- 28 -
KANGASOSIENPUHDISTUS:pölyharjataan
kangasosista ja kangas pestään käsin enintään
30-asteisessavedessä.Eisaavääntääkuivaksi.
Eikloorivalkaisua,eisilitystä,eikuivapesua,ei
tahranpoistoaliuotteilla,eirumpukuivausta.
PEG-PÉREGO S.p.A.
PegPéregoS.p.A.onISO9001-
sertifioitu yhtiö. Sertifiointi on
asiakkaillejakuluttajilletaesiitä,että
yritys toimii läpinäkyvästi ja
luotettavasti. PegPéregovoikoska
tahansa tehdä tässä julkaisussa kuvattuihin malleihin
teknisistä tai kaupallisista syistä muutoksia. PegPérego
haluaa palvella asiakkaitaan ja vastata parhaansa
mukaan kaikkiin heidän tarpeisiinsa. Siksi
asiakkaidemme mielipiteet ovat meille erittäin tärkeitä
jaarvokkaita.Olisimmekinhyvinkiitollisia,joshaluaisit
tuotettammekäytettyäsitäyttääKULUTTAJAN
TYYTYVÄISYYSKYSELYNjakertoasiinämahdollisista
huomautuksistasi ja parannusehdotuksistasi. Kyselyn
löydätInternet-sivuiltamme:www.pegperego.com
PEG-PÉREGO-ASIAKASPALVELU
Josmallinosatsattuvatmenemäänhukkaantai
nevaurioituvat,käytäainoastaanPegPéregon
alkuperäisiävaraosia.Jostuotteetvaativatkorjausta,
osiatuleevaihtaa,haluatlisätietoatuotteistataitilata
alkuperäisiävaraosiajalisävarusteita,otayhteyttäPeg
Pérego-yhtiönasiakaspalveluunjajosmahdollista,
ilmoita tuotteen sarjanumero.
puh.+390396088213
fax+390393309992
s-posti assistenza@pegperego.it
Internet-sivu www.pegperego.com
CZ_Čeština
Děkujeme,žejstesivybraliýrobekPeg-Pérego.
UPOZORNĚNÍ
_ DŮLEŽITÉ: přečtěte si tento návod a uchovejte jej
pro pozdější použití. Pokud se jím nebudete řídit,
můžete ohrozit bezpečí dítěte.
 _ Tentovýrobekbylnavrženpropřepravu1dítěte
vsedačce.
 _ Nepoužívejtevýrobekpropřepravuvícelidí,nežjak
bylozamýšlenovýrobcem.
 _ Tentovýrobekbylschválenpropřepravudětíod
narozenído15kgvsedačce.
 _ Můžebýtnebezpečnéponechatdítěbezdozoru.
 _ Vždypoužívejtepětibodovýbezpečnostnípás,břišní
pás a pás na nohy.
_ Kočárekvždypoužívejtespřednímmadlem.
 _ Jestližejekočárekvklidu,vždyhozabrzděte.Kočárek
zabrzděte i při usazování a vysazování dítěte.
 _ Veškeréoperacespojenésmontáží,přípravou,
čištěnímaúdržboumohouprovádětpouzedospělé
osoby.
 _ Nepoužívejtevýrobek,pokudznějchybínějaké
součástinebopokudvykazujeznámkypoškození.
 _ Předpoužitímzkontrolujte,zdajsouvšechnyspojovací
prvky řádně upevněny.
_ Nestrkejte do mechanismu prsty.
 _ UPOZORNĚNÍ:Nepoužívejtepřídavnématračky.
 _ Každýnákladzavěšenýnamadlecharukojetíchmůže
způsobitnestabilituvýrobku;sledujtepokynyvýrobce
pokudjdeomax.povolenézatíženítěchtoprvků.
 _ Dokošíkanevkládejtenákladtěžšínež5kg.Dodržáku
na pití nevkládejte předměty s hmotností větší než
hodnotapředepsanánasamotnémdržáku,atakédo
nějnikdynevkládejtehorkénápoje.Nevkládejtedo
kapesstříšky(pokudsenaVašemvýrobkunacházejí)
předmětytěžšínež0.2kg.
 _ Nepoužívejtevýrobekvblízkostischodůnebo
stupátek,zdrojůtepla,otevřenéhoohněnebo
nebezpečnýchpředmětůvdosahudítěte.
 _ Použitípříslušenství,kteréneníschválenovýrobcem,
můžebýtnebezpečné.
 _ Tentovýrobeknenívhodnýprojoggingnebojízduna
bruslích.
 _ Nepoužívejtepláštěnku(je-lisoučástívýbavy)v
zavřenýchprostorechapravidelněkontrolujte,jestli
nenívašedítěpřehřáté;nepokládejtepláštěnkudo
blízkostizdrojůteplaadávejtepozornato,abyste
jinepropálilicigaretou.Ujistětese,žepláštěnka
nezasahujedožádnýchpohybujícíchsemechanismů
podvozkunebokočárku;předsloženímpodvozku
nebokočárkupláštěnkuvždysejměte.
SLOŽKY VÝROBKU
Zkontrolujte obsah obalu a v případě reklamace
kontaktujte servisní středisko.
 _ KočárekPLIKOMINIseskládáze:
2otočnýchneboblokovacíchpředníchkoleček,2
zadníchkoleček,košíku,držákunalahve,pláštěnky.