цпной пилы, а такж инструкции по нобходимым провркам и
обслуживанию.
ВНИМАНИЕ: Иллюстрации и спцификации в данной инструкции могут быть бз
увдомлния измнны производитлм в соотвтствии с трбованиями страны, гд
производится продажа настоящго издлия.
BEVEZETÉS
A láncfűrész helyes használata és a balesetek elkerülése érdekében ne kezdjük el a munkát
anélkül, hogy figyelmesen végigolvastuk volna ezt a kézikönyvet. Ebben megtaláljuk az egyes
részek működésének leírását, valamint a szükséges ellenőrzésekre és karbantartására
vonatkozó útmutatót.
Megjegyzés: A kézikönyvben lévő illusztrációk és jellemzők a helyi követelmények miatt
országonként eltérőek lehetnek, illetve a gyártó által előzetes bejelentés nélkül
megváltoztathatók.
26
TR
RUS
H
TR
CZ
D‹KKAT: Do¤ru kullan›ld›¤›nda, motorlu testere h›zl›, kullan›m› kolay ve
etkin bir alettir. Yanl›fl ve gerekli önlemler al›nmadan kullan›ld›¤›nda çok
tehlikeli bir alet olabilir. Sa¤l›kl› ve emniyetli kullan›m için güvenlik
önlemlerini uygulay›n.
1 - Motorlu testere yaln›z sa¤l›kl› ve do¤ru kullan›m kurallar›n› bilen kiflilerce
kullan›lmal›d›r.
2 - Yorgunken motorlu testereyi kullanmay›n.
3 - Kullan›rken eflarp gibi makinaya dolanabilecek aksesuarlar, bilezik, künye v.s.
takmay›n. Derinize s›k› temas eden k›yafetler giyin.
4 - Taban› kaymayan ayakkab›lar, eldiven, gözlük, kulakl›k ve kask kullan›n.
5 - Çal›flma alan›n›zda insanlar›n bulunmas›na izin vermeyin
6 - Çal›flma alan›n›z tamamen boflalmadan kesime bafllamay›n. Elektrik kablolar›n›n
yak›n›nda çal›flmay›n.
7 - Kesim yaparken aya¤›n›z› yere s›k› bas›n ve emniyetli bir pozisyonda kesim
yap›n.
8 - Motorlu testereyi hava ak›m› olan yerlerde kullan›n. Kapal› ortamlarda, patlay›c›
ve parlay›c› kimyasallar›n bulundu¤u yerlerde çal›flt›rmay›n.
9 - Motorlu testereyi tafl›rken testerenin motoru tamam›yle durmufl, testere geriye
itilmifl ve zincir kapa¤› kapal› olmal›d›r.
10 - Motor çal›fl›rken zincire dokunmay›n ya da bak›m yapmaya kalk›flmay›n.
11 - Depoyu doldururken motoru durdurun. Etrafta atefl ya da ›s› kayna¤›
bulunmamal›d›r. Yak›t koyarken sigara içmeyin. Motor çal›fl›rken yak›t deposunun
kapa¤›n› açmay›n. Depoyu doldururken yak›t taflarsa, motoru yak›t›n akt›¤›
yerden en az 3 metre ötede çal›flt›rmaya bafllay›n.
12 - Motorun saplar› daima kuru ve temiz olmal›d›r.
13 - Motoru çal›flt›rmaya bafllamadan önce zincirde bir engel ya da pislik
bulunmamas›na dikkat edin.
14 - Motor rölantide çal›fl›rken zincir dönmemelidir.
15 - Motor çal›fl›rken ön sap›n› sol elinizle, arka sap›n› da sa¤ elinizle s›k›ca tutun.
Zincire ve egzosa de¤meyin.
16 - Sert bir dal› keserken dal›n yaylanmas›na dikkat edin. Dal yaylanarak motorlu
testerenin size çarpmas›na neden olabilir.
17 - ‹nce dallar› ve çal›lar› keserken zincire girerek t›kan›kl›k yapacak üzerinize
s›çrayacak ve dengenizi sarsacak k›ym›klara dikkat edin.
18 - Omuz yüksekli¤inin üzerindeki dallar› kesmeye kalk›flmay›n.
19 - Motorlu testereyi kullan›rken yak›n›n›zda bir yang›n söndürme cihaz›n›
bulundurun.
