- 33 -
_ APLIKOMINIbabakocsiakövetkezőrészekláll:
2teljesenforgathatóvagyrögzíthetőelsőkerék,2
hátsókerék,mózeskosár,üdítőtartó,huzat.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1• KINYITÁS:Ababakocsikinyitásáhozakasszakiabal
oldalonlevőoldalsóemelőt(aábra),markoljamega
fogókatésezzelegyidőbenemeljemegababakocsit.
Ellenőrizzeahelyeskinyitást,hogyazoldalsóemelők
belegyenekkattintva(bábra).
2 Haakapcsoknincsenekahelkön,akkornyomja
azülést(dábra)addig,amígakapcsokbenem
kattannak.
VégüllépjenaPUSH-raésnyomjaalábávallefelé(e
ábra).
3 ÖSSZESZERELÉSazelsőkerekekösszeszereléséhez
eresszeleazAemelőtéscsúsztassabeaBkereket
amíg be nem kattan.
4 Ahátsókerékkrúddalegyüttesszereléhez
helyezzebeőketakülsőkettartva(aábra).
FIGYELEMellenőrizze,hogyhelyesenbekattant-e,
mintazazábránlátható(bábra).
5• Végülkattintsabearódraaközépsőelemet,és
ellenőrizze,hogyHelyesenbekattanjon,mintaz
ábrán látható.
6 ZESKOSÁRAmózeskosárszereléséhezcsúsztassa
beahátsóakapcsokata1.és2.ésazelső3.
kapcsokhoztartozólyukakba(aábra).
ITALTARTÓ:csakababakocsijobboldaláralehet
fölszerelniavázonmárföntlévőkampósegítségével.
Azitaltartófelszereléséhezkattanásigakasszaaztbe
(bábra).
AFOGANTYÚKBLLÍTÁSA:Afogantyúkmagassága
beállítható. Nyomja meg a fogantk mögött
találhatóaprógombot,majdhúzzafelfeléa
fogantyút.Aleeresztésheznyomjalefeléafogantt
(c.ábra).
7 BOLYGÓKEREKEK:Akerekekbolygókerekekkéntvaló
használatacéljábólakart(1.nyíl)lekellereszteni.A
kerekekbebiztosításacéljábólmozdítsákelakartaz
ellenkezőirányba(2.nyíl).Ahátsókerekekrögzítettek.
FÉK:ababakocsibefékezéséhezlábbalnyomjalea
hátsókerekeknéltalálhatófékkart.Afékkioldásához
végezzeelaműveletetellenkezőirányban(bábra).
Állóhelyzetbenmindigfékezzebeababakocsit.
8 KUPOLA:akupolafölhelyezéséhezillesszebea
csatlakozóelemeketamegfelelőhelyrekattanásig,
ésgomboljaráakupolátababakocsiháttámlájának
hátsóoldalára(aábra).
Ahuzatotkétkülönbözőhelyzetbenhasználhatja(b
ábra)egyszerűenhúzzaelőrevagyhátra.
9 5-PONTOSBIZTONSÁGIÖV:abecsatolásáhozvezessék
beacsípőövszíjánakkétcsatját(rácsatoltvállpántokkal
–anyíl)alábelválasztószíjbakattanásukig(bnyíl).A
kicsatoláshoznyomjákfelfeléacsatközepéntalálható
kerekgombot(cnyíl)éshúzzákkifeléacsípőövszíját(d
nyíl).
10•Acsípőövmegfeszítéséhezazthúzzákmindkétoldalon
anyílirányába(a.ábra).Ameglazításáhozazellenkező
iránybanjárjanakel.Acsípőövabiztonságipecekig
feszíthető(b.ábra).
11• Abiztonságiövetagyermekmagasságaalapján
3szintbelehetbeállítani.Amagasabbpozícióba
történőátállításakkorszükséges,amikoragyermek
már nagyobb.
12•Abiztonságiövmagasságánakabeállításáhozcsatolják
kiaháttámlahátsórészéntalálhatókétcsatot.
Húzzákmagukfeléavállpántokat(anyíl),egészen
addig,mígacsatokkioldódnak,majdvezessék
beőketaháttámlántalálhatóövbújtatókba(b
nyíl).Vegyékkiavállpántokatazsákból(cnyíl)és
vezessékbealegmegfelelőbbövbújtatóba(dnyíl),
majdeztkövetőenismétcsatoljákbeakétcsatota
háttámlahátsórészén(enyíl).).Acsatokakkorvannak
biztonságosanrögzítve,habekattannak(f.ábra).
13 ALÁBTARTÓBEÁLLÍTÁSA:Alábtartót2helyzetbelehet
állítani.Alábtartóleengedéséhezhúzzalefeléakét
oldalsókart,ésevvelegyidejűlegengedjelealábtartót.
Fölemeléshezemeljefölalábtartótkattanásig.
HÁTTÁMLABEÁLLITÁS:Aháttámlát3döntési
helyzetbelehetállítani.Aháttámlaledöntéséhezhúzza
fölegyidejűlegakétoldalonakarokat,ésnyomjalea
háttámlát,rögzítseakívánthelyzetben.Felemeléséhez
nyomja föl a háttámlát.
14• BEZÁRÁS:Húzzafelfeléelőszörazegyikmajdamásik
emelőt,amígbenemkattan(aábra),markoljamega
központiFogót(cábra)éshúzzafelfelé,amígbenem
rul.Abertbabakocsimagátóltalponmarad(c
ábra).
15 SZÁLLÍTÁSAbabakocsitkényelmesenlehet
szállítani(zelsőkerekekrögzítésével),aközépső
fogómegmarkolásával(1ábra).Azoldalsófogók
segítgévelislehetsllítani(bábra).
16 HUZATELTÁVOLÍTÁSA:Ahuzateltávolítsásához:
Kapcsoljaleahátrészhátuljárólakétcsatot(1.ábra)
Húzzalealulrólalábzsákcsatját(2.ábra),hajtsaki
(mindkétoldaldról)akétcsavart,egycsavarhúzó
segítgével,amivelazanyátrögzíti(3.ábra),
17• Csatoljaazalvázgumiszalagját(4.ábra),csatoljakiaz
alvázt(5.ábra)?Lásdakinyitásparagrafusbanaz1.
pontot,húzzakiazalzkörülizkot(6.ábra).
18• Húzzaleazkotalábtartóról(7.ábra).
Húzzaazsákotlefelé(8.ábra)
SOROZATSZÁMOK
19• APLIKO MINI Sportkocsi háttámlája mögött az alábbi
információtalálható:atermékneve,gyártásiidőés
sorozatszám.
Azesetlegesreklamációeseténezeketazadatokat
kérjükmegadni.
TARTOZÉKOK
20•FEDÉS:Praktikusfedés.
ESŐVÉDŐ:Ahuzattalegyüttalkalmazható.
SZÚNYOGHÁLÓ:gombokkalakocsitetőhözilleszthető.
21• UTAZÓTÁSKA:praktikustáskaasportkocsilégi
szállításához (a.ábra).
ESERNYŐ:praktikus,asportkocsiraszerelhetőesernyő
(b.ábra).
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
ATERMÉKKARBANTARTÁSA:védjékmegazidőjárási
viszontagságoktól:víztől,esőtőlvagyhótól;a
napsütésnekvalófolytonoséshosszadalmaskitétel
sok alapanyagban színváltozást okozhat; száraz
helyentároljákaterméket. Szabályosidőközönként
végezzenekellenőrzéseketéskarbantartó
munkálatokatabbrészeken.
AVÁZTISZTÍTÁSA:egynedvestörlőruhával,