- 41 -
γιατηβροχήπριννακλείσετετοκαρότσιήτο
καροτσάκιπεριπάτουσας.
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Ελέγξτετοπεριεχόμενοτηςσυσκευασίαςκαι
σεπερίπτωσηδιαμαρτυρίαςπαρακαλούμενα
επικοινωνήσετεμετηνΥπηρεσίαΥποστήριξης.
 _ ΤοκαροτσάκιπεριπάτουPLIKOMINIαποτελείταιαπό:
2μπροστινούςτροχούςπεριστρεφόμενουςή
σταθερούς,2πίσωτροχούς,καλάθι,υποδοχή
αναψυκτικών,κουκούλα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1• ΑΝΟΙΓΜΑ:γιαναανοίξετετοκαροτσάκι,
απελευθερώστεστηναριστερήπλευράτονπλαϊνό
μοχλό(εικ_a),πιάστετιςχειρολαβέςκαιταυτόχρονα
σηκώστετοκαροτσάκι.
Βεβαιωθείτεότιτοκαροτσάκιάνοιξεσωστά,
ελέγχονταςανοιπλαϊνοίγάντζοιείναικαλά
ασφαλισμένοι(εικ_b).
2• Ανοιγάντζοιδενέχουνασφαλίσεισωστά,εξασκήστε
πίεσηπάνωστοκάθισμα(εικ_d)έωςότουακουστείένα
κλικ.ΤέλοςπιέστεπροςτακάτωμετοπόδιστοPUSH
(εικ_e).
3• ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:γιαναμοντάρετετους
μπροστινούςτροχούς,κατεβάστετομοχλόΑκαι
εισάγετετοντροχόΒ,έωςότουακουστείένακλικ.
4• Γιαναμοντάρετετουςπίσωτροχούςενωμένουςαπό
τοκαλώδιοφρένου,τοποθετήστετουςκρατώνταςτο
εξωτερικόφρένο(εικ_a).
ΠΡΟΣΟΧΗβεβαιωθείτεότιησύνδεσηέγινεσωστά,έως
ότουακουστείένακλικ,όπωςτηνεικόνα(Εικ.b).
5• Τέλοςσυνδέστετοκεντρικόεξάρτημαστοκαλώδιο
φρένουπάνωστονσκελετόκαιβεβαιωθείτεότιη
σύνδεσηέγινεσωστά,όπωςτηνεικόνα.
6• ΚΑΛΑΘΙ:γιαναμοντάρετετοκαλάθι,εισάγετε
τιςσχισμέςστουςπίσωγάντζους1και2καιστον
μπροστινόγάντζο3,(εικ_a).
ΥΠΟΔΟΧΗΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ:εφαρμόζεταιμόνοστη
δεξιάπλευράτουκαροτσιούπεριπάτου,χάρηστο
άγκιστροπουυπάρχειήδηεπάνωστοσκελετό.
Γιαναεφαρμόσετετηνυποδοχήαναψυκτικών,
συνδέστετηνμέχριναακουστείτοκλικ(εικ_b).
ΡΥΘΜΙΣΗΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ:μπορείτεναρυθμίσετε
τούψοςτωνχειρολαβών.Πιέστετομπουτόνπου
βρίσκεταιπίσωαπότηχειρολαβήκαισηκώστετην
προςταπάνω.Γιανατηνκατεβάσετεεπεμβείτεμετην
αντίστροφησειρά(Εικ.c)
7• ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙΤΡΟΧΟΙ:Γιανακάνετετους
πρόσθιουςτροχούςπεριστρεφόμενους,πρέπεινα
κατεβάσετετομοχλό(βέλος1).Γιανατουςκάνετε
σταθερούς,δράστεστονμοχλόστηναντίθετη
κατεύθυνση(βέλος2).Οιπίσωτροχοίείναισταθεροί.
ΦΡΕΝΟ:γιαναφρενάρετετοκαροτσάκιπεριπάτου
κατεβάστεμετοπόδιτομοχλόφρένοπουβρίσκεται
επάνωστογκρουπτωνπίσωτροχών.Γιανα
ελευθερώσετετοφρένο,ενεργήστεαντίθετα(εικ_b).
Ότανείστεσταματημένοι,ναενεργοποιείτεπάντατο
φρένο.
8• ΚΟΥΚΟΥΛΑ:γιαναεφαρμόσετετηνκουκούλα,
περάστετουςσυνδέσμουςστιςειδικέςέδρεςμέχρινα
ακουστείτοκλικκαικουμπώστετηνκουκούλαστο
πίσωμέροςτηςπλάτηςτουκαροτσιούπεριπάτου
(εικ_a).
Ηκουκούλαμπορείναρυθμιστείσε2θέσεις(εικ_b)
απλάτραβώνταςτηνπροςταεμπρόςήπροςταπίσω.
