- 23 -
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
1• OPENEN:omdewandelwagenteopenenmoetu
dezijhendelaandelinkerkantlosmaken(fig.a),
de handgrepen vastnemen en tegelijkertijd de
wandelwagen optillen.
Controleer of de wandelwagen goed geopend is en
controleer daarbij of de zijgrendels goed vastgeklikt
zijn(fig.b).
2• Alsdezijgrendelsnietgoedvastgekliktzijnmoetuop
hetzitjeduwen(fig.d)totuzehoortvastklikken. Druk
daarnametuwvoetnaarbenedenopPUSH(fig.e).
3• ASSEMBLEREN:omdevoorwielentemonteren,
verlaagdehendelAenmonteerhetwielB,toteenklik
gehoord wordt.
4• Omdeachterwielen,diemetderemstangverbonden
zijn,temonterenmoetudewielenmonterenende
buitensteremvasthouden(fig.a).
LETOP:controleerofzijopdejuistemanierbevestigd
zijn,toteenkliktehorenis,zoalsgetoondopdefiguur
(fig.b).
5• Maak daarna het middelste element op de remstang
aan het frame vast en controleer of dit op de juiste
manierbevestigdis,zoalsgetoondopdefiguur.
6• MAND:omdemandtemonteren,haaldegatenover
deachterstehaken1en2endevoorstehaak3(fig.a).
FLESSENHOUDER:dezekanalleenaanderechterkant
vandewandelwagenwordenbevestigd,aandehaak
op het frame.
Om de flessenhouder te bevestigen haakt u hem vast
toteenklikhorenis(fig_b).
VERSTELLINGHANDGREPEN:dehandgrepenkunnen
in de hoogte versteld worden. Druk de knop die achter
de handgreep aangebracht is in en doe de handgreep
omhoog.Omhemteverlagen,gaomgekeerdtewerk
(Fig.c).
7 DRAAIWIELEN:opdatdevoorwielenzoudenzwenken,
moetdehendelomlaaggebrachtworden(pijl1).Om
zeteblokkeren,bedienhethendeltjeindeandere
richting(pijl2).Deachterstewielenzijnalvast.
REM:omteremmenmetdewandelwagendruktu
met de voet de remhendel op de achterste wielen naar
beneden. Om de rem eraf te halen duwt u hem weer
naarboven(fig_b).Zetinstilstandaltijdderemerop.
8 KAP:omtekaptebevestigensteektude
bevestigingen in de uitsparingen tot ze klikken en
knoopt u de kap aan de achterkant van de rugsteun
vandewandelwagenvast(fig_a).
Dekapisverstelbaarenkanin2standengezetworden
(fig.b)doordekapeenvoudigwegnaarvorenofnaar
achteren te trekken.
9 5-PUNTSVEILIGHEIDSGORDEL:omdichttedoen,steek
beide gespen van het buikgordeltje (met bevestigde
schouderriemenpijla)inhetbeenstuk,totueenklik
hoort(pijlb).Omlostemaken,duwderondeknopin
hetmiddenvandegespnaarboven(pijlc)entrekhet
buikgordeltjenaarbuiten(pijld).
10•Omhetbuikgordeltjeaantetrekken,trekaan
weerszijdeninderichtingvandepijl(Fig.a),omlosser
temaken,tewerkgaanindeandererichting.Het
buikgordeltje kan strak gemaakt worden tot aan de
veiligheidsgrendel(Fig.b).
11• De veiligheidsgordels kunnen op 3 hoogten worden
ingesteld,afhankelijkvandelengtevanhetkind.
Wanneer het kind groter is moet de hoogste positie
worden ingesteld.
12• Omdehoogtevandeveiligheidsgordelsteregelen,
moeten beide gespen achter aan de rug losgehaakt
worden.
Trekdeschouderriemennaarutoe(pijl_a)totde
gespen loskomen en steek ze in de gaten van de
rugsteun(pijlb).Haaldeschouderriemenuitdezal
(pijlc)ensteekzeinhetgepastegat(pijld);haak
beidegespentotslotweervastachterderug(pijle).
De gespen zijn correct vastgehaakt wanneer men een
klikhoort(fig.f).
13•INSTELLENVOETENSTEUN:Devoetensteunkanin2
posities gezet worden. Om de voetensteun neer te
laten trekt u de twee zijhendeltjes naar beneden en
laat u tegelijkertijd de steun neer. Om de voetensteun
naar boven te doen duwt u hem omhoog tot hij klikt.
INSTELLENRUGSTEUN:Derugsteunisin3posities
verstelbaar. Om de rugsteun naar beneden te doen
doet u tegelijkertijd de zijhendeltjes aan beide kanten
omhoogenlaatudesteunneer.Alshijindegewenste
stand staat blokkeert u hem. Om de steun weer naar
boven te doen duwt u hem omhoog.
14•SLUITING:trekeerstdeenehendelomhoogen
daarnadeanderetoteenkliktehorenis(fig.a),
neemdemiddelstehandgreepvast(fig.b)entrek
hem naar boven tot de sluiting.
De wandelwagen kan in gesloten positie vanzelf
rechtopblijvenstaan(fig.c).
15•VERVOER:dewandelwagenkanmakkelijk
vervoerd worden (door de voorwielen te
blokkeren)doordemiddelstehandgreepvastte
nemen(fig.a).Dewandelwagenkanookvervoerd
wordenaandehandgreepaandezijkant(fig.b).
16•AFNEEMBAREBEKLEDING:omdebekledingvande
wandelwagenaftenemen:maakdetweegespen
aandeachterkantvanderugleuninglos(fig.1),trek
de gesp van het beenstuk er via de onderkant uit
(fig.2),draai(aanbeidekanten)detweeschroeven
eruit,gebruikdaarbijeenschroevendraaieromde
moertegentehouden(fig.3).
17•Maakhetelastiekvanhetframelos(fig.4),maak
hetframelos(fig.5);ziedeparagraafopenenbij
punt1enverwijderdezakdieomhetframeheen
zit(fig.6).
18•Verwijderdezakvandevoetensteun(fig.7).
Trekdezaknaarboven(fig.8).
SERIENUMMERS
19• De kinderwagen PLIKO MINI heeft achter op de
rugleuninginformatiezoalsdenaamvanhetproduct,
de productiedatum en het serienummer van het
product.
Deze gegevens zijn noodzakelijk in geval van een
klacht.
ACCESSOIRES
20• DEKJE:handigdekje.
REGENSCHERM:wordtvastgemaaktaandekap.
MUGGENSCHERM:wordtvastgemaaktaandekap.
21• REISTAS:Handigetasvoorhetluchttransportvande
wandelwagen (fig_a).
PARASOL:handigebijpassendeparasol(fig_b).
ONDERHOUD EN REINIGEN
HETARTIKELONDERHOUDEN:beschermhettegen