- 25 -
 _ KlapvognenPLIKOMINIbeståraf:
2sætdrejehjulforan,somkanblokeres,2sætbaghjul,
kurv,flaskeholder,kaleche.
BRUGSANVISNING
1• ÅBNING:ÅBNING:Foratåbneklapvognenskalman
frigørehåndtagetivenstreside(fig_a),tagefatom
håndtageneogsamtidigfteklapvognen.
Kontrollér,atklapvognenerkorrektåbnetvedat
sikre,atdetokrogeisidernesidderordentligtfast
(fig_b).
2• Såfremtkrogeneikkesidderordentligtfast,skalman
trykkepåsædet(fig_d),indtilderhøresetklik.
TilsidsttrykkesnedadmedfodenpåPUSH(fig_e).
3• MONTERING:foratmontereforhjuleneskalman
sænkehåndtagAogsættehjuletB,indtilder
høresetklik.
4• Foratmonterebaghjulene,dererforenetmed
bremsestangen,skalmanplaceredemmedbremsen
udad(fig_a).
VIGTIGTkontrolleratdesidderkorrektfast,derhøres
etklik,sompåfiguren(Fig.b).
5• Tilsidstfastgøresbremsestangensmidtersteelement
tilstellet,ogdetkontrolleres,atdensidderkorrekt
fast,sompåfiguren.
6• KURV:foratmonterekurvensættesdebagerste
stropper1og2fasttildenforrestekrog3,(fig_a).
FLASKEHOLDER:Dennekankunmonterespå
klapvognenshøjresidevedhjælpafdenlillekrogpå
stellet.
Foratsætteflaskeholderenpå,hægtesdenpåindtil
denklikkerfast(fig_b).
INDSTILLINGAFHÅNDTAGENE:håndtagenekan
indstillesihøjden.Manskaltrykkepådenlilleknap
bagpåhåndtaget,ogløftdetop.Foratsænke
håndtagetgøresdetmodsatte(Fig.c).
7• DREJELIGEHJUL:Foratgøreforhjulenedrejelige,skal
mansænkegrebet(pil1).Foratlåsedem,skalman
virkepågrebetimodsatretning(pil2).Baghjuleneer
spændt fast.
BREMSE:Klapvognenbremsesvedatskubbe
bremsepedalen på baghjulsgruppen ned med foden.
Foratløsnebremserne,løftespedalenimodsat
retning(fig_b).Nårklapvognenholderstille,bør
bremserne altid slås til.
8• KALECHE:Kalechenmonteresvedatindsætte
beslageneidetilhørendelejer,indtildeklikker
fast,ogherefterknappekalenchenpåbagsidenaf
klapvognensryglæn(fig_a).
Kalechenkanindstillesi2positioner(fig_b)vedblotat
trække den frem eller tilbage.
9• FEM-PUNKTSSIKKERHEDSSELE:foratspændeselen,
skal man sætte de to spænder på maveremmen (med
selernefastgjortpila)ibenremmen,tilderhøreset
klik(pilb).Foratåbne,skalmanskubbedenrunde
knapmidtpåspændet(pilc)opadogtrækkedenlille
maveremudad(pild).
10•Foratstrammemaveremmenskalmantrækkefra
beggesideripilensretning(Fig.a),foratløsne
remmen,skalmangøredetmodsatte.Maveremmen
kanstrammesindtilsikkerhedsstoppet(Fig.b).
11•Sikkerhedsselenkanjusterestil3indstillingerihøjden,
sådesvarertilbarnethøjde.Nårbarneterblevet
større,erdetnødvendigtatindstilleselentilden
højesteindstilling.
12• Foratreguleresikkerhedsselerneihøjdenskalman
hægte de to spænder på bagsiden af ryglænet af.
Manskaltrækkeselernemodsigselv(pila),indtil
spændernehægtesafogherefterføredemindi
åbningernepåryglænet(pilb).Trækselerneudaf
betrækket(pilc)ogførdemindidenønskedeåbning
(pild),hægttilsidstspændernefastigenbagpå
ryglænet(pile).Nårspænderneerkorrektfastgjort
høresetklik(figf).
13•REGULERINGAFBENSTØTTEN:Benstøttenkan
regulerestil2forskelligeindstillinger.Foratsænke
benstøttentrækkerdunedadidetosmåsidegreb,
mensbenstøttensamtidigtsænkes.Foratløfteden
skubbesdenopad,indtilduhøreretklik.
REGULERINGAFRYGLÆN:Ryglænetkanbøjes
bagudi3indstillinger.Foratsænkeryglænetløftes
sidegrebenesamtidigt,mensryglænetsænkestil
detblokeresidenønskedestilling.Forathævedet,
skubbes ryglænet opad.
14• SAMMENKLAPNING:trækførstdetenehåndtagog
derefterdetandetop,indtilderhøresetklik(fig_a),
tagfatommidterhåndtaget(fig_b)ogtrækdetopad,
indtil klapvognen er klappet sammen.
Densammenklappedeklapvognkanselvståop(fig_c).
15• TRASPORT:Klapvognenkannemttransporteres(med
forhjuleneiblokeretposition)vedatholdefasti
midterhåndtaget(fig_a).Denkanogsåtransporteres
viahåndtagetisiden(fig_b).
16• AFTAGELIGTBETRÆK:forattagebetrækketaf
klapvognenskalman:frigøredetospænderbagved
ryglænet(fig_1), trække spændet til mellemremmen
(fig_2)udnedefra,skruedetoskruer(påbeggesider)
ud,ogbrugeenskruetrækkertilatholdemøtrikken
fast(fig_3),
17• frigøreelastikkenfrastellet(fig_4),frigørestellet(fig_
5);seafsnittetåbning punkt1,trækkebetrækketrundt
omstellet(fig_6),
18• trækkebetrækketafståbrættet(fig_7).
Trækkebetrækketopad(fig_8).
SERIENUMMER
19•På PLIKO MINI klapvognen vises på ryglænets
bagsiderelaterendeinformationer:produktnavn,
produktionsdato og serienummer på selve denne.
Disseinformationerernødvendigeitilfældeaf
reklamation.
TILBEHØR
20• OVERSTYKKE:praktiskoverstykke.
REGNSLAG:kanpåsætteskalechen.
MYGGENET:kansættespåkalechen.
21• REJSETASKE:Praktisktasketilopbevaringaf
klapvognen på flyrejsen (fig_a).
PARASOL:praktiskmatchendeparasol(fig_b).
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSEAFPRODUKTET:Beskytproduktet
modvejrforholdene:vand,regnellersne;mange
materialervilskiftefarve,såfremtdeudsættesfor
sollysilængeretid;opbevarproduktetpåettørtsted.
Udføreftersynogvedligeholdelseafdevigtigstedele
med jævne mellemrum.
RENGØRINGAFSTELLET:Rengørdeleneiplastik
regelmæssigt med en fugtig klud og brug ikke
opløsningsmidlerellerlignendeprodukter;hold