20 - Her gün cihaz›n›z› hem kullan›m hem de güvenlik aç›s›ndan kontrol edin.
21 - Bak›m ve kullan›m k›lavuzunda yazanlara uyun.
22 - Hiçbir zaman bozuk, baz› de¤ifliklikler yap›lm›fl, do¤ru tamir edilmemifl ya da
do¤ru monte edilmemifl motorlu testereleri kullanmay›n. Güvenlik parçalar›ndan
herhangi birini ç›karmay›n, k›rmay›n ya da kullan›lmaz hale getirmeyin. Tabloda
belirtilen uzunluktaki testereleri kullan›n.
23 - Rutin bak›m›n haricinde kendi bafl›n›za motorlu testerenize bak›m yapmaya
kalkmay›n. Bak›m yapt›rmak için yetkili servislere baflvurun.
24 - Cihaz›n›z› temizlemek için benzin kullanmay›n.
25 - Motorlu testereyi kuru ve düz bir zeminde, zincir kapa¤› tak›l› ve deposu bofl
olarak tutun. Yere koymay›n.
26 - Zincir kapa¤›n› s›k›ca takt›ktan sonra motoru çal›flt›r›n.
27 - Motorlu testereniz art›k kullan›lmaz hale gelmiflse do¤al çevreye zarar vermeden
en yak›n sat›fl bayiine teslim ederek at›n.
28 - Motorlu testereyi do¤ru kullanmas›n› bilen ve daha önce kullanm›fl kiflilere ödünç
verin. Kullanmadan önce kullan›m k›lavuzunu okumalar›n› tavsiye edin.
29 - Kullan›m k›lavuzunda belirtilen bak›m ifllemleri d›fl›ndaki bak›m hizmetleri yaln›z
yetkili servis ekibince yap›lmal›d›r.
30 - Kullan›m k›lavuzunu kaybetmeyin ve her kullan›mdan önce okuyun.
Upozornûní: Pokud je správnû pouÏívána, je fietûzová pila rychl˘m
pomocníkem a úãinn˘m nástrojem. Pokud je pouÏívána nesprávnû nebo bez
správn˘ch pravidel bezpeãnosti, mÛÏe se stát nebezpeãn˘m nástrojem. Aby
byla va‰e práce vÏdy pfiíjemná a bezpeãná, dodrÏujte vÏdy pfiísnû bezpeãnostní
pravidla, která jsou uvedená v tomto návodu k pouÏití.
1 - Osoba pracující s pilou je povinna seznámit se s Vyhlá‰kou âÚBP ã. 42/1985.
2 - S motorovou pilou smí pracovat jen muÏi star‰í 18 let, zdravotnû zpÛsobilí.
Nesmí b˘t unaveni, pod vlivem alkoholu nebo omamn˘ch látek.
3 - Pfii práci s pilou pouÏívejte úãeln˘ pracovní odûv, kter˘ nepfiekáÏí pfii práci,
pouÏívejte ochranné br˘le nebo obliãejov˘ ‰tít, chraÀte si hlavu a sluch.
PouÏívejte rukavice. Pfii kácení, odvûtvování stojících stromÛ a pfii práci v
polomech je nutné pouÏívat ochrannou pfiilbu. Nikdy pfii práci s pilou nenoste
pfiívûsky a podobné vûci, které mohou b˘t zachyceny rotujícím fietûzem.
4 - Nedovolte, aby se jiné osoby nebo zvífiata zdrÏovaly ve va‰em pracovním
prostoru.
5 - Vyvarujte se "odkopnutí - zpûtného vrhu". Ke zpûtnému vrhu mÛÏe dojít, fieÏete-
li ‰piãkou pily anebo pfii sevfiení fietûzu v fiezu. Zpûtn˘ vrh zpÛsobí náhlé
vymr‰tûní pily. Proto buìte pfii práci s pilou vÏdy ve stfiehu a pilu drÏte vÏdy
pevnû obûma rukama. Dbejte, aby fiezan˘ materiál neobsahoval cizí pfiedmûty.
Nikdy nefieÏte nad v˘‰kou ramen.
