IT Istruzioni d’uso
EN Instructions for use
FR Notice d’emploi
DE Gebrauchsanleitung
ES Instrucciones de uso
PT Instruções para uso
NL Gebruiksaanwijzing
DK Brugsanvisning
FI Käyttöohjeet
CZ Návod na použití
SK Návod na použitie
HU Használati útmutató
SL Navodila za uporabo
RU Инструкции по пользованию
TR Kullanim klavuzu
EL Οδηγίες χρήσεως
pliko mini