9• ΖΩΝΗΑΣΦΑΛΕΙΑΣ5ΣΗΜΕΙΩΝ:γιανατησυνδέσετε,
περάστετιςδύοαγκράφεςτηςζωνίτσαςπου
περιβάλλειτημέση(μετιράντεςσυνδεμένεςβέλος
a)στηζωνίτσατουδιαχωριστικούγιαταπόδιαμέχρι
ναακουστείτοκλικ(βέλος_b).Γιανααποσυνδέσετε
τηζώνη,ωθήστεπροςταπάνωτοστρογγυλόκουμπί
πουβρίσκεταιστοκέντροτηςαγκράφας(βέλος_c)και
ταυτόχρονατραβήξτεπροςταέξωτηζωνίτσαπου
περιβάλλειτημέση(βέλοςd).
10•Γιανασφίξετετηζωνίτσαπουπεριβάλλειτημέση
τραβήξτε,καιαπότιςδύοπλευρές,προςτηφοράτου
τόξου(Εικ.a),γιανατηχαλαρώσετεενεργήστεπρος
τηναντίθετηκατεύθυνση.Ηζωνίτσαπουπεριβάλλει
τημέσημπορείνασφιχτείμέχριτοστοπασφαλείας
(Εικ._b).
11•Μπορείτεναρυθμίσετετιςζώνεςασφαλείαςσε3ύψη
ανάλογαμετούψοςτουπαιδιού.Είναιαπαραίτητονα
περάσετεστηνπιοψηλήθέση,όταντοπαιδίείναιπιο
μεγάλο.
12•Γιαναρυθμίσετετούψοςτωνζωνώνασφαλείας
είναιαναγκαίονααποσυνδέσετεστοπίσωμέροςτης
πλάτηςτιςδύοαγκράφες.Τραβήξτεπροςτομέρος
σαςτιςτιράντες(βέλος_a)έωςότουαποσυνδεθούν
οιαγκράφεςκαιπεράστετεςστιςκουμπότρυπες
τηςπλάτης(βέλος_b).Βγάλτετιςτιράντεςτου
σάκου(βέλος_c)καιβάλτετεςστηνπιοκατάλληλη
κουμπότρυπα(βέλος_d),τέλοςξανασυνδέστετιςδύο
αγκράφεςπίσωαπότηνπλάτη(βέλος_e).Τοσωστό
κούμπωματωναγκραφώνπροσδιορίζεταιαπόένα
κλικ(εικ._f).
13• ΡΥΘΜΙΣΗΒΑΣΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣΠΟΔΙΩΝ:Hβάσηστήριξης
τωνποδιώνείναιρυθμιζόμενησε2θέσεις.Γιανα
χαμηλώσετετηβάσηστήριξηςτωνποδιών,τραβήξτε
τουςδύοπλευρικούςμοχλούςπροςτακάτωκαι
ταυτόχρονακατεβάστετην.Γιανασηκώσετετηβάση
στήριξηςτωνποδιών,ωθήστετηνπροςταπάνωμέχρι
ναακουστείτοκλικ.
ΡΥΘΜΙΣΗΠΛΑΤΗΣ:Ηπλάτηείναιανακλινόμενησε3
θέσεις.Γιαναχαμηλώσετετηνπλάτη,σηκώστετον
πλευρικόμοχλόταυτόχρονακαιστιςδύοπλευρές,
κατεβάστετηνπλάτη,μπλοκάροντάςτηνστην
επιθυμητήθέση.Γιανατησηκώσετε,ωθήστετην
πλάτηπροςταπάνω.
14•ΚΛΕΙΣΙΜΟ:τραβήξτεπροςταπάνωπρώτατον
έναμοχλόκαιστησυνέχειατονάλλοέωςτην
αποδέσμευση(εικ_a),πιάστετηνκεντρικήχειρολαβή
(εικ_b)καιτραβήξτετηνπροςταπάνωμέχρινα
κλείσει.Τοκαροτσάκικλειστόπαραμένειόρθιομόνο
του(εικ_c).
15•ΜΕΤΑΦΟΡΑ:Τοκαροτσάκιμπορείναμεταφερθεί
άνετα(κρατώνταςσταθερούςτουςμπροστινούς
τροχούς)καιπιάνονταςτηνκεντρικήχειρολαβή
(εικ_a).Μπορείναμεταφερθείκαιχάρηστηνπλαϊνή
χειρολαβή(εικ_b).
16•ΑΦΑΙΡΕΣΗΤΗΣΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:γιανααφαιρέσετε
τηνεπένδυσηαπότοκαροτσάκι:αποσυνδέστεστο
πίσωμέροςτηςπλάτηςτιςδύοαγκράφες(εικ_1),
τραβήξτεαπόκάτωτηναγκράφατηςζώνηςασφαλείας
(εικ_2),ξεβιδώστε(καιαπότιςδύοπλευρές)τις
δύοβίδεςχρησιμοποιώνταςένακατσαβίδιγιανα
ακινητοποιήσετετοπαξιμάδι(εικ_3),
17•αποσυνδέστετολάστιχοαπότοσκελετό(εικ_4),
αποσυνδέστετοσκελετό(εικ_5),βλέπεπαράγραφο
ανοίγματοςσημείο1,βγάλτετηνεπένδυσηγύρωαπό
τοσκελετό(εικ_6),
18•βγάλτετηνεπένδυσηαπότοβατήρα(εικ_7).
Τραβήξτετηνεπένδυσηπροςταπάνω(εικ_8).