Peg-Perego Pliko Mini, Mod navy, тёмно-синий (прогулочная) Инструкция по эксплуатации онлайн [24/44]
- 24 -
weerenwind:water,regenofsneeuw;eenlangdurige
en continue blootstelling aan zonnestralen kan
vele materialen doen verkleuren; bewaar het op
een droge en beschutte plaats. U dient regelmatig
de belangrijkste onderdelen te controleren en
onderhouden.
HETFRAMEREINIGEN:reinigregelmatigdeplastic
delenmeteenvochtigedoek,zonderverdunners
of andere dergelijke producten; houd de metalen
delen droog zodat ze niet kunnen roesten; houd
allebewegendedelenschoon(stelmechanismen,
sluitmechanismen,wielen...),zorgdatergeenstofof
zand op blijft zitten en smeer ze indien nodig met een
lichte olie.
DEREGENKAPREINIGEN:wasdekapmeteensponsen
sop zonder reinigingsproducten.
DEDELENINSTOFREINIGEN:borsteldedeleninstof
zodat er geen stof meer op zit en was ze met de hand
inwaterdatnietwarmerisdan30°.Wringzeniet
uit,bleekzenietenstrijkzeniet;laatzenietstomen;
ontvlek ze niet met verdunners en laat ze niet drogen
in een droogtrommel.
PEG-PÉREGO S.p.A.
Peg-PéregoS.p.A.ishoudervanhet
ISO-certificaat9001.Ditcertificaat
biedt aan onze klanten en gebruikers
van onze producten een waarborg
voor een transparante werkwijze en
dus vertrouwen. PegPéregokanop
elk ogenblik de in deze documenten beschreven
modellen wijzigen om technische of commerciële
redenen. PegPéregowenstzoveelenzogoed
mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze
klanten.Demeningvanonzeklantenkennen,isdus
heel belangrijk voor ons. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk een ogenblikje tijd te nemen om onze
VRAGENLIJSTTEVREDENKLANTENintevullenalsu
éénvanonzeproductengebruiktenonsuweventuele
opmerkingen of suggesties stuurt. U vindt de
vragenlijstophetadres:www.pegperego.com
TECHNISCHE SERVICE PEG-PÉREGO
Indien delen van het model per ongeluk kwijtraken
ofbeschadigdraken,dientualleenoriginele
reserveonderdelenvanPegPéregotegebruiken.
Vooreventuelereparatiesaan,vervangingvanof
informatieoverdeproducten,verkoopvanoriginele
reserveonderdelenenaccessoires,kuntucontact
opnemenmetdeAssistentiedienstvanPegPérego.
Vermeldhierbij,indienmogelijk,hetserienummervan
het product.
tel. 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
site internet www.pegperego.com
DK_Dansk
TakforditvalgafetproduktfraPeg-Pérego.
PAS PÅ!
_ VIGTIGT: Læs denne brugsanvisning grundigt og
gem den til fremtidig brug. Barnets sikkerhed kan
blive udsat for risiko, hvis denne brugsanvisning
ikke følges.
 _ Denneartikelerudformettiltransportaf1barni
sædet.
 _ Anvendikkedenneartikeltiletstørreantalbørn,end
det,dererfastsatafproducenten.
 _ Denneartikelergodkendttilbørnfrafødslenindtil15
kg på sædet.
_ Det kan være farligt at efterlade barnet uden opsyn.
 _ Brugaltid5-punktssikkerhedsselenoghægtaltidden
lille rem om livet sammen med benremmen.
 _ Nårbarnetertilstede,skalderudvisesstor
opmærksomhedvedjusteringafmekanismerne(styr,
ryglæn).
_ Slå altid bremsen til under ophold eller når barnet
sættes i eller tages op af vognen.
_ Montering og forberedelse af produktet samt
rengøringogvedligeholdelsemåkunudføresaf
voksne.
_ Brug ikke denne artikel i tilfælde af manglende eller
defekte dele.
 _ Sørgfor,atallefasthægtningsmekanismerneersat
rigtigti,førvognenanvendes.
_ Undgå at sætte fingrene ind i mekanismerne.
 _ OPLYSNINGER:Tilføjikkefleremadrasser.
 _ Eventuellegenstande,derhængespåhåndgrebet
ellerandregreb,kangøreproduktetustabilt;følgaltid
producentensanvisningervedrørendedenmaksimalt
tilladte last.
_ Læg ikke ting i kurven med en samlet vægt på over
5kg.Sætikketungeretingiflaskebeholderenend
angivet på flaskebeholderen og aldrig varme drikke.
Stik ikke ting i lommerne på kalecherne (hvis disse er
monterede),dervejermereend0,2kg.
_ Brug ikke artiklen i nærheden af trapper eller
trappetrin.Brugdenikkeinærhedenafvarmekilder,
åbenildellerfarligegenstande,somerindenfor
barnets rækkevidde.
 _ Detkanværefarligtatbenytteudstyr,derikkeer
godkendt af producenten.
 _ Denneartikelerikkeberegnettilatløbemedellertilat
løbepåskøjtermed.
 _ Anvendikkeregnslagetilukkedemiljøer,ogkontroller
regelmæssigtatbarnetikkehardetforvarmt;Anbring
ikke regnslaget i nærheden af varmekilder og pas
medcigaretter.Sørgforatkontrollereatregnslaget
ikke kommer i vejen for nogen af stellets eller
klapvognens bevægelige dele; Tag altid regnslaget af
førstelletellerklapvognenlukkessammen.
PRODUKTETS KOMPONENTER
Kontroller indholdet i emballagen og kontakt
Servicecenteret i tilfælde af reklamationer.