6 - Je zakázáno spou‰tût pilu na pracovi‰tích se zákazem manipulace s
otevfien˘m ohnûm, v uzavfien˘ch prostorách, na místû, kde se doplÀují
pohonné hmoty a v okruhu do 2 m od tohoto místa, plnit palivovou nádrÏ za
chodu motoru, v blízkosti otevfieného ohnû anebo pfii plnûní koufiit. Za chodu
motoru nesnímejte víãko palivové nádrÏe.
7 - Pilu pfiená‰ejte vÏdy se zastaven˘m motorem, uchopenou za pfiední rukojeÈ a s
li‰tou smûfiující dozadu. Pilu zajistûte tak, aby nemohlo dojít k nechtûnému
spu‰tûní. Pfii pfiená‰ení na del‰í vzdálenost je nutno nasadit na li‰tu s fietûzem
ochrann˘ kryt.
8 - Pfii kontrole napnutí fietûzu, pfii jeho napínání, v˘mûnû, pfiípadnû pfii
odstraÀování jakékoliv poruchy motor vÏdy zastavte.
9 - Pfied zapoãetím práce je nutné pfiekontrolovat pilu, zda je v bezvadném
technickém stavu, zvlá‰tû li‰ta a fietûz.
10 - DrÏadla pily musí b˘t suchá, ãistá a bez oleje.
11 - Pilu lze spou‰tût pouze poloÏenou na zemi, pfii‰lápnutou nohou za zadní
rukojeÈ a vzepfienou rukou za pfiední rukojeÈ. Li‰ta i fietûz musí b˘t volné, nesmí
nic pfiekáÏet.
12 - Pfii volnobûÏn˘ch otáãkách motoru se nesmí fietûz pohybovat.
13 - Pfii práci drÏte pilu vÏdy obûma rukama, palec levé ruky musí b˘t pod pfiední
rukojetí. PouÏívejte svûráky, klíny a ‰palky, abyste mohli mít obû ruce volné pro
pevné uchopení pily. NepouÏívejte Ïelezné klíny.
14 - Ruce a nohy udrÏujte v bezpeãné vzdálenosti od bûÏícího fietûzu a tlumiãe
v˘fuku. Pfii pfieru‰ení práce pilu zajistûte tak, aby nemohlo dojít k úrazu.
15 - Pfied kácením stromÛ se vÏdy pfiesvûdãte, zda se v ohroÏeném prostoru
nezdrÏují cizí osoby, zda máte moÏnost bezpeãného ústupu a zda pracovní
prostor u kmene je bez pfiekáÏek a máte moÏnost pevného postoje. Od stromu
ustupujte ‰ikmo vzad. Pfii ústupu pozor na padající vûtve. OhroÏen˘ prostor je
kruhová plocha o polomûru dvojnásobku v˘‰ky káceného stromu. Nikdy
nefieÏte v blízkosti elektrick˘ch vedení.
16 - Vûnujte zv˘‰enou pozornost pfii odvûtvování. Pozor na pfiedepjaté vûtve. Pfii
fiezání roz‰típaného dfieva dávejte pozor na pfiípadné vymr‰tûní kusu dfieva.
17 - V blízkosti pouÏití pily musí b˘t fungující hasící pfiístroj.
18 - Pravidelnû provádûjte údrÏbu podle pokynÛ uveden˘ch v tomto návodu.
19 - Nepracujte s pilou, která je po‰kozená, u které nefunguje brzda fietûzu nebo
která je neodbornû opravená. PouÏívejte pouze fietûz a li‰tu, která je urãena pro
va‰i pilu.
20 - K ãi‰tûní pily nikdy nepouÏívejte palivo.
21 - Pilu skladujte s prázdnou palivovou nádrÏí, s nasazen˘m ochrann˘m krytem, na
suchém místû (ne na zemi) a tak, aby nikoho neohrozila.
22 - Nikdy nestartujte pilu, která není úplnû sestavena vãetnû krytu fietûzky.
23 - Pokud dojde k poru‰e nebo po‰kození pily, obraÈte se vÏdy na autorizovanou
opravnu. Operace údrÏby, které nejsou popsány v tomto návodû, by mûly b˘t
provádûny autorizovan˘mi opravnami.
24 - Pfiípadnou likvidaci pily je nutné provádût v souladu s pfiedpisy na ochranu
Ïivotního prostfiedí.
25 - Tento návod k pouÏití uchovávejte tak, aby byl v pfiípadû potfieby po ruce.
Türkçe
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
PRAVIDLA BEZPEâNOSTI
âesky