- 39 -
şikayetdurumundaBakımHizetmerkezinemüracaat
ediniz.
 _ PLIKOMINIpusetaşağıdakilerdenoluşmaktadır:
2adetdönerveyakilitlenebiliröntekerlek,2adetarka
tekerlek,sepet,bardaktutucu,başlık.
KULLANIM KILAVUZU
1• AÇMA:Pusetiaçmakiçinsolyanüzerindebulunan
yanalkoluçözün(şek_a),itmesaplarınıkavrayın
veaynıandapusetikaldırın.Pusetindoğruşekilde
açılmışolduğundaneminolmakiçinyanalaskılarıniyi
kenetlenmişolduklarınıkontroledin(şek_b).
2• Askılarındoğruşekildekenetlenmemişolmaları
halinde,kenetlendiğinedairkliksesiniduyanakadar
oturmagrubuüzerindebaskıuygulayın(şek_f).
SonolarakayağınızileaşağıdoğruPUSHüzerinebasın
(şek_e).
3• MONTAJ:Öntekerlekleritakmakiçin,Akolunuaşağı
indirinveyerineoturduğunadairkliksesiniduyana
kadarBtekerleğinigeçirin.
4• Frençubuğuaracılığıilebirleştirilenarkatekerlekleri
takmakiçin,bunlarıdışfrenitutarakyerleştirin(şek_a).
DİKKATŞekildegösterildiğigibi,kliksesiniduyana
kadarkenetlemenindoğruolarakgerçekleşmiş
olduğunukontroledin(Şek.b).
5• Sonolarakkenetlemeninşekildegösterildiğigibidoğru
gerçekleşmişolduğunukontrolederekiskelettekifren
çubuğuüzerinemerkezielemanıkenetleyin.
6• SEPET:Sepetitakmakiçindelikleri1ve2arkaaskılarına
ve3önaskısınageçirin(şek_a).
İÇECEKTAŞIYICI:Bebekarabasıüzerindehazırbulunan
kancasayesindesadecearabanınsağyanınatakılabilir.
İçecektaşıyıcısınıtakmakiçinklikyapacakşekilde
kancalayınız(şekil_b).
TUTMAKOLLARININAYARLANMASI:Tutmakollarının
yüksekliğininayarlanmasımümkündür.Tutamaç
arkasınayerleştirilmişufakdüğmeyebasınızve
yukarıyadoğrukaldırınız.Alçaltmakiçintersineişlem
görünüz(Res.c)
7• DÖNERTEKERLER:Tekerlekleridönerhalegetirmek
için,kolun(ok1)indirilmesigerekmektedir.Tekerlekleri
sabitlemekiçin,koluaksiyöndehareketettirin(ok2).
Arkatekerleklersabittir.
FREN:Freniçin,arkatekerlekgrubuüzerindebulunan
frenkolunuayağınızlaaşağıyadoğruindiriniz.Freni
açmakiçinbuişlemitersyöndeyapınız(şekil_b).Bebek
arabasıduruyorkendaimafreniçekiniz.
8• TENTE:Tenteyi(örtüyü)takmakiçinbağlantılarınıklik
sesiduyacakşekildeyerlerinetakınızveörtüyübebek
arabasınınsırtlığınınarkasınadüğmeleyiniz(şekil_a).
Başlık,basitşekildeileriyeveyageriyeçekilerek2
pozisyondaayarlanabilir(şek_b).
9• 5-NOKTALIEMNİYETKEMERİ:takmakiçin,belkayışının
herikitokasınıda(omuzkayışıtakılıhaldeyken,ok_a)
yerineoturanakadarbacaklarıayırankayışatakın(ok_
b).Çıkarmakiçin,tokanınortasındakiyuvarlakdüğmeyi
yukarıdoğruitin(ok_c)vebelkayışınıdışadoğruçekin
(ok_d).
10•Belkayışınısıkmakiçin,okyönündeherikitaraftan
çekin(Şek.a).Gevşetmektamtersiniyapın.Belkayışı
emniyetkilidinekadarsıkılabilir(Şekil_b).
11•Güvenlikkemerlerinibebeğinboyunagöre3
yükseklik seviyesinde ayarlamak mümkündür. Bebek
büyüdüğündedahayüksekpozisyonageçmek
gerekmektedir.
