40
3635
DALLARIN BUDANMASI
a)Dallar› keserken daima kal›ndan inceye do¤ru
ilerleyin.
b)Motorlu testereyi tam gazla çal›flt›rmadan önce
daima en güvenilir ve en dengeli pozisyonu bulun.
Gerekirse, aya¤›n›z› a¤ac›n gövdesine koyarak
dengenizi sa¤lay›n.
c) Yorulmadan kesim yapmak için motorlu testereyi
a¤ac›n gövdesine dayay›p, dal›n pozisyonuna göre
motoru sa¤a ya da sola çevirerek ve a¤aca paralel
tutarak kesim yap›n (fiekil 35).
d)Yaylanan dallar› keserken dal üzerinize
savruldu¤unda korunabilece¤iniz emniyetli bir
pozisyon bulun.
Daima yaylanma yönünün karfl›s›ndan kesim
yap›n.
D‹KKAT: Kesim yaparken testerenin üst
ucunu kullanmay›n. Geri tepme yapabilir.
KÜTÜKLER‹N KES‹M‹
A¤ac› istenen uzunlukta parçalara bölerken, önce
a¤aca deste¤in nereden verildi¤ini ve kesimden
sonra parçalar›n nereye düflece¤ini bulun.
a)A¤aç her iki ucundan da destekleniyorsa önce
üstten ufak bir kesim yap› (1- fiekil 36). Sonra
kesime alttan devam ederek kesimi tamamlay›n (2-
fiekil 36). Böylelikle testere s›k›flmaz.
b)A¤aç bir uçtan ya da ortaya yak›n bir yerden
destekleniyorsa, önce alttan ufak bir kesim yap›n
(1-fiekil 37). Sonra kesimi üstten devam ederek
tamamlay›n (2-fiekil 37).
D‹KKAT: Motorlu testere a¤aca saplan›p
kal›rsa motoru durdurun. Kütü¤ü çevirin
(fiekil 38). Hiçbir zaman testereyi çekerek
kurtarmaya çal›flmay›n.
ODVùTVOVÁNÍ
Pfii odvûtvování drÏte pilu blízko u tûla,
neodvûtvujte s pilou v nataÏen˘ch rukách. VÏdy
drÏte pilu pevnû, mûjte pod kontrolou. Pokud je
to nutné udrÏujte rovnováhu zakleknutím na kmen
stromu.
Dejte pozor pfii fiezání napruÏen˘ch vûtví, protoÏe
mÛÏe dojít k vymr‰tûní vûtve. V takovém pfiípadû
fiezejte z opaãné strany ohybu.
Pfii odvûtvování postupujte ve smûru, jak˘ je
znázornûn na obrázku ã.35, tzn. od paty stromu k
jeho vrcholu.
POZOR - Nikdy nefiezejte horní ãástí
fietûzu tam, kde by mohlo dojít k sevfiení
fietûzu a tím i ke zpûtnému vrhu.
¤EZÁNÍ KMENÒ
Pfii rozfiezávání kmenÛ na poÏadovanou délku,
vÏdy zkontrolujte, v kterém místû je kmen
podepfien. Podepfiení kmene urãuje, k jakému
sevfiení kmene dojde, a kter˘m smûrem obû
poloviny odpadnou.
Pokud je kmen podepfien na obou koncích,
udûlejte nejprve mal˘ záfiez na horní stranû (Obr.
36-1), a poté veìte fiez zespoda (Obr. 36-2). Tím
pfiedejdete sevfiení fietûzu.
Pokud je kmen podepfien na jednom konci, anebo
poblíÏ stfiedu kmene udûlejte nejprve mal˘ fiez
zespoda (Obr. 37-1), a poté veìte fiez zezhora
(Obr. 37-2).
POZOR - Pokud dojde k sevfiení pily v
fiezu, okamÏitû vypnûte motor a pokuste
se pilu vyprostit tak, Ïe otevfiete sevfien˘
fiez (Obr. 38). Nikdy se nesnaÏte uvolnit
pilu tak, Ïe byste za tahali nebo páãili
li‰tou.
