- 40 -
metalkısımlarınpaslanmayakarşıkorunabilmesi
için kuru muhafaza edilmesi gerekmektedir; tüm
müteharrikaksamın(ayarmekanizmaları,kancalama
mekanizmaları,vs.)temizolmasınısağlayınız,tozve
kumgibimaddelerlekaplanmasınamahalvermeyiniz,
gerektiğitakdirleinceyağileyağlayınız.
YĞMURLUĞUNTEMİZLİĞİ:yağmurluğu,birsüngerve
sabunlusuiledeterjankullanmaksızıntemizleyiniz.
KUMAŞKISIMLARINTEMİZLİĞİ:kumaşzeminlerin
tozdanarındırılmasıamacıylafırçakullanınızve
azami30°dereceısıdakisudayıkayınız;sıkmayınız;
klorlumaddelerilekaynatmayınız;ütülemeyiniz;
kurutemizlemeyapmayınız,lekeçıkartıcısolventler
kullanmayınız,dönersantrifüjlütamburkurutucularda
kurutmayınız.
PEG-PÉREGO S.p.A.
Peg-PéregoS.p.A.ISO9001
sertifikasınahaizdir.Sözkonusu
sertifikalandırma,Kullanıcılara,Şirketin
şeffafvegüvenilirçalışmaları
konusundagarantisunmaktadır. Peg
Prego,bubelgedebelirtilenürünözellikleriüzerinde,
teknikveticarigereksinimlereistinaden,arzuladığı
zamandeğişiklikyapabilmehakkınısaklıtutar. Peg
Prego,gereksinimlerineeniyişekildeverebilmekiçin
tümMüşterilerininemrineamadedir.Bunedenlede
Müşterilerimizinfikirvegörüşlerinialmakbizleriçin
gayetönemlidir.Ürünümüzükullandıktansonra,
aşağıdabelirtileninternetsitemizdebulabileceğiniz
“MüşteriMemnuniyetFormunu”doldurmaksuretiyle
muhtemelgörüşveönerilerinizibizlerebildirebilirseniz
Sizleremüteşekkiroluruz:www.pegperego.com
PEG-PÉREGO TEKNİK BAKIM SERVİSİ
Modelinparçalarınınkazarakaybedilmesiveyazarar
görmesihalinde,sadeceorijinalPegPéregoyedek
parçalarınıkullanınız.Olasıtamirvedeğiştirme
işlemleri,ürünhakkındabilgi,orijinalyedekparçave
aksesuarsatışıiçinPegPéregoDestekServisiiletemas
kurunuzvemevcutsaürününserinumarasınıbelirtiniz.
Tel.0039/039/60.88.213
Fax0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
İnternet sitesi www.pegperego.com
ΕL_Eλληνικά
ΣαςευχαριστούμεπουεπιλέξατεέναπροϊόνPeg-rego.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
_ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
αυτές και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση.
Η ασφάλεια του παιδιού θα μπορούσε να τεθεί σε
κίνδυνο, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτές.
 _ Τοπροϊόναυτόέχεισχεδιαστείγιατημεταφορά1
παιδιούστοκάθισμα.
 _ Μηνχρησιμοποιείτετοπροϊόναυτόγιαέναναριθμό
καθήμενωνμεγαλύτεροαπόαυτόνπουπροβλέπεται
απότονκατασκευαστή.
 _ Αυτότοπροϊόνέχεικαταχωρηθείγιαπαιδιάαπότη
γέννησήτουςέωςβάρους15kgστοκάθισμα.
 _ Μπορείναείναιεπικίνδυνο,εάναφήσετετοπαιδίσας
χωρίςεπίβλεψη.
 _ Χρησιμοποιείτεπάντατηζώνηασφαλείαςπέντε
σημείων,συνδέετεπάντατηζωνίτσαπουπεριβάλλει
τημέσηστηζωνίτσατουδιαχωριστικούγιαταπόδια.
 _ Προσέχετειδιαίτεραότανεκτελείτεεργασίεςρύθμισης
τωνμηχανισμών(χειρολαβή,πλάτη)παρουσίατου
παιδιού.
 _ Ενεργοποιείτεπάντατοφρένοότανείστε
σταματημένοικαικατάτουςχειρισμούςτοποθέτησης
καιεξόδουτουπαιδιού.
 _ Οιεργασίεςσυναρμολόγησης,προετοιμασίαςτου
προϊόντος,καθαρισμούκαισυντήρησηςπρέπεινα
εκτελούνταιμόνοναπόενήλικες.
 _ Μηνχρησιμοποιείτετοπροϊόναυτόεάνπαρουσιάζει
μέρηπουλείπουνήείναισπασμένα.
 _ Πριναπότηχρήσηβεβαιωθείτεότιόλοιοιμηχανισμοί
σύνδεσηςείναισυνδεμένοισωστά.
 _ Μηνεισάγετεταδάχτυλαμέσαστουςμηχανισμούς.
 _ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Μηνπροσθέτετεστρωματάκια.
 _ Κάθεφορτίοπουκρεμάτεστηχειρολαβήήστιςλαβές
μπορείναπροκαλέσειτηναστάθειατουπροϊόντος·
ακολουθήστετιςυποδείξειςτουκατασκευαστή
όσοναφοράτοανώτατοφορτίοπουμπορείνα
χρησιμοποιηθεί.
 _ Μηνεισάγετεστοκαλάθιφορτίαμεβάροςμεγαλύτερο
από5kg.Μηνεισάγετεστηνυποδοχήαναψυκτικών
βάρημεγαλύτερααπόαυτάπουπροσδιορίζονταιστην
υποδοχήαναψυκτικώνκαιποτέζεστάροφήματα.Μην
εισάγετεστιςτσέπεςτωνκουκούλων(εάνυπάρχουν)
βάρηπουείναιμεγαλύτερααπό0.2kg.
 _ Μηνχρησιμοποιείτετοπροϊόνκοντάσεσκάλεςή
σκαλάκια·μηντοχρησιμοποιείτεκοντάσεπηγές
θερμότητας,ελεύθερεςφλόγεςήεπικίνδυνα
αντικείμεναπουμπορείναφτάσειτοπαιδί.
 _ Μπορείναείναιεπικίνδυνηηχρήσηεξαρτημάτωνπου
δενέχουντηνέγκρισητουκατασκευαστή.
 _ Τοπροϊόναυτόδενείναικατάλληλογιατοjogging ή
τοπατινάζ.
 _ Μηνχρησιμοποιείτετοπροστατευτικόκάλυμμαγιατη
βροχή(εάνυπάρχει)σεκλειστούςχώρουςκαιελέγχετε
πάνταότιτοπαιδίδενζεσταίνεται·μηντοτοποθετείτε
ποτέκοντάσεπηγέςθερμότηταςκαιπροσέξτετα
τσιγάρα.Βεβαιωθείτεότιτοπροστατευτικόκάλυμμα
γιατηβροχήδενπαρεμβάλλειμεκανένανκινούμενο
μηχανισμόπουυπάρχειστοκαρότσιήστοκαροτσάκι
περιπάτου·βγάζετεπάντατοπροστατευτικόκάλυμμα