12•Emniyetkemerininyüksekliğiniayarlamakiçin,koltuk
arkalığınınsırtındakiherikitokayıdaserbestbırakın.
Omuzkayışlarınıtokalarserbestkalanakadarkendinize
doğruçekin(oka)vekoltukarkalığıhalkalarınatakın
(okb).Omuzkayışlarınıbezdençıkarın(okc)veen
uyguntokayasabitleyin(okd),ardındanikitokayı
tekrararkalığatakın(oke).Tıksesiduyulduğundan
tokalargüvenlibirşekildetakılmıştır(şekf).
13•AYAKDAYANAĞININAYARLANMASI:Ayakdayanağı
2pozisyonaayarlanabilmektedir.Ayakdayanağını
aşağıindirmekiçinyandakiikiküçükkoluaşağı
doğruçekinizveaynızamandaaşağıindiriniz.Ayak
dayanağınıkaldırmakiçinklikyapanakadaryukarı
doğruitiniz.
SIRTDAYANAĞININAYARLANMASI:Sırtlık3
pozisyondaayarlanabilir.Sırtlığıindirmekiçinheriki
yandakikollarıaynızamandakaldırınız,sırtlığıindiriniz
veistenenpozisyondakilitleyiniz.Yukarıkaldırmakiçin
sırtlığıyukarıdoğruitiniz.
14•KAPAMA:Öncebirkoluvesonradiğerkolu,yerlerine
oturduklarınadairkliksesiniduyanakadaryukarı
doğruçekin(şek_a),ortatutamağıkavrayın(şek_b)ve
kapananakadaryukarıyadoğruçekin.
Kapalıpusetkendiliğindenayaktakalır(şek_c).
15•TAŞIMA:Puset,ortatutamağındankavranılarak
kolaylıklataşınabilir(öntekerleklerisabittutularak)
(şek_a).Yanaltutamaksayesindedetaşınması
mümkündür(şek_b).
16•SÖKÜLEBİLİRKAPLAMA:Pusettenkaplamayıçıkarmak
için:Sırtlığınarkasındabulunanikitokayıçözün(şek_
1),bacaklarıayırantokayıalttançekerekçıkarın(şek_2),
somunu sabit tutmak için bir tornavida kullanarak iki
vidayı(herikitaraftaki)çıkarın(şek_3),
17•Lastikbandıiskelettençıkarın(şek_4),iskeletiçözün
(şek_5);açmaparagrafınabakınnokta1,iskelet
etrafındakitulumuçekerekçıkarın(şek_6),
18•Tulumuçıkıntıdançekerekçıkarın(şek_7).
Tulumuyukarıyadoğruçekin(şek_8).
SERİ NUMARALARI
19•PusetPLIKOMINIileilgilitümbilgilerarkalýđýn
arkasýnayerleţtirilmiţtir:ürünadý,üretimtarihiveseri
numarasý.
Bubilgilerherhangibirşikâyetiçingereklidir.
AKSESUARLAR
20•ÖRTÜ:Pratikörtü.
YAĞMURTENTESİ:Başlığatakılabilir.
CİBİNLİK:başlığadüğmelenebilir.
21• SEYAHATÇANTASI:Pusetiuçaklataşımakiçinpratik
kalınkumaştançanta(şek_a).
ŞEMSİYE:pratikşemsiye(şek_b).
TEMİZLİK VE BAKIM
ÜRÜNÜNBAKIMI;atmosferiketkenlerdenkoruyunuz:
buürünün,su,yağmur,kargibiatmosferiketkenlerden
muhafazaedilmesigerekir;uzunsüreligüneşemaruz
kalınmasıhalindebazıaksamdarenkdeğişimleri
görülebilir; söz konusu ürünü kuru bir mekanda
muhafaza ediniz. Temel aksamlar üzerine düzenli
aralıklarlakontrolvebakımişlemleriuygulayınız.
ŞASETEMİZLİĞİ:plastikaksamlarıperiyodikolarak
nemlibizbezle,herhangib,irsolventveyahut
dabenzerimamulkullanmaksızıntemizleyiniz;