- 35 -
NAVODILA ZA UPORABO
1• RAZLAGANJE:vozičekrazložitetako,dasprostite
ročiconalevistrani(sl_a),primeteročajainistočasno
dvignetevoziček.
Preverite,alijevozičekpravilnorazložen,takodasta
prečkiporavnani(fig_b).
2• Čeprečkinistadobroporavnani,pritisnitenasklop
(fig_d)tako,dasesklopzaskoči.
Natopritisniteznogona“PUSH”(fig_e).
3• SESTAVLJANJE:zadnjakolesasestavitetako,da
spustiteročicoAinnamestitekolotako,dasezaskoči.
4• Zanamestitevzadnjihkolesnasprednjozavorno
prečko,kolesanataknitenasprednjoprečko(fig_a).
POZOR:sklopjepravilnonameščen,kozaslišiteklik,
kotprikazujeslika(sl_b).
5• Nazadnjenaohišjepritrditesrednjielementza
zaviranjeinpreverite,dajeskloppravilnopritrjen,kot
prikazuje slika.
6• KOŠARA:zanamestitevkošare,košaronataknitena1.
in2.kaveljzadajinna3.spredaj(sl_a).
DRŽALOZAPIJAČO:namestitigajemogočelena
desnostranvozička,sajjetamnaogrodjupripravljeno
obešalo.
Dabinamestilidržalozapijačo,gapripnite,takoda
klikne(risbab).
REGULIRANJEROČAJEV:mogočeprilagoditivišino
ročajev.Pritisnitegumb,kisenahajazakljukoin
jo potegnite navzgor. Za znižanje postopajte v
obratnemvrstnemredu(Sl.c).
7• VRTLJIVAKOLESA:Čeželite,dasekolesavrtijo,morate
spustitivzvod(puščica1).Dakolesazavarujetena
svojemestu,vzvodpomaknitevnasprotnosmer
(puščica2).Kolesasozdajpritrjena.
ZAVORA:dabizavrlivoziček,znogopritisnitezavorni
vzvod,kijenadzadnjimakolesoma.Dabizavoro
odpustili,nareditinasprotno(risbab).Kostojitena
mestu,vednozavrite.
8• STREHICA:dabinamestilistrehico,vstavitepriključkev
ustreznaležišča,doklernekliknejo,inpripnitestrehico
nazadnjistranihrbtneganaslona(risbaa).
Košarolahkonastavitena2položaja(sl_b),takodajo
preprostopovlečetenaprejalinavznoter.
9• 5-BODOVÝBEZPEČNOSTNÝPÁS:Prijehoupevňovaní
vsuňtedvesponkypásovéhopopruhu(spripevnenými
ramennýmipopruhmi,šípkaa)dopopruhumedzi
nohami,kýmkliknutímnezapadnúnasprávnemiesto
(šípkab).Akhochceteuvoľniť,stlačteokrúhlygombík
umiestnenývstredesponkysmeromnahor(šípkac)a
potiahnitepásovépopruhysmeromvon(šípkad).
10•Akchcetepásovýpopruhpritiahnuť,zatiahnitena
obochstranáchvsmerešípky(obr.a).Akhochcete
uvoľniťpostupujteopačne.Pásovýpopruhjemožné
zatiahnuťlenpotiaľ,pokiaľtoumožníbezpečnostná
poistka(obr.b).
11•Varnostnepasovelahkonastavitena3višinegledena
velikostotroka.Vdrugi,višjipoložajjihprestavite,koje
otrokvečji.
12•Akchceteupraviťvýškubezpečnostnéhopásu,
uvoľnitedvesponynazadnejstranechrbtovejopierky.
Potiahniteramennépopruhysmeromksebe(šípka
a),ažkýmsasponyneuvoľnia,avsuňteichcezpútka
nachrbtovejopierke(šípkab).Odstráňteramenné
popruhyzvaku(šípkac)avsuňteichdonajlepšie
vyhovujúcejspony(šípkad),potomopätovne
pripevnite dve sponky za chrbtovou opierkou (šípka
e).Sponysúbezpečnepripevnené,keďpočujeteich
kliknutie(obr.f).
13•NASTAVLJANJENASLONAZANOGE:Naslonzanoge
jemogočenastavitiv2položaja.Dabigaspustili,
povlecitebočnavzvodanavzdolingasočasno
potisnitenavzdol.Dabigadvignili,gapotisnite
navzgor,doklerneklikne.
URAVNAVANJEHRBTNEGANASLONA:Hrbtninaslon
jemogočenastavitiv3položaje.Dabigaspustili,
dvignitestranskavzvodasočasnonaobehstraneh
in potisnite hrbtni naslon navzdol ter ga blokirajte
vželenempoložaju.Dabigadvignili,gapotisnite
navzgor.
14•ZLAGANJE:najprejpotisnitenavzgorenoročicoin
natodrugo,takodazaslišiteklik(sl_a),terprimite
srednjoročico(sl_b)injopovlecite,takodasevoziček
zloži.Zaprtvozičeksamostojnostojivpokončnem
položaju(sl_c).
15•PREVOZ:Vozičeklahkoprenašateenostavno(tako
dasosprednjakolesanameščena)tako,dapritisnete
srednjoročico(sl_a).Prenašategalahkotuditako,da
uporabitestranskiročaj(sl_b).
16•ODSTRANLJIVAPREVLEKA:zaodstranjevanjeprevleke:
snemitezankeskavljevzapritrjevanje(sl_1),odspodaj
povlecite sponko pasu za pripenjanje med nogami (sl_
2),zizvijačemodvijtevijaka(naobehstraneh)odvijtez
izvijačem,damaticaostaneprivita(sl_3),
17•snemiteelastikozohišja(sl_4),odstraniteohišje(sl_5);
glejtepoglavje“Razlaganje”(točka1)insnemite
košarozohišja(sl_6),
18•snemitevrečoznaslonjalazanoge(sl_7).
Dvignitevrečo(sl_8).
SÉRIOVÉ ČÍSLA
19•NahrbtnemnaslonuvozičkaPLIKO MINI so izpisane
naslednjeinformacije:imeizdelka,datumizdelavein
serijska številka.
Ti podatki so potrebni za morebitne pritožbe.
DODATKI
20•ODEJICA:praktičnaodejica.
STREŠICAZADEŽnamestitejolahkonakošaro.
SIEŤKAPROTIKOMÁROM:Môžebyťpripevnený
gombíkmi k strieške.
21• CESTOVNÁTAŠKA:Praktickápevnátaškanaprenášanie
kočíkavlietadle(obr.a).
DÁŽDNIK:Praktickýpripojiteľnýdáždnik(obr.b).
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
VZDRŽEVANJEIZDELKA:zaščititepredatmosferskimi
vplivi:vodo,dežjemalisnegom;daljšeizpostavljanje
sonculahkopovzročispremembobarveveliko
materialov; izdelek vedno spravljajte na suhem
mestu. Treba je poskrbeti za redno pregledovanje in
vzdrževanje glavnih sestavnih delov.
ČIŠČENJEOGRODJA:plastičnedelerednobrišitez
vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali drugih podobnih
izdelkov;pazite,dabodovsikovinskidelisuhi,dabi
preprečilirjo;pazite,dapremičnideli(mehanizmi
zauravnavanje,mehanizmizapripenjanje,kolesa...)
nebodoprašniin,čejetopotrebno,jihpodmažitez
lahkim oljem.
ČIŠČENJEDEŽNEPREVLEKE:Operitezgoboinmilnico,
ne uporabljajte detergentov.
ČIŠČENJEDELOVIZBLAGA:blagoskrtačite,daznjega