Türkçe
DALLARIN KÜTÜKLER‹N
âesky
ODVùTVOVÁNÍ A ¤EZÁNÍ KMENÒ
GALLYAZÁS - APRÍTÁS
Magyar
Pуccкий
РАСКРЯЖЕВКА БРЕВЕН И ОБРЕЗКА
СУЧЬЕВ
ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ
a. Всегда начинайте с сучьев большего
диаметра и двигайтесь по направлению к
кроне дерева, срезая все сучья в более
мелкие ветки.
b. При начале работы займите наиболее
устойчивую и безопасную позицию до того,
как запустите пилу. Если понадобится,
можно упереться коленом о дерево.
c. При обрезке сучьев держите пилу так, чтобы
уставать как можно меньше и проворачивать
пилу вправо или влево, в зависимости от
расположения сучьев на стволе (рис. 35).
d. В случае, если сучья находятся под
нагрузкой, займите безопасное положение,
чтобы не попасть под удар, если они
распрямятся. Всегда пилите со стороны,
противоположной изгибу.
ВНИМАНИЕ - Нельзя использовать для
пиления самый конец пилы для
поперечного разреза. В противном
случае вы можете попасть под отдачу.
РАСКРЯЖЕВКА СУЧЬЕВ
При распиловке бревен на хлысты требуемой
длины, существует основное правило. Найдите
где бревно имеет опору и определите куда
будут падать половины распиленного дерева.
a.Если у бревна есть две опоры, сначала
сделайте неглубокий пропил по верхней
части ствола (2 - рис. 36), затем полностью
прорежьте ствол снизу (2 - рис. 36). Этот
способ позволит вам избежать зажатия
шины.
b. Если у бревна есть одна опора около конца
ствола или посередине его, сначала
сделайте пропил снизу (1 - рис. 37), затем
полностью прорежьте ствол сверху (2 - рис.
37).
ВНИМАНИЕ - Если пилу зажало,
выключите двигатель, поднимите
бревно и смените позицию (рис. 38). Ни
в коем случае не пытайтесь
освободить пилу, выдергивая ее.
GALLYAZÁS
a) Mindig a nagyobb átmérőnél kezdjünk, és a
csúcs felé haladjunk az ágak és a kisebb gallyak
levágásával.
b) Mielőtt a láncfűrészt felgyorsítjuk, mindig
keressünk stabil, biztonságos állást. Szükség
esetén úgy is tarthatjuk az egyensúlyt, hogy a
térdünket magához a fatörzshöz támasztjuk.
c) A láncfűrész úgy tartsuk a fatörzshöz, hogy ne
legyen túlzottan fárasztó, és forgassuk jobbra
vagy balra a levágni kívánt ág állásától függően.
(35. ábra)
d) Ha olyan ágat akarunk vágni, ami meg van
feszülve, helyezkedjünk el biztonságosan, hogy
amikor az ág felszabadul, ne tudjon bennünket
megütni. A vágást mindig a hajlással ellentétes
oldalon kezdjük.
FIGYELEM - A vezetőél hegyének felső
oldalát ne használjuk keresztirányú
vágáshoz, egyébként fennáll a
visszarúgás veszélye.
APRÍTÁS
Amikor a rönköt a kívánt méretre aprítjuk van egy
alapvető szabály , amit követni kell. Nézzük meg,
hogy hol van a rönk alátámasztva, és állapítsuk
meg, hogy vágáskor a két fél milyen irányba fog
esni.
a) Ha a rönk két végén van alátámasztva, először
csináljunk egy kisebb vágás felülről (1 - 36 ábra),
majd az alsó oldalról fejezzük be a vágást (2 - 36
ábra). Így elkerülhetjük a fűrész beszorulását.
b) Ha a rönk az egyik végén van alátámasztva a
közép közelében, először alulról csináljunk egy
kisebb vágást (1 - 37 ábra), majd felülről fejezzük
be a vágást (2 - 37 ábra).
FIGYELEM - Ha a fűrész beszorul a
fatörzsbe, állítsuk le a motort, emeljük
meg a törzset és változtassuk meg a
helyzetét (38 ábra). Sose próbáljuk meg
rángatással kiszabadítani a fűrészt.